Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043494 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022034165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022032893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende klein verlet type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022032895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022042719 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevrouw Christine DEJAEGHER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A3 met de titel Mevrouw Christine DEJAEGHER mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022042720 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt de heer Mehdi AMDOUNI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022042751 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022 wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Stefaan GREEFS, ambtenaar van de klasse A3 van de buitenlandse carrière, met ingang van 1 juli 2022. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe (...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043244 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst , het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, inzake de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043419 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgische Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, inzake de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, inzake permanente welzijnsmonitoring type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de permanente welzijnsmonitoring type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de afwezigheid zonder motief type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, inzake afwezigheid zonder motief type koninklijk besluit prom. 11/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022204394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -han-del, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022205711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022034632 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 6 december 2022 wordt aan de nv Société Européenne de Gestion de l'Energie, met ondernemingsnummer 0838.538.571, een individuele vergunning voor de levering v type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022042645 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2022, wordt de heer Bruno DE SCHUITENEER, vast ambtenaar bij de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, onts Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 23/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2023030078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 2 januari 2023 is de NV Asbest Care (KBO nr. 0692.827.349), Buntjesstr(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5, De externe diensten voor technische controles op de werkplaats, artikelen 19 tot 22 van de codex over het Bij ministerieel besluit van 2 januari 2023 wordt de vzw ACA (KBO nr. 0811.407.869), Meensesteenweg(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022205565 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2022 van 15 september 2022 Rolnummers 7407, 7409, 7410 en 7412 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 20 december 2019 « tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raa(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters T.(...)

decreet

type decreet prom. 21/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042680 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 10.2.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat de sanering van afvalwater betreft type decreet prom. 28/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042793 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de voorrangsgroepen voor leerlingen met een voortraject in het Nederlandstalig basisonderwijs bij de inschrijvingen in het gewoon secundair onderwijs betreft type decreet prom. 02/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042986 bron vlaamse overheid Decreet over de overname van de personeelsleden van het Agentschap Integratie en Inburgering door het agentschap Facilitair Bedrijf type decreet prom. 10/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042905 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie en het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin type decreet prom. 23/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2023030123 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 8.2.2 van het Energiedecreet, wat de verbouwlening voor werken aan gemene delen betreft

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023030068 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van het hof van beroep te Bergen van 18 november 2022 met ingang van 1 januari 2023, is de aanwijzing van de heer Lescrenier A., plaatsvervangend magistraat bij het generaal parket bij het hof van beroep te Berg Bij koninklijk besluit van 11 december 2022, is mevr. Croene I., substituut-arbeidsauditeur bij het(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor een eenmalige onkostenvergoeding voor studenten die in het academiejaar 2021-2022 een diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen met een studieomvang van 240 studiepunten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043000 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022042999 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een commissaris van het Verenigd College bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/11/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043001 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022043414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht Tijdens haar zitting van 12 december 2022 heeft de algemene vergadering van de Raad voor **** met éénparigheid van stemmen volgende kandidatenlijsten voorgedragen voor de vacant Voordacht van de kandidatenlijst voor twee **** en vier **** betrekkingen van re(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 2 januari 2023 is het laboratorium Fibrecount NV , Vluchtenburgstraat 13 te 2630 Aartselaar, erkend geworden voo(...) Groep: 2 Methode : BHA Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe : Meten van de l(...) type erkenning prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 2 januari 2023 is het laboratorium ECCA NV , Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende s(...) Groep : 2 Methode : LE/LEM/7500/A Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe : Een(...) type erkenning prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 2 januari 2023 is het laboratorium ECCA NV , Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende s(...) Groep : 6 Methode : LE/LEM/7000/A Gebaseerd op : CMA/2/II/C.2, NEN 5896, NEN 5897, ISO 22262-(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207274 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kennisbeheer (niveau A2) voor het RSVZ. - Selectienummer: MNG22074 Solliciteren kan tot en met 27/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207311 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Vlaams-Brabant (m/v/x) (niveau C) voor de noodcentrale 101 FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22560 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.selor.be. De ged(...) Een lijst van maximaal 60 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Oost-Vlaanderen (niveau C) voor de noodcentrale 101 FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22559 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde (...) Een lijst van maximaal 60 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Antwerpen (niveau C) voor de noodcentrale 101 FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22558 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde functi(...) Een lijst van maximaal 60 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00 of via e-mail Ond. Nr. 0404.567.796 BELGISCH BRANDSTOFFEN BUREAU Op 12/12/2022 werd de afsluiting van het(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207342 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Energie (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22564 Solliciteren kan tot 27/01/2023 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207391 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Webmasters (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG22411 Solliciteren kan tot en met 27/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207413 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen administratief en sociaal recht (niveau A1) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG22566 Solliciteren kan tot en met 27/01/2023 via www.werkenvoor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207396 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Business Analysts (niveau A1) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22413 Solliciteren kan tot en met 24/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022034018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevrouw Bérénice HUET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022034185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevrouw Insen DE ROP benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022042549 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2022, wordt meneer Jonathan VELU benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 september 2022. type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022042786 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 november 2022, wordt mevrouw Séverine LEMASSON benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 november 202 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022043078 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022043158 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen Volgende betrekkingen zijn momenteel vacant : ? gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 ? gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg: 3 ? ger ? gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen : 3 ? gerechtsdeurwaard(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022043416 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023030139 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...)

document

type document prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2022207329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors sociale zekerheid BXL of Hasselt (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG22456 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2022. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200023 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Attachés Sociaal Inspecteurs buitendiensten - teamchefs (m/v/x). - Selectienummer : BNG22278 De medewerkers die voldoe(...) Solliciteren kan tot 27/01/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200036 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Stakeholdermanagers (niveau A1) voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: AFG22293 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2022. Er zijn 3 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200106 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Detentiebegeleiders voor het gevangenisdorp Haren (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer : AFG22130 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2022. Er zijn 32 laureaten. type document prom. -- pub. 13/01/2023 numac 2023200122 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Groepsbegeleiders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG22493 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^