Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 september 2021
gepubliceerd op 07 september 2021

Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021032684
pub.
07/09/2021
prom.
02/09/2021
ELI
eli/besluit/2021/09/02/2021032684/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance werd recent aangepast waardoor de gewesten voortaan de mogelijkheid hebben om de toepassingsperiode van de steunzones te verlengen. Tegelijk werd met dit voorstel de maximale toepassingsduur van de bestaande steunzones verlengd van zes jaar naar zeven jaar en zes maanden.

De minister-president van het Waalse Gewest heeft in een brief laten weten van deze mogelijkheid gebruik te willen maken en heeft gevraagd om de toepassingsperiode van de vier bestaande steunzones te verlengen met 18 maanden.

Ik heb vastgesteld dat deze vraag van het Waalse Gewest in overeenstemming is met hetgeen in de voormelde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten is voorzien. In uitvoering van het met het Waalse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord, beoogt dit ontwerp dan ook om deze vraag van het Waalse Gewest te honoreren waardoor wordt voorgesteld om de toepassingsperiode van de steunzones rond Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan te verlengen tot 30 april 2025.

Tot slot, in gevolge het advies van de Raad van State, omtrent het met het Waalse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord ( samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 4 april 2017) zal in overleg met het Waalse Gewest bij de hernieuwing van dit samenwerkingsakkoord naar een oplossing worden gezocht.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 69.738/1/V VAN 29 JULI 2021 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT EENMALIGE VERLENGING VAN DE TOEPASSINGSPERIODE VAN DE STEUNZONES RONDOM DE SITES VAN ARCELOR MITTAL, SAINT GOBAIN SEKURIT, CATERPILLAR EN DOOSAN" Op 28 juni 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 12 augustus 2021 (1), een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan".

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 20 juli 2021. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Chantal Bamps en Bert Thys, staatsraden, Bruno Peeters, assessor, en Astrid Truyens, griffier. Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix Van Damme, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 juli 2021. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en Rechtsgrond van het ontwerp 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om, op voorstel van het Waalse Gewest, de toepassingsperiode van de steunzones rond de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan te verlengen tot 30 april 2025.Daartoe worden de desbetreffende data zoals die worden vermeld in het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten aangepast (2). 3. De ontworpen regeling vindt rechtsgrond in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten "houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance", waarnaar wordt verwezen in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp. Algemene opmerkingen 4. In artikel 16, eerste lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, wordt als voorwaarde vermeld dat het betrokken gewest met de federale regering een samenwerkingsakkoord sluit waarbij nadere afspraken worden gemaakt omtrent de mogelijkheid tot cumulatie van de maatregel inzake de steunzone met andere steunmaatregelen.Wat dat betreft wordt in het derde lid van de aanhef van het ontwerp verwezen naar het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten "tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance", zoals gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 4 april 2017.

De ontworpen verlenging van de steunzones voor een periode van zeven jaar en zes maanden impliceert dat de toepassingsperiode ervan zich zal uitstrekken tot 30 april 2025. Het voornoemde samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten is op dit ogenblik evenwel slechts tot 30 juni 2024 verlengd geworden (3). Opdat derhalve gedurende de volledige toepassingsperiode van de in het ontwerp bedoelde steunzones zou worden voldaan aan de in artikel 16, eerste lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten vermelde voorwaarde, zal erop moeten worden toegezien dat de geldingsduur van het betrokken samenwerkingsakkoord ook nog tot na 30 juni 2024 wordt verlengd. 5. De Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft er in het verleden al bij herhaling op gewezen dat artikel 6 van het voornoemde samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, zoals gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 4 april 2017, een financiële verplichting bevat, wat tot gevolg heeft dat dit akkoord de Staat en het Waalse Gewest zou kunnen bezwaren en dat in dat geval uit artikel 92bis, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 "tot hervorming der instellingen" volgt dat een dergelijk akkoord slechts gevolgen heeft nadat het instemming heeft verkregen bij wet en bij decreet (4). In het verslag aan de Koning bij het heden om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit wordt in dat verband het volgende vermeld: "Tot slot, in het geval de vraag wordt gesteld of het met het Waalse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord ( samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten ...) instemming behoeft bij wet alvorens dit samenwerkingsakkoord gevolg kan hebben, wordt, gelet op de bepalingen die er zijn in opgenomen analoog zijn met deze uit het met het Vlaamse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord, verwezen naar het antwoord in het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier." De Raad van State, afdeling Wetgeving, kan met betrekking tot de aangehaalde verwijzing naar het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten, enkel refereren aan de kritische opmerking die hij daaromtrent heeft geformuleerd onder randnummer 5.2.2 in advies 61.332/3 van 15 mei 2017 over het ontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot het te wijzigen koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten. De betrokken opmerking is evenzeer relevant voor de ontworpen regeling.

Artikelsgewijze opmerkingen Artikel 1 6. Artikel 1, 1), van het ontwerp dient in de Nederlandse tekst aan te vangen als volgt: "in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden `toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en ...".

De redactie van de Nederlandse tekst van artikel 1, 2) tot 4), van het ontwerp, moet op dezelfde wijze worden aangepast.

De griffier, A. Truyens De voorzitter, M. Van Damme _______ Nota (1) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.(2) Koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten "tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft".(3) Zie artikel 2, 5), van verordening (EU) 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020 "tot wijziging van Verordening (EU) nr.1407/2013 wat betreft de verlenging ervan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft de verlenging ervan en desbetreffende aanpassingen". Met die bepaling wordt de datum die wordt vermeld in artikel 59 van de algemene groepsvrijstellingsverordening verschoven naar 31 december 2023, zodat het samenwerkingsakkoord overeenkomstig artikel 17 ervan tot 30 juni 2024 wordt verlengd. (4) Zie o.m. adv.RvS 57.263/3 van 20 april 2015 over een ontwerp van koninklijk besluit "tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier", randnummer 3.1; adv.RvS 61.332/3 van 15 mei 2017 over het ontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot het te wijzigen koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten, randnummer 5.2.2.

2 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015, 30 juli 2018 en 4 mei 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 4 april 2017;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 3 juni 2021 om aan de Federale Regering de verlenging van de steunzones voor te stellen rond de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan;

Gelet op de brief van de Minister President van het Waalse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën, voorgelegd op 3 juni 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 14 juni 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting gegeven op 23 juni 2021;

Gelet op advies 69.738/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) In paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025";2) In paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025";3) In paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025";4) In paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025".

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^