Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2018
gepubliceerd op 30 november 2018

Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018014973
pub.
30/11/2018
prom.
21/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/21/2018014973/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, is bepaald dat een gewest dat met de federale overheid een in dat artikel bedoeld samenwerkingsakkoord heeft gesloten, in het geval van een grootschalig collectief ontslag een steunzone aan de minister die bevoegd is voor Financiën kan voorstellen.

Op 21 november 2017 had ik de eer om een voorstel van het Vlaamse Gewest te mogen ontvangen. In dit voorstel wordt de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 om een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde af te bakenen, uitgevoerd door te voorzien in een concrete afbakening van deze steunzone en een verantwoording waarin wordt beschreven op welke wijze de afbakening van de steunzones zal bijdragen aan de reconversie van de door de collectief ontslagen getroffen regio's.

In het voorstel van de Vlaamse Regering wordt uiteengezet op welke wijze een collectief ontslag zoals bedoeld in artikel 15, 5°, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance heeft plaatsgevonden : "De regio Zaventem-Vilvoorde werd de voorbije jaren zwaar getroffen door collectieve ontslagen. De ontslagen in onderstaande lijst te betreuren tussen 23/12/2013 en 23/12/2016, overstijgen samen de drempel van 500 collectieve ontslagen (910 ontslagen). De bedrijven waarin deze collectieve ontslagen plaatsvonden, zijn allen gelegen binnen een straal van 5 km rondom het punt met als coördinaten (156700,279; 177853,659). De getroffen bedrijven bevinden zich bovendien allemaal binnen een oppervlakte van 20 km2 :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - Euro-Sprinters nv : 21 ontslagen op 24/02/2014; - LSG Sky Chefs International bvba : 143 ontslagen op 05/03/2014; - Levi Strausse & Co. Europe SCA/CVA : 64 ontslagen op 24/06/2014; - Hewlett-Packard Belgium : 300 ontslagen op 26/06/2014; - Oracle bvba : 17 ontslagen op 02/07/2015; - Sony Europe Limited : 57 ontslagen op 30/07/2015; - Abbott Vascular International bvba : 15 ontslagen op 28/10/2015; - Zoetis Belgium sa : 74 ontslagen op 23/11/2015; - Jet Airways India Limited : 19 ontslagen op 15/12/2015; - Solutia Europe Zaventem : 55 ontslagen op 23/01/2016; - Cat Benelux : 34 ontslagen op 18/10/2016; - Makro Machelen : 86 ontslagen op 17/11/2016; - GE Healthcare : 25 ontslagen op 23/12/2016;

Als we vertrekken van het laatste collectieve ontslag van GE Healthcare en alle voorgaande collectieve ontslagen t.e.m.

Hewlett-Packard Belgium meetellen, overschrijden we de grens van minimaal 500 ontslagen met een totaal van 682 ontslagen (gevallen binnen de 10 laatste opgelijste bedrijven).".

In het voorstel van de Vlaamse Regering wordt vervolgens uiteengezet op welke wijze de afgebakende steunzone bijdraagt aan de reconversie van de door het collectief ontslag getroffen regio : "In de periode 2013-2016 werd de regio Zaventem-Vilvoorde in nasleep van de crisis van 2008 zwaar getroffen door collectieve ontslagen.

Tussen 23 december 2013 en 23 december 2016 vielen er maar liefst 910 collectieve ontslagen te betreuren in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven. De luchthavenregio Zaventem-Vilvoorde is binnen Vlaanderen één van de belangrijkste economische zwaartepunten, zowel qua omzet als tewerkstelling.

De tewerkstelling speelt een belangrijke rol voor de gemeenten die de luchthaven huisvesten, de gemeenten in de ruimere rand rond Brussel, maar ook de verder gelegen gebieden die omwille van hun hogere stedelijke werkloosheid en goede verbindingen, zich richten op de luchthavenregio voor gedeeltelijke tewerkstelling van hun eigen inwoners (pendelarbeid). Zo tonen cijfers van het Steunpunt Werk aan dat de getroffen regio in 2014 maar liefst 4.459 werknemers uit heel Vlaanderen aantrok.

Daarnaast bedroegen in de rand rond Brussel de werkloosheidscijfers voor bepaalde gemeenten zoals Vilvoorde, Machelen, ... gemiddeld meer dan 10% volgens cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemideling (Arvastat).

Omwille van bovenstaande redenen is de afbakening van een ruime perimeter dan ook te verantwoorden.

