Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021032877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage aan Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021204381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Sobumid vzw", te 8800 Roeselare type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 24/11/2021 numac 2021043026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van taxonomische groepen en namen van bepaalde soorten zaden en onkruid verbonden aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en technische kennis aan te passen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021021816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van individuele afwijkingen met betrekking tot de betaling van kraamgeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021853 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het ontslag en de benoeming van de regeringsafgevaardigde bij de Université de Namur en de Université Saint-Louis Bruxelles type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning, voor het jaar 2021-2022, van een afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021858 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening wordt toegelaten van een vestiging van het gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 de school" Mandarine " te Doornik die verbonden is aan de school van het basisonderwijs " les Co'Kain " te Kain in dezelfde gemeente als die van het hoofdgebouw en die haar deuren op 1 november 2021 opendoet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021856 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toelating tot subsidies van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021857 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de betrekkingen van het toezichthoudend personeel dat niet met cursussen wordt belast van het onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren met het oog op de uitbreiding van het mandaat van de leden van de Brusselse commissie voor Dierproeven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 02/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021032970 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de taalkaders van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering en het beheer van de afvalstoffen en de diffuse verontreiniging van de bodems toe te schrijven aan koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen van juli 2021 type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de Waalse Overheidsdienst aan de wijzigingen van de Waalse Overheidsdienst Secretariaat-generaal en van de Waalse Overheidsdienst Financiën type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021033070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse overheidsdiensten met name met het oog op de aanpassing ervan aan de wijziging van de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021033179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de graden van de ambtenaren van de Haven van Brussel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021033178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 27 juni 2021 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021204391 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het kappen van bomen in het domaniale natuurreservaat "Tiennes de Rouillon" in Anhée en Profondeville om redenen van openbare veiligheid wordt toegelaten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 24/11/2021 numac 2021043025 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de wijziging van taxonomische groepen en namen van bepaalde soorten zaden en onkruid verbonden aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en technische kennis aan te passen

erratum

type erratum prom. 02/09/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021021874 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde. - Erratum
^