Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019012149
pub.
09/05/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/13/2019012149/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit besluit voert een aantal wijzigingen door in het KB/WIB 92 met betrekking tot de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en legt de inwerkingtreding vast van de artikelen 6, h) en 7, h) van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.

In de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden werd de steunregeling die is opgenomen in de artikelen 2758 en 2759, WIB 92 aangepast, waarbij belastingplichtigen worden vrijgesteld van het doorstorten van 25 pct. van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de lonen van werknemers die een met een in een steunzone gelegen investering verbonden nieuwe arbeidsplaats hebben ingevuld.

Ten gevolge van deze wet is het noodzakelijk om het KB/WIB 92 te wijzigen zodat de in dit besluit opgenomen uitvoeringsbepalingen worden afgestemd op de wijzigingen die de artikelen 2758 en 2759, WIB 92 hebben ondergaan. De wijzigingen die in de artikelen 1, 2, en 5, van dit besluit worden voorgesteld aan respectievelijk de artikelen 90, § 3, 952 en bijlage IIIter, VIII, van het KB/WIB 92 hebben dan ook enkel tot doel om deze artikelen in lijn te brengen met de voormelde gewijzigde wettelijke bepalingen.

Vervolgens heeft de wetgever in twee gevallen aan U een uitvoeringsbepaling gedelegeerd. Zo is in deze artikelen voorzien dat U een procedure uitwerkt in het geval een onderneming die erkent is voor uitzendarbeid gebruik wenst te maken van deze steunmaatregel.

Daarnaast wordt ook voorzien dat U een procedure vastlegt in het geval door een fusie, splitsing, inbreng of een gelijksoortige verrichting de exploitatie van de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92, bedoelde investering wordt overgedragen aan een andere vennootschap, met het oog op de gelijkschakeling van deze vennootschap met de initiële werkgever voor de toepassing van deze voormelde artikelen.

In dit besluit wordt voorgesteld om de administratieve last van deze procedures zo beperkt mogelijk te houden, door de procedure te beperken tot het invullen van een formulier waarvan het model door mijn administratie zal ter beschikking worden gesteld (artikelen 3 en 4 van dit besluit).

Teneinde oneigenlijk gebruik van de toepassing van de vrijstelling te vermijden en oplopende interesten in hoofde van de belastingplichtige die onterecht gebruik maakt van de toepassing van de maatregel te voorkomen, heeft mijn administratie voorzien dat werkgevers enkel de vrijstelling kunnen bekomen indien zij voorafgaand het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier hebben overgelegd. Het was echter tot voor kort niet mogelijk om dit beleid door te trekken naar de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid en die van deze maatregel gebruik wensen te maken, aangezien de wet tot voor kort niet voorzag dat deze ondernemingen hun wens om van deze steunmaatregel gebruik te maken voorafgaandelijk kenbaar moeten maken.

De wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, heeft echter de mogelijkheid voorzien om ook deze ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid te verplichten om voorafgaandelijk een formulier over te leggen, zodat het voor mijn administratie mogelijk is om het hierboven beschreven beleid ook van toepassing te laten worden op de voormelde ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid. Deze ondernemingen zullen dus voortaan aan mijn administratie voorafgaandelijk een formulier moeten overleggen. Indien het invullen van dit formulier plaats vindt in het kader van de contractuele besprekingen tussen deze onderneming en de klant van deze onderneming, die de exploitant is van de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92, bedoelde investering kan de administratieve overlast tot een minimum worden herleid.

De gevraagde gegevens hebben niet enkel tot doel om deze ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid voorafgaandelijk te identificeren, maar dienen ook om latere controles van mijn administratie te faciliteren. De ingevulde gegevens beogen dan ook om het voor mijn administratie mogelijk te maken om de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92 bedoelde investering en de uit deze investering voortvloeiende nieuwe arbeidsplaatsen eenvoudig te kunnen identificeren.

