Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2022
gepubliceerd op 20 juni 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022032379
pub.
20/06/2022
prom.
06/06/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat de Regering de eer heeft U ter ondertekening voor te leggen, beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen aan het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Algemene commentaar Het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bevat de bepalingen inzake de werking van het UBO-register. Dit UBO-register is het register zoals bedoeld in artikelen 73 tot 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten (hierna de " wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten" genoemd), ter omzetting van Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (hierna de "4e Richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna "5e Richtlijn" genoemd).

Dit register heeft tot doel te beschikken over een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten bezitten of er controle over uitoefenen.

Het hier voorliggende ontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten volledig conform te maken aan de meest recente juridische ontwikkelingen en dit door een aantal wijzigingen door te voeren.

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor de volgende redenen: De wijziging van een aantal bepalingen die door de Europese Commissie als tekortkomingen zijn aangemerkt;

De kosteloosheid van de raadpleging is reeds opgenomen in artikel 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten; het schrappen van artikel 14 van het koninklijk besluit volgt hieruit.

Artikelsgewijze commentaar Artikel 1 Het voorliggende ontwerp strekt in hoofdzaak tot de gedeeltelijke omzetting in het Belgische recht van Richtlijn 2018/843.

Het betreft een gedeeltelijke omzetting daar de meeste bepalingen van deze Richtlijnen zijn omgezet door andere wetgeving, in het bijzonder door de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

Artikel 2 Dit ontwerpartikel bevestigt de kosteloosheid van de raadpleging. Dit is reeds opgenomen in artikel 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten; de opheffing van artikel 14 van het koninklijk besluit volgt hieruit.

Artikel 3 Ontwerpartikel 3 voorziet in de wijziging van een aantal bepalingen in artikel 17 van het koninklijk besluit die door de Europese Commissie als tekortkomingen zijn aangemerkt.

Punten 1° tot 3° zijn technische correcties om zo de aangewende terminologie en verwijzingen volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn, zoals ook vereist door de Europese Commissie in haar controle op de omzetting van de 5e Richtlijn. Punt 1° is aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Punt 4° voegt de wijziging door zoals vereist door de Europese Commissie in haar controle op de correcte omzetting van de 5e Richtlijn. De Commissie stelt vast dat de huidige bepaling in artikel 17, § 2, 4°, laatste zin (omzetting van artikel 31, lid 9 van de Richtlijn) problematisch is: "Article 31(9) first subparagraph of the Directive: Member States shall ensure that the central registers referred to in paragraph 3a of this Article are interconnected via the European Central Platform established by Article 22(1) of Directive (EU) 2017/1132. The transposition of this provision of the Directive raises an issue of conformity, since the Treasury Administration shall conclude cooperation agreements with managers of similar registers established by other Member States to establish the conditions and the arrangements concerning this information exchange and to guarantee that the data communicated are under no circumstances used, reprocessed or disseminated.".

De 4e en 5e Richtlijn verplichten de UBO-registers van alle lidstaten om zich met mekaar te koppelen via een Europees centraal platform ingesteld door artikel 22, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/1132. Maar bij het opstellen van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten was dit technisch gezien nog niet mogelijk.

De betreffende laatste zin in artikel 17, § 2, 4° werd oorspronkelijk opgenomen in het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten om op dat ogenblik, in de context van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gegevens te kunnen uitwisselen met de andere registers binnen de EU. Op dat ogenblik was er namelijk nog geen mogelijkheid om deze uitwisseling te realiseren via het door de 4e en 5e Richtlijn voorziene systeem van gekoppelde registers. Sindsdien is de ontwikkeling van het Europees centraal platform verder geëvolueerd en heeft de Europese Commissie ook een uitvoeringsverordening (2021/369) genomen betreffende de technische specificaties en procedures. Vanaf 2018 is ook de GDPR Verordening (2016/679) volledig van kracht binnen elke lidstaat en is die ook van toepassing op elk UBO-register in elke lidstaat. De bepaling in het punt 4° is derhalve overbodig geworden en volgens de Europese Commissie ook niet conform de 4e en 5e Richtlijn.

De Regering neemt akte van de opmerkingen van de Raad van State inzake het aanpassen van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten om zo bepaalde elementen van de gegevensverwerking in deze wet op te nemen. Momenteel zijn deze elementen opgenomen in het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten.

