Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 november 2016
gepubliceerd op 13 december 2016

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

bron
vlaamse overheid
numac
2016036592
pub.
13/12/2016
prom.
18/11/2016
ELI
eli/decreet/2016/11/18/2016036592/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2016. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten sluiten betreffende de Brownfieldconvenanten (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten sluiten betreffende de Brownfieldconvenanten

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 6, tweede lid, van het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten sluiten betreffende de Brownfieldconvenanten, wordt de zinsnede ", onverminderd artikel 13" opgeheven.

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 maart 2011 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin "Projectvoorstellen die aan deze projectkenmerken beantwoorden, worden prioritair behandeld." opgeheven; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.De voorlopige afbakening van het projectgebied vermeld in het aanvraagformulier wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De eigenaars en de houders van andere zakelijke rechten op projectgronden die niet optreden als actor worden met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de voorlopige afbakening van het projectgebied, vermeld in het aanvraagformulier. Alle belanghebbenden kunnen tegen de voorlopige afbakening van het projectgebied bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of, indien kennisgeving vereist is, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.

De Vlaamse Regering beslist over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraag nadat ze de ingediende bezwaren beoordeeld heeft.

Als een aanvraag onontvankelijk of ongegrond is, biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het gebrek binnen een door de Vlaamse Regering bepaalde termijn te remediëren. De Vlaamse Regering geeft daarbij duidelijk aan welke elementen tot de onontvankelijkheid of ongegrondheid hebben geleid. Als van die mogelijkheid niet, of niet op afdoende wijze, wordt gebruikgemaakt, verklaart de Vlaamse Regering de aanvraag definitief onontvankelijk of ongegrond.

Indien de aanvraag ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, organiseert de Vlaamse Regering onderhandelingen tussen de mogelijke convenantspartijen."; 3° in paragraaf 3 worden het eerste tot en met het derde lid opgeheven;4° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "wordt rekening gehouden met" vervangen door de woorden "spreekt de Vlaamse Regering zich uit over".

Art. 4.Artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 20/07/2012 numac 2012035647 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 12/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 20/07/2012 numac 2012035647 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009 en 18 maart 2011, wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 17 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035276 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten sluiten, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. Voor de uitvoering van een goedgekeurd onteigeningsplan kan de onteigenaar zich in rechte laten vertegenwoordigen door de afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse Belastingdienst conform de artikelen 3 tot en met 5 van het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015035015 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex sluiten houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.".

Art. 8.Artikel 21, § 2, van hetzelfde decreet wordt geschrapt.

Art. 9.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 november 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Document. - Ontwerp van decreet, 879 - Nr. 1 Zitting 2016-2017.

Documenten. - Verslag, 879 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 879 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 november 2016.

^