Het spreekt hierbij voor zich dat het voor mijn administratie gemakkelijker is om de investering te identificeren indien de gegevens die reeds werden ingevuld op het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier, en die reeds voordien werden ingevuld, bij de vervulling van deze administratieve formaliteit, worden overgenomen.

Tot slot heeft het formulier tot doel er aan te herinneren dat de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92, bedoelde werkgever of de hiermee gelijkgestelde vennootschap en de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leveren van het bewijs bedoeld in artikel 2758, § 4, vijfde lid, WIB 92. Deze herinnering is in het bijzonder van belang in het geval de invulling van de arbeidsplaats gedurende de voorgeschreven procedure niet exclusief door één van de twee partijen werd gerealiseerd. In dat geval zal immers het bewijs enkel gezamenlijk kunnen worden geleverd dat aan de voorwaarden is voldaan om de definitieve vrijstelling te bekomen.

Ook het formulier dat aan mijn administratie zal moeten worden overgemaakt in het geval de exploitatie van de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92 bedoelde investering ingevolge een fusie, splitsing of soortgelijke verrichting wordt overgedragen, heeft tot doel om de gelijkgestelde vennootschap te kunnen identificeren alvorens deze de daden kan stellen die tot voor de inwerkingtreding van de voormelde wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten enkel waren voorbehouden aan de werkgever die het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier heeft overgelegd.

Hiermee wordt dus ook beoogd om de opvolging van deze maatregel door mijn administratie mogelijk te maken, zonder dat er onnodige administratieve lasten op de van deze maatregel gebruik makende werkgevers worden afgewenteld.

De vennootschap die de gelijkstelling wil bekomen zal pas worden gelijk gesteld vanaf de eerste dag van de maand die volgt na de maand waarin een in het in artikel 956 KB/WIB 92 bedoelde formulier wordt overgelegd. Deze relatief beperkte wachttijd heeft tot doel om mijn administratie toe te laten om deze aanvraag tot gelijkstelling administratief te verwerken. Concreet heeft dit dus tot gevolg dat de gelijkgestelde vennootschap slechts een negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing zal kunnen indienen vanaf de maand die volgt op de overlegging van het in artikel 956 KB/WIB 92 bedoelde formulier. Het is dus pas vanaf die maand dat de gelijkgestelde vennootschap zal kunnen handelen in de plaats van de werkgever die het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier heeft overgelegd. Deze zal dus pas vanaf die maand beschikken over de mogelijkheid om één of meerdere negatieve aangiftes via de toepassing `Finprof' in te dienen.

De gelijkgestelde vennootschap beschikt hierbij over dezelfde termijnen als de werkgever die het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier heeft overgelegd, zodat de termijnen omschreven in Circulaire nr. Ci.RH.244/597.746 (AOIF Nr. 48/2009) dd. 03.11.2009 ook op deze vennootschap van toepassing zijn. De gelijkgestelde vennootschap heeft dus binnen de grenzen die worden omschreven in deze circulaire de mogelijkheid om in uitvoering van de in artikel 2758 of 2759 WIB 92 bedoelde maatregel, een negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing te dienen of te corrigeren, zelfs al hebben de bezoldigingen waarop de vrijstelling wordt op toegepast betrekking op een periode die voorafgaat aan het tijdstip waarop de gelijkstelling in werking is getreden.

Tot slot voorziet artikel 6 van dit besluit ook dat de bepalingen van de voormelde wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten waarvan de inwerkingtreding, overeenkomstig artikel 8 van die voormelde wet, aan U was gedelegeerd, op hetzelfde tijdstip in werking treden als dit besluit, zijnde de tiende dag die volgt op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt Ingevolge het advies van de Raad van State werden de bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2755 en 2757, WIB 92 geschrapt. Het advies van de Raad van State inzake de inwerkingtreding werd gevolgd.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 65.559/3 VAN 1 APRIL 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KB/WIB 92 OP HET STUK VAN DE VRIJSTELLING VAN DOORSTORTEN VAN BEDRIJFSVOORHEFFING" Op 28 februari 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 19 maart 2019. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 1 april 2019. 1. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is. 2. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten4 `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992' (hierna: KB/WIB 92) met betrekking tot de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing en tot het bepalen van de inwerkingtreding van de artikelen 6, h), en i) en 7, h) en i), van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten `houdende de optimalisatie van de steun aan de werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden'.(1).

