Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 september 2018
gepubliceerd op 26 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205378
pub.
26/10/2018
prom.
16/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/16/2018205378/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 44 gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 en 30 december 2009, en de artikelen 45, § 1, en 47, § 1, vervangen bij de wet van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake werk sluiten;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 23 februari 2018;

Gelet op het advies nr. 63.297/1 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 84, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk wordt vervangen als volgt : " § 1. De vertegenwoordigers van de organisaties die actief zijn in een of meerdere domeinen betreffende het welzijn op het werk, onder de vorm van een vereniging, een instituut, een fonds voor bestaanzekerheid, of onder een andere vorm, kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Hoge Raad als permanent deskundigen in de specifieke hoedanigheid van buitengewone leden van de Hoge Raad. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde buitengewone leden worden benoemd op voorstel van de gewone of plaatsvervangende leden van de Hoge Raad, onder de kandidaten die door de in paragraaf 1 bedoelde organisaties worden voorgesteld aan de Hoge Raad.

De in paragraaf 1 bedoelde organisaties sturen de kandidaturen van hun vertegewoordigers naar de Voorzitter en het secretariaat van de Hoge Raad binnen een termijn van één maand nadat ze hiertoe zijn uitgenodigd door de Voorzitter van de Hoge Raad. § 3. Het mandaat van buitengewoon lid van de Hoge Raad eindigt : - bij volledige stopzetting van de activiteiten van het buitengewoon lid bij de organisatie waarvoor het mandaat werd uitgeoefend; - in geval van de gemotiveerde vraag tot vervanging die uitgaat van het buitengewoon lid, de organisatie waarvoor het mandaat werd uitgeoefend of van de Hoge Raad; - in geval van stopzetting van de activiteiten van de organisatie waarvoor het mandaat werd uitgeoefend.

Het betrokken buitengewoon lid of de organisatie waarvoor het mandaat werd uitgeoefend zijn ertoe gehouden zonder verwijl de Voorzitter en het secretariaat van de Hoge Raad te informeren over het einde van het mandaat bedoeld in het eerste lid.

Bij het einde van het mandaat, bedoeld in het eerste lid, bezorgt de betrokken organisatie, in voorkomend geval, de kandidatuur van een vervanger aan de Voorzitter en het secretariaat van de Hoge Raad binnen een termijn van een maand nadat het mandaat is beëindigd.

Alle lopende mandaten van de buitengewone leden eindigen op collectieve wijze ingevolge de inwerkingtreding van het benoemingsbesluit van alle nieuwe gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad ter gelegenheid van de collectieve wedersamenstelling van de Hoge Raad overeenkomstig artikel II.9-12, § 1.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996;

Wet van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003001 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 30/12/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg op 31 oktober 2009 (1) (2) sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2009;

Wet van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake werk sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 februari 2018;

Codex over het welzijn op het werk, Belgisch Staatsblad van 2 juni 2017.

^