Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 september 2018
gepubliceerd op 08 mei 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2019041065
pub.
08/05/2019
prom.
16/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/16/2019041065/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik sluiten houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 42, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik sluiten houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 27 juni 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 juli 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 3 augustus 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 en artikel 2/1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik sluiten houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik, worden de woorden "datum van aflevering" vervangen door de woorden "uiterste datum van uitvoering".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/3 ingevoegd, luidende : "

Art. 2/3.Het voorschrift is slechts uitvoerbaar gedurende een termijn van 3 maanden na de dagtekening.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan de voorschrijver een kortere of een langere termijn bepalen. De door de voorschrijver bepaalde einddatum van de uitvoerbaarheid is in dit geval niet later dan een jaar na de dagtekening.

Na het verstrijken van de in het eerste of tweede lid vermelde termijn, kan het voorschrift niet meer worden uitgevoerd."

Art. 3.Voorschriften, zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik sluiten houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik, waarvan de voorschrijfdatum dateert van voor de inwerkingtreding van onderhavig besluit, blijven uitvoerbaar gedurende 3 maanden na de inwerkingtreding van onderhavig besluit, of indien een datum van aflevering werd bepaald door de voorschrijver, gedurende een termijn van 3 maanden na de door de voorschrijver bepaalde datum van aflevering.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^