Rechtsgrond 4. Voor het ontworpen besluit kan rechtsgrond worden gevonden in de bepalingen die in de aanhef zijn vermeld. Vormvereisten 5. Artikel 7 van het ontwerp (ontworpen bijlage IIIter, punt V, van het KB/WIB 92) handelt over het ter beschikking houden van persoonsgegevens ten behoeve van de belastingadministratie. Artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit',(2) te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking. Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet bijgevolg nog worden ingewonnen vooraleer het ontwerp doorgang kan vinden.

Onderzoek van de tekst Algemene opmerking 6. Op verschillende plaatsen in het ontwerp wordt melding gemaakt van een koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92).Dat is het geval voor de artikelen 3 ("besluit art. 27511"), 6 ("KB 27511") en 7 ("KB artikel 27511").

Dat ontwerpbesluit is nog niet om advies voorgelegd, zodat de afdeling Wetgeving er nog geen kennis van heeft. De gemachtigde verduidelijkte in dat verband het volgende: "Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in uitvoering van artikel 27511, WIB 92 moet inderdaad nog aan de Raad van State worden voorgelegd. De verwijzingen naar dat besluit zullen uit de historiek van artikel 952, KB/WIB 92 en de bijlagen IIIbis en IIIter, KB/WIB 92 worden geschrapt (artikelen 3, 6 en 7 van het ontwerpbesluit). In artikel 7 van het ontwerpbesluit zal de verwijzing naar het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in uitvoering van artikel 27511, WIB 92 worden vervangen door een verwijzing naar het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten7 (`laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten7')." Artikelen 3 en 6 7. Artikel 3, i), en artikel 6, 2°, van het ontwerp kunnen geen doorgang vinden aangezien de te wijzigen bepalingen ten dele gewijzigd zijn bij een koninklijk besluit dat is bekrachtigd bij wet.De Raad van State heeft dit reeds eerder opgemerkt in advies 60.711/3. (3) Vermits de te wijzigen bepalingen aldus deels kracht van wet hebben en de bekrachtigingswet de Koning niet heeft gemachtigd om die bepalingen opnieuw bij koninklijk besluit te wijzigen, kunnen ze in de huidige stand van de wetgeving enkel na tussenkomst van de wetgever worden gewijzigd.

Hierop gewezen, liet de gemachtigde weten dat de bepalingen in kwestie geschrapt zullen worden.

Artikel 4 8. Het ontworpen artikel 955 van het KB/WIB 92 is voor een deel een overname van de artikelen 2758, § 1, achtste lid, en 2759, § 1, negende lid, van het WIB 92. Bepalingen die een hogere rechtsnorm in herinnering brengen door die over te nemen of te parafraseren, horen in beginsel niet thuis in een uitvoeringsregeling, onder meer omdat daardoor onduidelijkheid dreigt te ontstaan omtrent de juridische aard van de overgenomen bepalingen en erdoor verkeerdelijk de indruk kan worden gewekt dat de overgenomen regels kunnen worden gewijzigd door de overheid die de regels overneemt. Enkel wanneer het voor een goed begrip van de ontworpen regeling onontbeerlijk is dat bepalingen uit een hogere rechtsnorm worden overgenomen, kan dergelijke werkwijze worden gebillijkt, en dan enkel op voorwaarde dat de oorsprong van de betrokken regels wordt vermeld (door het aanbrengen van de vermelding "overeenkomstig artikel ... van het WIB 92 ...") en dat de overname correct en letterlijk gebeurt om geen onduidelijkheid te doen ontstaan omtrent de juiste draagwijdte ervan.

Hier lijkt het overnemen van de wettelijke bepaling niet noodzakelijk.

