Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014960 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015041 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018206021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010534 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019015376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 02/05/2019 numac 2019040921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer". - Deel 1

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014972 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. 21/11/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030142 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap bij de Université de Mons voor het academiejaar 2018 - 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op netoverschrijdend niveau, van de personeelsleden van het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de PMS-centra, voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007 tot bepaling van de gevallen waarin het "Fonds Ecureuil" geldvoorschotten kan toekennen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking aan twee schoolinrichtingen van het gewoon secundair onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 6 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 304 bijkomende lestijden aan 11 schoolinrichtingen van het gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 § 2 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 141 bijkomende lestijden aan dertien schoolinrichtingen van het gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 § 2 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking aan vier schoolinrichtingen van het gewoon basisonderwijs voor de voortzetting van de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 6 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van MNEMA vzw als multidisciplinair centrum betreffende de overdracht van de herinnering, krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van "Stratenmaker UC1 en UC2" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de vaardigheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en voor de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2018 tot bepaling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, die per universiteit uitgereikt zullen worden gedurende het academiejaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter tuivoering van het decreet van 6 september 2018 houdende oprichting van de steunstructuur voor de reïntegratie via het onderwijs voor sociale promotie in gevangenissen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift en tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014989 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones
^