Het Vlaams Gewest is bovendien van oordeel dat de voorgestelde steunzone zal bijdragen aan de (her)tewerkstelling. Aangezien het hier niet enkel hogergeschoolden betreft, maar ook een significant deel jobs voor lager- en middengeschoolden (koerierdiensten, catering, distributie, logistiek), is het van belang om de drempel van herintreding voor de getroffen werknemers zo laag mogelijk te houden.

In 2016 waren er in het Vlaams Gewest 145.418 werkzoekende werklozen (totaal jaargemiddelde) volgens de cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. In 2016 lag de werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest op 72%, terwijl het streefdoel in het kader van "Europa 2020" op 76% wordt gelegd. De steunmaatregel kan ook vanuit deze optiek een extra hulpmiddel betekenen.

De impact van de loonkost op de tewerkstelling blijft in België en Vlaanderen vanuit internationaal perspectief immers aan de hoge kant.

Zo neemt België in de Global Competitiveness Index 2017-2018 pas de 44ste plaats in (2016) voor wat betreft "Labor Market Efficiency".

Ingezoomd op de deelindicator "Effect of taxation on incentives to work" wordt dit de 129ste plaats (op 137 landen). België haalt daarbij slechts een score van 2,8 op een schaal van 7 (waarbij 1 staat voor een grote impact op de tewerkstelling en 7 voor geen impact). Een vergelijkbaar buurland als Nederland neemt hier de 65ste plaats in, Duitsland de 34ste en Luxemburg de 9de. De loonkost vormt dus duidelijk een handicap. In datzelfde rapport wordt dan ook niet verwonderlijk als een van de uitdagingen in 2018 "keep reducing the labor costs to bring them in line with our main trading partners" expliciet vermeld. Dat geeft aan dat elk initiatief dat de werknemerskosten vermindert, kan bijdragen tot een hogere (her)tewerkstelling.".

Tot slot stelt de Vlaamse Regering voor dat deze steunzone een toepassingsperiode zou hebben van 6 jaar.

Sinds 1 mei 2015 zijn er op voorstel van de Vlaamse Regering twee verschillende steunzones in het Vlaamse Gewest afgebakend, één rond Genk en één rond Turnhout. Voor de samenstelling van deze steunzones had de Vlaamse Regering er initieel voor geopteerd om de maatregel exclusief voor te behouden voor de bedrijventerreinen die in een straal van 40 km zijn gelegen rondom de vestiging die werd getroffen door een grootschalig collectief ontslag.

Sinds 1 mei 2017 werden de oorspronkelijk afgebakende steunzones uitgebreid. Hierbij werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid die werd voorzien in de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen, waarbij aan de gewesten de mogelijkheid werd gegeven om de oorspronkelijke afbakening van een steunzone uit te breiden. Op 15 juli 2016 had de Vlaamse Regering besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zodat voortaan niet enkel de bedrijventerreinen die zijn opgenomen in de dataset bedrijventerreinen deel uitmaken van de steunzone, maar dus ook de percelen die geen deel uitmaken van deze bedrijventerreinen en waarop een erkende incubator of een bedrijvencentrum is gevestigd, of die onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant.

Op 21 april 2017 heeft de Vlaamse Regering echter een nieuwe beslissing genomen, die tot gevolg heeft dat deze bestaande steunzones verder worden uitgebreid teneinde het mogelijk te maken dat de bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldconvenanten die werden erkend, afgebakend of afgesloten sinds de inwerkingtreding van de steunzones ook in aanmerking te nemen.

Het voorstel van de Vlaamse Regering bestaat er in om de bestaande steunzones rond Genk en Turnhout uit te breiden met de volgende bedrijventerreinen, brownfieldprojecten, businesscentra en incubatoren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Ten gevolge van deze wijziging zullen de bestaande twee steunzones een oppervlakte bereiken van 237,1 km2. De uitbreiding heeft dus tot gevolg dat de oppervlakte van de reeds afgebakende steunzones stijgt met 2,4 km2 ten opzichte van de huidige 234,7 km2.

Aangezien de steunzone rond Zaventem-Vilvoorde een oppervlakte heeft van 127 km2, zullen na de inwerkingtreding van dit besluit de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones een oppervlakte hebben van 364,1 km2.

De totale oppervlakte van de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones blijft dus binnen de beperkingen die zijn voorzien in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Doordat het Vlaamse Gewest een andere, maar meer accurate methode heeft gehanteerd voor de vaststelling van het inwonersaantal van de steunzones, is het moeilijk om de vergelijking te maken met het inwonersaantal zoals dat werd vastgesteld naar aanleiding van de initiële afbakening van de steunzones rond Genk en Turnhout.