Er wordt daarom ter overweging gegeven om de ontworpen bepaling als volgt te stellen: "Om met toepassing van artikel 2758, § 1, achtste lid, of artikel 2759, § 1, negende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in de plaats van de werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, wordt voorafgaandelijk een formulier overgelegd waarvan het model door de minister die Financiën onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld, en waarin de volgende gegevens en verklaringen worden opgenomen: ... (verder zoals in de ontworpen bepaling)." Deze opmerking is van overeenkomstige toepassing voor artikel 5 van het ontwerp, dat ten dele een parafrase is van de artikelen 2758, § 1, negende lid, en 2759, § 1, tiende lid, van het WIB 92.

Artikel 8 9. De artikelen 6, i), en 7, i), van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten zijn krachtens artikel 8, tweede lid, van diezelfde wet reeds in werking getreden.De inwerkingtreding ervan kan derhalve niet meer worden geregeld.

In artikel 8 van het ontwerp dienen de woorden "en i)" derhalve tweemaal geschrapt te worden. De gemachtigde was het daarmee eens.

Artikel 9 10. In artikel 9 van het ontwerp wordt de inwerkingtreding geregeld. Het gaat deels om onmiddellijke inwerkingtreding (eerste lid), deels om retroactiviteit (tweede tot vijfde lid), (4) deels om toekomstige inwerkingtreding (zesde lid).

In het verleden heeft de afdeling Wetgeving er reeds op gewezen dat het regelen van de wijze waarop een aangifte moet worden ingediend onder meer de te gebruiken codes, zich niet leent tot terugwerkende kracht. (5) Behalve voor het in het vijfde lid bedoelde artikel 3, g), dat enkel de uitvoeringsbepaling afstemt op de wettelijke regeling, dient te worden afgezien van de retroactiviteit.

Wat de onmiddellijke inwerkingtreding betreft, moet worden opgemerkt dat de datum van inwerkingtreding voor een besluit in principe zo moet worden bepaald dat de rechtzoekende over voldoende tijd beschikt om van de nieuwe regeling kennis te nemen en er zich naar te richten.

Tenzij er een bijzondere reden is om af te wijken van de gebruikelijke termijn van tien dagen voor de inwerkingtreding van besluiten, moet van de onmiddellijk inwerkingtreding worden afgezien.

De griffier, De voorzitter, A. Truyens J. Baert _______ Nota's (1) Het opschrift van het ontworpen besluit zou kunnen worden aangevuld om duidelijk te maken dat ook de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten wordt geregeld.(2) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is vanaf 25 mei 2018 opgevolgd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie de artikelen 3 en 110 van de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten).De leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer oefenen evenwel de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit tussen 25 mei 2018 en de dag waarop de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit de eed afleggen en een verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn (artikel 114 van de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten). (3) Adv.RvS 60.711/3 van 16 januari 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992', opmerking 3: "(...) De te vervangen inleidende zin van artikel 952, § 3, c, 9°, van het KB/WIB 92 is gedeeltelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten2 `tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing', dat is bekrachtigd bij artikel 63, 2°, van de programmawet van 19 december 2014. Aangezien de in artikel 2 van het ontwerp bedoelde wijziging betrekking heeft op een bepaling die minstens ten dele kracht van wet heeft, dient ze eveneens bij wet tot stand te worden gebracht.

Onderdeel 54 van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 is eveneens ingevoegd bij het bekrachtigde koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten2, zodat ook dit onderdeel enkel bij wet kan worden vervangen. Wel kunnen bij koninklijk besluit de onderdelen 55 en 56 aan die bijlage worden toegevoegd.

De conclusie is derhalve dat de artikelen 1, 2 en 3, 2°, die laatste bepaling voor zover ze strekt tot de vervanging van onderdeel 54 van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92, in de huidige stand van de regelgeving niet door de Koning kunnen worden genomen en uit het ontwerp dienen te worden weggelaten." (4) Vermits het om retroactiviteit gaat, dient in het vijfde lid te worden geschreven "heeft uitwerking met ingang van" in plaats van "treedt in werking op". (5) Zie bijvoorbeeld adv.RvS 57.262/3 van 20 april 2015 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten5 `tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'.

