Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 januari 2019
gepubliceerd op 15 februari 2019

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019010817
pub.
15/02/2019
prom.
30/01/2019
ELI
eli/besluit/2019/01/30/2019010817/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt ertoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 164/1, § 3, vierde lid, ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren, vast te stellen.

De wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing strekt tot de oprichting van een centrale databank voor akten van de burgerlijke stand en de vereenvoudiging van de bestaande processen en akten. Dit koninklijk besluit past in het kader van de tenuitvoerlegging van deze wet.

Titel 2 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing moderniseert heel de burgerlijke stand. Daartoe wordt een databank akten van de burgerlijke stand gecreëerd die wordt beheerd door een Beheerscomité. De modernisering trad aanvankelijk in werking op 1 januari 2019. Deze inwerkingtreding werd met instemming van het parlement, gestemd op een ogenblik waarop de regering reeds in lopende zaken was, uitgesteld door de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende justitie tot 31 maart 2019. De redenen voor dit uitstel werden als volgt gemotiveerd: "De ontwikkeling en voorbereiding van de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) zit in de laatste fase. De uitvoering zowel op technisch vlak als op reglementair vlak is bijna klaar. Evenwel is het noodzakelijk dat de informatica-toepassingen klaar, getest en geaccepteerd zijn. Evenzo is het noodzakelijk dat de betrokken actoren de tijd krijgen om kennis te nemen van de verschillende uitvoeringsbesluiten. Om die reden is het nodig om de inwerkingtreding van de modernisering van de burgerlijke stand met drie maanden uit te stellen." De voorliggende KB's zijn dringend (gelet op de inwerkingtreding en de noodzaak tot voorbereiding van de praktijk) en noodzakelijk (verplicht te treffen) om deze modernisering in werking te laten treden op 31 maart 2019. De organisatie van de burgerlijke stand raakt de openbare orde. De afwezigheid van deze KB's zal de overgang naar een digitale omgeving volledig onmogelijk want in strijd met de wet maken. Tegelijk zullen de door de gemeenten nog op papier opgestelde akten na dit tijdstip onwettig zijn. De continuïteit van de dienstverlening aan de burgers en de rechtszekerheid komt derhalve in ernstig gevaar hierdoor. Bijgevolg zal de inwerkingtreding van deze wet opnieuw moeten uitgesteld worden wat in strijd is met de wil van het parlement dat een oordeel velde op een ogenblik dat de regering reeds in lopende zaken was en op de hoogte was van de vooruitgang in het dossier.

Doordat er ondertussen ook fundamentele wijzigingen werden aangebracht aan materiële regels die in werking treden op hetzelfde ogenblik als de modernisering zoals bijvoorbeeld de nieuwe wetgeving inzake de registratie van levenloze kinderen, de wijziging van het afstammingsrecht wat de documenten vereist voor de erkenning van een kind betreft en de verduidelijkingen aan de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, zal dit bijkomend uitstel ook op andere domeinen van het recht zeer zwaarwichtige gevolgen hebben voor de burger.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

ADVIES 64.529/2 VAN 21 NOVEMBER 2018 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT VASTSTELLING VAN HET MODEL VAN AANGIFTE VAN HUWELIJK EN HET MODEL VAN AANGIFTE VAN ERKENNING, DE WIJZE VAN VERZENDING VAN DOCUMENTEN EN DE WIJZE WAAROP MELDINGEN GEBEUREN' Op 24 oktober 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 21 november 2018 De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Patrick Ronvaux, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Marianne Dony, assessoren, en Bernadette Vigneron, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Pauline Lagasse, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 21 november 2018 .

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. Aangezien over het koninklijk besluit niet dient te worden overlegd in de Ministerraad, is geen impactanalyse vereist.De gemachtigde ambtenaar bevestigt trouwens dat een dergelijke impactanalyse in dit geval niet is uitgevoerd.

De vijfde aanhefverwijzing dient dan ook te worden geschrapt. 2. In het zesde lid hoort punt 2° van artikel 84, § 1, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, te worden vermeld, in plaats van punt 1° van die bepaling. Dispositief Artikel 3 In artikel 3 schrijve men "en 327/1, § 2, eerste lid, en § 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek".

Bijlage Algemene opmerkingen 1. Elk model moet in een aparte en genummerde bijlage staan. 2. Elke bijlage van een koninklijk besluit moet een opschrift krijgen, moet op dezelfde wijze worden ondertekend en medeondertekend als het besluit en moet vergezeld gaan van de formule "Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van ..." (1).

Model van aangifte van prenatale erkenning 1. Uit het toekomstige artikel 50, 2°, van het Burgerlijk Wetboek (2) blijkt dat de akte van prenatale erkenning onder meer "de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner" moet vermelden (eigen cursivering). Het model van aangifte van prenatale erkenning moet bijgevolg worden aangevuld zodat het ook de hoedanigheid vermeldt waarop de aangever zich wenst te beroepen. Dat kan in het bijzonder nuttig zijn in het geval van meemoederschap. 2. Het toekomstige artikel 50, 3°, van het Burgerlijk Wetboek (3) luidt als volgt: "De akte van prenatale erkenning vermeldt: (...) 3° de toestemming van de moeder, met vermelding van de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld.De rechterlijke beslissing wordt als bijlage in de DABS opgenomen." In artikel 329bis, § 2, eerste tot vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het resulteert uit artikel 37 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten, wordt het volgende bepaald : " § 2. Indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is, is de erkenning alleen ontvankelijk mits de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of, indien de erkenning voor de geboorte van het kind gebeurt, de moeder, vooraf daarin toestemt.

Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Deze toestemming is niet vereist indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen onderscheidingsvermogen heeft.

De beschikking wordt als bijlage opgenomen in de DABS. Bij gebreke van die toestemmingen dagvaardt degene die het kind wil erkennen de personen wier toestemming vereist is voor de rechtbank. De partijen worden in raadkamer gehoord. De rechtbank poogt ze te verzoenen. Indien de rechtbank de partijen tot verzoening brengt, ontvangt zij de nodige toestemmingen. Bij gebreke van verzoening wordt het verzoek verworpen als vaststaat dat de verzoeker niet de biologische vader of moeder is. (...)." (eigen cursivering).

Bijgevolg zou bij de gegevens betreffende de "toestemming" ook het geval moeten worden geregeld van de vervangende toestemming via een rechterlijke beslissing.

Het dispositief moet in het licht van deze opmerking worden herzien.

Model van aangifte van erkenning 1. Het toekomstige artikel 41, § 2, van het Burgerlijk Wetboek (4) luidt als volgt: " § 2.De personen op wie de akte betrekking heeft worden geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer toegekend in uitvoering van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen of bij gebreke hiervan het identificatienummer toegekend in uitvoering van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het identificatienummer maakt geen deel uit van de akte van de burgerlijke stand. Hoofdstuk 1, afdeling 8, is hierop niet van toepassing." Als gevolg van de aangifte van de geboorte beschikt een kind ook over een Rijksregisternummer en bijgevolg over een identificatienummer, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 `tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen', gelezen in combinatie met artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 `betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen'.

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid' kan aan het kind ook een ander identificatienummer worden toegekend wanneer het niet over een Rijksregisternummer beschikt.

De afdeling Wetgeving vraagt zich dan ook af waarom het model van aangifte van erkenning niet voorziet in de vermelding van een "identificatienummer" voor het "kind". 2. Uit het toekomstige artikel 51, 3°, van het Burgerlijk Wetboek (5) blijkt dat de akte van erkenning onder meer "de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner" moet vermelden (eigen cursivering). Het model van aangifte van erkenning moet bijgevolg worden aangevuld zodat het ook de hoedanigheid vermeldt waarop de aangever zich wenst te beroepen. Dat kan in het bijzonder nuttig zijn in het geval van meemoederschap. 3. Het toekomstige artikel 51, 4°, van het Burgerlijk Wetboek (6) bepaalt het volgende: "De akte van erkenning vermeldt: (...) 4° in voorkomend geval, de toestemming van de personen bedoeld in artikel 329bis of de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld, met vermelding van: a) de naam en de voornamen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien deze in de erkenning heeft toegestemd;b) de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld" (eigen cursivering). Bijgevolg zou bij de gegevens betreffende de "toestemming" ook het geval moeten worden geregeld van de vervangende toestemming via een rechterlijke beslissing. Het dispositief moet in het licht van deze opmerking worden herzien. (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 172, formule F 4-8-1. (2) Zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten `houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing'.(3) Zoals ingevoegd bij hetzelfde artikel 4 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten.(4) Zoals ingevoegd bij hetzelfde artikel 4 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten.(5) Zoals ingevoegd bij hetzelfde artikel 4 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten.(6) Zoals ingevoegd bij hetzelfde artikel 4 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten. De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, P. Vandernoot.

30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 164/1, § 3, vierde lid, ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 327/1, § 3, vijfde lid, ingevoegd bij artikel 34 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 15 oktober 2018;

Gelet op advies nr. 64.529 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De aangifte van huwelijk en de aangifte van erkenning worden opgemaakt volgens de modellen in bijlage.

Art. 2.De modellen in de bijlagen vermelden alle mogelijke gegevens van de aangifte.

De modellen zijn dynamisch samengesteld. Niet alle vermeldingen moeten in elke aangifte verschijnen.

De gegevens die zijn opgenomen achter het symbool "" zijn facultatief. Deze gegevens moeten enkel in de aangifte verschijnen als ze van toepassing zijn.

Bij de gegevens die zijn opgenomen achter het symbool "0" moet er minstens één van de opties worden aangeduid. Enkel de gekozen optie moet op de aangifte verschijnen.

Art. 3.De ambtenaar van de burgerlijke stand doet de kennisgevingen bedoeld in de artikelen 164/1, § 2, tweede lid en § 3, tweede lid, en 327/1, § 2, eerste lid en § 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bij aangetekende zending met ontvangstmelding of door een rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Art. 4.De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt de documenten bedoeld in de artikelen 164/1, § 3, tweede lid en 327/1, § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, bij voorkeur door middel van e-mail en bij ontstentenis hiervan door middel van fax of gewone brief naar de Procureur des Konings.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2019.

Art. 6.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren MODEL VAN AANGIFTE VAN HUWELIJK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren MODEL VAN AANGIFTE VAN PRENATALE ERKENNING

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren MODEL VAN AANGIFTE VAN ERKENNING

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^