Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 augustus 2019

Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Moulin P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Destelbergen. He Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019041920
pub.
30/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031672 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018203846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die dienen voor de transmissie van elektriciteit en onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Moulin P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Destelbergen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van een lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de medewerking van de betalingsdienstaanbieders aan het ontwikkelen en beheren van de vergelijkingswebsite voor de vergoedingen voor betaalrekeningen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040195 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, punt 3, punt 8 en punt 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Verschraegen H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Wuustwezel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040392 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het beheerscomité van de DABS type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de elektronische ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019010866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het reglement van de groepsverzekering die het sociale sectorale pensioenstelsel uitvoert en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019200588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2016 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" ter bevordering van de tewerkstelling in de sector en tot vaststelling van zijn statuten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan mevr. Kebers F., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Leuze-en-Hainaut.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019011166 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019042502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. De Vlieger E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Ichtegem.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019013695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van de Nationale Arbeidsraad sluiten, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Denys J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Rotselaar.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is mevr. Vermander I., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Wuustwezel, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Wuustwezel. - is de heer Van der Straeten N., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Destelbergen, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Destelbergen. - is de heer Steyaert P., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ichtegem, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Ichtegem. - is mevr. Plenevaux M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Wanze, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Wanze. - is de heer Gregoire O., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Charleroi (grondgebied van het tweede kanton). - is mevr. Robberechts E., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Leuze-en-Hainaut.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^