Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 januari 2022
gepubliceerd op 04 februari 2022

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022030465
pub.
04/02/2022
prom.
20/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten


De Minister van Energie, Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 108;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, rubriek 32-7 van de tabel toegevoegd aan genoemde wet, ingevoegd bij de wet van 24 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 en bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 160, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, artikel 2;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 62, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, artikel 8, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 1996 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten, Besluit :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 5 augustus 1996 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten wordt opgeheven.

Brussel, 20 januari 2022.

T. VAN DER STRAETEN

BIJLAGE Huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.De definities vervat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, gelden voor dit huishoudelijk reglement.

Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement verstaat men onder: 1° " koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten": het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten;2° "punt van bemonsteren": elke plaats die toebehoort aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, die aardolieproducten of hun substitutieproducten van biologische oorsprong verkoopt, opslaat of gebruikt;3° "beheerscomité": het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten;4° "lid": elke persoon die zetelt in het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten met een hernieuwbaar mandaat van drie jaar;5° "de voorzitter": de voorzitter van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten; 6° "Algemene Directie Economische Inspectie": Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 7° "Stafdienst Budget en Beheerscontrole": Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 8° "het secretariaat": het secretariaat van het beheerscomité van het Fonds, beheerd door de Dienst Aardolie & FAPETRO van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 2.Dit huishoudelijk reglement heeft als doel de interne organisatie en de werking van het beheerscomité van het Fonds te bepalen en duidt in het bijzonder de personen aan die verbintenissen kunnen aangaan met het oog op het beheer van het Fonds, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten. HOOFDSTUK 2. - Organisatie van het beheerscomité Afdeling 1. - Opdracht

Art. 3.Overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten wordt het beheer van het Fonds door een beheerscomité waargenomen. Het dagelijks beheer van het Fonds wordt waargenomen door de diensten van de Algemene Directie Energie.

Ten einde de in het eerste lid vermelde opdracht te vervullen zijn de opdrachten van het beheerscomité met name: 1° de analyse en de voorstelling van de resultaten van de controles die door het Fonds over een bepaalde periode werden uitgevoerd;2° de analyse en de voorstelling van de financiële informatie over dezelfde periode als in 1° met betrekking tot het Fonds.Uiterlijk op 31 maart van het jaar N wordt een voorlopig budget voor het jaar N voorgelegd aan het beheerscomité voor goedkeuring door alle leden; 3° de analyse van elke door het Fonds vastgestelde bijzondere problematiek die een directe of indirecte invloed kan hebben op de kwaliteit van de aardolieproducten of van de substitutieproducten van biologische oorsprong. Afdeling 2. - Samenstelling

Art. 4.§ 1. Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten bestaat het beheerscomité uit de volgende leden: 1° de voorzitter van het beheerscomité, ambtenaar van de Algemene Directie Energie, aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie;2° een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie;3° een vertegenwoordiger van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie;4° een vertegenwoordiger aangeduid door de directeur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Deze vier leden hebben een beslissende stem. § 2. De inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Economie mag de vergaderingen van het beheerscomité bijwonen en heeft een raadgevende stem. § 3. De vertegenwoordigers van beroepsverenigingen kunnen met een raadgevende stem aan het beheerscomité deelnemen, op voorwaarde dat zij een met redenen omkleed verzoek om toetreding invullen overeenkomstig artikel 5 en dat dit verzoek door het beheerscomité wordt gevalideerd.

Art. 5.Elke beroepsvereniging die van oordeel is dat zij in het beheerscomité vertegenwoordigd moet worden, bezorgt een met redenen omkleed verzoek om toetreding aan de voorzitter. Het verzoek wordt tijdens de volgende vergadering van het beheerscomité bekeken en gevalideerd indien dit vóór de bijeenroeping ervan is ontvangen.

Art. 6.§ 1. Elk lid met een beslissende stem heeft een plaatsvervanger die wordt aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie of door de directeur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Deze plaatsvervanger, die het lid bij afwezigheid van laatstgenoemde vervangt, heeft dezelfde rechten en plichten als het lid. § 2. De aanduiding van een plaatsvervanger is niet verplicht voor de leden met een raadgevende stem. Het verhinderde lid informeert het secretariaat per post of per mail over zijn afwezigheid en de naam van zijn plaatsvervanger, zodat het secretariaat over een redelijke termijn beschikt om de leden vóór de volgende vergadering van het beheerscomité daarvan op de hoogte te brengen. Zo niet zal het verhinderde lid niet op de vergadering vertegenwoordigd worden, tenzij de leden met een beslissende stem bij de opening van de vergadering anders beslissen. Afdeling 3. - Mandaat van de leden

Art. 7.§ 1. De begindatum van een mandaat wordt in het beheerscomité bepaald en vastgelegd in de notulen van de vergadering.

