Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 februari 2020

Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Noten Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Willebroek. Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020249
pub.
21/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014946 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan het Europees Parlement door het sluiten van een erfpacht sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Noten Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Willebroek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van een lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040195 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, punt 3, punt 8 en punt 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de medewerking van de betalingsdienstaanbieders aan het ontwikkelen en beheren van de vergelijkingswebsite voor de vergoedingen voor betaalrekeningen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Story F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zottegem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011348 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011845 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011851 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2018 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Koeckx J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Neufchâteau.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040249 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Crunelle Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Nijvel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030397 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Thiran B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Farciennes.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019203103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Guyot L.-Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Spa.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2020, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is Mevr. Verholen H., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Willebroek, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Willebroek. - is de heer Marcelis F., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton). - is de heer Odin B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

De standplaats is gevestigd te Nijvel. - is de heer De Blauwe J., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Zottegem. - is Mevr. Labeye Ch., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Flémalle, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Flémalle. - is de heer Guyot G., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Spa, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

Hij oefent zijn ambt ook uit in de gebiedsomschrijvingen van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

De standplaats is gevestigd te Spa. - is Mevr. Koeckx G., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Neufchâteau, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.

De standplaats is gevestigd te Neufchâteau. - is de heer Hannecart G., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Farciennes, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Farciennes.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2020, dat in werking treedt op 1 maart 2020, is het verzoek tot associatie van de heer Wilmus M., notaris ter standplaats Etterbeek en van de heer du Bus de Warnaffe L., kandidaat-notaris, om de associatie "Marc WILMUS et Ludovic du BUS de WARNAFFE", ter standplaats Etterbeek te vormen, goedgekeurd.

De heer du Bus de Warnaffe L., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Etterbeek.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^