Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 september 2021
gepubliceerd op 07 september 2021

Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021032685
pub.
07/09/2021
prom.
02/09/2021
ELI
eli/besluit/2021/09/02/2021032685/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance werd recent aangepast waardoor de gewesten voortaan de mogelijkheid hebben om de toepassingsperiode van de steunzones te verlengen. Tegelijk werd met dit voorstel de maximale toepassingsduur van de bestaande steunzones verlengd van zes jaar naar zeven jaar en zes maanden.

De minister-president van de Vlaamse Regering heeft in een brief laten weten van deze mogelijkheid gebruik te willen maken en heeft gevraagd om de toepassingsperiode van de drie bestaande steunzones te verlengen met 18 maanden.

Ik heb vastgesteld dat deze vraag van het Vlaamse Gewest in overeenstemming is met hetgeen in de voormelde wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten is voorzien. In uitvoering van het met het Vlaamse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord, beoogt dit ontwerp dan ook om deze vraag van het Vlaamse Gewest te honoreren waardoor wordt voorgesteld om de toepassingsperiode van de steunzones rond Genk en Turnhout te verlengen tot 31 oktober 2022 en deze rond Zaventem-Vilvoorde te verlengen tot 31 mei 2025.

In dit ontwerp is eveneens een retroactieve inwerkingtredingdatum voorzien. Hiermee wordt beoogt om rechtsonzekerheid te vermijden omtrent de formulieren die mogelijk tussen 30 april 2021 en de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad zouden zijn ingediend. Het is uiteraard de bedoeling dat deze niet worden uitgesloten van de toepassing van de in artikelen 2758 en 2759 WIB 92 opgenomen steunmaatregelen.

Tot slot, in gevolge het advies van de Raad van State, omtrent het met het Vlaamse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord ( samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance) zal in overleg met het Vlaamse Gewest bij de hernieuwing van dit samenwerkingsakkoord naar een oplossing worden gezocht.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 69.780/1/V VAN 29 JULI 2021 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT EENMALIGE VERLENGING VAN DE TOEPASSINGSPERIODE VAN DE STEUNZONES RONDOM GENK, TURNHOUT EN ZAVENTEM VILVOORDE' Op 2 juli 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 18 augustus 2021, (*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde'.

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 20 juli 2021. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Chantal Bamps en Bert Thys, staatsraden, Bruno Peeters, assessor, en Astrid Truyens, griffier. Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix Van Damme, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 juli 2021. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om, op voorstel van het Vlaamse Gewest, de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk en Turnhout te verlengen tot 31 oktober 2022 en deze rondom Zaventem-Vilvoorde tot 31 mei 2025.Daartoe worden de desbetreffende data zoals die worden vermeld in het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten aangepast (1). 3. De ontworpen regeling vindt rechtsgrond in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten `houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance', waarnaar wordt verwezen in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp. Algemene opmerkingen 4. In artikel 16, eerste lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, wordt als voorwaarde vermeld dat het betrokken gewest met de federale regering een samenwerkingsakkoord sluit waarbij nadere afspraken worden gemaakt omtrent de mogelijkheid tot cumulatie van de maatregel inzake de steunzone met andere steunmaatregelen.Wat dat betreft wordt in het derde lid van de aanhef van het ontwerp verwezen naar het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten `tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance', zoals gewijzigd bij de samenwerkingsakkoorden van 4 april 2017 en 26 oktober 2017.

