Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 november 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015106 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2851 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015167 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2869 van 17 oktober 2019, worden op 1 augustus 2019 de kandidaat-reserveofficieren ****. **** en ****. **** aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2870 van 17 oktober 2019: Wordt kolonel **** ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent in het organiek kader van Wordt kolonel **** ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire ****(...) type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde ten huize type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van de deelname van België aan het Europese Centrum voor het gezondheidsbeleid voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems" type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, is de heer Verbeke A., advocaat bij de balies te Brussel en te Kortrijk, Full Professor of Law aan de Katholieke Universiteit Leuven-Harvard, benoemd tot Officier type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042457 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft op 30 september 2019 `s avonds, is aan mevr. Massart G., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, afdeli Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, - is aan de heer Schutyser D., op zijn verzoe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042458 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Beaudoul C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Montigny-le-Til Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019091311 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand november 2019 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205238 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 worden de hierna vermelde ambtenaren van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling benoemd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Custers Veerle, attaché, met ranginneming op 8 Zij zal het burgerlijk ereteken dragen Kroonorde Officier Mevr. Gabriel Marie-Line G. Ph.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205234 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Aertbeliën Stijn, attaché in de klasse A1 bij het Ministerie van Defensie, in het kader van de federale mobil Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205236 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de **** Overheidsdienst Kanselarij van de **** Minister : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis 1 **** klasse : De heer **** ****, ****.****., administratief assistent; type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205237 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 worden de hierna vermelde ambtenaren van het Centrum voor Cybersecurity België benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer Moisse Philippe B.J., adviseur, met ranginnem Ridder De heer Vandendorpe Kevin K.E., administratief deskundige, met ranginneming op 8 april 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205239 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018 en 13 april 2019 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Cuvelier Claude Mevr. De Rycke Veerle M.C., financieel deskundige, met ranginneming op 15 november 2018 Mevr. Ju(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019015312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards met referentie "20426757" van het merk "Flywheel" type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 122 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-076 Bij ministerieel besluit van 5 november 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Getec Energie GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit v type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205255 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministrieel besluit van 10 oktober 2019 wordt de erkenning van "AGO Services" als uitzendbureau in het Duitse taalgebied ingetrokken.

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019204801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6831 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, § 2, eerste lid, 1°, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019014483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 1 te Stockem, afhangend van E.E.S.P.S.C.F van Saint Mard

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205290 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des eaux"

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Met deze oproep neemt de cel Contractueel Onderzoek deel aan de "ICRAD COFUND CALL" van h(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042279 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek Werden verkozen als hun vertegen - door de Raad van procureurs des Konings : - MEILLEUR Jean-Marc, procureur des Konings bij het (...) type lijst prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Teamcoördinatoren PersoPoint (m/v/x). - Selectienummer: BFG19014 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019015135 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, mandaat 2019-2024 Werden verkozen als lid van het College van de hoven en rechtbanken : De heer DOOMS Vincent, Eerste voorzitter va De heer MORANDINI Philippe, Eerste voorzitter van het Hof van beroep te Bergen De heer HOBIN Rob(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde De heer Vander Stichele J., vrederechter van het kanton Wetteren-Zele, werd op 7 november 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid van as

document

type document prom. 03/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205257 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 03/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205256 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot erkenning van een voortgezette opleiding 'kinderopvang' die voor bepaalde kleuterschoolassistenten statutair vereist is

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer DE BEULE Jurgen, (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 wordt de heer LUYTEN Steven, met i Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 wordt de heer PROOT Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019042398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2019, bladzijde 61351, akte nr. 2019/13200, Regel 12, lezen : « Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de arbeidsrechtbank Luik, gerechtelijk arro

document

type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen voor het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - BNG19149 De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intra(...) Solliciteren kan tot 02/12/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19378 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205342 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer : BNG1(...) De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intranet van het Directoraat-generaal Rechte(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19354 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205347 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectie-nummer : AFG19343 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Teamcoördinatoren PersoPoint (m/v/x). - Selectienummer : BNG19012 Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés strafrechtelijk beleid (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke steundienst van het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienummer:(...) Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205369 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG19387 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19361 Solliciteren kan tot 09/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205370 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.- Selectienummer: AFB19034 Solliciteren kan tot 03/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205381 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19284 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2019 zonder laureaten. (...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205378 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders scheepvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19234 Deze selectie werd afgesloten op 02/11/2019. Er zijn 12 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 18/11/2019 numac 2019205380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG19396 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...)
^