Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/10/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. - Duitse vertaling type wet prom. 14/10/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 12/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030048 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019055519 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****. **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019055521 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de **** Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2018032545 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2521 van 4 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficie Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2018032544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 138, § 1, eerste lid, 5° en 6°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en artikel 11bis, tweede lid, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2018206348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt aan de heer LINTZEN Jacques op het einde van de maand februari 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010009 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Aanstelling van kandidaat-officieren BDL van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 2499 van 23 november 2018 : De kandidaat-officieren BDL van niveau B, van wie de namen volgen, worden op 26 oktober 2018 aangesteld in de g K. Callebaut, T. Piette, S. Wautraets. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2514 van 4 december 2018, wordt geneesheer-luitenant-kolonel ***** op pensioen gesteld op 1 februari 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010354 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het betreft taken inzake controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesl(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010440 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2019 - dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is de heer Janssens de Bisthoven E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Het is hem vergund de t - is mevr. Van Kelst A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, benoemd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010439 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018, - dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is Mevr. Bourgois G., rechter in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar v Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eersh(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010441 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 januari 2019, die in werking treden op 1 februari 2019, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging : - is de heer Rubens D., vrederecht - is de heer Lefèvre Ph., vrederechter van het derde kanton Charleroi, benoemd tot vrederechter van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010442 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018, - is de heer Batselé D., ereraadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is Mevr. Colin A., ererechter in de rechtbank van eers(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010443 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2019, - is de heer Coch J., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton te Hasselt en in het vredegerecht van het tweede kanton te Hasselt, - is de heer Noelmans Ph., ereplaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, be(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019010526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030041 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 november 2018 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Jean Spreutels, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houd Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 16 september 2018 wordt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019040011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2505 van 23 november 2018, wordt kapitein-commandant A. Vandecapelle met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel : Pensioen Bij koninklijk besluit van 21/12/2018 wordt Mevr. Martine VOETS, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2019, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 21/12/2018 wordt de heer Joris VERHULST, attaché klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van 1 januari 2019, overgeplaatst naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van ouderinitiatieven in het kader van de persoonsvolgende financiering type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010452 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 januari 2019, - dat in werking treedt op 1 februari 2019, is het verzoek tot associatie van de heer Degryse T., notaris ter standplaats Ieper, van mevr. Ghesquière A., notaris ter standplaats Ieper, Mevr. De Brabandere C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Ieper. - is het v(...) type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200246 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij afwijkingen van het verbod bedoeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden verleend voor het seizoen 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 16/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019200296 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing, zowel in open veld als in de bossen, van het jachtverbod op wildsoorten en tot opheffing, zowel in open veld in de bossen, van het verbod tot vernietiging van wild zwijn in het noordelijk deel van het versterkt observatiegebied.

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2018206091 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2018 van 22 november 2018 Rolnummers 6958, 6972 en 6974 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 2.12.8 van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 201 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 10/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019030053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 16 november 2018, heeft de heer De La Ruelle G., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van d Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 19 december 2018 werd mevr. Dejardin D. door de(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 26 december 2018 werd de heer VAN DEN STEENE Jean-Marie, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door de V

