Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2019

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 november 2018 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Jean Spreutels, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houd Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 16 september 2018 wordt (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2019030041
pub.
25/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014960 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014973 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015041 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten sluiten wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Jean Spreutels, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019041065 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018040384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019012020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 24/06/2019 numac 2019013321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van het bedrijf PWC Enterprise Advisory CVBA als adviesorgaan zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels en houdende opheffing van de koninklijke besluiten van 18 december 2002, van 22 oktober 2004 en van 1 september 2006 houdende erkenning van respectievelijk de bedrijven Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions NV en PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk sluiten wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer François Daoût, voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf 1 september 2018 zijn rang in de Orde in.

Bij koninklijke besluiten van 11 augustus 2017, 7 januari 2018 en 23 april 2018, worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde referendarissen en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof: Kroonorde Commandeur de heer Thomas Bombois, referendaris (15 november 2017);

Mevr. Géraldine Rosoux, referendaris (8 april 2018).

Ridder Mevr. Nathalie Chatelle, eerste documentair deskundige (8 april 2017);

Mevr. Edith Nevens, eerste administratief deskundige (15 november 2017);

Mevr. Micheline Kevers, secretaris (8 april 2017, als houder van deze nieuwe onderscheiding).

Orde van Leopold II Grootofficier de heer Jan Theunis, referendaris (8 april 2017).

Ridder de heer Jean-Luc Hubert, secretaris (8 april 2016);

Mevr. Brigitte Liétard, secretaris (15 november 2017);

Mevr. Marie-Françoise Deloge, adjunct-secretaris (15 november 2015).

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Burgerlijke eretekens Bij koninklijke besluiten van 11 augustus 2017 en 23 april 2018, worden de volgende burgerlijke eretekens verleend aan de hierna vermelde rechters, referendarissen, griffier en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1ste klasse: de heer Luc Lavrysen, rechter;

Mevr. Riet Leysen, rechter; de heer Etienne Peremans, referendaris;

Mevr. Anne Roland, echtg. Rasson, referendaris; de heer Pierre-Yves Dutilleux, griffier; de heer Lars Devocht, adviseur;

Mevr. Christine Masy, eerste administratief deskundige;

Mevr. Micheline Kevers, secretaris.

Voor 25 jaar dienst De Medaille 1ste klasse: de heer Geert Goedertier, referendaris;

Mevr. Bernadette Renauld, referendaris; de heer Jan Theunis, referendaris; de heer Erik Van Heymbeeck, eerste adviseur;

Mevr. Katrien Standaert, adviseur; de heer Jean-Luc Roussey, eerstaanwezend financieel deskundige;

Mevr. Sylva Schoutteet, eerste administratief deskundige; de heer Jean-Luc Hubert, secretaris.

^