Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2019205945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 november 2019 wordt de heer Christian MOSSELMANS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 mei 2019. Hij wordt gerechtig type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020010253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020010252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van drinkwaters en limonades type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020010254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van appelwijnen, wijnen, vruchtensap en -wijn, likeuren, aperitieven en vruchtenstokerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020242 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, dat ik werking treedt op 29 februari 2020 's avonds, is aan de heer Leenaards W., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanto Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 29(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, is de heer Gesquière C., vrederechter van het kanton Tielt, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020, is de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020246 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2020, - is Mevr. de Ville de Goyet A., erenotaris ter standplaats Trois-Ponts, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. is de heer Timmermans A., erenotaris ter standplaats Sai type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, is de heer Mosselmans S., familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Gent, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie; Bij koninklijk besluit van 29 j Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2020, - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van b(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020247 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, dat uitwerking heeft op 31 augustus 2019 `s avonds, is aan de heer Bergé J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondisse Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020248 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2020, - dat uitwerking heeft op 31 oktober 2019 's avonds, is aan de heer De Clippel Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brusse Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft sedert 31 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020249 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Noten Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Willebroek. Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020251 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, dat in werking treedt vanaf heden, is de standplaats van de heer Erneux P.-Y., notaris, overgebracht van het eerste kanton Namen naar het tweede kanton Namen. Bij ministerieel besluit Dit besluit heeft uitwerking vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020256 bron federale overheidsdienst financien Publicatie in uitvoering van artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel he Lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) met een verand(...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020020285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Houtverwerkende nijverheid - Ambachtelijke houtbewerking - Bosbeheer - Bosontginning - Zagerijen - Houthandel type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020030072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 wordt de meneer Nicolas BUY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020030157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020030158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2019, voorzien bij het Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020030168 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, is aan mevr. Fauconnier M., stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft u Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 319.01 type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de roomijsondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zuivelnijverheid, met uitzondering van de ondernemingen van roomijs en gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2019-2020 voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2021-2022 voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2021-2022 voor arbeiders die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht atypische overeenkomsten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020244 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 4 februari 2020, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2020, zijn benoemd, in de Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, als plaatsvervangend lid voor een termijn eindigend op 2 de heer Eggermont O., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen; Mevr. L(...) type ministerieel besluit prom. 10/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht "EUAM" in Irak

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2019, wordt beschermd als monument de totaliteit van het Chinees Paviljoen, met inbegrip van de decoratie-elementen en het oorspronkelijke meubilai Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, 18e afdeling, sectie E, blad 2, perceel nr. 235B. A(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020040339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2019, worden beschermd als geheel de voorgevels van de gebouwen, evenals de gelagzalen op het gelijkvloers, met inbegrip van de decoratie-elementen De goederen zijn gekend ten kadaster van Sint-Gillis, 2 e afdeling, sectie A, percelen 39(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie en voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere werkingsregels van de Evaluatiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van de Administrateur-generaal van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs van het hogere niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Klachtencommissie voor de classificatie van films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 678. - De vaststelling van de brugdagen voor 2020 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200907 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 januari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 januari 2020, heeft de Familierechtbank te Eupen de volgende prejudicië « 1. Schendt artikel 344-3, 1°, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11, 22 en 22bis van de (...) type bericht prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200908 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2020 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 31 januari 2020, is beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 7352 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200947 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200946 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0438.671.117 D'HALLEWEYN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 31(...) type lijst prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200949 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Budget Partners (niveau A2) voor FAGG. - Selectienummer : ANG20023 Solliciteren kan tot 09/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020201041 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige data specialists (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20072 Solliciteren kan tot 09/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer **** organiseert een vergelijkend **** voor aspirant-**** (mannelijk/ vrouwelijk, rang 20), ten behoeve van de afdeling **** (**** **** ****) van het directoraat-generaal operaties Het(...) **** te vervullen ten laatste op de uiterste **** van het examen (****(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020268 bron federale overheidsdienst financien Elektronische verificatie van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 42, § 3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4° en 8°, van het Btw-Wetboek. - Erratum In de tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2019 worden in punt type erratum prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020277 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2020, 2ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 9108, C-2020/20163, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Clément MUSEUR, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. 29/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020020294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Erratum type erratum prom. 09/12/2019 pub. 21/02/2020 numac 2020030161 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Forum van Etnisch-Culturele Minderheden ", om bepaalde kosten van de project "Samen naar een Interfederaal Actieplan tegen Racisme" te dekken. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020040322 bron grondwettelijk hof Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een **** voor het ambt van **** referendaris

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020040326 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 29 januari 2020 heeft de heer **** **** de nodige Volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020201045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Budget analisten (niveau A2), voor RIZIV. - Selectienummer : AFG20040. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch staatsblad op 14 februari 2020. Deze selectie wordt opgeschort en z(...) Solliciteren kan tot 28/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type erratum prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020201046 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget Analisten (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG20067. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2020. Deze selectie wordt opgesch(...) Solliciteren kan tot 28/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020288 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vervanging van de ontslagnemende leden van de Brusselse Controlecommissie . - Oproep tot kandidaten voor twee juristen, twee informatici en twee personen met ervaring in het beheer van persoonsgegevens, onder wie drie vaste leden en drie plaat(...) Op 6 januari 2020 heeft het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Par(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten magistraten en leden voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voo De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020040378 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen grondgebied van het tweede kanton): 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2019. - Stabroek: 1 (...) - Pelt: 1 (in associatie) - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton): 1 Deze plaats (...)

document

type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020175 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Dossierbeheerders (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19277 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020250 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding Het College van het openbaar ministerie heeft op 29 januari 2020 de heer Vits P., procureur des Konings bij het parket Leuven, aangewezen als lid van d Deze aanwijzing treedt in werking vanaf heden. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde (...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020020281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige Calltakers Noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19240 Deze selectie werd afgesloten op 14/02/2020. Er zijn 3 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200871 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR en Selectie Officer (niveau A1) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG19434 Solliciteren kan tot 16/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200935 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders ICT Luchtvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20074 Solliciteren kan tot 9/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders personeelsadministratie (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: AFG19288 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Malmedy (niveau C) voor het RSVZ. - Selectienummer: AFG19200 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020200983 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijk entiteiten binnen het arrondissement Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer : BNG20012 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020201010 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor Het Federaal Planbureau: Administratief deskundigen (m/v/x) - BNG19169. - ICT-deskundigen (m/v/x) - BNG19170 De medewerkers die voldoen aan de deeln(...) Solliciteren kan tot 6/03/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020201012 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bibliotheekdeskundigen (niveau B), voor het Algemeen Rijksarchief. - Selectienummer : ANG20036 Solliciteren kan tot 6/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/02/2020 numac 2020201022 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN CULTURELE ACTIE VAN HET MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING: Administratief deskundigen (m/v/x) - BFG19164
^