Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 29 december 2006

21 DECEMBER 2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023398
pub.
29/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006023398/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 50, § 11, derde lid;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het akkoord tandheelkundigen - ziekenfondsen 2005-2006 op 31 december 2006 afloopt en dat vandaag nog geen nieuw akkoord tandheelkundigen - ziekenfondsen is gesloten; dat, in het belang van de verzekeringsinstellingen en van de rechthebbenden, de bepalingen van dit besluit, dat op 1 januari 2007 in werking moet treden, zo spoedig mogelijk moeten worden genomen en bekendgemaakt opdat ze respectievelijk kennis ervan hebben en ze zo vlug mogelijk kunnen genieten;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Als berekeningsbasis voor de verzekeringstegemoetkomingen die krachtens artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, verschuldigd zijn voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, worden de honorariatarieven in aanmerking genomen die van toepassing zijn op 31 december 2006, verhoogd met 1,65 %.

Bovendien worden : - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 374312-374323, verhoogd met 47 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 374533-374544, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 374555-374566, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 374570-374581, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304312-304323, verhoogd met 47 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304533-304544, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304555-304566, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304570-304581, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304496-304500, verhoogd met 47 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304592-304603, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304614-304625, verhoogd met 33 pct; - de waarde van de coëfficiënt van de sleutelletter L van het honorarium voor de verstrekking opgenomen in artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen onder de codenummers 304636-304640, verhoogd met 33 pct.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^