Bij de berekening die werd gehanteerd bij de afbakening van de steunzones rond Genk en Turnhout werden de statistische sectoren geselecteerd waarin een steunzone lag. Op basis van deze selectie werden de inwonersaantallen van de desbetreffende sectoren opgeteld.

De nieuwe methode maakt gebruik van dezelfde data, maar in plaats van het inwonersaantal van de volledige statistische sector te nemen, werd deze procentueel verrekend a rato van de oppervlakte die de steunzone vertegenwoordigt in deze statistische sector.

Deze methode heeft tot gevolg dat het inwonersaantal van de reeds afgebakende steunzones is gedaald van 82.634 naar 55.720. Vervolgens werden de statistische sectoren vervangen door een bestand met het inwonersaantal per adres waardoor de berekeningen nog nauwkeuriger werden. Hierdoor daalde inwonersaantal daalde uiteindelijk naar 16.790.

Aangezien de steunzone rond Zaventem-Vilvoorde een inwonersaantal heeft van 18.680, zullen na de inwerkingtreding van dit besluit de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones een inwonersaantal hebben van 35.470. Het totale inwonersaantal van de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones blijft dus binnen de beperkingen die zijn voorzien in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Teneinde de rechtszekerheid te bevorderen wordt ervoor geopteerd om de zone af te bakenen door te verwijzen naar de kadastrale perceelnummers van de in de zone opgenomen terreinen. Hierdoor is het niet meer nodig om te verwijzen naar de adressen die in de steunzone gelegen zijn.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om de steunzones op een meer accurate wijze af te bakenen en zorgt er ook voor dat deze afbakening ook via andere wegen dan via geopunt kan worden gecontroleerd.

Omdat deze kadastrale percelen in het Grootschalig Referentiebestand van het Vlaamse Gewest op een meer nauwkeurige wijze worden afgebakend dan op de meer oudere kadastrale plannen, wordt voor de exacte afbakening van deze percelen verwezen naar het Grootschalig Referentiebestand dat wordt beheerd door het Vlaamse Gewest.

Om te weten te komen of een bepaald adres zich al dan niet in de steunzone bevindt, of om een correct beeld te krijgen van de afbakening van deze steunzones is het nog steeds aangewezen om de door het Vlaams Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt : (http://www.geopunt.be/) te raadplegen, waar zowel aan de hand van een specifiek adres of een perceelsnummer kan worden opgezocht of een bepaald perceel of adres effectief in de steunzone gelocaliseerd is.

Ten gevolge van de keuze om de steunzone af te bakenen op basis van de kadastrale percelen, worden de bijlagen bij dit besluit grondig herzien.

Er werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om percelen die zowel in de bijlagen van de steunzone rond Turnhout als in de bijlagen van de steunzone rond Genk waren opgenomen, enkel nog te weerhouden in de bijlage van de steunzone rond Genk. Voor de betrokken percelen heeft dit geen concrete gevolgen aangezien het geen verschil uitmaakt of een perceel in één of twee percelen is opgenomen en omdat de voornoemde steunzones dezelfde toepassingsperiode hebben.

De percelen die tot op heden in beide steunzones waren opgenomen zullen voortaan enkel in de steunzone die is afgebakend rond Genk zijn opgenomen. In lijn met deze logica zal de steunzone die wordt afgebakend rond Zaventem-Vilvoorde enkel nieuwe percelen bevatten en dus geen percelen die al deel uitmaken van de twee andere steunzones.

Dit geeft het volgende resultaat :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tot slot wordt er nog teruggekomen op de vraag of het met het Vlaamse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord ( samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance) instemming behoeft bij wet alvorens dit samenwerkingsakkoord gevolg kan hebben.

In de adviezen 57.263/3 van 20 april 2015, 60.636/3 van 10 januari 2017 en 61.332/3 van 15 mei 2017, heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State het standpunt ingenomen dat artikel 6 van deze samenwerkingsakkoorden een financiële verplichting bevat wat tot gevolg heeft dat dit akkoord de Staat en het Vlaamse Gewest zou kunnen bezwaren. In dat geval voorziet artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, dat een dergelijk akkoord inderdaad slecht gevolgen heeft nadat zij instemming hebben verkregen bij decreet en bij wet.