Gelet op het feit dat de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten alsook het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten grondig herzien zullen moeten worden naar aanleiding van de nieuwe voorstellen van verordeningen en richtlijn AML van de Commissie gelanceerd in juli 2021 (het "AML-Package"), zullen mogelijke aanpassingen van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten in die context gebeuren.

Daarnaast heeft het hier voorliggend koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten als hoofddoel de bepalingen conform de opmerkingen van de Europese Commissie te maken.

Artikel 4 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 71.198/2 VAN 12 APRIL 2022 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JULI 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten BETREFFENDE DE WERKINGSMODALITEITEN VAN HET UBO-REGISTER" Op 16 maart 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 12 april 2022. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Esther Conti, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie Renson, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 april 2022.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten 1. De gemachtigde van de minister heeft bevestigd dat de Gegevensbeschermingsautoriteit over voorliggend ontwerp om advies gevraagd was maar dat het advies in kwestie nog niet uitgebracht was. Om te vermijden dat de Raad van State advies moet verlenen over een tekst die niet definitief is, verdient het aanbeveling een ontwerpbesluit pas om advies aan de Raad voor te leggen wanneer alle achtereenvolgende stadia van de administratieve voorbereiding doorlopen zijn. Aangezien dat in casu niet gebeurd is, dient de afdeling Wetgeving erop te wijzen dat, indien de voorgelegde tekst naar aanleiding van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nog wijzigingen zou ondergaan die los zouden staan van de opmerkingen die in dit advies gemaakt worden, de gewijzigde of nieuwe bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State", alsnog aan haar voorgelegd zouden moeten worden (1).

Onderzoek van het ontwerp Algemene opmerkingen 1. De tabellen met de overeenstemming tussen het ontwerp en verscheidene Europese richtlijnen die door de gemachtigde van de minister overgezonden zijn, zouden opgenomen moeten worden in het verslag aan de Koning (2).2. Artikel 3 van voorliggend ontwerp steunt op artikel 75, eerste lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten". In advies 67.013/2 d.d. 12 maart 2020 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten" heeft de afdeling Wetgeving het volgende opgemerkt met betrekking tot de inachtneming van het legaliteitsbeginsel vervat in artikel 22 van de Grondwet in het kader van de verwerking van persoonsgegevens: "5. In dat opzicht dient ook de inachtneming van het legaliteitsbeginsel nader onderzocht te worden wat betreft het centraal register van uiteindelijke begunstigden ("het UBO-register"), aangezien de vijfde antiwitwasrichtlijn in belangrijke wijzigingen voorziet met betrekking tot dat register (3).

Overeenkomstig de vierde antiwitwasrichtlijn is immers een centraal register van uiteindelijke begunstigden (het "UBO-register") opgericht bij artikel 73 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

Over het doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in dat register staat in artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, zoals gewijzigd bij artikel 73 van het voorontwerp, het volgende: "Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, a), van in België opgerichte vennootschappen, over de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, b), van fiducieën of trusts, over de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, c), van stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en over de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, d), van juridische constructies die vergelijkbaar zijn met fiducieën of trusts." Zoals de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgemerkt had in haar advies 24/2017 van 24 mei 2017 over het voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, "[houdt dat] geen precieze finaliteitsafbakening [in]. Onder meer is hergebruik van de informatie voor andere doeleinden dan de preventie van WG/FT niet uitgesloten." Er kan evenwel opgemerkt worden dat de algemene doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten verduidelijkt wordt in artikel 64, § 2, van de wet, zoals gewijzigd bij artikel 67 van het voorontwerp, dat als volgt luidt: "Persoonsgegevens worden op basis van deze wet alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van WG/FT en worden niet verder verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doelstellingen." In paragraaf 2 van artikel 74 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten wordt tevens de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen, namelijk "[d]e in artikel 73 bedoelde dienst van de Administratie van de Thesaurie".

Dat geldt echter niet wanneer het erom gaat aan te geven welke gegevens verwerkt kunnen worden (4), welke personen er toegang toe hebben, hoe de gegevens worden verzameld en hoe lang ze worden bewaard. Artikel 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten volstaat er namelijk mee in dat verband een machtiging aan de Koning te verlenen, waarvan de Koning gebruikgemaakt heeft door het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten "betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register", uit te vaardigen.

