Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 januari 2021
gepubliceerd op 04 februari 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200386
pub.
04/02/2021
prom.
20/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/20/2021200386/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, artikel 3bis, ingevoegd bij de wet van 26 maart 1999 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, volledig vervangen door het koninklijk besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 2007, 30 juni 2008, 24 december 2008, 22 december 2009, 28 september 2010, 29 december 2010, 21 december 2011, 20 december 2012, 26 december 2013, 8 januari 2015, 4 januari 2016,20 januari 2017, 18 januari 2018, 30 juli 2018, 5 februari 2019 en 26 januari 2020, inzonderheid op de artikelen 1, 7° en 12;

Gelet op het advies van het bijzonder beheerscomité 2 van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 15 september 2020;

Gelet op het advies van het algemeen beheersorgaan van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 15 september 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 8 december 2020;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat voormeld ontwerp van koninklijk besluit de continuering voorziet van het zogenaamde sociaal plan in de diamantsector, ingesteld door het Protocol van 29 juni 2006 met betrekking tot de invoering van een nieuw sociaal plan in de diamantsector, gesloten tussen de vertegenwoordigers van de diamantnijverheid, de diamanthandel, de representatieve werknemersorganisaties en de federale regering;

Dat de beheersorganen van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, met name het Bijzonder Beheerscomité 2 en het Algemeen Beheersorgaan, aan de Koning het advies hebben uitgebracht om voor het jaar 2021 het percentage van de compensatiebijdrage op 0,015 % van de waarde van elke transactie van diamant vast te leggen; dat dit percentage een verhoging uitmaakt ten aanzien van de bijdragepercentages van de voorgaande jaren (2020 : 0,010 % ; 2019 : 0,010 % ; 2018 : 0,010 % (1ste en 2de trimester) en 0,008 % (3de en 4de trimester)); dat deze verhoging door de beheersorganen van het Fonds noodzakelijk werd geacht, gelet op de inkomsten en uitgaven van het Fonds;

Dat de Koning, op grond van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, het percentage van de zgn. compensatiebijdrage op de waarde van elke transactie van diamant, jaarlijks of halfjaarlijks, vastlegt;

Dat de voormelde ter zake bevoegde advies verlenende beheersorganen van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector hun advies slechts wensten te verstrekken in de loop van de maand september 2020, teneinde, op basis van de inkomsten (compensatiebijdragen) en de uitgaven (compensatie-uitkeringen) in het voormelde sociaal plan, met meer accuraatheid het percentage van de compensatiebijdrage voor het jaar 2021 te kunnen vastleggen ;

Dat voormeld ontwerp van koninklijk besluit dringend noodzakelijk is 1) omwille van het feit dat de rechtsbasis waarbij voormeld percentage wordt vastgelegd, gecreëerd en het overeenkomstige koninklijk besluit genomen moet worden vóór het ingaan van het trimester waarin de bijdrage is verschuldigd, met name vóór het eerste trimester van het jaar 2021 en 2) omwille van het feit dat de "schuldenaars van de compensatiebijdrage", met name de diamanthandelaars uit de sector, zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld van de hen opgelegde verplichting met betrekking tot het betalen van de compensatiebijdrage voor het jaar 2021; Gelet op advies 68.589/1 van de Raad van State, gegeven op 31 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- Artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, volledig vervangen door het koninklijk besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 20 december 2007, 30 juni 2008, 24 december 2008, 22 december 2009, 28 september 2010, 29 december 2010, 21 december 2011, 20 december 2012, 26 december 2013, 8 januari 2015, 4 januari 2016, 20 januari 2017, 18 januari 2018, 30 juli 2018, 5 februari 2019 et 26 januari 2020, wordt vervangen als volgt : " Het bedrag van de in artikel 3bis, eerste lid, van de wet, bedoelde aan het Fonds te betalen compensatiebijdrage wordt jaarlijks of halfjaarlijks door Ons vastgesteld, na advies van het beheerscomité 2 en goedgekeurd door het beheersorgaan. Dit bedrag is voor het eerste, het tweede, het derde en het vierde trimester van 2021 gelijk aan 0,015 % van de waarde van elke transactie van diamant. "

Art. 2.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 3.- De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960.

Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 18 december 1960.

Koninklijk besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 maart 2007.

Koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007012762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 januari 2008.

Koninklijk besluit van 30 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008013016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008.

Koninklijk besluit van 24 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008013635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 januari 2009.

Koninklijk besluit van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009205971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2010, 2011 en 2012 sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 2010.

Koninklijk besluit van 28 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010204944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2010.

Koninklijk besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 januari 2011.

Koninklijk besluit van 21 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012018022 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » tot dekking van betalingsachterstanden in 2008 type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011206552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2012 sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012.

Koninklijk besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 december 2012.

Koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Domus Medica » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marienemilieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009568 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en en tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014003009 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014.

Koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten0, Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015.

Koninklijk besluit van 4 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten2, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2016.

Koninklijk besluit van 20 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten1, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017.

Koninklijk besluit van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten3, Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018.

Koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten4, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2018.

Koninklijk besluit van 5 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten5, Belgisch Staatsblad van 4 maart 2019.

Koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten6, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2020.

^