De mandaten van de leden van het beheerscomité hebben een duur van drie jaar. Als er geen verzet van de leden is, worden deze mandaten automatisch verlengd voor dezelfde duur. Deze verlenging wordt in de notulen van de vergadering vastgelegd. § 2. De mandaten in het beheerscomité eindigen: 1° door het ontslag van de gemandateerde;2° door het overlijden van de gemandateerde;3° door de afzetting van een lid met een beslissende stem door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie of door de directeur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, of van een lid met een raadgevende stem door het beheerscomité. In het geval vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 1°, kan een lid van het beheerscomité op elk ogenblik per post of per mail zijn mandaat beëindigen zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. In afwachting van de aanduiding van een nieuw lid wordt het ontslagnemend lid vervangen door zijn plaatsvervanger. Na het ontslag van een lid met een raadgevende stem kan de beroepsvereniging die hij vertegenwoordigde binnen een termijn van drie maanden een nieuw lid aanduiden zonder de in artikel 5 bepaalde formaliteiten te vervullen.

In het geval vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 2°, duidt de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie, de directeur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen of de beroepsvereniging die hij vertegenwoordigt een nieuw lid aan, ten laatste twee dagen voor de volgende vergadering van het beheerscomité. In afwachting van de aanduiding van een nieuw lid wordt het overleden lid vervangen door zijn plaatsvervanger.

In het geval vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 3°, kan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie of de directeur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, indien ten minste twee leden per post of per mail daartoe een met redenen omkleed verzoek indienen, beslissen een lid met een raadgevende stem af te zetten. De beslissing tot intrekking van mandaat wordt met redenen omkleed.

Een of meer leden met een raadgevende stem kunnen verzoeken om de intrekking van mandaat van een lid met een raadgevende stem. Ingeval laatstgenoemde aanwezig is op de vergadering waarop zijn afzetting besproken wordt, neemt hij geen deel aan de beraadslaging hierover.

Het beheerscomité motiveert de beslissing tot intrekking van mandaat.

Art. 8.Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten worden de mandaten en andere verantwoordelijkheden die worden waargenomen bij het beheerscomité niet vergoed en geven zij geen aanleiding tot enige onkostenvergoeding. Afdeling 4. - Bijeenroeping

Art. 9.Twee weken voor de datum van de vergadering roept de voorzitter, via het secretariaat, de leden bijeen via post of mail. De oproep is opgesteld in het Nederlands en in het Frans en vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering. In geval van dringende bijeenroeping kan die termijn ingekort worden. De reden van het spoedeisend karakter wordt vermeld in de oproep. Afdeling 5. - Agenda

Art. 10.De agenda van de vergadering wordt bij de oproep gevoegd. De documenten betreffende de agendapunten worden aan de leden meegedeeld ten minste een week voor de vergadering.

Elk lid van het beheerscomité kan, na ontvangst van de oproep en ten minste drie dagen voor de vergadering, aan het secretariaat een schriftelijk en met redenen omkleed voorstel bezorgen van punten die hij aan de agenda wenst toe te voegen. Voor de vergadering brengt het secretariaat de leden op de hoogte van de gewijzigde agenda.

Tijdens de vergadering kunnen de leden beslissen een bijkomend punt aan de agenda toe te voegen.

Ingeval een of meer agendapunten niet behandeld kunnen worden tijdens de vergadering van het beheerscomité worden zij ingeschreven in de agenda van de volgende vergadering.

De leden bezorgen aan het beheerscomité alle nuttige informatie voor de bespreking van de agendapunten. Afdeling 6. - Verloop van de vergaderingen

Art. 11.Het beheerscomité vergadert ten minste twee keer en ten hoogste zes keer per jaar.

Op initiatief van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee leden kan een bijkomende vergadering georganiseerd worden.

Art. 12.De voorzitter opent en sluit de vergaderingen van het beheerscomité. Hij leidt de debatten en beschikt over het daartoe vereiste gezag. Hij kan op elk ogenblik de vergadering schorsen ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van een aanwezig lid.

Art. 13.§ 1. De vergaderingen zijn niet openbaar. De leden van het beheerscomité respecteren de vertrouwelijkheid van de debatten en beslissingen. § 2. Bij de uitoefening van hun activiteiten houden de leden de reputatie en de geloofwaardigheid van het Fonds steeds voor ogen en onthouden zij zich van elke verklaring, gedrag of handeling die een risico kunnen inhouden voor de reputatie van het Fonds.

In dit opzicht tonen de leden van het beheerscomité de nodige gereserveerdheid en discretie in elke verklaring betreffende de werking van het Fonds of betreffende de door het Fonds behandelde of te behandelen dossiers, inzonderheid in de media.

Art. 14.De leden drukken zich uit in het Frans of in het Nederlands volgens hun keuze.

Art. 15.De leden van het beheerscomité die zich wegens de techniciteit van een agendapunt wensen te laten bijstaan door personen van buiten het beheerscomité vragen hiervoor de toestemming van de voorzitter voor de vergadering, via een aan het secretariaat gerichte mail.

