Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen te New York op 20 november 1989. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2018 wordt de heer Joachim Scheerlinck, attaché - klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, op zijn aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014946 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan het Europees Parlement door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014962 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van een Health Advisory Board voor B-F.A.S.T. type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018015010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 wordt het Koninklijk besluit van 29 juni 2018 ingetrokken, wat betreft de toekenning van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde aan de heer Peter SLOCK, attaché, die reed type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018032271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel Transfert. - Nominations Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 november 2018 wordt Mevr. PAQUOT Christelle definitief overplaatst naar de Directie Human Ressources van de Gewestelijke Overheidsdienst Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 november 2018 wordt Mevr(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205769 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6485 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Aat-Lessen. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 08/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205876 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen type decreet prom. 08/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205874 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit type decreet prom. 08/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205875 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (1)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014990 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** beschikking 2018/06 van 21 november 2018 van de Eerste voorzitter van de Raad voor ****, wordt het adjunct-mandaat van **** van ***** hernieuwd met een te Bij beschikking 2018/05 van 21 november 2018 van de Eerste voorzitter van de Raad voor ****(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014947 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 2013 betreffende de financiering van het Onderzoek door het "Fonds national de la Recherche scientifique"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014938 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 668 type omzendbrief prom. 23/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 667 type omzendbrief prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014980 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de draagwijdte van de in artikel 72 van de NGW vastgestelde onverenigbaarheden Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Mijn Op 12 juli 2018 werden sommige van de in artikel 72 van de NGW voorziene onverenigbaarheden die van(...) type omzendbrief prom. 21/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014989 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018032288 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentek Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Renaud CARLOT. Eenieder kan inzage nemen van het (...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018032287 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Filip DE BODT en de vzw CLIMAXI hebben op 23 september 201 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 226.223/X-17.329. Namens de Hoofdgriffier : type bericht prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205780 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 november 2018, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 7038 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205781 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 november 2018, heeft Paul Merten Die zaak is ingeschreven onder nummer 7037 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205794 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205793 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr. 0417.459.987 ALFI intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 31/10/2018 type lijst prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018206016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs Federale Opdrachten (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18178 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2018. De lijst van geslaagden, z(...)

document

type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205924 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Informatie en documentatie beheerders (niveau B) voor RJV. - Selectie-nummer : AFG18118 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205975 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen voor de juridische dienst voor de Algemene Directie Energie (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18205 Deze selectie wer(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018205987 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18021 Deze selectie werd afgesloten op 6/08/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018206014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Coördinator van de delegatie van Bergen (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MFG18061 Deze selectie werd afgesloten op 23/1(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014919 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming. - Erratum Het ministerieel benoemingsbesluit van de heer Nquyen Ngoe Jérémie van 26 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2018, p. 79315 C -2018/14275 wordt geschrapt. Het is noodzakelijk om rekening te h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014969 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 wordt de heer Gil STEYVERS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014986 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2018 wordt Mevr. Eveline LIEBENS, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 19 september 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018015056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 november 2018, dat uitwerking hee Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, voor een termijn verstrijke(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018032249 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Olivier A. COLIN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besli

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018015017 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Parketjurist bij Parket Antwerpen: 1 (Nederlandstalig) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest van slagen voor de vergelijkende selec(...) Voor deze betrekking wordt het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef beperkt tot maximu(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018015036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2018, bladzijde 78156, akte nr. 2018/14288, Regel 6, lezen « Deze selectie werd afgesloten op 27/09/2018 » i.p.v. « Deze selectie werd afgesloten op 1

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018032226 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat **** in 2019 1. In 2019 wordt een normale werving van kandidaat-**** georganiseerd. 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 23 oktober 2018. 3. Programma van de proeven en examens De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef(...)

document

type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014977 bron gewestelijke overheidsdienst brussel - openbaar ambt Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Attaché Onderzoek en ontwikkeling HR-projecten A1 FR voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref BruFOP09) Er is een betrekking van A(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018014992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 18 januari 2019, in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75 - 2520 Ranst - testen in het Nederla(...) type document prom. -- pub. 29/11/2018 numac 2018015055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bi erkend huisarts : - de heer FLIES Emeric, in de hoedanigheid van werkend lid; artsen-speciali(...)
^