Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 februari 2023
gepubliceerd op 17 februari 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023040495
pub.
17/02/2023
prom.
08/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat de Regering de eer heeft U ter ondertekening voor te leggen, beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen aan het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Algemene commentaar Het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bevat de bepalingen inzake de werking van het UBO-register. Dit UBO-register is het register zoals bedoeld in artikelen 73 tot 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten (hierna de " wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten" genoemd), ter omzetting van Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (hierna de "4e Richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna "5e Richtlijn" genoemd).

Dit register heeft tot doel te beschikken over een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten bezitten of er controle over uitoefenen.

Het hier voorliggende ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1.

Artikelsgewijze commentaar Artikel 1.

Het voorliggende ontwerp strekt in hoofdzaak tot aanvullingen van de gedeeltelijke omzetting in het Belgische recht van Richtlijn 2018/843.

Het betreft een gedeeltelijke omzetting daar de meeste bepalingen van deze Richtlijnen zijn omgezet door andere wetgeving, in het bijzonder door de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten en het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Art. 2.

Artikel 2, a) verduidelijkt in punt 3° van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register dat onder het begrip "informatieplichtige" niet alleen de entiteiten zelf bedoeld worden die informatie aan het UBO-register moeten verstrekken maar ook hun wettelijke vertegenwoordigers. Dit is een verduidelijking van de definitie. De bepaling heeft als doel duidelijk te stellen dat het niet alleen de vennootschap of entiteit zelf is die als informatieplichtige wordt beschouwd, maar ook hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor wat de Belgische vennootschappen, vzw's en stichtingen betreft, zijn dit het bestuursorgaan en zijn leden zoals bedoeld in artikelen 1:35 en 1:36 WVV. Voor wat betreft de trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies zijn dit de trustees, de fiduciebeheerders of personen die vergelijkbare posities hebben in soortgelijke juridische constructies. In het geval dat een entiteit van een derde land zich in het UBO-register zou moeten registreren, zijn de wettelijke vertegenwoordigers de organen of personen aangeduid in het recht dat van toepassing is op hen. Degene die een mandaat gekregen hebben (notaris, advocaat, accountant, enz.) van deze bestuurders of trustees of andere personen worden hier niet bedoeld, onverminderd de regels van de contractuele aansprakelijkheid in het gemeen recht.

Het punt b) voegt de definitie toe van wat moet worden verstaan onder het begrip "op elektronische wijze". Dit begrip wordt door dit koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 supra systematisch ingevoerd om de bepalingen volledig af te stemmen op de reeds toepasselijke werkwijze van het UBO-register. Er is dus geen wijziging van de werking van het register maar enkel het verduidelijken ervan in de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1.

Het invoeren van dit begrip zorgt ook voor de volledige afstemming van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 op de toekomstige volledige inwerkingtreding van hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten.

Punt c) voert twee nieuwe definities in, namelijk die van "sanctieautoriteiten" en van "andere autoriteiten".

Art. 3.

Punten a) en c) voegen het begrip "op elektronische wijze" in om zo de bepalingen volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken en dit voor zowel de huidige situatie als de toekomstige werking wanneer hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten volledig in werking zal treden.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 somt de informatie op betreffende elk van hun uiteindelijke begunstigden die vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, een internationale verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen moeten meedelen aan het register. De punten 11° tot 15° van paragraaf 1 hebben tot doel om de aard en de omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijke begunstigde in een vennootschap te identificeren.

Het punt c) in de bepaling onder 15° bepaalt dat in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde er moet worden meegedeeld op welke manier de controle door deze begunstigde wordt uitgeoefend.

Momenteel moet dit enkel gebeuren wanneer het gaat om een uiteindelijk begunstigde bedoeld in artikel 4, 27°, a), ii) van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Dit is dus enkel in het geval van de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over een vennootschap via andere middelen dan een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap.

In de realiteit wordt er echter ook controle uitgeoefend via de onrechtstreeks uiteindelijke begunstigden van entiteiten zoals verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en trusts. De verplichting om mee te delen op welke wijze de controle over een vennootschap door dergelijke onrechtstreeks uiteindelijke begunstigden wordt uitgeoefend, wordt daarom uitgebreid tot deze entiteiten en hun begunstigden.

De invoeging van punt 12° /1 in paragraaf 2 voert dezelfde verplichting in voor wat betreft de controle over verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. Ook hier kan de controle uitgeoefend worden via onrechtstreeks uiteindelijke begunstigden van andere entiteiten. De bepaling onder f) past de terminologie aan in het punt 13° van paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1.

Art. 4.en 5.

Artikelen 4 en 5 voegen het begrip "op elektronische wijze" in om zo de bepalingen volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken en dit voor zowel de huidige situatie als de toekomstige werking wanneer hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten volledig in werking zal treden.

Art. 6.

Punt a) voegt het begrip "op elektronische wijze" in om zo de bepalingen volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken en dit voor zowel de huidige situatie als de toekomstige werking wanneer hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten volledig in werking zal treden.

Punt b) breidt de toegang tot het UBO-register uit tot de sanctieautoriteiten en de andere autoriteiten zoals gedefinieerd in artikel 2, punten 17° /1 en 17° /2, ingevoegd bij artikel 2, punt c) van dit koninklijk besluit.

Dit zorgt er voor dat het register van uiteindelijke begunstigden ook kan worden geraadpleegd in het kader van de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen zoals opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie en nationale bepalingen. De sanctieautoriteiten zijn de autoriteiten bevoegd voor deze toepassing en controle. Een volledige lijst van deze autoriteiten is terug te vinden op de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/beleid/beleidsthemas/vrede-en-veiligheid/sancties/belgische-overheden-belast-met-toepassing-beperkende-maatregelen-eu.

Het gebruik van het register in die context valt niet onder toepassing van de richtlijnen anti-witwas. Richtlijn 2018/843 laat echter wel een uitbreiding van de doeleinden toe. Dit is duidelijk in de preambule 35: "De lidstaten moeten echter in staat zijn wettelijk te voorzien in de verwerking van de informatie over uiteindelijke begunstigden, met inbegrip van persoonsgegevens, voor andere doeleinden, indien zulke verwerking beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang en in een democratische samenleving een maatregel vormt die noodzakelijk is en evenredig aan het nagestreefde doel.".

De toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen vormen duidelijk een doelstelling van algemeen belang en is een maatregel die noodzakelijk is en evenredig aan het nagestreefde doel.

