Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 november 2018
gepubliceerd op 29 november 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014994
pub.
29/11/2018
prom.
18/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/18/2018014994/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 108;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, rubriek 32-7 van de tabel toegevoegd aan genoemde wet, ingevoegd bij de wet van 24 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 en bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 160, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, artikel 2;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 62, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1995 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van beproevingslaboratoria gelast met de analyse van aardolieproducten krachtens artikel 160 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 12 april 2018;

Gelet op advies 63.556/1 van de Raad van State, gegeven op 21 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 16 oktober 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, Op de voordracht van de Minister van Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « Fonds » : het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, bedoeld in rubriek 32-7 van de tabel toegevoegd aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen;2° « economische operator » : elke natuurlijke en rechtspersoon bedoeld in artikel 160 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen;3° « heffing » : de heffing geïnd ten voordele van het Fonds, bedoeld in artikel 160 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen;4° « verantwoordelijke van het verkooppunt voor aardolieproducten » : de houder van het ondernemingsnummer van het verkoop- of distributiepunt voor aardolieproducten; 5° « FOD Economie » : de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 6° « Algemene Directie Energie » : de Algemene Directie Energie van de FOD Economie;7° « Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen » : de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën;8° « Minister » : de minister bevoegd voor Energie;9° « aardolieproducten » : de aardolieproducten, al dan niet bijgemengd met biobrandstoffen, en hun vervangingsproducten van biologische oorsprong;10° « monsterneming » : een staal van aardolieproducten. HOOFDSTUK 2. - Werking van het Fonds

Art. 2.Het Fonds waakt over de kwaliteit van de aardolieproducten die op de Belgische markt worden gebracht en organiseert de implementatie van het systematisch toezicht erop.

Het Fonds vervult eveneens opdrachten op het vlak van expertise en adviesverlening in het kader van de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten.

Het Fonds kan andere overheidsdiensten ondersteunen in het kader van analyses of studies met als doel : 1° de controle van de kwaliteit van aardolieproducten;2° de verbetering van de bevoorradingszekerheid;3° de veiligheid van de eindverbruiker van aardolieproducten.

Art. 3.Het Fonds neemt willekeurig monsters uit distributie- of verkooppunten van aardolieproducten. De resultaten van deze analyses zullen leiden tot de afgifte van een certificaat of een rapport van conformiteit of non-conformiteit van het product verzameld door de ambtenaren van de dienst.

De monsternemingen zijn onderworpen aan een systematische analyse.

Ingeval ten minste een geanalyseerde parameter de geldende specificaties niet respecteert wordt de monsterneming onderworpen aan een tegenanalyse die wordt uitgevoerd door een ander laboratorium dan datgene wat de eerste analyse heeft uitgevoerd. De laboratoria die geselecteerd zijn om over te gaan tot de analyses worden geaccrediteerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling.

Indien de non-conformiteit bevestigd wordt, deelt het Fonds dit onverwijld mee aan de verantwoordelijke van het betrokken verkooppunt van aardolieproducten en verleent het hem een termijn van tien werkdagen vanaf de kennisgeving van de resultaten van de analyse en tegenanalyse om zich in regel te stellen. Het Fonds voert een tweede controle uit tussen het verstrijken van de termijn om zich in regel te stellen en de derde maand die volgt op de datum van de eerste controle.

Indien het aardolieproduct nog steeds non-conform is na die tweede controle worden er bijkomende controles georganiseerd binnen dezelfde tussenpoos als die welke bepaald is in derde lid tot wanneer het aardolieproduct conform de specificaties is.

