Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2018
gepubliceerd op 27 december 2018

Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

bron
vlaamse overheid
numac
2018015356
pub.
27/12/2018
prom.
23/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/23/2018015356/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2018. - Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035942 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO sluiten tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 87, § 1;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14536, vervangen bij het decreet van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030928 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen sluiten;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikelen 6, § 2 en 7, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035942 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2018;

Gelet op advies 64.378/3 van de Raad van State, gegeven op 31 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6318/9 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6318/9.Overeenkomstig artikel 315, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houden belastingplichtigen die de toepassing van artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vragen, een attest ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat attest wordt verleend door de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed en bevat minstens de volgende gegevens: 1° het jaar waarvoor het attest wordt verleend;2° het bedrag aan uitgaven, exclusief btw, dat in aanmerking kan komen voor de belastingvermindering;3° een verklaring van de voormelde entiteit dat de uitgaven in aanmerking kunnen komen voor de belastingvermindering; 4° de benaming en het adres van het beschermde goed, de kadastrale gegevens van het perceel of de percelen waarop de onroerende goederen zich bevinden, het rijksregisternummer of een ander identificatienummer van de belastingplichtige, het aandeel van de belastingplichtige in het eigendomsrecht, vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht in het onroerend goed waarvoor hij de uitgaven heeft gemaakt.".

Art. 2.In artikel 9/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035942 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO sluiten tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, 4 december 2015 en 15 juli 2016, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° ter uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter uitvoering van artikel 10.5.1 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten advies verstrekken en attesten uitreiken in verband met de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en de erfgoedelementen van beschermde onroerende goederen;".

Art. 3.Aan hoofdstuk 11 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt een afdeling 9, die bestaat uit artikel 11.9.1 tot en met 11.9.6, toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 9. Vermindering personenbelasting Onderafdeling 1. Voorwaarden waaraan beheersmaatregelen, werkzaamheden en diensten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering Art. 11.9.1. De volgende uitgaven komen in aanmerking voor de belastingvermindering, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: 1° de uitgaven voor beheersmaatregelen, werken of diensten die opgenomen zijn in een door de minister vastgestelde exhaustieve lijst met werkzaamheden;2° de uitgaven voor beheersmaatregelen, werken of diensten die vermeld zijn in een goedgekeurd en op het ogenblik van de uitgaven geldig beheersplan;3° de uitgaven voor noodzakelijk voorafgaand onderzoek in het kader van de beheersmaatregelen, werken of diensten, vermeld in punt 1° en 2°. De beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten, vermeld in het eerste lid, moeten conform de regelgeving over het onroerend erfgoed zijn uitgevoerd.

Onderafdeling 2. Aanvragen en verlenen van het attest voor de belastingvermindering Art. 11.9.2. De belastingplichtige dient de attestaanvraag voor de belastingvermindering, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in bij het agentschap.

Het aanvraagdossier bevat: 1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;2° een beschrijving van de uitgevoerde beheersmaatregelen, werken of diensten of van het voorafgaande onderzoek in het kader hiervan;3° betalingsbewijzen die aantonen dat de uitgaven volledig betaald zijn; 4° een verklaring van de belastingplichtige dat de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de belastingvermindering, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Art. 11.9.3. De belastingplichtige dient de attestaanvraag in bij het agentschap vóór 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, zijn gedaan.

Art. 11.9.4. Het agentschap verleent per belastingplichtige één attest per jaar waarin uitgaven zijn gedaan.

Als de belastingplichtige al een attest heeft gekregen, kan hij, in geval van gewijzigde omstandigheden, een wijziging van attest aanvragen bij het agentschap vóór 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, zijn gedaan.

Het gewijzigde attest vervangt het eerder verleende attest.

Art. 11.9.5. Als niet voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een attest, ontvangt de aanvrager een weigering van het agentschap en, in voorkomend geval, opmerkingen over de wijze waarop de aanvraag moet worden aangepast om een attest te verkrijgen. Een aangepaste aanvraag komt tegemoet aan die opmerkingen en kan conform artikel 11.9.2 opnieuw worden ingediend.

Als de aanvrager de weigering ontvangt na 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, zijn gedaan, wordt de nieuwe aanvraag opnieuw ingediend binnen vijftien dagen na de dag van de ontvangst van de weigering.

Art. 11.9.6. Het agentschap bezorgt het attest aan de aanvrager.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2019.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 november 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

^