Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019011927 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden type wet prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen type wet prom. 21/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019011424 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2665 van 13 maart 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019011462 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 2668 van 13 maart 2019 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2019 in toepassing van de samengeordende wetten op de **** kolonels **** **** ****., **** ****., **** ****-****. luitenant-kolonel s(...) type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019012020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij Koninklijk besluit van 29 maart 2019 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Michaël BOTQUIN, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 15 januar type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 130 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32/7 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 138 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt de heer Sven FORSTER, aangeduid als houder van de functie van directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie bij de Federale Overheidsdienst Economie, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 5 september 2018, wordt de heer Kristiaan BAEYENS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, met de tite Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030389 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 dat in werking treedt op 1 november 2016, wordt De heer DE COSTER Pieter bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in het Nederlandse taalkader in de klasse A2 met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019030396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019041065 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019201758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 129 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 131 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 136 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 139 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012029 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019202097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fedris. - Personeel. - Tijdelijke vervanging van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 23 april 2019 wordt mevrouw Pascale Lambin, adjunct administrateur-generaal, als administrateur-generaal bij Fedris aa Het beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan bij de afdeling administratie van de Raad (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019201385 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2019 van 14 maart 2019 Rolnummer 6758 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 4°, en 5, litterae e), f) en g), tweede streepje, van de wet van 30 maart 2017 « tot wijziging van de wet van 30 nove Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019201825 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 177/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6789 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Na Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019201826 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6730 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 131ter van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, gesteld door de Arb Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019201824 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 164/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6655 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 16 en 28 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuu Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012091 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040969 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012158 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van drie leden van de Beheerraad voor Gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041127 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Katholieke Universiteit Leuven die woonplaats kiest bij Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2019. Deze zaak is ingesc(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 6/02/2019 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, Bij besluit van 6/02/2019 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij besluit(...) type vergunning prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 5/02/2019, wordt de vergunning als onderneming voor alar Bij besluit van 5/02/2019, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan (...) type vergunning prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 02/01/2019, wordt de onderneming TAVATI SECURITY POWER BVBA, met als on Bij besluit van 02/01/2019, wordt de onderneming JNC ENGINEERING BVBA, met als ondernemingsnumm(...)

erratum

type erratum prom. 11/02/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012176 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen. - Erratum type erratum prom. 14/10/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019012175 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - Erratum type erratum prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019030423 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019202277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beheerders van "invertebratencollecties niet-insecten" (niveau B) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Selectienummer: AFG19129. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in (...) De uiterste inschrijvingsdatum van de selectie werd gewijzigd. Solliciteren kan tot 07.05.2019 (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019011385 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving en kandidaat-officieren **** van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2660 van 13 maart 2019 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van niveau De kandidaat-officier **** van niveau ****, ****. ****, wordt op 26 december 2018 benoemd in de graad van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt Mevrouw Christelle BRUWIER, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019011746 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag uit het ambt. - Benoeming **** koninklijk besluit ****. 2679 van 23 maart 2019: Wordt majoor ****. **** ontslagen uit het ambt van militaire docent van de Koninklijke Militaire School op datum Wordt majoor ****. **** benoemd in het ambt van militaire hoogleraar in het organiek kader van de ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij Koninklijk besluit van 23 maart 2019 wordt Mevr. Carmen THIEREN, geboren op 25 oktober 1991, met ingang van 1 februari 2019, in vast dienstverband benoemd, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalige type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 22 april 2019 werden met ingang van 8 april 2019 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier Mevr. Carine BOONEN, Grimbergen; De heer Marc CROHAIN, Sint-A De heer Philip MISEREZ, Knokke-Heist; De heer Arthur SEYNAEVE, Tielt; De heer Lucien TUYBENS,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BOURDA Alain benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030356 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2673 van 13 maart 2019, wordt mijnheer Raphaël Lambrechts, op 1 december 2018, in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit i Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2018. Een beroep tot nietigverklaring van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019012252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van - de dames BRUWIER Geneviève, MOREAU Véronique en OLDENHOVE de GUERTECHIN Geneviève en de heren CAN(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030383 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 dat in werking treedt op 1 juli 2017, wordt Mevrouw WANTE Melissa, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030384 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 dat in werking treedt op 1 oktober 2017, wordt de heer GORLE Peter, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030387 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 dat in werking treedt op 1 januari 2017, wordt Mevrouw BAUWENS Joke, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030388 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 dat in werking treedt op 9 februari 2017, wordt Mevrouw VAN GOUBERGEN Niki, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Jus Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019030415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. AERTS Marine benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid(...)

document

type document prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019202236 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen Individuele Arbeidsbetrekkingen (niveau A1) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG19049 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2019. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 08/05/2019 numac 2019202247 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19033 Deze selectie werd afgesloten op 09/04/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is(...)
^