Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme type wet prom. 30/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft type wet prom. 30/07/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018032160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen type wet prom. 30/07/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040553 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/03/2020 numac 2020020384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 12/08/2020 numac 2020021092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 12/05/2020 numac 2020041027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 27/01/2021 numac 2021030109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 30/03/2021 numac 2021030655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2022 numac 2022041510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 26/01/2023 numac 2022043374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 09/02/2023 numac 2022043042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 09/03/2023 numac 2023030419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vastelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 124 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013314 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013333 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018013449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 54 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013526 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031608 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031609 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031610 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018031644 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031672 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031685 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en het koninklijk besluit van 9 juli 2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018031682 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031683 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en van de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018031705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018031747 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van een subsidie aan vzw "we love bxl" met het oog op het opzetten van proefexperiment in de strijd tegen gewelddadig radicalisme en tot intrekking van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de uitvoering van een praktijktest in Sint-Jans-Molenbeek voor de ontwikkeling van een vernieuwende lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de strijd tegen gewelddadig radicalisme type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018201023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot vaststelling, voor het jaar 2017, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018203586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018203815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018203846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die dienen voor de transmissie van elektriciteit en onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018204165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204418 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011941 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 13/03/2019 numac 2019040503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 30/01/2020 numac 2020010247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kritieke infrastructuren onderworpen aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, met name de elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die dienen voor de transmissie van de elektriciteit. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 02/02/2021 numac 2021040077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/06/2022 numac 2022020782 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en het koninklijk besluit van 9 juli 2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 17/10/2022 numac 2022032642 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en van de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1) type ministerieel besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (1)

erratum

type erratum prom. 30/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018013421 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum type erratum prom. 30/07/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen. - Erratum
^