De ontworpen verlenging van de steunzone rondom Zaventem-Vilvoorde voor een periode van zeven jaar en zes maanden impliceert dat de toepassingsperiode ervan zich zal uitstrekken tot 31 mei 2025 (artikel 1, 3), van het ontwerp). Het voornoemde samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten is op dit ogenblik evenwel slechts tot 30 juni 2024 verlengd geworden (2). Opdat derhalve gedurende de volledige toepassingsperiode van de in het ontwerp bedoelde steunzone zou worden voldaan aan de in artikel 16, eerste lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten vermelde voorwaarde, zal erop moeten worden toegezien dat de geldingsduur van het betrokken samenwerkingsakkoord ook nog tot na 30 juni 2024 wordt verlengd. 5. De Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft er in het verleden al bij herhaling op gewezen dat artikel 6 van het voornoemde samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, zoals gewijzigd bij de samenwerkingsakkoorden van 4 april 2017 en 26 oktober 2017, een financiële verplichting bevat, wat tot gevolg heeft dat dit akkoord de Staat en het Vlaamse Gewest zou kunnen bezwaren en dat in dat geval uit artikel 92bis, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming der instellingen' volgt dat een dergelijk akkoord slechts gevolgen heeft nadat het instemming heeft verkregen bij wet en bij decreet (3). In het verslag aan de Koning bij het heden om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit wordt in dat verband het volgende vermeld: "Tot slot, in het geval de vraag wordt gesteld of het met het Vlaamse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord ( samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten ...) instemming behoeft bij wet alvorens dit samenwerkingsakkoord gevolg kan hebben, wordt er verwezen naar het antwoord in het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot afbakening van een steunzone rond Zaventem Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier." De Raad van State, afdeling Wetgeving, kan met betrekking tot de aangehaalde verwijzing naar het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten, enkel refereren aan de kritische opmerking die hij daaromtrent heeft geformuleerd onder randnummer 5.2.2 in advies 61.332/3 van 15 mei 2017 over het ontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten `tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft'. De betrokken opmerking is evenzeer relevant voor de ontworpen regeling.

Artikelsgewijze opmerkingen Aanhef 6. Het is niet zinvol om in de aanhef de wijzigingen te vermelden die in het verleden werden aangebracht in de te wijzigen regeling (4).Aan het einde van het tweede lid van de aanhef van het ontwerp schrappe men derhalve de zinsnede ", gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 maart 2016 en 9 april 2017 en 21 november 2018".

Artikel 1 7. Artikel 1, 1), van het ontwerp dient in de Nederlandse tekst aan te vangen als volgt: "in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden `toepassingsperiode van zes jaar' vervangen door de woorden `toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden' en ...".

De redactie van de Nederlandse tekst van artikel 1, 2) en 3), van het ontwerp, moet op dezelfde wijze worden aangepast.

Artikel 2 8. In artikel 2 van het ontwerp wordt terugwerkende kracht gegeven aan het ontworpen koninklijk besluit.Men redigere die bepaling in de Nederlandse tekst dan ook op een meer gebruikelijke wijze als volgt: "Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 2021." De griffier, A. Truyens De voorzitter, M. Van Damme _______ Nota's (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. (1) Koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten `tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier'.(2) Zie artikel 2, 5), van verordening (EU) 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020 `tot wijziging van Verordening (EU) nr.1407/2013 wat betreft de verlenging ervan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft de verlenging ervan en desbetreffende aanpassingen'. Met die bepaling wordt de datum die wordt vermeld in artikel 59 van de algemene groepsvrijstellingsverordening verschoven naar 31 december 2023, zodat het samenwerkingsakkoord overeenkomstig artikel 17 ervan tot 30 juni 2024 wordt verlengd. (3) Zie o.m. adv.RvS 57.263/3 van 20 april 2015 over een ontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot het te wijzigen koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten, randnummer 3.1; adv.RvS 61.332/3 van 15 mei 2017 over het ontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten `tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft', randnummer 5.2.2. (4) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek.Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, nr. 30, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvst consetat.be).

2 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015, 30 juli 2018 en 4 mei 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance gewijzigd bij de samenwerkingsakkoorden van 4 april 2017 en 26 oktober 2017;

Gelet op het voorstel van het Vlaamse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën om de toepassingsperiode van de steunzone rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde eenmalig te verlengen, voorgelegd op 8 mei 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 27 mei 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting gegeven op 17 juni 2021;

Gelet op advies 69.780/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 2017 en 21 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) In paragraaf 1, vierde lid worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 30 april 2021" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 oktober 2022";2) In paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 30 april 2021" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 oktober 2022";3) In paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 30 november 2024" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 mei 2025".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 2021.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^