Punt b) zorgt er ook voor dat andere autoriteiten die op grond van andere wetgeving de bevoegdheid hebben om uiteindelijke begunstigden op te sporen of te controleren toegang krijgen. Meer en meer wordt er namelijk in andere wettelijke bepalingen (zowel op Europees als op nationaal niveau) zoals het verlenen van subsidies, het uitvoeren van audits of het opsporen van uiteindelijke begunstigden in het kader van procedures die geen verband houden met de strijd tegen witwassen of de andere initiële doeleinden van de richtlijnen anti-witwas, aan autoriteiten dergelijke taak opgelegd zonder dat er verder in deze wetgeving wordt aangeduid of en hoe hiervoor het UBO-register kan worden aangewend. In de praktijk richten zij zich wel tot het UBO-register. Maar zonder de nodige wettelijke basis kan aan hen geen toegang worden verleend.

Deze toegang zal echter geen automatisme zijn. De betrokken andere autoriteit zal nog steeds een aanvraag tot toegang moeten richten aan de Administratie van de Thesaurie overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1, zoals gewijzigd bij artikel 8, 1° van het voorliggende koninklijk besluit. Deze Administratie zal vervolgens nagaan of alle voorwaarden voor toegang vervuld zijn en met name de voorwaarde dat de nodige wettelijke basis aanwezig is in de wetgeving van toepassing op deze andere autoriteit. Het feit dat de aanvragende autoriteit toegang kan hebben tot het UBO-register op grond van het artikel 75, § 2 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten is op zichzelf geen rechtsgrond. Deze autoriteit moet namelijk ook een uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheid hebben om uiteindelijke begunstigden op te sporen of te controleren. Hierbij zal een algemene controlebevoegdheid voor een dergelijke autoriteit niet volstaan maar moet de betrokken wetgeving uitdrukkelijk stellen dat deze autoriteit tot taak heeft uiteindelijke begunstigden op te sporen of te controleren. De woorden "uiteindelijke begunstigde(n)" moeten dus expliciet vermeld zijn in de wetgeving van toepassing op deze autoriteit. Het is de betrokken autoriteit die deze wettelijke basis moet aantonen in hun aanvraag bij de Administratie van de Thesaurie.

Na goedkeuring van de toegang zijn vervolgens ook alle relevante bepalingen van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 op hen van toepassing.

Punt c) geeft uitvoering aan het arrest van 22 november 2022 van het Hof van Justitie (Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-37/20, Luxembourg Business Registers en C-601/20, Sovim). In dit arrest stelt het Hof van Justitie (Grote Kamer) in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de ongeldigheid vast van artikel 1, 15), c) van Richtlijn 2018/843 (de 5e Richtlijn) voor zover deze bepaling artikel 30, lid 5, eerste alinea, c) van Richtlijn 2015/849 (de 4e Richtlijn) zo heeft gewijzigd dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden in alle gevallen voor elk lid van de bevolking toegankelijk is.

Het Hof merkt op dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, die respectievelijk zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest. De bekendgemaakte informatie maakt het immers voor een potentieel onbeperkt aantal personen mogelijk informatie te verkrijgen over de materiële en financiële situatie van uiteindelijk begunstigden. Bovendien worden de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen van een eventueel misbruik van hun persoonsgegevens nog verergerd doordat deze gegevens, wanneer zij eenmaal ter beschikking van het grote publiek zijn gesteld, niet alleen vrijelijk kunnen worden geraadpleegd, maar ook kunnen worden opgeslagen en verspreid.

Het artikel 30, lid 5, eerste alinea, c) van Richtlijn 2015/849 (de 4e Richtlijn) kan aldus niet in de gewijzigde versie behouden blijven of zo worden toegepast. Hieruit volgt dat de oorspronkelijke versie van dit artikel in de 4e Richtlijn opnieuw moet worden toegepast. Dit artikel bepaalt dat de toegang enkel kan wanneer de natuurlijke en rechtspersoon een legitiem belang kan aantonen.

De toegang voor het grote publiek wordt aldus door punt c) vervangen door een toegang voor natuurlijke of rechtspersonen die een legitiem belang kunnen aantonen.

Art. 7.

Voor de punten a), d) en e), zie de toelichting bij artikel 6, punt a).

Voor punten b) en c), zie de toelichting bij artikel 6, punten b) en c).

Art. 8.

Artikel 8, paragraaf 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 voorziet de procedure om toegang te krijgen tot het UBO-register voor wat betreft de bevoegde autoriteiten en de onderworpen entiteiten.

Punt 1° voegt hieraan toe de sanctieautoriteiten en de andere autoriteiten die via dezelfde procedure hun toegang dienen te regelen.

Hetzelfde punt 1° en het punt 2° voegen ook het begrip "op elektronische wijze" in om zo de bepalingen volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken. Zie ook supra de toelichting hierbij.

Art. 9.

Artikel 9 wordt opgeheven in uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie supra (zie de toelichting bij artikel 6).

Art. 10.

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 bevat de regels betreffende de toegang tot het register op grond van een legitiem belang. Door het arrest van het Hof van Justitie supra kunnen natuurlijke en rechtspersonen die geen toegang hebben op grond van hun kwalificatie omdat zij geen autoriteit of onderworpen entiteit zijn nog enkel toegang verkrijgen door een legitiem belang aan te tonen. De punten 1° en 2° voeren de nodige legistieke aanpassingen door om deze personen in het artikel 10 op te nemen.

Punten 3° tot 6° voegen de nodige bepalingen in om het artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken. Zie ook supra de toelichting hierbij.

Punten 7 en 8° verduidelijken en vervolledigen de procedure betreffende de aanvragen tot toegang tot het UBO-register op basis van een legitiem belang. Dit legitiem belang moet door natuurlijke en rechtspersonen die geen bevoegde autoriteit of onderworpen entiteit zijn, aangetoond worden voor de toegang tot de informatie betreffende de uiteindelijke begunstigden.

Een legitiem belang is een activiteit die wordt uitgevoerd door de aanvrager die verband houdt met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten. Het artikel is aangepast rekening houdend met het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De aanvulling van paragraaf 3 preciseert welke redenen als een legitiem belang worden beschouwd bij de toegangsaanvraag. Zoals vermeld is de aanvrager een natuurlijke of rechtspersoon. Er is niet in detail opgenomen welke personen dit zijn maar in de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om onderzoeksjournalisten of NGO's die aan de voorwaarden voldoen. Maar het kan ook gaan om aanvragers die economische relaties aangaan of verrichtingen uitvoeren met informatieplichtigen wanneer de aanvragers voldoen aan de gestelde voorwaarden.

De aanvulling van artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 met de paragraaf 4 verduidelijkt dat de Administratie van de Thesaurie een dergelijke aanvraag kan weigeren alsook om welke redenen.

Art. 11.

Dit artikel voegt de nodige bepalingen in om het artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken. Zie ook supra de toelichting hierbij.

Art. 12.

Punt 1° is een technische aanpassing van de verwijzingen.