Art. 4.De kosten die gepaard gaan met de volgende acties worden beschouwd als deel uitmakend van de toegestane uitgaven van het Fonds: 1° de betaling van de waarde van de genomen stalen aan hun eigenaar;2° het vervoer van de genomen stalen overeenkomstig de desbetreffende veiligheidsvoorschriften en inclusief de nodige verzekeringen;3° de opslag, de afvoer en de vernietiging van de stalen;4° de analyse van de stalen, inclusief desgevallend de selectie en de vergoeding van geaccrediteerde laboratoria, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, of van experten op het gebied van analyse van aardolieproducten;5° de kost van alle verzekeringscontracten die nodig zijn in het kader van de uitoefening van de activiteiten die gepaard gaan met de controle en de analyse van aardolieproducten;6° de aanschaf van al het specifiek materiaal dat erkend is als zijnde noodzakelijk voor de controle van aardolieproducten;7° de betaling van vergoedingen en andere kosten aan natuurlijke of rechtspersonen die met opdrachten belast zijn in het kader van de controles of de analyses van aardolieproducten;8° de algemene kosten betreffende het gangbaar beheer van het Fonds. HOOFDSTUK 3. - Financiering van het Fonds

Art. 5.De ontvangsten van het fonds zijn afkomstig van de heffing bedoeld in het tweede lid en van de betaling van de kosten vermeld in het derde, vierde en vijfde lid.

De heffing bedoeld in artikel 160 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen wordt vastgesteld op 0,22 euro per kiloliter aardolieproduct dat op de Belgische markt tot verbruik wordt gesteld.

Indien naar aanleiding van de controle, zoals bedoeld in artikel 3, blijkt dat de monsterneming niet conform de geldende specificaties is, worden administratieve kosten gevorderd van de verantwoordelijke van het verkooppunt van de aardolieproducten. Die laatste beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de non-conformiteit van het aardolieproduct om de administratieve kosten te betalen.

De vergoeding van kosten betreffende de uitoefening van opdrachten inzake controle, adviesverlening of expertise die door andere openbare diensten zijn opgedragen, kan ten voordele van het Fonds gevorderd worden. Die kosten kunnen al dan niet samengetelde forfaitaire kosten omvatten met betrekking tot de staalname, de analyse en de tegenanalyse.

De indieners van een aanvraag tot erkenning van biobrandstoffen van categorie B en C als bedoeld in artikel 5, 2° en 3°, van de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, zijn aan het Fonds expertisekosten verschuldigd alsook forfaitaire administratieve kosten die de behandeling van het dossier met zich meebrengt. Voor elke aanvraag die wordt ingediend worden voor de depothouder forfaitaire kosten toegepast voor de evaluatie van de complexiteit van zijn aanvraag. Het onderzoeksproces wordt voortgezet op voorwaarde dat een provisie wordt gestort. Het bedrag van de provisie hangt af van de complexiteit van het dossier dat vooraf wordt onderzocht. Bij onvoldoende provisie kunnen aan de aanvrager supplementen worden gevraagd zodat het dossier verder kan worden onderzocht. Wanneer het onderzoek is afgelopen wordt een eindafrekening opgemaakt voor de eventuele terugbetaling van teveel gestorte provisie. Een weigering, een stopzetting of een verklaring van onontvankelijkheid van de aanvraag tot erkenning houdt niet de terugbetaling van expertisekosten en forfaitaire administratieve kosten in.

Art. 6.Voor de inning van de heffing bedoeld in artikel 5, tweede lid, deelt het Fonds aan de economische operatoren ten laatste op de laatste werkdag van de zesde maand volgend op elk kwartaal, de stortingen mee die zij krachtens dit besluit verschuldigd zijn op basis van de hoeveelheden die in de loop van dat kwartaal tot verbruik zijn uitgeslagen op de Belgische markt, zoals zij bepaald zijn krachtens het accijnsstelsel voor energieproducten.

Elke kwartaalheffing van minder dan 25 euro is niet verschuldigd.

Hiertoe deelt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ten laatste op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op elk kwartaal, op basis van de informatie waarover zij beschikt, aan de Algemene Directie Energie de volumes mee die in de loop van dat kwartaal per economische operator tot verbruik zijn uitgeslagen.