Om het legaliteitsbeginsel dat ter zake geldt, beter na te leven, verdient het aanbeveling het dispositief van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten aan te vullen met de nog ontbrekende essentiële elementen betreffende het UBO-register die hierboven zijn vermeld. Dat zal bovendien de rechtszekerheid ten goede komen (5).

Ook moeten in het voorontwerp de wijzigingen betreffende die essentiële elementen worden ingevoegd die voortvloeien uit de omzetting van niet alleen de vierde (6) maar ook de vijfde antiwitwasrichtlijn (7). In dat verband vermeldt de concordantietabel die in het dossier zit dat aan de afdeling Wetgeving is overgezonden, dat momenteel een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten wordt voorbereid. Zoals hierboven is uiteengezet, moet er echter op worden toegezien dat dat ontwerp geen wijzigingen van de essentiële elementen bevat, die in de wet zelf moeten staan" (8).

Na voornoemd advies 67.013/2 is artikel 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten evenwel niet gewijzigd teneinde rekening te houden met de opmerkingen die de afdeling Wetgeving daarin over de inachtneming van het legaliteitsbeginsel gemaakt heeft.

Voorliggend ontwerp strekt er inzonderheid toe te voorzien in een aantal nadere regels met betrekking tot de uitwisseling van gegevens met de beheerders van de registers ingevoerd door de andere lidstaten.

In dat verband dient eraan herinnerd te worden dat de categorieën van verwerkte gegevens en van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens essentiële elementen van de verwerking uitmaken die in de wet zelf vastgelegd moeten worden (9). Uit het voorgaande volgt dat de praktische regels met betrekking tot de uitwisseling van gegevens weliswaar in het ontworpen besluit voorgeschreven kunnen worden, maar dat in de wet zelf vastgelegd moet worden welke categorieën van gegevens verwerkt worden en met welke categorieën van personen die gegevens uitgewisseld mogen worden.

Onder dit voorbehoud worden de volgende opmerkingen gemaakt (10).

Bijzondere opmerkingen Aanhef 1. Artikel 2 van het ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning beschikt op grond van artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 75, tweede lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten (11). In het tweede lid van de aanhef moet bijgevolg eveneens melding gemaakt worden van het tweede lid van artikel 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

Daarenboven moet melding gemaakt worden van de nog geldende wijzigingen die in artikel 75 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten aangebracht zijn. 2. Het vijfde en het zesde lid dienen aangevuld te worden met de datum van het advies van de inspecteur van Financiën en van de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor (en niet "van de Minister van") Begroting. Dispositief Artikel 3 Gevraagd naar de strekking van de woorden "naar equivalent" in de ontworpen zin in de bepaling onder 1°, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "Het artikel 31, § 9, alinea 4, tweede zin stelt: "De lidstaten werken met de Commissie samen met het oog op het verwezenlijken van de verschillende soorten toegang overeenkomstig de leden 4 en 4bis".

Deze leden 4 en 4bis voorzien de verschillende soorten toegang die mogelijk zijn alsook de modaliteiten. Het betreft het onderscheid in toegang tussen toezichtautoriteiten, onderworpen entiteiten en het grote publiek alsook de mogelijkheid om een vergoeding te vragen.

De woorden "naar equivalent/par équivalence" verwijzen naar dit onderscheid en beogen dus de samenwerking in functie van de reële toegangsmodaliteiten.

Deze woorden kunnen desgevallend vervangen worden door zoals in de richtlijn te bepalen "om de verschillende soorten toegang overeenkomstig artikelen 6 en 7" (dit zijn de artikelen 6 en 7 in het KB UBO van 30 juli 2018). En aldus de bewoording van de richtlijn identiek over te nemen".

De bepaling onder 1° moet bijgevolg in die zin gewijzigd worden met het oog op een correcte omzetting van artikel 31, lid 9, vierde alinea, van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 "inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie", van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 "betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)" en van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 "betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG".