Punt 2° voegt de nodige rechtsgrond in om de logbestanden van de registratie van de raadplegingen door autoriteiten en onderworpen entiteiten te kunnen meedelen aan hen. Dit om hen toe te laten hun eigen verplichtingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens te kunnen nakomen. Zij dienen er namelijk voor te zorgen dat de raadplegingen van het UBO-register binnen hun eigen organisatie rechtmatig is en dat zij de integriteit en beveiliging van de gegevens kunnen garanderen voor wat betreft hun eigen raadplegingen. Elke discrepantie of inbreuk dient ook aan de Administratie van de Thesaurie gemeld te worden zodat deze in staat is om desgevallend corrigerende maatregelen te nemen.

Deze logbestanden worden aangemaakt door de FOD Financiën - UBO-register wanneer iemand het register raadpleegt. Deze logbestanden bevatten de gegevens die het onder meer mogelijk maken om na te gaan welke autoriteit/entiteit/persoon het register heeft geraadpleegd en op welke datum/tijdstip. Elke raadpleging van het register wordt automatisch gelogd en deze logs worden bewaard. Deze logbestanden bevinden zich in de FOD Financiën.

Punt 3° is een legistieke aanpassing.

Art. 13.

Dit artikel voegt de nodige bepalingen in om het artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 volledig conform de concrete werking van het UBO-register te maken. Zie ook supra de toelichting hierbij.

Art. 14.

De wijziging aan paragraaf 1 van artikel 17 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 zorgt er voor dat de Administratie van de Thesaurie ook de controle kan uitoefenen op de naleving van de verplichtingen bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1. Dit artikel 5 verplicht de informatieplichtigen om ten minste jaarlijks de informatie in het UBO-register bij te werken.

Artikel 17°, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 laat de Administratie van de Thesaurie toe om zowel interne als externe databanken te benutten in het kader van haar controlebevoegdheden.

Het benutten van deze databanken valt onder de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679), de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten en de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wat betreft de interne databanken van de FOD Financiën (artikel 17, 1° ) zijn de toegangen geregeld door de procedures bepaald in de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten. Een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit is hier niet vereist.

Het benutten van externe databanken wordt geregeld door het afsluiten van protocollen met toepassing van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018. Een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit is hier niet vereist. Art. 15.

Dit artikel vervangt het bestaande artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1.

De procedure voor het opleggen van de administratieve boetes wordt verduidelijkt in paragraaf 1, eerste tot vierde lid alsook de procedure voor de inning en invordering toegevoegd in paragraaf 2. Het betreft geen fundamentele wijzigingen maar de vastlegging van de procedures zoals ze in de praktijk worden toegepast.

Het artikel werd aangepast overeenkomstig het advies van de Raad van State.

Art. 16.

Dit is een legistieke aanpassing ten gevolge van de wijzigingen aan artikel 74, § 1 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Art. 17.en 18.

Deze artikelen behoeven geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 72.346/2 VAN 9 NOVEMBER 2022 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JULI 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 BETREFFENDE DE WERKINGSMODALITEITEN VAN HET UBO- REGISTER" Op 14 oktober 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale loterij verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 9 november 2022. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Marianne Dony, assessoren, en Esther Conti, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Stéphanie Renson, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 november 2022.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Gedeeltelijke onontvankelijkheid van de adviesaanvraag De adviesaanvraag met betrekking tot de ontworpen tekst werd ingediend na een adviesaanvraag over een voorontwerp van wet "tot wijziging van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten", waarover de afdeling Wetgeving vandaag advies 72.334/2 heeft gegeven (hierna "voorontwerp 72.334/2").

Uit het gelijktijdige onderzoek van dat ontwerp en voorontwerp blijkt dat sommige artikelen of onderdelen van artikelen van het ontwerpbesluit ertoe strekken uitvoering te geven aan, of rekening te houden met, de bepalingen die voorontwerp 72.334/2, dat per definitie nog niet door de wetgever is aangenomen, beoogt te wijzigen of in te voegen in de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten".

Zo beantwoorden de artikelen 2, c), 6, b), 7, b), en 8, 1°, van het ontwerp aan de punten 2° en 3° van artikel 75, § 2, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten zoals dat voortvloeit uit artikel 4 van voorontwerp 72.334/2, waarin aldus nieuwe categorieën van personen worden toegevoegd die toegang hebben tot de gegevens van het UBO-register.

Voorts beantwoorden de artikelen 2, b), 3, a) en c), 4, 5, 6, a), 7, a), c) en d), 8, 2°, 9, 10, 1° tot 4°, 11 en 13 van het ontwerp aan artikel 75, § 1, tweede lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten zoals dat voortvloeit uit artikel 4 van voorontwerp 72.334/2, dat voortaan voorziet in de elektronische invoering van de gegevens in het UBO-register.

Bovendien beantwoordt artikel 3, b), d) en e),(1) van het ontwerp aan artikel 75, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten zoals dat voortvloeit uit artikel 4 van voorontwerp 72.334/2, luidens hetwelk met name "de aard en omvang van het door [de uiteindelijke begunstigden] gehouden economisch belang of zeggenschap" een categorie van persoonsgegevens vormt die in het UBO-register wordt verzameld.

Tot slot beantwoordt artikel 16 van het ontwerp aan het nieuwe tweede lid van paragraaf 1 van artikel 74 van de wet van 18 december 2017 zoals dat voortvloeit uit artikel 3 van voorontwerp 72.334/2, dat ertoe strekt de doeleinden te bepalen van de verwerkingen waarin het eerste lid van die paragraaf 1 voorziet.

De adviesaanvraag is bijgevolg voorbarig voor wat betreft de artikelen 2, b) en c), 3 tot 9, 10, 1° tot 4°, 11, 13 en 16 van het ontwerp.

Die bepalingen zullen derhalve niet worden onderzocht.

Voorafgaande vormvereisten Al kan, sinds de wijziging van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State" bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, de niet-vervulling van vormvereisten er niet meer toe leiden dat adviesaanvragen onontvankelijk zijn, het beginsel blijft dat de afdeling Wetgeving pas om advies kan worden gevraagd nadat het betrokken ontwerp alle achtereenvolgende stadia van de administratieve voorbereiding heeft doorlopen en nadat het orgaan dat bevoegd is om het ontwerp vast te stellen de mogelijkheid heeft gehad het ontwerp eventueel aan te passen in het licht van de elementen die naar voren zijn gekomen bij de vervulling van de vormvereisten. Aldus wordt vermeden dat de Raad van State advies zou uitbrengen over een niet-definitieve ontwerptekst en wordt gewaarborgd dat het advies wordt uitgebracht met volledige kennis van alle ter zake relevante elementen.(2) Die opmerking geldt a fortiori voor het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer het ontwerpen betreft die, zoals het voorliggende ontwerp, bij uitstek betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens; de adviesverplichting strekt er precies toe na te gaan of de ontworpen regeling wel in overeenstemming is met de juridische vereisten die voor de verwerking van persoonsgegevens gelden.(3) Zoals de gemachtigde van de minister heeft bevestigd, is het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit tegelijk met het advies van de Raad van State aangevraagd,(4) zodat de Raad van State bij het onderzoek van het ontwerp geen rekening kan houden met het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De bedoeling van het voorliggende ontwerp is echter te regelen hoe persoonsgegevens in het kader van het UBO-register worden verzameld en verwerkt. Centraal in het onderzoek van dit ontwerp staat dan ook verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)".