De heffingen worden betaald ten laatste op de laatste werkdag van de maand die volgt op de mededeling bedoeld in het eerste lid door storting op de ontvangstrekening van het Fonds. Indien de verschuldigde bedragen nog niet gestort zijn op de laatste werkdag van de maand die volgt op die van de kennisgeving stuurt de Algemene Directie Energie een ingebrekestelling aan de economische operatoren die in gebreke blijven, waarbij aan het oorspronkelijk bedrag de wettelijke interesten wegens betalingsachterstand wordt toegevoegd.

Art. 7.De economische operator beschikt over een termijn van een maand vanaf de datum van ontvangst van de mededeling bedoeld in artikel 6, eerste lid, om bij aangetekend schrijven een bezwaar in te dienen tegen het meegedeeld bedrag.

Bezwaren die worden ingediend na het verstrijken van de termijn bepaald in het eerste lid of die betrekking hebben op een verschil kleiner dan 25 euro zijn niet ontvankelijk.

Wanneer een bezwaar wordt ingediend overeenkomstig het eerste lid, wordt de inning van het betwiste deel opgeschort maar blijft het niet betwiste saldo verschuldigd.

De Algemene Directie Energie beslist over het ingediende bezwaar binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het bezwaar. Die termijn kan verlengd worden met een termijn van ten hoogste drie maanden indien een advies of bijkomende informatie aan andere instanties moet worden gevraagd. Na het verstrijken van die termijnen wordt het bezwaar als gegrond beschouwd. HOOFDSTUK 4. - Organisatie van het Fonds

Art. 8.Het Fonds wordt beheerd door een beheerscomité dat een huishoudelijk reglement opstelt. Dat reglement wordt door de Minister goedgekeurd op voordracht van het beheerscomité. Het reglement regelt elke aangelegenheid die bijdraagt tot de goede werking van het beheerscomité en duidt onder meer de personen aan die verbintenissen kunnen aangaan met het oog op het beheer van het Fonds.

Het dagelijks beheer van het Fonds wordt verzekerd door de diensten van de Algemene Directie Energie, onverminderd de opdrachten die zijn toevertrouwd aan de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Economie of aan andere overheden op het vlak van toezicht op de uitgaven.

De mandaten en andere verantwoordelijkheden die worden waargenomen bij het beheerscomité worden niet vergoed en geven geen aanleiding tot enige onkostenvergoeding.

Art. 9.§ 1. Het beheerscomité bestaat uit de vier volgende leden : 1° de voorzitter van het beheerscomité, ambtenaar van de Algemene Directie Energie, aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie;2° een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie;3° een vertegenwoordiger van de dienst Budget en Beheerscontrole aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie;4° een vertegenwoordiger aangeduid door de Directeur-Generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de FOD Economie, mag de vergaderingen van het beheerscomité met adviserende stem bijwonen.

Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat vertegenwoordigers van beroepsverenigingen met adviserende stem deelnemen aan het beheerscomité. § 2. Het beheerscomité beslist met eenparigheid van stemmen. Indien geen consensus kan worden bereikt wordt een meerderheidsstemming georganiseerd. In geval van gelijkheid, heeft de stem van de voorzitter de overhand.

Indien het gemeenschappelijk advies van de leden met adviserende stem afwijkt van de beslissing van het beheerscomité wordt het advies door de voorzitter van het beheerscomité binnen de twee weken na de mededeling van het advies bezorgd aan de Minister die een beslissing neemt. Tot op het ogenblik waarop de Minister heeft beslist, geldt de beslissing van het beheerscomité.

Art. 10.Nadat hij het advies van het beheerscomité heeft gekregen kan de Minister de termijnen bedoeld in artikel 6, eerste lid, en in artikel 7, vierde lid, wijzigen. HOOFDSTUK 5. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 11.Worden opgeheven : 1° de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten;2° de artikelen 1 tot 3 en artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten;3° het koninklijk besluit van 29 september 1995 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van beproevingslaboratoria gelast met de analyse van aardolieproducten krachtens artikel 160 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen.

Art. 12.De artikelen 5, 6, 7 en 11, 2° treden in werking op 1 januari 2019.

Art. 13.De minister bevoegd voor Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, M. C. MARGHEM

^