Teneinde de discussie te beslechten, hebben het Vlaamse Gewest en de Federale Regering besloten het voornoemde artikel 6 te wijzigen, middels het samenwerkingsakkoord van 26 oktober 2017 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (nog niet bekend gemaakt).

Het gewijzigde artikel 6 luidt nu als volgt : "Art. 6.- De akkoord sluitende partijen stellen op basis van de nota die is toegevoegd in bijlage bij dit akkoord vast dat bij de inwerkingtreding van dit besluit in de rechtsgrond van de gewestelijke steunmaatregelen voldoende beperkingen en terugvorderingsmogelijkheden zijn ingebouwd zodat bij cumulatie van gewestelijke steun met de in artikel 1, eerste lid, bedoelde steun, wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 8 van Verordening 651/2014.

Het Gewest kan slechts overgaan tot een afschaffing of vermindering van de in het eerste lid bedoelde beperkingen en terugvorderingsmogelijkheden nadat zij hierover een voorafgaand overleg met de Federale Staat heeft georganiseerd. In het geval het Gewest dit overleg organiseert, engageren de akkoord sluitende partijen zich om gezamenlijk en collegiaal alternatieve beperkingen en terugvorderingsmogelijkheden uit te werken die garanderen dat bij cumulatie van gewestelijke steun met de in artikel 1, eerste lid, bedoelde steun wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 8 van Verordening 651/2014.

Indien het Gewest of de Federale Staat een nieuwe steunmaatregel afkondigt na de inwerkingtreding van dit akkoord, garandeert de partij die de nieuwe steunmaatregel aanneemt dat deze nieuwe steunmaatregel er niet toe kan leiden dat cumulatie van deze nieuwe steunmaatregel met de in artikel 1, eerste lid, bedoelde steunmaatregel niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 8 van Verordening 651/2014.".

Bij de inwerkingtreding van deze wijziging werd voorzien dat dit artikel uitwerking krijgt vanaf 30 april 2015.

Het nieuwe artikel 6 werkt als volgt : het eerste lid van dit artikel start bouwt verder op een analyse van de cumulproblematiek, waarbij exhaustief de gevallen werden omschreven waarbij de cumulatie van de federale maatregel en een Vlaamse maatregel kunnen leiden tot een overschrijding van de maximale steunplafonds en steunintensiteit.

Vervolgens wordt vastgesteld dat deze maatregelen op zichzelf, los van de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, begrenzingen bevatten die verhinderen dat een cumulatie van de steun ertoe zou leiden dat er een overschrijding zou plaatsvinden van het maximale steunplafond en de maximale steunintensiteit.

Dit eerste lid is dan ook beschrijvend van aard en poneert als dusdanig geen rechtsregel die elk van de partijen bindt.

In het tweede lid verbindt het Gewest zich ertoe een overleg te organiseren met de Federale Staat in het geval zij haar bestaande regels zodanig zou wijzigen dat deze niet meer verhinderen dat de opeenstapeling van steun kan leiden tot een in het Europees Recht omschreven niet toelaatbare cumulatie van steun.

Deze regel verhindert dus het Vlaamse Gewest en de Federale Staat niet om nieuwe regels in te voeren of om bestaande regels af te schaffen.

Enkel het in het tweede lid omschreven overleg wordt door dit samenwerkingsakkoord opgelegd. Het samenwerkingsakkoord vereist overigens op zichzelf niet dat dit overleg een vooropgesteld resultaat moet bereiken. Het vooropgestelde resultaat wordt immers opgelegd door verordening 651/2014/EU, die zowel op het Vlaamse Gewest als de Federale Staat van toepassing is.

Het derde lid herinnert tot slot aan de cumulatieregels die zijn voorzien in artikel 8 van verordening 651/2014/EU en verplicht elk van de partijen om bij de invoering van nieuwe maatregelen te waarborgen dat deze regels niet geschonden worden.

Deze regels zijn dus preventief van aard en hebben tot doel om te voorkomen dat de in artikel 8 van verordening 651/2014/EU opgenomen cumulatieregels geschonden worden. Deze regels hebben dus niet meer tot doel om een verdeling op te leggen in het geval de Europese Commissie zou oordelen dat de cumulregels geschonden zouden zijn en de terugvordering van de steun zou bevelen. Indien een dergelijke gebeurtenis zou voorvallen, zullen de regels van het samenwerkingsakkoord geen basis vormen om de terugvordering te organiseren en zal er ad hoc naar een oplossing moeten worden gezocht.