De methode die erin bestaat tegelijk het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State en dat van de Gegevensbeschermingsautoriteit aan te vragen, is dan ook, vooral in casu, ten zeerste af te keuren.(5) Als de aan de Raad van State voorgelegde tekst naar aanleiding van de vervulling van dat vormvereiste nog wijzigingen zou ondergaan die niet louter vormelijk zijn of niet ook zouden voortvloeien uit het gevolg dat aan dit advies wordt gegeven, moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen hoe dan ook aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State".

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. In het tweede lid dient te worden verwezen naar het eerste lid van artikel 75 (en niet naar de paragrafen 1 en 2) van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten". Voorontwerp 72.334/2 beoogt evenwel de vervanging van het voormelde artikel 75 waarop de ontworpen tekst wil steunen.

Indien die ontworpen tekst wordt vastgesteld of in werking treedt gelijktijdig met of na de inwerkingtreding van de ontworpen wetsbepaling, dient het tweede lid van de aanhef te worden aangepast teneinde ernaar te verwijzen. Aangezien dat ontworpen artikel 75 uit slechts twee paragrafen bestaat, volstaat het bovendien te verwijzen naar artikel 75, zonder die paragrafen te vermelden. 2. In het tweede lid dient eveneens te worden verwezen naar artikel 133, § 3, tweede lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten" zoals ingevoegd bij de wet van 20 juli 2020, aangezien die bepaling de rechtsgrond vormt van artikel 15 van het voorliggende ontwerp.3. Het vierde lid moet worden aangevuld met de vermelding van de datum waarop de regelgevingsimpactanalyse is uitgevoerd, namelijk 6 september 2022.4. In het zesde lid moeten de woorden "van de Minister van Begroting" worden vervangen door de woorden "van de Staatssecretaris voor Begroting". Dispositief Artikel 1 Naar aanleiding van een vraag over de bepalingen van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 "tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU", heeft de gemachtigde van de minister het volgende gesteld: "Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen die reeds omgezet zijn. Het zijn aldus geen nieuwe omzettingen maar aanvullingen of verduidelijkingen. De vraag die zich stelt is of er in artikel 1 van het ontwerp effectief moet worden opgenomen dat het ontwerp KB de gedeeltelijke omzetting is van de richtlijnen. Of dat dit niet vereist is wanneer het enkel gaat om aanvullingen of verduidelijkingen en er geen nieuwe bepalingen worden omgezet.

De artikelen van richtlijn 2015/849 zoals gewijzigd bij richtlijn 2018/843: - Artikel 30, lid 1, paragraaf 1 van Richtlijn 2015/849 (artikel 3 KB UBO gewijzigd door artikel 3, b) en d)) - Artikel 30, lid 1, paragraaf 1 en artikel 31, lid 1, paragraaf 3 van Richtlijn 2015/849 (artikel 18 KB UBO vervangen door artikel 15) - Artikel 31, lid 4, c) samen gelezen met Overweging 28 van Richtlijn 2018/843 (artikel 10 KB UBO gewijzigd door artikel 10, 5° )." Aangezien verscheidene bepalingen van het voorliggende ontwerp bedoeld zijn om de omzetting van sommige bepalingen van richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 te verduidelijken of aan te vullen, moet artikel 1 van het ontwerp worden gehandhaafd.

In overeenstemming met de wetgevingstechnische beginselen verdient het bovendien aanbeveling het verslag aan de Koning aan te vullen met de omzettingstabellen, zodat men nauwkeurig kan vaststellen van welke bepalingen van de voornoemde richtlijn (EU) 2018/843 de omzetting wordt aangevuld of verduidelijkt door het voorliggende ontwerp, en, omgekeerd, welke bepalingen van het voorliggende ontwerp die omzetting uitvoeren.(6) Artikel 2 Littera a) strekt ertoe artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 "betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register" aan te vullen met de precisering dat met het begrip "informatieplichtige" niet alleen de entiteiten worden bedoeld die informatie moeten verstrekken aan het UBO-register, maar eveneens hun wettelijke vertegenwoordigers.

In de commentaar op die bepaling in het verslag aan de Koning staat daarover het volgende: "Artikel 2, a) verduidelijkt in punt 3° van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register dat onder het begrip "informatieplichtige" niet alleen de entiteiten zelf bedoeld worden die informatie aan het UBO-register moeten verstrekken maar ook hun wettelijke vertegenwoordigers. Dit is een verduidelijking van de definitie. De bepaling heeft als doel duidelijk te stellen dat het niet alleen de vennootschap of entiteit zelf is die als informatieplichtige wordt beschouwd, maar ook hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor wat de Belgische vennootschappen, vzw's en stichtingen betreft, zijn dit het bestuursorgaan en zijn leden zoals bedoeld in artikelen 1:35 en 1:36 WVV. Voor wat betreft de trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies zijn dit de trustees, de fiduciebeheerders of personen die vergelijkbare posities hebben in soortgelijke juridische constructies. In het geval dat een entiteit van een derde land zich in het UBO-register zou moeten registreren, zijn de wettelijke vertegenwoordigers de organen of personen aangeduid in het recht dat van toepassing is op hen. Degene die een mandaat gekregen hebben (notaris, advocaat, accountant, enz.) van deze bestuurders of trustees of andere personen worden hier niet bedoeld, onverminderd de regels van de contractuele aansprakelijkheid in het gemeen recht." De voorbeelden die in de commentaar worden gegeven, verwijzen naar organen van de rechtspersonen die niet noodzakelijkerwijs bevoegdheden uitoefenen inzake de vertegenwoordiging van die rechtspersonen.

Als de steller van het ontwerp de bepaling wil doen slaan op alle organen die hij vermeldt als informatieplichtigen in de zin van artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1, moet die bepaling, zoals ze bij artikel 2, a), van het ontwerp wordt aangevuld, substantieel in die zin worden aangevuld. Zo niet zullen alleen de organen die over vertegenwoordigingsbevoegdheden in strikte zin beschikken, als dusdanig worden beschouwd.