13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 2758, § 1, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 2758, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 2758, § 4, vijfde lid, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten; - artikel 2759, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 2759, § 1, tiende lid, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 300, § 1, 1° ; - artikel 312;

Gelet op de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, artikel 8;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 22 november 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 26 februari 2019;

Gelet op het advies nr. 65.559/3 van de Raad van State gegeven op 1 april 2019. met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 90, § 3, van het KB/WIB 92, hersteld bij het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten5, worden de woorden "De werkgever" vervangen door de woorden "De werkgever of de hiermee gelijkgestelde vennootschap".

Art. 2.In artikel 952, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009629 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 27 januari 2009, 31 juli 2009, 5 december 2011, 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, en 19 juli 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, derde lid, wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt: "8° de in artikel 2758, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek beoogde werkgevers, de hiermee in toepassing van artikel 2758, § 1, negende lid, van hetzelfde Wetboek gelijkgestelde vennootschappen en de in artikel 2758, § 1, achtste lid, van hetzelfde Wetboek beoogde ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid, die bezoldigingen bedoeld in artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek betalen of toekennen;"; b) in paragraaf 1, derde lid, wordt de bepaling onder 9° vervangen als volgt: "9° de in artikel 2759, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek beoogde werkgevers, de hiermee in toepassing van artikel 2759, § 1, tiende lid, van hetzelfde Wetboek gelijkgestelde vennootschappen en de in artikel 2759, § 1, negende lid, van hetzelfde Wetboek beoogde ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid, die bezoldigingen bedoeld in artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek betalen of toekennen;"; c) in paragraaf 3, b, 3°, worden de woorden "en 8° tot 10° " vervangen door de woorden "en 10° "; d) in paragraaf 3, b, wordt een bepaling onder 4° /1 ingevoegd, luidende: "4° /1 voor de in § 1, derde lid, 8° tot 9°, bedoelde schuldenaars: de door de werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek;".

Art. 3.Artikel 955 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten3 en opgeheven bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 955.Om met toepassing van artikel 2758, § 1, achtste lid, of artikel 2759, § 1, negende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in de plaats van de werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, wordt voorafgaandelijk een formulier overgelegd waarvan het model door de minister die Financiën onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld, en waarin de volgende gegevens en verklaringen worden opgenomen: - de identiteit van in artikel 2758, § 1, of artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, bedoelde werkgever, of in voorkomend geval de hiermee gelijkgestelde vennootschap; - de identiteit van de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid; - in voorkomend geval, de identiteit van de vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort en die de in artikel 2758, of artikel 2759, van hetzelfde Wetboek, bedoelde investering heeft verricht; - de omschrijving van de opzet en uitvoering van de investering; - het aantal en de beschrijving van de ten gevolge van deze investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen die door de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid zullen worden ingevuld; - de datum of verwachte datum van de eerste invulling van elk van deze arbeidsplaatsen die door de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid zullen worden ingevuld; - een verklaring waarin de werkgever en de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid gezamenlijk erkennen verantwoordelijk te zijn voor het leveren van het bewijs bedoeld in artikel 2758, § 4, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, met het oog op het bekomen van de definitieve vrijstelling.".

Art. 4.In hoofdstuk II, afdeling IIbis, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 956 ingevoegd, luidende: "

Art. 956.In geval van toepassing van artikel 2758, § 1, negende lid, of artikel 2759, § 1, tiende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt de in artikel 2758, § 1, negende lid, of artikel 2759, § 1, tiende lid, van hetzelfde Wetboek bedoelde andere vennootschap gelijk gesteld met de werkgever vanaf de maand die volgt na de maand waarin een formulier wordt overgelegd waarvan het model wordt vastgesteld door de minister die Financiën onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gedelegeerde, en waarin de volgende gegevens en verklaringen worden opgenomen: - de identiteit van in artikel 2758, § 1, of artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, bedoelde werkgever; - in voorkomend geval, de identiteit van de vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort en die de in artikel 2758, of artikel 2759, van hetzelfde Wetboek, bedoelde investering heeft verricht; - de identiteit van in artikel 2758, § 1, of artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, bedoelde vennootschap die de exploitatie van de in het eerste lid bedoelde investering heeft overgenomen; - de omschrijving van de opzet en uitvoering van de investering; - het aantal en de beschrijving en datum van de eerste invulling van elk van de ten gevolge van deze investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen die reeds voor de voormelde verrichting werden ingevuld.".

