Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043205 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken type wet prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II type wet prom. 26/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043494 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp type wet prom. 26/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023030032 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2023 type wet prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen type wet prom. 26/12/2022 pub. 15/02/2023 numac 2023200441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten type wet prom. 26/12/2022 pub. 20/02/2023 numac 2023040473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023045931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2022 pub. 05/04/2024 numac 2024003046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken. - Duitse vertaling van uittreksels

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een subsidie tot vergroening van de luchtvaart type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden. - Steun aan de Energiestrategie van Infrabel type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieblad overeenkomstig artikel 780/1, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/01/2023 numac 2022043498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/01/2023 numac 2022043239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022207369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het ondernemingsplan van de NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023030399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS. - Addendum type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 07/02/2023 numac 2022034817 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023030293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2023030010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2022 aan het brussels hoofdstedelijk gewest ten laste van het "fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europese toppen te brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van brussel" type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023200900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 14/03/2023 numac 2023040008 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende achtste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 27/03/2023 numac 2023015038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/05/2023 numac 2023040862 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 17/10/2023 numac 2023045043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/01/2023 numac 2022043238 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 december 2022 tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

erratum

type erratum prom. 26/12/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023200858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Programmawet. - Erratum
^