Dat geldt des te meer daar, krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 zoals het bij artikel 15 van het ontwerp wordt gewijzigd, de informatieplichtige de administratieve geldboetes opgelegd kan krijgen waarvan gewag wordt gemaakt in artikel 132, § 6, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

Artikel 10 In punt 5° van de Franse tekst moeten de woorden "énoncés à l'article 3" vervangen worden door de woorden "énoncés au paragraphe 3".

Artikel 12 1. Naar aanleiding van een vraag over de draagwijdte van de woorden "logbestanden van de registratie van de raadplegingen" in het ontworpen artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 heeft de gemachtigde van de minister het volgende aangegeven: "Dit zijn de logbestanden die worden aangemaakt door de FOD Financiën - UBO- register wanneer iemand het register raadpleegt.Deze logbestanden bevatten de gegevens die het mogelijk maken om na te gaan welke autoriteit/entiteit/persoon het register heeft geraadpleegd en op welke datum/tijdstip. Elke raadpleging van het register wordt automatisch gelogd en deze logs worden bewaard. Deze logbestanden bevinden zich in de FOD Financiën." Het verdient aanbeveling die verduidelijking op te nemen in het verslag aan de Koning. 2. In hetzelfde ontworpen artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 (artikel 12, 2°, van het ontwerp) moet in de Franse tekst van de tweede zin het woord "ils" worden vervangen door het woord "elles".3. Nog altijd in het ontworpen artikel 12, § 2, moeten in de Franse tekst van de vijfde zin in fine de woorden "articles 6, 1° et 2 et 7, 1° et 2° " worden vervangen door de woorden "articles 6, 1° à 2°, et 7, 1° à 2° ". Artikel 15 1. De precisering in het ontworpen artikel 18, § 1, eerste lid, dat de administratieve geldboete slechts kan worden opgelegd "nadat de betrokken informatieplichtige werd gehoord of minstens behoorlijk werd opgeroepen", staat reeds in artikel 133, § 3, eerste lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten". Ook de precisering in het ontworpen artikel 18, § 2, vierde lid, dat de administratieve geldboetes ingevorderd worden door de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949, staat reeds in artikel 134 van dezelfde wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

Bepalingen die enkel een hogere norm in herinnering brengen door die over te nemen of te parafraseren, horen in beginsel niet thuis in een uitvoeringsregeling, onder meer omdat daardoor onduidelijkheid dreigt te ontstaan omtrent de juridische aard van de overgenomen bepalingen en verkeerdelijk de indruk wordt gewekt dat de overgenomen regels kunnen worden gewijzigd door de overheid die de regels overneemt. Als de steller van het ontwerp toch meent dat het voor een goed begrip van het ontworpen besluit nuttig is die wetsbepaling te herhalen, dient hij uitdrukkelijk aan te geven om welke bepaling het gaat (bijvoorbeeld: "overeenkomstig artikel XX van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten") zodat er geen enkele twijfel bestaat over de aard ervan. 2. De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat het woord "détermination" in de Franse tekst van het ontworpen artikel 18, § 1, tweede lid, telkens moet worden vervangen door het woord "constatation".3. De laatste zin van het ontworpen artikel 18, § 1, derde lid, is onduidelijk gesteld. Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "De definitieve beslissing om een boete op te leggen vindt plaats nadat : 1. De verweermiddelen van de informatieplichtige werden onderzocht en er geen elementen zijn die aantonen dat de informatieplichtige wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan en er dus geen inbreuk is, en 2. Dat de inbreuk nog steeds bestaat en dus de definitieve vaststelling door de Minister of zijn gedelegeerde van de inbreuk gepleegd door de informatieplichtige.

De huidige zin geeft inderdaad wel de indruk dat de vaststelling van de inbreuk door de informatieplichtige wordt gedaan en niet door de Minister of zijn gedelegeerde. Dit kan anders geformuleerd worden." Bijgevolg moet de laatste zin van het ontworpen artikel 18, § 1, derde lid, ter wille van de rechtszekerheid worden geherformuleerd: de woorden "de definitieve vaststelling van de inbreuk door de betrokken informatieplichtige" dient men te vervangen door de woorden "de definitieve bevinding dat een inbreuk is gepleegd door de betrokken informatieplichtige". 4. Het ontworpen artikel 18, § 1, vierde lid, bepaalt dat de beslissing van de minister of van zijn gedelegeerde om een administratieve geldboete op te leggen, "gemotiveerd" moet zijn. Daardoor is een dergelijke bepaling tegelijk overbodig en dubbelzinnig. Ze is overbodig omdat een dergelijke beslissing onder de toepassing valt van de wet van 29 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten "betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen" en de verplichting tot formele motivering van de beslissingen reeds uit die wet voortvloeit. Ze is dubbelzinnig omdat ze ofwel de indruk wekt dat er geen sprake is van een verplichting tot formele motivering als die niet uitdrukkelijk in het betreffende uitvoeringsbesluit wordt voorgeschreven, ofwel de indruk wekt dat het ontwerp een versterkte motiveringsverplichting beoogt op te leggen, wat niet de bedoeling lijkt te zijn van de steller van het ontwerp.(7) 5. De precisering in het ontworpen artikel 18, § 2, tweede lid, dat het gaat om "kalenderdagen" is nutteloos;het woord "kalenderdagen" moet worden vervangen door het woord "dagen". 6. Op een vraag in verband met de opsomming in artikel 18, § 2, derde lid, heeft de gemachtigde van de minister bevestigd dat die exhaustief is: "De lijst is exhaustief.De woorden "met name" en "notamment" kunnen beter geschrapt worden." De bepaling moet bijgevolg in die zin worden herzien. 7. In het ontworpen artikel 18, § 2, vijfde lid, zou men beter schrijven: "De administratieve geldboetes verjaren na (voorts zoals in het ontwerp)." 8. In advies 67.849/2/V van 2 september 2020 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2 "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register" heeft de afdeling Wetgeving de volgende opmerking geformuleerd over de wijziging, aangebracht in artikel 18, derde lid, dat het vierde lid werd, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1, die ertoe strekte de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete "op elektronische wijze" en niet meer "met een bij de post aangetekend schrijven" ter kennis te brengen: "Er wordt in verband met de elektronische overzending aan herinnerd dat het aangewezen is regelingen in te voeren waarin men op grond van de toegelaten wijzen van overzending een vaste datum kan toekennen aan de wisseling van de betreffende documenten. Op die manier kunnen de rechtszekerheid en de gelijke behandeling van de verschillende betrokken aanvragers worden gewaarborgd, en kan aldus het risico op betwisting worden afgewend.(8) In verband met, in casu, het opleggen van een administratieve geldboete dient men er dus te voor te zorgen dat een elektronische overzending dezelfde waarborgen biedt, ten aanzien van de vaste datum van verzending en ontvangst, als de aangetekende zending." Het vierde lid van artikel 18 is ingevolge die opmerking aangevuld met de volgende zin: "Elk overeenkomstig dit artikel door de Administratie van de Thesaurie verzonden bericht, bevat een vaste datum die geldt als datum van de terbeschikkingstelling van het bericht, die de van toepassing zijnde termijnen doet lopen. Elk overeenkomstig dit artikel verzonden bericht door de informatieplichtige maakt het voorwerp uit van een automatische elektronische ontvangstbevestiging. De datum van de ontvangstbevestiging geldt als datum van de ontvangst van de informatie door de Administratie van de Thesaurie." Hoewel die wijziging ertoe strekte aan de elektronische overzending van de kennisgeving van de administratieve geldboete een vaste datum toe te kennen, komt ze niet volledig tegemoet aan de moeilijkheden die werden opgeworpen in de hierboven weergegeven opmerking van advies 67.849/2/V. Gelet op het feit dat het in casu gaat om de kennisgeving van administratieve sancties die bijzonder zwaar kunnen uitvallen voor de betrokkenen, zou men er zich namelijk van moeten vergewissen dat de toegepaste elektronische overzending technische waarborgen biedt zodat men er zeker van kan zijn dat de datum van overzending gecertificeerd is. Alleen op die voorwaarde kan men ervan uitgaan dat de datum van de overzending effectief overeenstemt met de datum van de ontvangst van de kennisgeving door de bestemmeling, zodat de voorgeschreven termijnen ten opzichte van hem kunnen ingaan.

