Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 november 2019

Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Beaudoul C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Montigny-le-Til Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten va(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042458
pub.
18/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014946 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan het Europees Parlement door het sluiten van een erfpacht sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Beaudoul C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Montigny-le-Tilleul.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 oktober 2019, die in werking treden op de datum vanaf heden: - is aan de heer Gheeraert Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Dumont D., op haar verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gedinne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is mevr. Dobbels A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Oostkamp, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Oostkamp. - is de heer Hospel Ch., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd in Montigny-le-Tilleul.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019042586 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor parodontologie type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042732 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor orthodontie type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019042587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor algemeen tandartsen type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Dario HAMESSE in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Nathalie CLEMENT in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201362 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201363 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie « Dick VAN LAERE & Ann VAN LAERE » ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton) door de heer Van Laere D., en mevr. Van Laere A., geassocieerde notarissen ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton), met mevr.

Hennissen K., kandidaat-notaris, om de associatie "Notarissenkantoor Dick Van Laere, Ann Van Laere & Katleen Hennissen", ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Hennissen K. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton).

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van mevr. Hennissen K. als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^