Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013509 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie werden door de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep aa 1. Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : o als voorzitter : de heer V(...) type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018031577 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft het Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018090308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2018, 107.58 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018012186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013412 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013451 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, is mevr. Ramboer M., ere-rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 `s avonds: - is de heer Jaques J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het eme Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is mevr. Deslypere H., eerste s(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013452 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Grosfils S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ohey. Het beroep tot nietigverklaring van de voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013453 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder: - de heer Leroy J.-F., licentiaat in de rechten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - de heer Delfosse A., licentiaat in de rechten, kan Zij zullen in het gerechtelijk arrondissement Luik hun ambt uitoefenen en er moeten verblijven. (...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018031682 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204418 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013254 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en van concessieovereenkomsten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013373 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 27 juli 2018 wordt mevrouw Stéphanie Maquoi, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 augustus 2018, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 16/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013375 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bevordering. - Benoeming. - Ambtshalve ontslag Bevordering Bij ministerieel Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juni 2018 wordt de heer VANWIJNSBERGHE Stéphane bevorderd tot de graad van Ingenieur-Directeur in het Franse taa Bij ministerieel Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juni 2018 wordt de heer (...) type ministerieel besluit prom. 21/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013465 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende eervol ontslag en benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 22/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité voor Sciensano type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018202013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013416 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep Bij arrest, d.d. 12 juni 2018, van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep is aan de heer Van de Meulebroucke P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vla type arrest prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018203149 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2018 van 29 maart 2018 Rolnummer 6551 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4.8.21, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het Gron samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-(...) type arrest prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018203508 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2018 van 29 maart 2018 Rolnummers 6764, 6765, 6766, 6767, 6769, 6770, 6771 en 6772 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 110/3, § 1, tweede lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 novembe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018203804 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 14 december 2017 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204414 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Spa

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2017 houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2015 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaalculturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013448 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 13 juli 2018 wordt op 1 augustus 2018 Mevr. Françoise BARRIDEZ door verhoging in graad tot de graad van eerste gegradueerde - categorie van de graad : administratief - kwalificati Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2018 wordt op 1 augustus 2018(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013520 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de standaardmodellen van huurovereenkomsten, ingaande plaatsbeschrijving, medehuurpact alsook de niet-limitatieve lijst van de huurherstellingen in uitvoering van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot vaststelling van de uitvoeringswijzen van het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer van de door de Europese Commissie verleende steun inzake human resources en betreffende de oprichting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds, gesloten te Brussel op 2 september 1998 tussen de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd bij decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013571 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joris DE SMET en de BVBA JORIS J. DE SMET ADVOCAAT die woo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Jaarlijkse bekendmaking van de lijst van de beschermde gebieden en gerangschikte plaatsen en monumenten bedoelt in artikel 13, § 4, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica 1. Beschermde gebieden A. Speciaal beheerde Antarctische gebied (ASMA) type lijst prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0439.030.809 ATELIER Op 21/08/2018 werd het ondernemingsnummer 0439.030.809 afgeslote(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013464 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling van het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2018 Voorzitter : Marc BOMBEECK, notaris te Walhain Vice-Voorzitter : Marc JANSEN, notaris te Hasselt Penningmeester : Patrice BOHYN, n(...) Secretaris : Etienne PAUL, notaris te La Roche-en-Ardenne Verslaggever : Danielle DUHEN, notaris(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013466 bron grondwettelijk hof Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een **** voor het ambt van **** referendaris ****. Het Grondwettelijk Hof zal, overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de bijzondere wet van 6 **** ****. Het vergelijkend examen bestaat uit : 1. Twee schriftelijke proeven : ****) een ****(...)

erratum

type erratum prom. 11/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013553 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende het statuut van het onderwijzend personeel. - Erratum

document

type document prom. 02/02/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018201692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Experten in productveiligheid (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18203 Solliciteren kan tot 14/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Coördinator van de delegatie van Bergen (niveau B), voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MFG18061 Solliciteren kan tot 17/09/2018 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen voor de juridische dienst voor de Algemene Directie Energie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG18205 Solliciteren kan tot 14/09/2018 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Beleid & Ondersteuning: Budgetbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BNG18142 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om (...) Solliciteren kan tot 21/09/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Beleid & Ondersteuning: Assistenten boekhouding en begroting (m/v/x). - Selectienummer: BNG18143 De medewerkers die voldoen aan de deelne(...) Solliciteren kan tot 21/09/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verzekeringinspecteurs voor de geneeskundinge verzorging en uitkeringen (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG18018 Deze selectie werd afgesloten op 9/05/2018. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204435 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten professioneel re-integratie (niveau B), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG18018 Deze selectie werd afgesloten op 25/05/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 ja(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204433 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal Inspecteurs (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectie-nummer : AFG18009 Deze selectie werd afgesloten op 2/05/2018. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er(...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204436 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten interne controle voor de directie financiën (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18037 Deze selectie werd afgesloten op 7/05/2018. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204452 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten voor de aardgasmarkt (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18193. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staats(...) Solliciteren kan tot 14/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

document

type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Revisoren (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18176 Solliciteren kan tot 17/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204453 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van statistische producten (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18078 ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staats(...) Solliciteren kan tot 14/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

document

type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018204474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers scheepvaart (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18085 Deze selectie werd afgesloten op 18/07/2018. Er zijn 4 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018013234 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2387 van 19 juli 2018, wordt mijnheer Thomas Crabeck, op 1 juni 2018 in vast verband benoemd in de klasse A1. hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2018 numac 2018031712 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaatstelling voor de toewijzing van een bevorderingsbetrekking van rang A2 naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. -- Eerste attaché Overheidsopdrachten A2 FR (m/v/x) voor de Gewestelijke Overhei(...) Er is een betrekking van Eerste attaché Overheidsopdrachten (rang A2) behorend tot het Franstalig t(...)

document

type document prom. 28/06/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018031495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging. - Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type document prom. 05/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040284 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst inzake tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Raadpleging
^