Aangezien het ontworpen artikel 18, § 3, op dat punt niets wijzigt aan het vierde lid van het momenteel geldende artikel 18, dient het te worden herzien in het licht van wat voorafgaat.(9) De griffier, E. Conti De voorzitter, P. Vandernoot _______ Nota's (1) De tekst die wordt weergegeven als littera e) van artikel 3 van het ontwerp, is in werkelijkheid het ontworpen artikel 12° /1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 dat erin is ingevoegd bij littera d) van artikel 3 van het ontwerp.Dienovereenkomstig vormt de tekst die als littera f) van artikel 3 van het ontwerp wordt weergegeven, in werkelijkheid littera e) ervan. (2) Adviezen 41.417/AV tot 41.420/AV van 6 oktober 2006 over voorontwerpen die hebben geleid tot respectievelijk de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten `tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden', de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten `ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen', de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten `ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie' en de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten `tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden' (Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2720/001, 126, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/41417.pdf). (3) Advies 69.369/1 van 4 juni 2021 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari 2022 `tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers' (Parl.St. Br.Parl. 2020-21, nr. B-87/1, 9 e.v. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/69369.pdf). (4) Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit is inderdaad op 4 oktober 2022 gevraagd en het advies van de Raad van State op 14 oktober 2022. (5) Zie in die zin onder meer advies 67.849/2/V van 2 september 2020 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2 `tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67849.pdf), advies 71.198/2 van 12 april 2022 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 6 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten4 `tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/71198.pdf), advies 71.258/2 van 4 mei 2022 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 16 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten0 `tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen', voorafgaande opmerking 2 (Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 55-2754/001, 68 e.v., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/71258.pdf), advies 71.651/AV van 15 juli 2022 over een voorontwerp van wet `tot bepaling van de beginselen voor de loting van burgers voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Kamer', advies 72.196 van 26 oktober 2022 over een voorontwerp van wet `houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (I)' en advies 72.197 van 26 oktober 2022 over een voorontwerp van wet `houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II)'. (6) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 191. (7) Zie in die zin onder meer advies 70.541/2 van 15 december 2021 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten3 `betreffende de werking van het Register van kredieten aan ondernemingen', (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/70541.pdf) (8) Voetnoot 14 van het geciteerde advies: Zie in die zin advies 66.690/2, op 2 december 2019 gegeven over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/66690.pdf). (9) In dat verband moet eraan herinnerd worden dat, zoals in artikel XII.25, § 7, van het Wetboek van economisch recht wordt bepaald, het "digitale" equivalent van de aangetekende zending (en dus van de bijzondere bewijstaken die eraan verbonden zijn met betrekking tot de realiteit van de datum van verzending en de datum van ontvangst ervan) niet gewoon de "verzending langs elektronische weg" is, dat wil zeggen de e-mail, maar wel de aangetekende verzending via een "dienst van gekwalificeerde elektronische aangetekende zending". Dat begrip sluit aan bij het begrip "gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging", gedefinieerd in artikel 3, punt 37, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 `betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG'.

Volgens artikel 43, lid 2, van de voormelde Europese verordening "[geldt voor] gegevens die via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging worden verstuurd en ontvangen, (...) het vermoeden van integriteit van de gegevens, van de verzending van die gegevens door de geïdentificeerde afzender, van de ontvangst daarvan door de geïdentificeerde geadresseerde, en van de nauwkeurigheid van de datum en het tijdstip van verzending en van ontvangst, zoals aangegeven door de gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging" (zie in die zin advies 69.439/1-2-3-4 van 23 juni 2021 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) type wet prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 bron federale overheidsdienst financien Wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen sluiten `om justitie menselijker, sneller en straffer te maken' (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 2175/001, 143 en 144, voetnoot 12, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69439.pdf).

8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikelen 75 en 133, § 3, tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2020, 2 juni 2021, 5 juli 2022 en 8 februari 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 6 september 2022 overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 29 september 2022;

Gelet op het advies nr. 246/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 9 november 2022;

Gelet op het advies n° 72.346/2 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2018/843/EU van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° "informatieplichtige": de entiteiten bedoeld in artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten en hun wettelijke vertegenwoordigers. Worden beschouwd als de wettelijke vertegenwoordigers: a) voor de vennootschappen, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen: het bestuursorgaan en zijn leden zoals bedoeld in artikelen 1:35 en 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;b) voor de trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies: de trustees, de fiduciebeheerders of personen die vergelijkbare posities hebben in soortgelijke juridische constructies; c) voor entiteiten of constructies van een derde land: de organen of personen aangeduid in het recht dat op hen van toepassing is;"; b) de bepaling onder 7° /1 wordt ingevoegd, luidende: "7° /1 "op elektronische wijze": a) via de elektronische diensten die door de Federale Overheidsdienst Financiën ter beschikking worden gesteld voor elke uitwisseling van informatie of documenten met de Administratie van de Thesaurie en dit tot de inwerkingtreding van het gehele hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, zoals bepaald in artikel 219 van deze wet; b) via een elektronisch beveiligd platform met toepassing van hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten sluiten betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, vanaf de inwerkingtreding van dit gehele hoofdstuk 11, zoals bepaald in artikel 219 van deze wet;"; c) de bepalingen onder 17° /1 en 17° /2 worden ingevoegd, luidende: "17° /1 "sanctieautoriteiten" : de autoriteiten bevoegd voor de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen; 17° /2 "andere autoriteiten": de autoriteiten die uitgaan van de federale overheid of de Gemeenschappen en Gewesten belast met het opsporen of controleren van uiteindelijke begunstigden, zoals gedefinieerd in Europese Verordeningen, in artikel 4, 27° van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten of in andere wettelijke bepalingen, om te voldoen aan de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze Verordeningen en andere wettelijke bepalingen;"."

