Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 december 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, die in werking treden op 31 december 2018 's avonds: - is de heer Batselé D., raadsheer in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op - is de heer Aoust Ph., voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018206119
pub.
07/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, die in werking treden op 31 december 2018 's avonds: - is de heer Batselé D., raadsheer in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Aoust Ph., voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Fabry O., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Namen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten, dat uitwerking heeft op 31 december 2017 's avonds, is aan de heer Coch J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Aan betrokkene is eveneens ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011751 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het ministerieel besluit van 16 mei 2018 tot vaststelling van de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 132 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten, is de heer Senaeve P., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018, die in werking treden op 31 december 2018 's avonds: - is Mevr. Deschamps S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Dierckx de Casterlé O., toegevoegd rechter in de Franstalige politierechtbank te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018012433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018012434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, tot vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het tijdskrediet, de 1/5de loopbaanvermindering, de vermindering van de arbeidsprestaties en het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de erkenning van de anciënniteit in de diensten die worden gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap sluiten, is een verlof wegens opdracht verleend aan Mevr. de Hemptinne M., raadsheer en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, met ingang van 1 januari 2019, voor de duur van één jaar.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vastelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2018 's avonds, is Mevr. Dejardin D., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet in uitvoering van het protocolakkoord type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018031896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor de jaren 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013287 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 53 van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten EN met betrekking tot de uitbetaling van de subsidies aan de aangewezen Ethische Comités type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2018 's avonds, is de heer Hecq M., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019012020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van het bedrijf PWC Enterprise Advisory CVBA als adviesorgaan zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels en houdende opheffing van de koninklijke besluiten van 18 december 2002, van 22 oktober 2004 en van 1 september 2006 houdende erkenning van respectievelijk de bedrijven Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions NV en PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018040384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019041065 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 24/06/2019 numac 2019013321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk sluiten, is de aanwijzing van de heer Dekeersmaeker J., substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 december 2018.

Bij koninklijk besluit van 25 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014140 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2018 's avonds, is Mevr. Van Coppenolle I., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013698 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014520 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan de voorzitters, rechters, referendarissen, griffiers en aan de personeelsleden van het grondwettelijk hof type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, is de machtiging om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege, verleend aan de heer Jadot P., vrederechter van het kanton Virton, hernieuwd voor een termijn van zes maand eindigend ten laatste op 31 mei 2019 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2018, - dat in werking treedt op 31 december 2018 's avonds, is het aan Mevr. Winkelmans G., vergund de titel van haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, eershalve te voeren. - is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren van de heer Vaes J., vernieuwd voor een termijn met ingang van 20 december 2018 en eindigend op 30 juni 2023 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 7 november 2018, die in werking treden op 31 december 2018 's avonds : - is de heer Guenter S., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Colin A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 november 2018, - zijn de aanwijzingen tot de functie van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2019 van de dames: Joliet V., rechter in deze rechtbank;

Rusinowski M., ondervoorzitter in deze rechtbank. - is de aanwijzing van Mevr. Sevens V., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 januari 2019.

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging: - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, voor een termijn van vijf jaar: de heren Broddin G., Guldentops I., Jonckheere F., Stuyck L., Van den Abbeele P., Verlooy J., Willems R., de dames Pitteljon G., Schepens N., Verheyden N., ? is de heer Talpe D., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, voor een termijn ingaande op de datum van de eedaflegging en eindigend op 30 april 2020 's avonds. ? is de heer Van Cleynenbreugel R., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, voor een termijn ingaande op dat datum van de eedaflegging en eindigend op 30 september 2022 's avonds. - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Limburg, voor een termijn van vijf jaar: de heren Dries K., Leemen W., Leenders J., Maes S., Mazzei W., Nelissen W., Opdenacker R., Mevr. Claes H., ? is de heer Achten R., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Limburg, voor een termijn ingaande op de datum van de eedaflegging en eindigend op 30 november 2020 's avonds; ? is de heer Storms G., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Limburg, voor een termijn ingaande op de datum van de eedaflegging en eindigend op 31 december 2021 's avonds; ? is de heer Paredis L., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Limburg, voor een termijn ingaande op de datum van de eedaflegging en eindigend 30 juni 2022 's avonds. - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, voor een termijn van vijf jaar: de heren De Bisschop D., Van Audenaerde W., Van Eesbeeck M., de dames Luypaert D., Vermeersch Ch., - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, voor een termijn van vijf jaar: de heren Cotman Th., De Schrevel L., Gérin V., Ghislain W., Gillet F., Gonne P., Kriwin L., Lefebvre B., Mercier S., Gilain O., voor een termijn eindigend op 30 april 2023 's avonds. - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Leuven, voor een termijn van vijf jaar: de heren Devos L., Struyven H., Vanswijgenhoven R., ? is de heer Vermeeren W., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Leuven, voor een termijn ingaande op datum van de eedaflegging en eindigend op 31 mei 2022 's avonds. - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant, voor een termijn van vijf jaar: de heren Caldana M., Comblin M., Delacollette Y., Jacques de Dixmude M., - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar: de heren Baeten S., De Clerck D., De Wilde Ph., De Witte H., Vonck H., de dames Bernaert K., Vander Stichele I., - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar: de heren Coussée F., Verheggen K., de dames De Jaeger A., Diet H., Laverge K., - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik, voor een termijn van vijf jaar: de heer Bare J., Mevr. Bemelmans A., de heer Bunckens J., de heer De Paoli M., de heer Figas A., Mevr. Graillet M., de heer Meert X., de heer Wyzen B., ? is de heer Pichot R., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik, voor een termijn eindigend op 28 februari 2021 's avonds. - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement te Namen, voor een termijn van vijf jaar: de heer Bragard O., de heer Degodenne M., Mevr. Delacroix A., de heer Flaba L., de heer Laloux F., de heer Renard Ph., Mevr. Wertz I., - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, voor een termijn van vijf jaar: de heren Gillet F., Houbion S., Lomry J.-M., Pignolet A., Salmaggi L., ? is de heer Wavreille R., benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, voor een termijn eindigend op 31 oktober 2022 's avonds. - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Henegouwen voor een termijn van vijf jaar: de heer Lenfant Ph., Mevr. Maton I., - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Henegouwen: de heer Culot P.-P., voor een termijn eindigend op 30 april 2021 's avonds; de heer Scieur J.-P., voor een termijn eindigend op 31 december 2022 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 16 november 2018, - dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2018, is, op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat van de heer Robeyns R., ere-rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - is aan de heer Dubois O., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Henegouwen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 november 2018, waarbij de mandaten in werking treden op de datum van de eedaflegging: - zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, voor een termijn van drie jaar: Mevr. Ade S., de heer Sobrie M., de heer Witpas K., de heer Peereboom P., substituten-procureur des Konings bij dit parket. - zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, voor een termijn van drie jaar: de heer Dumont L., Mevr. Erpelding J., Mevr. Calicis Ch., Mevr. Debouche C., Mevr. De Reuck C., Mevr. Van der Eecken N., substituten-procureur des Konings bij dit parket. - zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, voor een termijn van drie jaar: de heer Blondeau G., Mevr. Vercarre C., Mevr. Chrispeels L., Mevr. Carlens K., Mevr. Bruyninckx K., substituten-procureur des Konings bij dit parket. - is Mevr. Wouters E., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten0, is de benoeming van Mevr.

Mertens C., tot de functie van werkend assessor in interneringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 december 2018.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2018 's avonds, is Mevr. Bonneville V., rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018032293 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032315 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015356 bron vlaamse overheid Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen sluiten, is de aanwijzing van de heer Donnay E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 november 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^