Het beheerscomité kan, wanneer het dat nuttig acht, vertegenwoordigers uitnodigen van andere overheden of diensten.

De personen van buiten het beheerscomité bedoeld in het eerste en tweede lid hebben een raadgevende functie. Tijdens de debatten komen zij enkel tussenbeide op vraag van de voorzitter. Hun aanwezigheid op de vergadering is beperkt tot de bespreking van het punt waarvoor zij uitgenodigd zijn om zich uit te spreken.

Zij zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van de debatten te respecteren en bij de besluitvorming trekken zij zich terug uit de debatten. Afdeling 7. - De beslissingen

Art. 16.§ 1. Overeenkomstig artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten worden de beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen. Indien geen consensus kan worden bereikt wordt een stemming bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden georganiseerd. In geval van gelijkheid, heeft de stem van de voorzitter de overhand. Bij afwezigheid van de voorzitter heeft zijn plaatsvervanger beslissende stem.

De stemming gebeurt bij handopsteking; op verzoek van een lid kan de stemming geheim zijn. § 2. Het beheerscomité beraadslaagt pas geldig indien elk stemgerechtigd lid aanwezig is of door zijn plaatsvervanger vervangen is overeenkomstig artikel 6.

Indien het overeenkomstig het eerste lid vereiste aantal aanwezige leden niet bereikt is, wordt een datum voor een nieuwe vergadering bepaald binnen een termijn van drie werkdagen.

Art. 17.Overeenkomstig artikel 9, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten, indien het gemeenschappelijk advies van de leden met een raadgevende stem afwijkt van de beslissing van het beheerscomité bezorgt de voorzitter het advies, binnen de twee weken na de mededeling van het advies, aan de Minister die een beslissing neemt. Tot op het ogenblik waarop de Minister heeft beslist, geldt de beslissing van het beheerscomité. Afdeling 8. - Het secretariaat

Art. 18.Het secretariaat organiseert de vergaderingen van het beheerscomité en houdt een ledenlijst bij. Die lijst vermeldt de gegevens van de leden alsook de data van begin en einde van hun mandaat.

Art. 19.Het secretariaat neemt deel aan de vergaderingen van het beheerscomité. Het staat het beheerscomité bij tijdens al zijn activiteiten en zorgt in het bijzonder voor het bijeenroepen van de vergaderingen ervan, het opstellen van de agenda en van de notulen van de vergaderingen, het verspreiden van alle interne communicatie en de publicatie van de notificaties van het beheerscomité die bepaald is in artikel 22. Afdeling 9. - Notulen

Art. 20.§ 1. De notulen van de vergadering die door het secretariaat in het Nederlands en het Frans zijn opgesteld, worden naar de leden verstuurd binnen de drie weken die volgen op de vergadering van het beheerscomité.

Naast het verslag van de debatten vermelden de notulen: 1° de datum, het uur en de plaats van de vergadering;2° de aanwezige leden en hun hoedanigheid;3° de genomen beslissingen en de redenen ervan. Er wordt vermeld of zij bij consensus of via stemming genomen zijn. § 2. De opmerkingen betreffende de notulen worden aan het secretariaat bezorgd uiterlijk drie weken na de datum van ontvangst van de notulen.

Voor de volgende vergadering deelt het secretariaat de geconsolideerde notulen mee aan de leden. § 3. De definitieve notulen worden tijdens de volgende vergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Bij nieuwe wijziging worden de notulen via mail aan alle leden meegedeeld.

Art. 21.De definitieve notulen worden bewaard door het secretariaat. Afdeling 10. - Publicatie van de beslissingen

Art. 22.De beslissingen van het beheerscomité worden aan belangstellende derden meegedeeld in de vorm van notificaties die gepubliceerd worden op de website van de FOD Economie. HOOFDSTUK 3. - Diverse bepalingen

Art. 23.De beroepsverenigingen die in het beheerscomité vertegenwoordigd zijn, bezorgen op verzoek van laatstgenoemde de exacte gegevens van de punten van bemonsteren van hun leden.

Art. 24.De leden van het beheerscomité met een raadgevende stem hebben geen toegang tot de geïndividualiseerde gegevens van de voorbije en de toekomstige monsternemingen.

Art. 25.Het beheerscomité kan beslissen tot wijziging van zijn huishoudelijk reglement indien het voorstel tot wijziging vooraf op de agenda werd geplaatst.

Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten wordt elke door het beheerscomité besliste wijziging bij ministerieel besluit goedgekeurd. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 26.Het beheerscomité wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter.

Art. 27.Het postadres van het beheerscomité is het volgende: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie North Gate Koning Albert II-laan, 16 1000 BRUSSEL Het mailadres van het beheerscomité is het volgende: Comitedegestion-beheerscomite@economie.fgov.be.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20.01.2022 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten.

De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

^