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen de woorden "aan het register" en de woorden "de volgende informatie";b) in paragraaf 1, 15°, c) worden de woorden "b), c) en d)" ingevoegd tussen de woorden "artikel 4, 27°, a), ii)," en de woorden "van de wet van";c) in paragraaf 2, inleidende zin, worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen de woorden "aan het register" en de woorden "de volgende informatie"; d) in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 12° /1 ingevoegd, luidende: "12° /1 in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde bedoeld in artikel 4, 27°, a), ii), b), c) en d) van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, de manier(en) waarop de uiteindelijke begunstigde de informatieplichtige controleert;"; e) in paragraaf 2, 13° wordt het woord "12° " vervangen door het woord "12° /1".

Art. 4.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden in de inleidende zin de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen de woorden "aan het register" en de woorden "mee wanneer".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "jaarlijks" en de woorden "door de informatieplichtigen".

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de inleidende zin worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "informatieplichtigen" en het woord "toegankelijk";b) de bepalingen onder 1° /1 en 1° /2 worden ingevoegd, luidende: "1° /1 de sanctieautoriteiten, tijdig en zonder enige beperking; 1° /2 de andere autoriteiten, tijdig en zonder enige beperking;"; c) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° elke natuurlijke of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen.".

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de inleidende zin worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen de woorden "de artikelen 3, § 2 en 4," en het woord "toegankelijk";b) de bepalingen onder 1° /1 en 1° /2 worden ingevoegd, luidende: "1° /1 de sanctieautoriteiten, tijdig en zonder enige beperking; 1° /2 de andere autoriteiten, tijdig en zonder enige beperking;"; c) de bepaling onder 2° /1 wordt opgeheven;d) in de bepaling onder 4° worden de woorden "een schriftelijke" vervangen door de woorden "op elektronische wijze een"; e) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de volgende zin: "De natuurlijke persoon die niet over de nodige informaticamiddelen beschikt, kan zijn aanvraag indienen op papier via aangetekende zending.".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", de sanctieautoriteiten, de andere autoriteiten" ingevoegd tussen de woorden "bevoegde autoriteiten" en de woorden "en de onderworpen" en de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "entiteiten" en de woorden "een toegangsaanvraag";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "Thesaurie" en de woorden "de lijst mee".

Art. 9.Artikel 9 wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden " § 1, 1°, 4° tot 7°, 9° en 11° tot 15° en" ingevoegd tussen de woorden "artikelen 3," en de woorden " § 2 1°, 4°, ";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "artikel 7, 3° " vervangen door de woorden "artikelen 6, 3° en 7, 3° ";3° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "Thesaurie" en de woorden "een specifieke"; 4° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De natuurlijke persoon die niet over de nodige informaticamiddelen beschikt, kan zijn aanvraag indienen op papier via aangetekende zending."; 5° in paragraaf 2 worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "rechtspersonen" en de woorden "elk bijkomend"; 6° paragraaf 2 wordt aangevuld met de volgende zin: "In het geval van een natuurlijk persoon die niet over de nodige informaticamiddelen beschikt, kan dit gebeuren op papier via aangetekende zending."; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De aanvraag tot toegang kan worden toegekend onder één van de volgende voorwaarden die als een legitiem belang worden beschouwd: 1° de aanvrager heeft een doel of voert op duurzame en effectieve wijze activiteiten uit in verband met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 4, 23° van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten;2° de aanvrager treedt op in rechte in het kader van het doel of activiteiten bedoeld in 1°, met het oog op de verdediging van een belang dat verband houdt met dat doel of die activiteiten;3° de aanvrager zal een economische relatie aangaan of verrichtingen uitvoeren met een informatieplichtige en de aanvrager is betrokken in activiteiten relevant ter voorkoming van of de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 4, 23° van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten en hij heeft nog geen toegang tot het register krachtens artikelen 6, 1° tot 2° of 7, 1° tot 2°.". 8° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.De Administratie van de Thesaurie kan de aanvraag tot toegang weigeren als: 1° de aanvraag niet overeenkomstig paragraaf 1 is ingediend;of 2° de aanvrager niet de nodige informatie verstrekt overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2° en § 2;of 3° de aanvrager reeds over een toegang beschikt krachtens artikelen 6, 1° tot 2° of 7, 1° tot 2° ;of 4° zij vaststelt of vermoedt dat de aanvraag andere doeleinden beoogt dan die vermeld in artikel 74, § 1, tweede lid, 1°, 3° en 4° van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten;of 5° zij vaststelt of vermoedt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met één van de voorwaarden in paragraaf 3, vierde lid, 1° tot 3° ; of 6° per geval en na gedetailleerde analyse van het uitzonderlijke karakter van de omstandigheden vaststelt dat die toegang voor de betrokken uiteindelijk begunstigde overeenkomstig artikel 16 een blootstelling inhoudt aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie inhoudt of indien de uiteindelijke begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is. Wanneer de Administratie van de Thesaurie de aanvraag weigert, kan de persoon bedoeld in paragraaf 1 die overeenkomstig deze paragraaf de aanvraag indiende, binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van de beslissing tot weigering, een schriftelijk verzoek tot herziening van deze beslissing voorleggen aan de Administratie van de Thesaurie en dit op elektronische wijze. De natuurlijke persoon die niet over de nodige informaticamiddelen beschikt, kan zijn verzoek indienen op papier via aangetekende zending. Hij kan ook binnen de voornoemde termijn steeds verzoeken om mondeling gehoord te worden. De Administratie van de Thesaurie neemt een definitieve beslissing na een onderzoek van het verzoek tot herziening. De Minister kan voor de toepassing van dit lid aanvullende modaliteiten en procedureregels bepalen.".

Art. 11.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "op elektronische wijze" ingevoegd tussen het woord "Thesaurie" en de woorden "een specifieke"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De natuurlijke persoon die niet over de nodige informaticamiddelen beschikt, kan zijn aanvraag indienen op papier via aangetekende zending.".

