Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en en tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009568
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/26/2013009568/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009105 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête zoals bepaald door de artikelen 8, derde lid, 17, § 1, tweede lid, 33, § 2 en 88, § 4, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten sluiten tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en en tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, inzonderheid op artikel 2, 6° ;

Gelet op de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013009541 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type wet prom. 15/12/2013 pub. 10/07/2014 numac 2014000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2013;

Gelet op het advies nr. 54.821/3 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2013, in toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013009541 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type wet prom. 15/12/2013 pub. 10/07/2014 numac 2014000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten in werking treedt op 1 januari 2014 en dat aldus, gelet op de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de definitie van slachtoffer zoals voorzien door artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, voorliggend koninklijk besluit hieraan moet worden aangepast;

Overwegende dat tevens een regeling moet worden voorzien voor het door de wet voorziene recht voor slachtoffers om te worden bijgestaan door een tolk wanneer zij vragen om te worden gehoord door de strafuitvoeringsrechtbank.

Overwegende dat aldus de uitvoerende macht, slechts een korte termijn rest om de door de wet - die pas dateert van 15 december 2013 - genoodzaakte uitvoeringsbesluiten te kunnen nemen voor 1 januari 2014.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, 4°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009105 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête zoals bepaald door de artikelen 8, derde lid, 17, § 1, tweede lid, 33, § 2 en 88, § 4, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten sluiten tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten wordt aangevuld als volgt : "De pagina `Contactgegevens slachtoffer' van de slachtofferverklaring wordt in een aparte map bewaard die geen deel uitmaakt van het strafuitvoeringsdossier."

Art. 2.In het opschrift "Afdeling 1 - Specifieke bepaling ten aanzien van de slachtoffers bedoeld in artikel 2, 6°, a), van de wet" van Hoofdstuk III, van hetzelfde besluit, wordt het woord "a)" vervangen door de woorden "a) en b)".

Art. 3.In het opschrift "Afdeling 2 - Specifieke bepaling ten aanzien van de slachtoffers bedoeld in artikel 2, 6°, b) en c) van de wet" van Hoofdstuk III, van hetzelfde besluit worden de woorden "b) en c)" vervangen door de woorden "c), d), en e)".

Art. 4.In artikel 7, van hetzelfde besluit, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende: "De griffie waakt er over dat, wanneer de veroordeelde een afschrift van het dossier vraagt of telkens wanneer het dossier voor inzage ter beschikking wordt gesteld van de veroordeelde en zijn raadsman, de map die de pagina `Contactgevens slachtoffer' bevat, zich niet in het dossier bevindt."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende : "

Art. 7bis.Het slachtoffer dat in persoon wenst te verschijnen op de zitting om te worden gehoord over de slachtoffergerichte voorwaarden en dat de taal van de rechtspleging niet begrijpt, deelt dit bij ontvangst van de gerechtsbrief waarmee het in kennis wordt gesteld van de dag, het uur en de plaats van de zitting, onverwijld mee aan het openbaar ministerie via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel. Het openbaar ministerie neemt de gepaste maatregelen opdat het slachtoffer op de zitting kan worden bijgestaan door een beëdigd tolk."

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^