Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat type wet prom. 23/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015356 bron vlaamse overheid Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018032293 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018032313 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het vakantiegeld en de eindejaarstoelage toegekend aan sommige militairen type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032315 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015082 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018032367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 17/05/2021 numac 2021041401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

arrest

type arrest prom. 23/11/2018 pub. 19/11/2021 numac 2021042998 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de directeur-generaal houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de steun aan ondernemingen, aan ambtenaren van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

decreet

type decreet prom. 23/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018032382 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen type decreet prom. 23/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijzigingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het dierenwelzijn, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018040755 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014938 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 668 type omzendbrief prom. 23/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 667
^