Art. 5.In de bijlage IIIter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009629 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten7, wordt het punt VIII vervangen als volgt: "VIII. De in artikel 952, § 1, derde lid, 8° en 9°, bedoelde werkgevers, hiermee gelijkgestelde vennootschappen en ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid: De werkgevers, de hiermee gelijkgestelde vennootschappen, evenals de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid die in de plaats van de werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen, houden voor elke investering waarvoor een formulier als bedoeld in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is overgelegd de volgende gegevens en documenten ter beschikking van de administratie: a) de volledige identiteit van de werkgever of in voorkomend geval de hiermee gelijkgestelde vennootschap met vermelding van het nationaal nummer of het refertenummer als schuldenaar inzake bedrijfsvoorheffing;b) een kopie van het geldig overgelegde formulier, bedoeld in artikel 2758, § 5, van het hetzelfde Wetboek;c) een overzicht van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, die zijn tewerkgesteld in de inrichting waar de investering is verricht, met inbegrip van de uitzendkrachten die door een onderneming die erkend is voor uitzendarbeid in deze inrichting worden tewerkgesteld, voor elk belastbaar tijdperk dat werd afgesloten vanaf de 12de maand voorafgaand aan de overlegging van het in artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek, bedoelde formulier. De werkgevers, de hiermee gelijkgestelde vennootschappen en de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid houden een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie met daarin voor elke werknemer die een door hen betaalde of toegekende in artikel 952, § 1, derde lid, 8° en 9°, bedoelde bezoldiging ontvangt: a) de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer;b) de datum van indiensttreding en in voorkomend geval de datum van uitdiensttreding zoals die in de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) zijn vermeld;c) een verwijzing naar één van de nieuwe arbeidsplaatsen vermeld op het door de werkgever op geldige wijze overgelegde formulier bedoeld in artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek, die door deze werknemer wordt ingevuld, evenals de datum van de eerste invulling van deze arbeidsplaats. De werkgevers, de hiermee gelijkgestelde vennootschappen en de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid houden voor elke werknemer aan wie zij een in artikel 952, § 1, derde lid, 8° en 9°, bedoelde bezoldiging betalen of toekennen, de volgende documenten ter beschikking van de administratie: a) een overzicht van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen evenals een gedetailleerde berekening van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;b) een kopie van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen deze werknemer en de werkgever of de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid;c) een door de werknemer ondertekende taakbeschrijving; d) een document, aangevuld met de nodige bewijsstukken, waarin het verband wordt aangetoond tussen de door de werkgever verrichte investering die werd vermeld op het in artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek bedoelde formulier en de ten gevolge van deze investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaats die wordt ingevuld door deze werknemer.".

Art. 6.De artikelen 6, h), en 7, h), van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, treden in werking op de tiende dag die volgt op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014.

Wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Belgisch Staatsblad van 2 april 2015.

Wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2018.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten4 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009629 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006003580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 25 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006012554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindendverklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 21 DECEMBER 2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (Ed. 7).

Koninklijk besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007003332 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de uitvoering van de wet van 9 januari 2007 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privéwoning type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vrijstelling van de informatieverschaffing bedoeld in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten0, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009.

Koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten1, Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten2, Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 17 juli 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten3, Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014.

Koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten5, Belgisch Staatsblad van 30 april 2015 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten6, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015.

Koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - Duitse vertaling sluiten7, Belgisch Staatsblad van 25 juli 2018.

^