Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 09 augustus 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018013207
pub.
09/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018013207/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen aan te vullen, en is een gevolg van de aanpassing van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig personeel, in bepaalde federale sectoren van de gezondheidszorg, wat betreft de premies voor de bijzondere beroepstitels en voor de bijzondere beroepsbekwaamheden en voor de ongemakkelijke prestaties die het recht op premies voor een bijzondere beroepstitel of voor een bijzondere beroepsbekwaamheid opheffen voor de verpleegkundigen die door de bevoegde overheid erkend zijn vanaf 1 september 2018 en die werken in een ziekenhuis vallend onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 330; als gevolg dienen er eveneens aanpassingen doorgevoerd te worden in de artikelen 15, 37° en 92, 14.

De Raad van State heeft in zijn advies 63.309/3 van 16 april 2018 verschillende opmerkingen geformuleerd.

Om te beantwoorden aan algemene opmerkingen wordt verwezen naar het Verslag aan de Koning dat gepubliceerd werd samen met het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 63.309/3 van 16 april 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen' Op 10 april 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 12 april 2018. De kamer was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, Jeroen VAN NIEUWENHOVE en Wouter PAS, staatsraden, en Astrid TRUYENS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Tim CORTHAUT, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen VAN NIEUWENHOVE, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 16 april 2018. 1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt: "L'urgence est motivée par le fait que la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé du secteur privé est entrée en vigueur le 1er janvier 2018; que celle-ci lie tous les hôpitaux relevant de la commission paritaire 330 et s'applique ainsi à tous les travailleurs de ces hôpitaux; qu'elle détermine l'introduction phasée des nouvelles échelles salariales applicables à partir du 1er mai 2018; que les futurs barèmes intègreront les primes pour les agréments pour titre et qualification professionnels particuliers tels que prévus dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière; que pour éviter un double financement, l'infirmier qui aura été agréé pour un titre ou une qualification après le 1er mai 2018 n'aura plus droit à la prime susmentionnée étant donné que celle-ci sera intégrée d'office dans les nouveaux barèmes qu'il pourra choisir d'adopter; qu'il est donc urgent de porter à la connaissance des hôpitaux concernés et de leurs travailleurs les modifications apportées avant le 1er mai 2018." 2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING VAN HET ONTWERP 3. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot de wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten `betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen'. Artikel 1, 1°, van het ontwerp betreft de actualisering van een verwijzing in artikel 71, § 1, van het voormelde koninklijk besluit.

Artikel 1, 2°, van het ontwerp strekt tot de aanvulling van artikel 71 van hetzelfde koninklijk besluit met een paragraaf 3 die inhoudt dat de verhoging van onderdeel B4 van het budget van financiële middelen met het oog op de financiering van de premies voor bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen, zoals geregeld in paragraaf 1, niet meer wordt toegekend aan ziekenhuizen die vallen onder het paritair comité 330, voor de verpleegkundigen die erkend worden voor een bijzondere beroepstitel en voor de verpleegkundigen die erkend worden voor een bijzondere beroepsbekwaamheid na (lees: vanaf) 1 mei 2018. Die wijziging is ingegeven door de omstandigheid dat die premie niet langer wordt toegekend aan de verpleegkundigen die werken in een ziekenhuis dat valt onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 `betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten', gesloten in het paritair comité voor de gezondheidsdiensten en -inrichtingen. Voor die verpleegkundigen wordt bij de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst voorzien in een loonbarema ("IFIC-barema"), dat gefaseerd wordt ingevoerd en waarin de voormelde premies worden geïntegreerd, zij het blijkbaar niet onmiddellijk voor alle betrokkenen.

Het te nemen besluit treedt in werking op 1 mei 2018 (artikel 2 van het ontwerp).

RECHTSGROND 4. Het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 105, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten `op de ziekenhuizen en de andere verzorgingsinrichtingen'. ALGEMENE OPMERKINGEN 5. De ontworpen regeling hangt samen met een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties', waarover advies 63.308/3 wordt gegeven op dezelfde dag als dit advies. Er wordt verwezen naar de opmerkingen 6.1 tot 7 van dat advies, wat betreft de afstemming van de ontworpen regeling met de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 en in het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten (zoals te wijzigen bij het voormelde ontworpen besluit), alsook wat betreft de overeenstemming van de resulterende regeling met het gelijkheidsbeginsel.