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 10 januari 2019 werd de heer FIERS Jacques, voorheen raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt type beschikking prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 4 januari 2019 werd de heer DEFOORT Donald, voorheen raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 31/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019010511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief bezig zijn met de bouw en renovatie van sociale huurwoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019040073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur, van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de commissaris van de Waalse Regering van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de organieke personeelsformatie van het « Centre wallon de Recherches agronomiques »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019010389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Circulaire van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve verwerking van de jaarlijkse verlofdagen ten opzichte van de ziekteverlofdagen van het contractueel en statutair personeel van de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030057 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Xavier VOETS die woonplaats kiest bij Mr. Jan Ghysels, adv Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018. Deze zaak(...) type bericht prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba PASCUAL CONSULT die woonplaats kiest bij Mr. Yves Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2018. Deze zaak(...) type bericht prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200186 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 december 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 december 2018, heeft de nv van Die zaak is ingeschreven onder nummer 7078 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010422 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de leden en plaatsvervangers van de Adviesraad van de Magistratuur. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018, pagina 98981, dienen voor de leden aangeduid in de hoedanigheid van "- Mevr. Schatteman K., rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen;(...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen-Verantwoordelijken van de juridische afdeling (niveau A3) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18092 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2018. De lijst van gesl(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijzigingsclausule S/2018bis bij de Nationale overeenkomst tussen de audiciens en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad van 27 december 2018. - Notificatie punt 28 BETREFT : MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten t - met de psychiatrische ziekenhuizen en diensten, - met de audiciens, - met de orthopedisten,(...) type bijakte prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijzigingsclausule T/2018bis bij de Nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen MINISTERRAAD 27/12/2018 NOTIFICATIE PUNT 28 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten tussen - met de psychiatrische ziekenhuizen en diensten, - met de audiciens, - met de orthopedisten,(...) type bijakte prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijzigingsclausule Y/2018bis bij de Nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen MINISTERRAAD 27/12/2018 NOTIFICATIE PUNT 28 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten tussen - met de psychiatrische ziekenhuizen en diensten, - met de audiciens, - met de orthopedisten,(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Ondernemingsrechtbank te Antwerpen De bekendmaking van de beschikking van 16 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2018, bladzijde 96366, houdende de aanwijzing van de heer De Baerdemaeker A., o type erratum prom. 05/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming. - Erratum

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - Alzagri nv In toepassing van artikel 10 van het koninklijk De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. Overeenkomstig (...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - Belmagri nv In toepassing van artikel 10 van het koninklijk De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. Overeenkomstig (...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - DC Industrial nv In toepassing van artikel 10 van het konin De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. Overeenkomstig (...)

document

type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs Hoofden voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18309 Solliciteren kan tot 11/02/201(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur generaal Gezondheid en Werk voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19701 Solliciteren kan tot en met 15/02/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B), voor de FOD Financiën (Ref. ANG18267) Deze selectie werd afgesloten op 18 januari 2019. Er is 1 geslaagde. (...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés relatie- en contractenbeheerders (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : AFG18133 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers Shift Zeebrugge - Oostende voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19019 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : Administratief deskundigen (m/v/x) - BNG18010. - BNG18013. - BN(...) - Administratief deskundigen FIN (m/v/x) - BNG18010. Er is 1 laureaat. - Administratief desk(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : Administratief deskundigen (m/v/x). - BFG18011. - BFG18015. - BFG180(...) - Administratief deskundigen FIN (m/v/x) - BFG18011. Er is 1 laureaat. - Administratief desk(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010033 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 2511 van 2 december 2018, wordt generaal-majoor ****-****. **** vanaf 1 januari 2019 toegelaten de titel van ere-vleugeladjudant van de Koning te dragen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019030097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschitheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019, worden hernieu 1° de dames DEVROEGH Hilde en STASSIJNS Gaëtane en de heer SCHMIT Grégory, in de hoedanigheid van (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2018206349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jacques LIN De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010488 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het ambt van Europese aanklager bij het Europees Openbaar ministerie Context van de functie In het kader van de strijd tegen strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden nam de Raad van de Europes De verordening voorziet in een systeem van gedeelde bevoegdheid voor het EOM en de nationale autori(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 januari 2019 : Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, vanaf 11 december 2018, de mandaten van lede - de heren DE BREUCK Jean, LONCOL Patrick, MERCHIERS Thierry, VAN DAMME Ivo en mevr. VANLIERDE Liev(...)

document

type document prom. 30/10/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010276 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019010365 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtelijke beslissingen Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2018 tot en met 31 dec type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200265 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Risico Analisten (niveau A2) voor de AD Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18301 Solliciteren kan tot 16 februari 2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200299 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors shift Waaslandhaven voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19014 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift Waaslandhaven voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19012 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/01/2019 numac 2019200307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19009 Solliciteren kan tot 8/02/2019 via www.selor.be Na de selectie wordt(...)
^