Art. 12.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de woorden "personen" vervangen door de woorden "autoriteiten en entiteiten" en worden de woorden "artikelen 6, 1° en 2° en 7, 1° en 2° " vervangen door de woorden "artikelen 6, 1° tot 2° en 7, 1° tot 2° ";2° wordt voor de bestaande tekst van het tweede lid een paragraaf 2 ingevoegd, luidende: " § 2.De logbestanden van de registratie, als bedoeld in artikel 15, § 2, van de raadpleging door de autoriteiten en entiteiten die krachtens artikelen 6, 1° tot 2° en 7, 1° tot 2° toegang hebben tot het UBO-register maken het mogelijk om het volgende te achterhalen: 1° dat de raadpleging via het systeem van het UBO-register plaatsvond;2° de categorie van autoriteit of entiteit die krachtens artikelen 6, 1° tot 2° en 7, 1° tot 2° heeft geraadpleegd;3° de identificatie van de autoriteit of entiteit die krachtens artikelen 6, 1° tot 2° en 7, 1° tot 2° heeft geraadpleegd;4° de identiteit van de persoon die in naam van de in punt 3° vermelde autoriteit of entiteit het register heeft geraadpleegd;5° de redenen, de datum en het tijdstip van de raadpleging. Deze logbestanden kunnen maandelijks op elektronische wijze ter beschikking gesteld worden van de autoriteiten en entiteiten bedoeld in paragraaf 1 voor wat betreft hun eigen raadplegingen. Zij doen hiertoe op elektronische wijze een aanvraag bij de Administratie van de Thesaurie. Deze aanvraag bevat alle nodige informatie die aantoont dat de aanvrager gerechtigd is om de logbestanden op te vragen. De logbestanden worden door deze autoriteiten en entiteiten uitsluitend gebruikt om te controleren of de verwerking rechtmatig is, voor interne controles en ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van de persoonsgegevens. Deze autoriteiten en entiteiten melden aan de Administratie van de Thesaurie op elektronische wijze elke vastgestelde discrepantie of inbreuk op de toegangsrechten bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 3° en in artikelen 6, 1° tot 2° en 7, 1° tot 2°.". 3° de bestaande tekst van het tweede lid zal paragraaf 3 vormen.

Art. 13.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 23 september 2020, wordt paragraaf 1 aangevuld met een lid, luidende: "Dit verzoek gebeurt op elektronische wijze. De betrokken uiteindelijke begunstigde die niet over de nodige informaticamiddelen beschikt of waarvoor de omstandigheden bedoeld in paragraaf 2 een te hoog risico voor een verzoek op elektronische wijze vormen, kan zijn aanvraag indienen op papier via aangetekende zending of met een koerier.".

Art. 14.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 september 2020 en 6 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "artikelen 3 en 4" vervangen door de woorden "3 tot 5";2° in paragraaf 2, 1° en 2° worden de woorden "na advies van de gegevensbeschermingsautoriteit," opgeheven.

Art. 15.Artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, wordt vervangen als volgt: "

Art. 18.§ 1. De Minister of zijn gedelegeerde kan overeenkomstig artikel 133, § 3, eerste lid van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten aan de informatieplichtigen, in geval van een inbreuk op artikelen 3 tot 5, de administratieve geldboetes opleggen vermeld in artikel 132, § 6, van dezelfde wet.

De formele vaststelling door de Administratie van de Thesaurie van het mogelijk bestaan van een inbreuk door de informatieplichtige en dat de administratieve geldboete kan worden opgelegd bij het definitief vaststellen van de inbreuk, wordt op elektronische wijze ter kennis gebracht van de informatieplichtige binnen een termijn van dertig dagen volgend op deze formele vaststelling.

De informatieplichtige wordt in deze kennisgeving uitgenodigd om zijn verweermiddelen te doen gelden bij de Administratie van de Thesaurie met toepassing van artikel 133, § 3, tweede lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten. De Minister of zijn gedelegeerde neemt een definitieve beslissing na een onderzoek van de verweermiddelen van de betrokken informatieplichtige en de definitieve bevinding dat een inbreuk is gepleegd door de betrokken informatieplichtige.

De informatieplichtige wordt door de Administratie van de Thesaurie op elektronische wijze in kennis gesteld van de definitieve vaststelling van de inbreuk en de definitieve beslissing om een administratieve geldboete op te leggen binnen een termijn van drie maanden volgend op deze beslissing. Deze beslissing vermeldt ook het bedrag van de opgelegde administratieve boete en de uiterste datum voor de betaling ervan.

De natuurlijke of rechtspersonen die bestuurders of zaakvoerders zijn van de informatieplichtige of de personen belast met het dagelijks beheer ervan, zijn solidair aansprakelijk voor de betaling van elke administratieve geldboete die aan de informatieplichtige wordt opgelegd. § 2. De administratieve geldboetes die met toepassing van dit artikel worden opgelegd, worden voor inning en invordering overgemaakt aan de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen.

Deze administratie verzendt onverwijld aan elke informatieplichtige waaraan een administratieve geldboete wordt opgelegd een bericht tot betaling waarin wordt gevraagd de administratieve geldboete te betalen binnen vijftien dagen te rekenen van de ontvangst ervan. Het bericht tot betaling wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag volgend op de afgifte ervan bij de universele postdienst of de elektronische ter beschikking stelling ervan.

Het betalingsbericht vermeldt: 1° de identificatie van de informatieplichtige waaraan een administratieve geldboete wordt opgelegd;2° het bedrag van de administratieve geldboete;3° de datum waarop de administratieve geldboete uitvoerbaar is geworden;4° het rekeningnummer waarop het verschuldigde bedrag moet worden betaald;5° de gegevens betreffende de dienst die toelichting kan geven bij het bericht. De administratieve geldboetes die niet betaald zijn binnen de vijftien dagen bedoeld in het tweede lid worden ingevorderd overeenkomstig artikel 134 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

De administratieve geldboetes verjaren na 5 jaar te rekenen van de datum waarop deze boetes opeisbaar zijn geworden. § 3. Elk overeenkomstig dit artikel door de Administratie van de Thesaurie verzonden bericht, bevat een vaste datum die geldt als datum van de terbeschikkingstelling van het bericht, die de van toepassing zijnde termijnen doet lopen. Elk overeenkomstig dit artikel verzonden bericht door de informatieplichtige maakt het voorwerp uit van een automatische elektronische ontvangstbevestiging. De datum van de ontvangstbevestiging geldt als datum van de ontvangst van de informatie door de Administratie van de Thesaurie. In toepassing van artikel 7 van de wet van 27 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox sluiten inzake de uitwisseling van berichten door middel van de eBox, komt de notificatie door middel van de eBox die aangeeft dat het bericht ter beschikking gesteld is door de Federale Overheidsdienst Financiën, overeen met een aangetekende zending van het bericht, al dan niet met ontvangstbewijs.".

Art. 16.In artikel 20, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "en tweede" ingevoegd tussen de woorden "artikelen 1, 64 en 74, § 1, eerste" en de woorden "lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten".

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 18.De minister bevoegd voor financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^