Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018013409
pub.
31/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018013409/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Pesticiden programma


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 25.54.0 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 48, 121 tot 124;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van vierduizend euro (4.000 euro) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54, basisallocatie 03.35.40.01 (programma 25.54.0) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2018, wordt toegekend aan de OESO als bijdrage van de Belgische federale overheid in het Pesticiden programma voor het jaar 2018.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer: Account name: OECD Bank: JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt/Main, Germany a/c no. : 6161603441 BLZ: 50110800 IBAN: DE95501108006161603441 SWIFT: CHASDEFX Reference: 1335/ENV/2018.

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is, en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

De schuldvordering moet worden toegezonden naar het centrale facturatie adres van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijnde: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein, 40, bus 10 1060 BRUSSEL.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door de OESO.

Art. 4.Indien het bedrag dat gerechtvaardigd is door de bewijsstukken kleiner is dan de toegekende bijdrage, wordt het verschil onverwijld terugbetaald aan de financiële dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In geval van terugbetaling zal dit gebeuren op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "diverse ontvangsten".

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, D. DUCARME

^