De griffier, De voorzitter, E. Conti P. Vandernoot _______ Nota's (1) Advies 67.849/2/V van 2 september 2020 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register sluiten "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67849). (2) Ibidem.(3) Voetnoot 12 van het geciteerde advies: Zie artikel 1, 15), van de vijfde antiwitwasrichtlijn. (4) Voetnoot 13 van het geciteerde advies: Artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten heeft het in het algemeen over "toereikende, accurate en actuele informatie (...) over de uiteindelijke begunstigden". (5) Voetnoot 14 van het geciteerde advies: De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer had in haar advies 24/2017 van 24 mei 2017 ook aanbevolen "om de essentiële elementen betreffende het UBO-register (...) afdoende duidelijk te regelen in het voorontwerp". (6) Voetnoot 15 van het geciteerde advies: Zie de mededelingen uitgewisseld tussen België en de Europese Commissie ingevolge het gemotiveerd advies 201/0516, en meer bepaald het document "Belgium: input on questions raised by the EU COM 15/11/2019" (pp.1, 6 en 7). (7) Voetnoot 16 van het geciteerde advies: Zie artikel 1, 15), c), d), e), f), g), en artikel 1, 16), van de vijfde antiwitwasrichtlijn. (8) Advies 67.013/2, op 12 maart 2020 gegeven over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten "houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten", algemene opmerking 5 (Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 55-1324/001, 256-284, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67013). (9) Ongeacht de aard van de betrokken aangelegenheid, maken de volgende elementen immers in beginsel essentiële elementen uit: 1° ) de categorie van verwerkte gegevens;2° ) de categorie van betrokken personen; 3° ) de met de verwerking nagestreefde doelstelling; 4° ) de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; en 5° ) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens. Zie advies 68.936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie sluiten "betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie" (Parl. St.

Kamer 2020-21, nr. 55-1951/001, 119, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/68936); zie in dezelfde zin GwH 10 maart 2022, nr. 33/2022, B.13.1. (10) Zie in dezelfde zin advies 67.849/2/V van 2 september 2020 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register sluiten "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67849). (11) Artikel 2 van het ontwerp strekt immers tot opheffing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten "betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register", dat strijdig is met artikel 75, tweede lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, zoals gewijzigd bij de wet van 2 juni 2021.De algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning op grond van artikel 108 van de Grondwet beschikt, houdt onder meer de bevoegdheid in om verordenende bepalingen waarvoor geen rechtsgrond meer bestaat formeel op te heffen: zie in die zin inzonderheid advies 61.523/1 van 13 juni 2017 over een ontwerp dat geleid heeft tot het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 "tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wat betreft de invoering van een procedure om beroepskwalificaties aan te passen of te schrappen" (http://www.raadvstconsetat.be/dbx/adviezen/61523).

6 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 75, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2020 en 2 juni 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 24 december 2021 overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 februari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 81/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 25 april 2022;

Gelet op het advies n° 71.198/2 van de Raad van State, gegeven op 12 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2018/843/EU van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

Art. 2.Artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 17, § 2, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zin: "De Administratie van de Thesaurie werkt samen met de Europese Commissie om de verschillende soorten toegang overeenkomstig artikelen 6 en 7 te regelen." wordt ingevoegd tussen de woorden "de Commissie." en de woorden "De op grond van deze koppeling"; 2° in de vroegere vierde zin, die de vijfde zin wordt, worden de woorden "artikel 22, lid 2, van Richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ingestelde Europees centraal platform," ingevoegd tussen de woorden "overeenkomstig" en de woorden "de bepalingen"; 3° tussen de vroegere vierde zin, die de vijfde zin wordt, en de laatste zin wordt een zin ingevoegd, die de zesde zin wordt, luidende: "De Administratie van de Thesaurie ziet er op toe dat enkel informatie die actueel is en die betrekking heeft op de werkelijke uiteindelijke begunstigden via deze weg beschikbaar wordt gesteld."; 4° de laatste zin "Na advies van de gegevensbeschermingsautoriteit sluit de Administratie van de Thesaurie met deze beheerders samenwerkingsakkoorden om de voorwaarden en de modaliteiten betreffende deze informatie-uitwisseling vast te leggen en om te garanderen dat de gecommuniceerde gegevens in geen geval worden gebruikt, herwerkt of verspreid voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de door de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten nagestreefde doelstellingen." wordt opgeheven.

Art. 4.De minister bevoegd voor financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^