Het voormelde artikel van dit samenwerkingsakkoord voorziet dus op geen enkele wijze een verdeelsleutel in geval er tot een terugvordering moet worden overgegaan en legt geen andere regels vast die moeten worden nageleefd in het geval van een door de Europese Commissie bevolen terugvordering.

De afwezigheid van dergelijke regels heeft tot gevolg dat dit samenwerkingsakkoord de Staat of het Gewest niet meer kan bezwaren zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

ADVIES 64.443 De door de Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude op 15 oktober 2018 ingediende aanvraag om advies over een ontwerp van koninklijk besluit "tot afbakening van een steunzone rondom Zaventem - Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier", werd op 14 november 2018 van de rol afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

21 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rondom Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015 en 18 december 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 maart 2016 en 9 april 2017;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance gewijzigd bij de samenwerkingsakkoorden van 4 april 2017 en 26 oktober 2017;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot aanvraag van steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en uitbreiding van bestaande steunzones Genk en Turnhout;

Gelet op het voorstel van het Vlaamse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën om tot aanvraag van steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en uitbreiding van bestaande steunzones Genk en Turnhout voorgelegd op 21 november 2017;

Overwegende dat deze uitbreiding niet tot gevolg heeft dat de voorwaarden bedoeld in artikel 16, derde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance geschonden worden;

Overwegende de door het Vlaamse Gewest gemotiveerde verantwoording om deze steunzones uit te breiden, teneinde de getroffen streek rond Zaventem-Vilvoorde, Turnhout en Genk een nieuwe economische impuls te geven;

Overwegende de artikelen 1 tot 12, 13 tot 14 en 17 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten;

Overwegende het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, laatst gewijzigd bij het decreet van 18 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036592 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036626 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over vliegtuigexploitanten van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen sluiten houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, gewijzigd bij de besluiten van 30 januari 2009, 20 maart 2015 en 18 december 2015;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren, gewijzigd bij de besluiten van 18 december 2015 en 9 februari 2018;

Overwegende het besluit van 24 april 2015 van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron, gewijzigd bij het besluit van 18 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 3 mei 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 11 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 15 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 april 2017 wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.§ 1. In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend rondom de stad Turnhout, die is samengesteld uit : -de bedrijventerreinen, zoals deze waren afgebakend op 1 mei 2015 in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen en uitgebreid met de terreinen die tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017 aan deze dataset werden toegevoegd; - de percelen waarop op 1 mei 2015 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren en uitgebreid met de percelen waarop tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 april 2014; - de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor voor 1 mei 2015 een subsidie werd toegekend krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen sluiten houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen en uitgebreid met de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017 een subsidie werd toegekend krachtens het voormelde besluit van 11 mei 2007; - de percelen die op 1 mei 2015 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken, en uitgebreid met de percelen die op 21 april 2017 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant, zoals bedoeld in het voormelde decreet van 30 maart 2017, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken; die : - voor zover ze zich bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, in bijlage 2A zijn opgenomen; - voor zover ze zich niet bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, in bijlage 2B zijn opgenomen.

De kadastrale percelen die zich bevinden binnen de terreinen opgesomd in bijlagen 2A en 2B, zijn in deze bijlagen opgenomen.

De afbakening van deze steunzone wordt gevormd door het geheel van deze percelen, waarvan de grenzen worden bepaald door het Grootschalig Referentie Bestand zoals bedoeld in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

De in deze paragraaf afgebakende steunzone heeft een toepassingsperiode van zes jaar, die aanvangt op 1 mei 2015.

Werkgevers die een investering verrichten in deze zone kunnen ten laatste op 30 april 2021 het in artikel 2 bedoelde formulier overleggen. § 2. In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend rondom de stad Genk, die is samengesteld uit : - de bedrijventerreinen, zoals deze waren afgebakend op 1 mei 2015 in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen en uitgebreid met de terreinen die tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017 aan deze dataset werden toegevoegd; - de percelen waarop op 1 mei 2015 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren en uitgebreid met de percelen waarop tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 april 2014; - de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor voor 1 mei 2015 een subsidie werd toegekend krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen sluiten houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen en uitgebreid met de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017 een subsidie werd toegekend krachtens het voormelde besluit van 11 mei 2007; - de percelen die op 1 mei 2015 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken, en uitgebreid met de percelen die op 21 april 2017 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant, zoals bedoeld in het voormelde decreet van 30 maart 2017, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken; die : - voor zover ze zich bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, in bijlage 3A zijn opgenomen; - voor zover ze zich niet bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, in bijlage 3B zijn opgenomen.

