Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties type wet prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018031693 bron europese centrale bank Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen - strategische beslissing Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014, heeft de Raad van Toezicht van de Europese (...) type wet prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018040614 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018040613 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de ***** koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 09/08/2018 numac 2018013142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018030943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018030945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018031646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018040541 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van19 juli 2018, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk BOOM MECHELEN LIER », met zetel te 2800 MECHELEN, Maurits Sabbestraat 119, erkend als v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de vaststelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 en van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst 58 jaar of 59 jaar zijn en die een beroepsverleden kunnen bewijzen van ten minste 40 jaar als loontrekkende werknemer type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, die een beroepsverleden kunnen bewijzen van ten minste 33 jaar als loontrekkende werknemer en die 20 jaar nachtprestaties hebben verricht of die een zwaar beroep hebben uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017 houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de syndicale premie als aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 houdende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018204000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook de overgangsmaatregel

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018013222 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's Politiezone 5344. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 17 / 04 / 2018 wordt goedgekeurd de beslissing van 20/02/2018 waarbij de politieraad van de Politiezone 5344 beslist

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018040348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018040368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018040436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging en indeling van de ambten, de prestatieregeling, de vaststelling van het recht op een salaris en de aanwending van de omkaderingsgewichten in een centrum voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018040616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018013183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 juli 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018092407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2018    Indexcijfer juli 2018 Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018031681 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Politiezone 5344. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 17/04/2018 wordt goedgekeurd de beslissing van 20/02/2018 waarbij de politieraad van de Politiezone 5344 beslist de plaatsingsprocedure en het bestek betreffende de verwezenl type document prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018031680 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Politiezone 5344. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 17/04/2018 wordt goedgekeurd de beslissing van 20/02/2018 waarbij de politieraad van de Politiezone 5344 beslist de plaatsingsprocedure en het bestek betreffende de aankoop v type document prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018031679 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Agatha-Berchem. - Niet goedkeuring Bij besluit van 20 juli 2018 wordt niet goedgekeurd de beslissing van 21/06/2018 waarbij de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem de buitengewone begroting 2018 wijzigt. type document prom. -- pub. 09/08/2018 numac 2018031678 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Anderlecht. - Vernietiging Bij besluit van 8 mei 2018 wordt vernietigd de beslissing van 20 maart 2018 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden van de overheidsopdra
^