In elk geval zal de formulering van de scharnierdatum in de ontworpen regeling, namelijk de datum van de erkenning voor de betrokken bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid, moeten worden afgestemd op die in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 en in het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten. 6. Op de vraag of de hogere loonkosten van het verpleegkundig personeel (door de invoering van de IFIC-barema's) in andere onderdelen van het budget van financiële middelen zal worden gecompenseerd, dan wel of die hogere loonkosten met de bestaande middelen moeten worden gefinancierd, antwoordde de gemachtigde het volgende: "L'introduction des nouveaux barèmes IFIC va se faire en plusieurs phases et sera financée sur plusieurs années via le budget des moyens financiers des hôpitaux.Ce budget supplémentaire pour l'année 2018 va faire l'objet d'un nouveau projet d'arrêté royal qui sera soumis prochainement à l'avis de votre Conseil. Chaque travailleur déjà en place dans un hôpital privé aura le choix d'adhérer ou non à un nouveau barème IFIC, étant entendu qu'il ne peut absolument pas perdre de ressource salariale. Mais tout nouveau travailleur qui entrera en fonction dans un hôpital privé, à partir du 1er mai 2018, sera automatiquement soumis aux nouvelles fonctions et barèmes IFIC tels que définis dans la CCT du 11 décembre 2017 (...) concernant l`introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

L`article 4, § 1, de cette CCT dispose que: `L`introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phase. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au moment où la présente convention collective de travail entre en vigueur.

De invoering van de nieuwe loonschalen gebeurt in fasen.

De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een verlaging van het salaris voor de medewerkers die in dienst zijn op het ogenblik dat deze collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt.'" De door de gemachtigde aangehaalde bepaling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreft enkel een waarborg inzake het salarisniveau voor de werknemers die in dienst zijn op 1 januari 2018 en heeft geen betrekking op de financiering van de IFIC-barema's via het budget van financiële middelen voor de betrokken ziekenhuizen. Gezien de verklaring van de gemachtigde dat dit laatste element nog aan bod moet komen in toekomstige wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten, zal dan pas meer duidelijkheid rijzen over de vraag of en in welke mate de hogere loonkosten effectief in het budget van financiële middelen worden ondersteund.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Artikel 1 7. Ongeacht de aanpassing van de formulering van de scharnierdatum (zie daarover opmerking 5), schrijve men in het ontworpen artikel 71, § 3 (artikel 1 van het ontwerp), "vanaf (...)" in plaats van "na de datum van (...)".

DE GRIFFIER, Astrid TRUYENS DE VOORZITTER, Jo BAERT

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 30 januari 2018 en 12 juli 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 5 maart 2018;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de betrokken ziekenhuizen en hun verpleegkundigen op de hoogte moeten worden gebracht van de wijzigingen van dit besluit vóór 1 september 2018; dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale verzorgingsinstellingen van de privésector in werking is getreden op 1 januari 2018; dat deze bindend is voor alle ziekenhuizen die vallen onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 330 en aldus van toepassing is op alle werknemers van die ziekenhuizen; dat deze de modaliteiten bepaalt voor de gefaseerde invoering van een nieuw loonmodel en de daarmee samenhangende loonschalen; dat de toekomstige barema's in bepaalde gevallen de premies integreren m.b.t. de erkenning voor de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden zoals voorzien in het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep; dat om een dubbele financiering te vermijden, de verpleegkundige die vanaf 1 september 2018 door de bevoegde autoriteit erkend wordt voor een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid geen recht meer heeft op voormelde premie; dat de ziekenhuizen vallend onder de voormeld paritair comité 330 voor deze verpleegkundigen dan ook geen aanspraak meer kunnen maken op financiering van de premies;

Gelet op het advies 63.309/3 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 15 van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, de bepalingen onder 37°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden vervangen als volgt: "37° de financiering van een jaarlijkse premie toegekend aan bepaalde verpleegkundigen volgens de voorwaarden zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Art. 2.In artikel 71 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden "koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties" vervangen door de woorden " koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties";2° artikel wordt aangevuld, luidende : " § 3.Vanaf 1 september 2018, wordt de financiering voorzien in paragraaf 1 niet meer toegekend aan het ziekenhuis vallend onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 330 voor de verpleegkundigen die vanaf 1 september 2018 erkend worden voor een bijzondere beroepstitel en/of voor een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Niettemin behoudt de verpleegkundige, die begunstigde is van de premie bedoeld in de paragraaf 1, 1° en/of 2° en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis vallend onder het voornoemde paritair comité 330 of die van ziekenhuis wisselt vallend onder het voornoemde paritair comité 330, het recht op de premie voor zover deze de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen. § 4. De financiering van de jaarlijkse premie bedoeld in § 1, 1° en/of 2° wordt behouden, voor de verpleegkundige die werkt in een ziekenhuis niet vallend onder het voornoemde paritair comité 330, en die wisselt van werkgever die wel valt onder het voornoemde paritair comité 330, voor zover deze de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.".

Art. 3.In artikel 92 van hetzelfde beluit, de bepalingen onder 14., laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden vervangen als volgt: "14. de financiering van een jaarlijkse premie toegekend aan bepaalde verpleegkundigen volgens de voorwaarden zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties;".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^