De kadastrale percelen die zich bevinden binnen de terreinen opgesomd in bijlagen 3A en 3B, zijn in deze bijlagen opgenomen.

De afbakening van deze steunzone wordt gevormd door het geheel van deze percelen, waarvan de grenzen worden bepaald door het Grootschalig Referentie Bestand zoals bedoeld in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

De in deze paragraaf afgebakende steunzone heeft een toepassingsperiode van zes jaar, die aanvangt op 1 mei 2015.

Werkgevers die een investering verrichten in deze zone kunnen ten laatste op 30 april 2021 het in artikel 2 bedoelde formulier overleggen. § 3. In het Vlaamse Gewest wordt een steunzone afgebakend rondom de gemeenten Zaventem en Vilvoorde, die is samengesteld uit : - de bedrijventerreinen, zoals deze waren afgebakend op 21 april 2017 in de door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van het Vlaams Gewest beheerde dataset bedrijventerreinen; - de percelen waarop op 21 april 2017 een erkende incubator is gevestigd zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren sluiten houdende subsidiëring van incubatoren; - de percelen waarop een bedrijvencentrum is gevestigd waarvoor voor 21 april 2017 een subsidie werd toegekend krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen sluiten houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen; - de percelen die op 21 april 2017 onderdeel uitmaken van een brownfieldconvenant zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, waarvan de globale duur op deze datum niet is verstreken; en waarvan alle percelen zich niet bevinden in een steungebied opgenomen op de regionale steunkaart bedoeld in artikel 15, 6°, van de voornoemde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, en in één bijlage 4B zijn opgenomen.

De kadastrale percelen die zich bevinden binnen de terreinen opgesomd in bijlage 4B, worden in deze bijlage opgenomen.

De afbakening van deze steunzone wordt gevormd door het geheel van deze percelen, waarvan de grenzen worden bepaald door het Grootschalig Referentie Bestand zoals bedoeld in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

De in deze paragraaf afgebakende steunzone heeft een toepassingsperiode van zes jaar, die aanvangt op 1 december 2018.

Werkgevers die een investering verrichten in deze zone kunnen ten laatste op 30 november 2024 het in artikel 2 bedoelde formulier overleggen.

Art. 2.In hetzelfde koninklijk besluit, wordt de bijlage "2A" vervangen door de bijlage "2A", gevoegd bij dit besluit.

In hetzelfde koninklijk besluit wordt de bijlage "2B" vervangen door de bijlage "2B", gevoegd bij dit besluit.

In hetzelfde koninklijk besluit wordt de bijlage "3A" vervangen door de bijlage "3A", gevoegd bij dit besluit.

In hetzelfde koninklijk besluit wordt de bijlage "3B" vervangen door de bijlage "3B", gevoegd bij dit besluit.

Hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de bijlage "4B", gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en is van toepassing op de investeringen, waarvan de aanvang zoals bedoeld in artikel 2758, § 5, tweede lid, WIB 92, heeft plaatsgevonden vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 november 2018.

Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2018.

Bijlage 2A - bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldprojecten die zich bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep A) Annexe 2A -des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe A) a) Bedrijventerreinen a) Des terrains d'activités économiques Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) Brownfieldprojecten : c) Des projets Brownfield : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) Bedrijvencentra en incubatoren : b) Des centres d'entreprise et des incubateurs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) Brownfieldprojecten : c) Des projets Brownfield : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 november 2018. Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2018.

Bijlage 3A - bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldprojecten die zich bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep A) Annexe 3A - des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe A) a) Bedrijventerreinen : a) Des terrains d'activités économiques : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) Brownfieldprojecten : c) Des projets Brownfield : Geen Aucun Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 november 2018. Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2018.

Bijlage 3B - bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldprojecten die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B) Annexe 3B - des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se ne trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B) a) Bedrijventerreinen : a) Des terrains d'activités économiques : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) Bedrijvencentra en incubatoren : b) Des centres d'entreprise et des incubateurs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) Brownfieldprojecten : c) Des projets Brownfield : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 november 2018. Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2018.

Bijlage 4B - bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldprojecten die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B) Annexe 4B - des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se ne trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B) a) Bedrijventerreinen : a) Des terrains d'activités économiques : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) Bedrijvencentra en incubatoren : b) Des centres d'entreprise et des incubateurs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) Brownfieldprojecten : c) Des projets Brownfield : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^