Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014424 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tij Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****,(...) type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205389 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205390 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205393 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205392 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205394 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2018 in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (1) type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende het model van sectoraal arbeidsreglement type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014308 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014401 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Jurbise. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2018, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 augustus 2018. type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 18/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018031899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018031903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 26/10/2018 numac 2018031997 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018040747 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, wordt Mevr. Nancy MAHIEU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A5 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018204756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018204758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018204837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007 betreffende de werkkledij in de textielsector type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018204838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205438 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 oktober 2018, die uitwerking hebben met ingang van 31 juli 2018 's avonds, zijn toegelaten tot het definitief vervroegd pensioen : - mevr. Brad P., - de heer Doom J., kamervoorzitters i Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eersh(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014259 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Pierre-Louis L'OLIVIER. Bij hetzelfde besluit w type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018031965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een bedrijfsrevisor bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 31/05/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205327 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205388 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 20 juli 2018, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap ECOBETON, gelegen Hasseltsesteenweg 119, te

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205355 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2018 van 11 oktober 2018 Rolnummer 6752 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 9 april 2017 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205405 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 september 2018 in zake Emmanuel Depersenaire tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 september 201 « Schendt artikel 52-3 van het Wetboek der successierechten (koninklijk besluit nr. 308), zoals van(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage X bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit teneinde de termijn van de openbaredienstverplichting maximaal af te stemmen op de invoering van de basisbereikbaarheid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205387 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016 tot bepaling van de modaliteiten voor de administratieve inbeslagneming bedoeld in artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205401 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205381 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 oktober 2018, is beroep tot verni Die zaak is ingeschreven onder nummer 7016 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205380 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2018, is beroep tot ge Die zaak is ingeschreven onder nummer 7014 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205382 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2018, heeft Eddy Van Lang Die zaak is ingeschreven onder nummer 7018 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0404.412.695 L'ESPERANCE COMMERCIALE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande(...) type lijst prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond Nr. 0406.728.423 FARMAHED ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12/10/2018 Ond. Nr. 0(...) type lijst prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0826.145.040 ALSOLTAN Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014464 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 11 oktober 2018 hebben H.E. Mevr. Lidija Topic-Bouwen, de heer Nom Piseth en Mevr. Beatriz Larrotcha Palma de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbri H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018040746 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen logistiek (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18239 Solliciteren kan tot 09/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. 13/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205321 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 juli 2017 tot aanwijzing van de leden van de integratieraden voor het gewoon secundair onderwijs in het kader van de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs type document prom. 13/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205323 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen type document prom. 13/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205322 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants HR (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG18262 Solliciteren kan tot 08/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205452 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Service Managers (niveau A2) voor de FOD Financien. - Selectienummer: AFG18057 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistent (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: BNG18121 Solliciteren kan tot 19/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-auditors - Data-analisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18150 Solliciteren kan tot 12/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretarissen (niveau B) voor de Algemene Directie Crisiscentrum. - Selectienummer: MNG18090 Solliciteren kan tot 12/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Nederlandstalige Datamanagers - Business Intelligence (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG18201 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2018. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205479 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsmedewerkers Scheepvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG18067 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Datamanagers - Business Intelligence (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18203 Deze selectie werd afgesloten op 15/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205484 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs managementondersteuning zelfstandigenstelsel SIOD (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18256 Solliciteren kan tot 16/11/2018 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt mevrouw Mieke COFFO, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 juni 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun mand Bij hetzelfde besluit, worden mevr. VERMEERSCH Catherine, in de hoedanigheid van werkend lid en(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2018 wordt de heer David VANDENBERGHE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt aan mevrouw Miranda ULENS lid, als vertegenwoordiger van de werknemers, van het beheerscomité van de Rijksdi Bij hetzelfde besluit wordt de heer Raf DE WEERDT tot lid benoemd van het beheerscomité van de Rijk(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018014469 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché Budget bij de steundienst van het College van hoven en rechtbanken: 1 (Nederlandstalig). Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een att(...) Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205424 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot de kandidaten magistraten ten einde de Franstalige Benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Ter uitvoering van artikel 512 van het G(...) Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet i(...)

document

type document prom. -- pub. 26/10/2018 numac 2018205439 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 19 april 2018 heeft mevr. Peeters A., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dr Het hof, verenigd in algemene vergadering op 27 juni 2018 heeft mevr. Ponet B., raadsheer in het ho(...)
^