Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 04/02/2022 numac 2022030189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/06/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof. - Duitse vertaling van uittreksels

programmawet

type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 04/02/2022 numac 2022030188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2021043602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 december 2021, wordt mevrouw Anja TERMOTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021042951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132" en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008 betreffende de leden van de raad van beheer type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022020050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 december 2021 wordt de heer Nicolas ROGISTER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022020213 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 24 december 2020 en 28 januari 2021, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Struyf E.-M.., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter s Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022020082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 december 2021, wordt mevrouw Lise DE CROO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 12 december 2021 wordt het mandaat van de heer Philip PIRARD als korpschef van de lokale politie van de politiezone LIMBURG REGIO HOOFDSTAD type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 04/02/2022 numac 2022030101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030342 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 3786 van 13 december 2021: Worden bevorderd tot **** in de **** op datum van 15 november 2021: Landmacht gene generaal-majoor militair administrateur **** ****. Wordt bevorderd tot **** in de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030539 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat in werking treedt op 28 februari 2022 's avonds, is de heer Putteman J., vrederechter van het kanton Vilvoorde, in ruste gesteld. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershal Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat in werking treedt op 28 februari 2022 's avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 27/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030599 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 23/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021021968 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Acélya CV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043672 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Voortgezette vorming kwaliteitscoördinatie in het onderwijs: begripsaanpak van de kwaliteit" ingedeeld in het gebied van de psychologische en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043673 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Beheer van de interne brandweerdienst op de werkplek" ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043674 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Taal: XX - schriftelijke versterking - elementair niveau" ingedeeld in het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043675 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Taal: XX - mondelinge versterking - elementair niveau" ingedeeld in het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043682 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Voortgezette vorming kwaliteitscoördinatie in het onderwijs: dashboards" ingedeeld in het gebied van de psychologische en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043677 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Voortgezette vorming kwaliteitscoördinatie in het onderwijs: projectbeheer - vergaderingsleiding" ingedeeld in het gebied van de psychologische en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043676 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Voortgezette vorming kwaliteitscoördinatie in het onderwijs: opstellen van vragenformulieren" ingedeeld in het gebied van de psychologische en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022020064 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij ministerieel besluit van 12 januari 2022, wordt de heer Patrick MICHEL, vast ambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 au De heer Patrick MICHEL mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van att(...) type ministerieel besluit prom. 20/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 24/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030612 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot verlenging van het mandaat van de Administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 17/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022040037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "A. Oftalmologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 26/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 11 januari 2022, werd de heer Bosmans M., ereraadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, voor een ter Hof van beroep te Gent. Bij beschikking van 18 november 2021 van de eerste voorzitter van he(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022020128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022020108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 3, 4 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot uitvoering van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022020129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030252 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/12/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030251 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030421 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de werkingssubsidies voor centra voor dagopvang en centra voor dagverzorging type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030420 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 22 juli 2021 betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten die actief zijn op het vlak van de beperking van de aan druggebruik verbonden risico's

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030554 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030657 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur cultuur en toerisme. - Dienst Algemene Culturele Zaken. - Kandidatuuroproep voor de samenstelling van het adviescomité bedoeld in het besluit van 16 december 2021 over de verordening van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 oktober 2021 be Deze oproep wordt op 1 februari 2022 uitgeschreven overeenkomstig de bepalingen van: ? de verord(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2021043631 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorde Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor afgifte van oorsprongscert 1. In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2010 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 18 (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200493 bron waalse overheidsdienst Milieu Bij beslissing van 13 januari 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als ophaler en vervoerder van dierlijke afvalstoffen van d Bij beslissing van 13 januari 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse O(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022020223 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel agenten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22026 Solliciteren kan tot en met 18/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Een lijst van maximaal 24 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Na(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200411 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Managers (niveau ****2) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - **** : ****21341 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2021. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0417.392.978 ART FLORAL JANNY intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande va(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200624 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen-generalist (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG22043 Solliciteren kan tot en met 18/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants selectietesten en testontwikkeling (niveau A1) voor de Fod Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : ANG22032 Solliciteren kan tot en met 18/02/2022 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel leidinggevenden (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG21259 Solliciteren kan tot en met 18/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200655 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen Data-Analisten (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG21225 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200677 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG22028 Solliciteren kan tot en met 21/02/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Een lijst van maximaal 150 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken (Rechterlijk order) AMAI Attachés (Adviseur projectbeheer) (m/v/x) - BFG21117 Er is 1 l(...) Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2022. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022020047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 13 januari 2022 hebben H.E. de heer Hernssn Ponce Aray, de heer Abdulla bin Faisal Al Doseri, de heer Mohamed Ismail Hussain Alsahlawi Al-Ali en mevrouw Caroline Jane Millar de eer gehad aan de Koning, in offi H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200728 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige WebGIS Specialisten (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG22025. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 januari 2021(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 9 februari 2021. Solliciteren ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2021043603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 décember 2021, wordt de heer Thibault TAFFIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2021043604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 2021, wordt mevrouw Katrien TORFS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 10 Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg ****, afdeling **** : 6.

document

type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022030621 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kapiteins beroepsfunctie (niveau Kapitein) voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22035 Solliciteren kan tot 07/03/2022 via www.selor.be. N(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200622 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef dienst pensioenen (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer : ANG21473 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200625 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21147 Deze selectie werd afgesloten op 03/11/2021. Er zijn 16 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200626 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Security Expert (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21201 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2022. Er zijn 2 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200644 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor FEDRIS. - Selectienummer : AFG21193 Solliciteren kan tot 18/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200664 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige attachés Loonbeheer (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG21324 Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2022. Er is 1 laureaat. De lij(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200669 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21107 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2021. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Engineers (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21306 Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2022. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig(...) type document prom. -- pub. 04/02/2022 numac 2022200698 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers/ Tolks (niveau A2) voor de FOD Financien. - Selectienummer: AFG21175 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2022. Er is 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^