Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2013 pub. 30/04/2015 numac 2015000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 30/04/2015 numac 2015000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie Referenties : - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnte(...) - Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van(...) type wet prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015009218 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015009222 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 april 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 20 april 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ge(...) type wet prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 type wet prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2015, 100.70 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015040701 bron federale overheidsdienst financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2014 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976    Crédit - Krediet Débit - Debe(...) type wet prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202082 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking overeenkomstig artikel 2, § 4, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003083 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Millionaire's Palace", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 16/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003166 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de te compenseren schijven van het Multilateral Debt Relief Initiative aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt Mevr. Margareta VERMEYLEN, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt de heer Gunther AELBRECHT, klasse A2 met de tite(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015011175 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 23 april 2015 wordt aan Mevr. Marie-Christine LEFEBVRE, adviseur-generaal bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid, met ingang van 1 november 2015 eervol ontslag uit haar functies Mevr. LEFEBVRE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag, benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015201615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Eretekens in de Orde van Leopold II Koninklijk besluit van 10 april 2015. Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer : VAN HOOF, Jozef, Ere-secretaris-generaal en bestuurder van d Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer : LAPORTE, Jean(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat in werking treedt op 1 mei 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer MICHEL Jacques, ambtenaar van de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal - Cultuurpacti Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden. Hij wordt ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 23 april 2015 is het laboratorium a-ULaB, rue Auguste Piccard 48, te 6041 Gosselies, erkend geworden Groep : 2 Methode : PTPCM01, PTPCM02, PTPCM03 Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en p(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g De publicatie is al op 30 januari 2015 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De derde sessie va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202119 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 april 2015 : - is mevr. Lejeune M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen - is de heer De Vidts A., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-V(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 april 2015 : - is aan de heer Moureau J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Luik. Het is hem verg - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 19 april 2015, de benoeming tot het a(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Chemogas van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015003155 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 13 april 2015 wordt de heer VANHOECKE Karel, Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling, met ingang van 1 mei 2015, tijdelijk belast met de functie van Administrateur Rechtszekerhei Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015009221 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Tijdelijke aanwijzing Bij ministerieel besluit van 27 april 2015 wordt de heer FLORE Daniel, directeur-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, bij de Federale Overheidsdienst Justitie tijdelijk aangewezen als "Di Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015018129 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 3 april 2015 wordt met ingang van 1 mei 2015, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Alfons SEGERS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde beslu type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015018128 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 3 april 2015 wordt met ingang van 1 mei 2015, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Marc LAFAUT, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde besluit type ministerieel besluit prom. 08/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015018143 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong type ministerieel besluit prom. 23/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2011 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 21/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015035550 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring en het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015201560 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2015 van 28 januari 2015 Rolnummer : 5823 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 3 en 16 van de wet van 17 maart 2013 « tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betre Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 19/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015031264 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015202095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vaux-sur-Sûre type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015202094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de hernieuwing van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sainte-Ode

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 636+A1 Multiplex - Specificaties (3e uitgave) NBN EN 1018+A1 Chemicaliën voor de be(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 643. - Vakantiegeld 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011183 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0007: Fedrus International NV/Fedrus Invest Groep NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 14 april 2015, ontv Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bouwmaterialensector. Overeenkomstig(...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011184 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0008 : TowerBrook Investors IV L.P./Ad van Geloven B.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 21 april (...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van diepgevroren snacks. Ove(...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Met deze oproep neemt de cel Contractueel Onderzoek deel aan de "2015 Euphresco call" van(...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202049 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 maart 2015 in zake Jean Marinus en Nadine Blij tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 maart 2015, « 1. Schendt artikel 31 van het Decreet van 13 juli 2012 " houdende bepalingen tot begeleiding(...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202052 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2015 in zake Daniel Van Den Heuvel tegen de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, en de Algemene Administratie van de Fiscalite « Schendt artikel 58 § 1 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals ui(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten geïnformatiseerde controlesystemen (niveau A), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG15050) Na de selectie wordt een lijst met maximum zes geslaagden aa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Adreswijziging Vanaf 4 mei 2015 zijn de hoofdzetel van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen , de Nationale Hulpkas voor de sociale ver(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

document

type document prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken laboratorium (m/v), voor de FOD Financiën (ANG15043) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Diplo(...) type document prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige kwaliteitsmanagers laboratorium (niveau A2), voor de FOD Financiën (ANG15045) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015003160 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2015, wordt de heer Jonathan DE PAUW, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015, word(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 24 maart 2015 wordt met ingang van 1 februari 2015, Mevr. Céline VAN PAEMEL in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt met ingang van 27 januari 2015, Mevr. Julie ALAR(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015 wordt met ingang van 1 oktober 2014, Mevr. Nathalie JOUANT in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attach Bij koninklijk besluit van 24 maart 2015 wordt met ingang van 1 februari 2015, de heer Séraphin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 werden met ingang van 8 april 2015 benoemd : Orde van Leopold II Gouden Medaille Mevr. Marie-Louise DARTEVELLE, Pont-à-Celles. Zilveren Medaille De heer Guisl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 april 2015 werden met ingang van 8 april 2015 benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Leon STROEYKENS, Zaventem. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Ri De heer Jean-Claude QUEVRAIN, Assesse. Gouden Palmen Mevr. Monique DIAS, Sint-Niklaas. De (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015022127 bron pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2013 : De heer Hissel, Roland, wordt bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van auditeur-generaal van financiën De heer Smet, Marc, wordt bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van a(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015200729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015, wordt benoemd vanaf 1 februari 2015, voor als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties : voor de Franstalige kamer : De heer Guy(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015202091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2015 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt : - wordt aan mevrouw Rebecca ANDRIES - wordt de heer Bruno MONTEYNE, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/04/2015 numac 2015201978 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** vertaler-**** manager De vergelijkende selectie van **** vertaler-**** manager (niveau ****), voor de Haven van **** (****15001), werd afgesloten op 9 ****(...) Er is 1 geslaagde.
^