Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 juli 2018
gepubliceerd op 10 augustus 2018

Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040544
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/wet/2018/07/30/2018040544/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Art. 2.In artikel 15 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt : "5° collectief ontslag : een geheel van ontslagen dat kwalificeert als een collectief ontslag zoals bedoeld in artikel 62, van de wet van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, ongeacht of dit collectief ontslag al dan niet plaatsgrijpt in een procedure van faillissement;"; b) de bepaling onder 5° /1 wordt ingevoegd, luidende : "5° /1 grootschalig collectief ontslag : een geheel van één of meerdere collectieve ontslagen die binnen een termijn van drie jaar ten minste 500 werknemers heeft getroffen in één of meerdere vestigingen van één of meerdere ondernemingen gelegen in een ononderbroken zone van 20 km2 en binnen een cirkel met een straal van maximaal 5 km.De drempel van 500 ontslagen werknemers kan worden teruggebracht tot 250 indien de totale steunzone die het gewest voorstelt een graad van jeugdwerkloosheid kent, die geacht wordt gelijk te zijn aan het gemiddelde van de jaarlijkse graad van jeugdwerkloosheid in de gemeenten van de betrokken zone, die hoger is dan 125 pct. van het nationale gemiddelde. Deze drempel kan eveneens worden teruggebracht tot 250 indien de totale steunzone die het gewest voorstelt een graad van werkloosheid kent onder personen ouder dan 50 jaar, die geacht wordt gelijk te zijn aan het gemiddelde van de jaarlijkse graad van werkloosheid onder personen ouder dan 50 jaar in de gemeenten van de betrokken zone, die hoger is dan 125 pct. van het nationale gemiddelde;".

Art. 3.In artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015 en 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "collectief ontslag" vervangen door de woorden "een grootschalig collectief ontslag";b) in het eerste lid worden de woorden "of nadat het vonnis van faillietverklaring werd gewezen," ingevoegd tussen de woorden "nadat de kennisgeving, bedoeld in artikel 66, § 2, van de voornoemde wet van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten, is verricht," en de woorden "aan de minister bevoegd voor Financiën"; c) in het derde lid wordt de zin "Elk gewest kan slechts voor maximaal vier gevallen van "collectieve ontslagen" zoals bepaald in artikel 15, 5°, steunzones voorstellen." vervangen door de zin "In een gewest kunnen er niet meer dan vier steunzones tegelijk bestaan."; d) tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd luidende : "Het in het derde lid vermelde maximale aantal steunzones wordt vermeerderd met respectievelijk 1, 2, 3 of 4 steunzones indien het gewest ervoor opteert om ten minste, 2, 4, 6, of 8 steunzones af te bakenen binnen een cirkel waarvan de straal 20 km of minder bedraagt."; e) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "De door de gewesten voorgestelde steunzones" vervangen door de woorden "De door het gewest voorgestelde steunzones".

Art. 4.De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt en zijn van toepassing op de steunzones die door een gewest worden voorgesteld vanaf de dag waarop deze bepalingen in werking zijn getreden. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 5.In artikel 2, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen III type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen sluiten, wordt een bepaling onder 5° /1 ingevoegd luidende : "5° /1 Groep van vennootschappen Onder groep van vennootschappen wordt verstaan het geheel van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

Art. 6.In artikel 2758 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten en gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015 en 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden "zoals bedoeld in de artikelen 2751, 2752, 2753, 2754 en 2756 wordt toegepast" vervangen door de woorden "zoals bedoeld in de artikelen 2752, 2753, 2754 en 2756 wordt toegepast en kan evenmin worden toegepast op het deel van de bezoldigingen dat betrekking heeft op door de werknemer gepresteerd overwerk als bedoeld in artikel 2751";b) in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "een lidstaat" vervangen door het woord "België";c) in paragraaf 1 wordt tussen het derde lid en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : "Voor de toepassing van het eerste lid kan een investering, die wordt verricht door een vennootschap die deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort, geacht worden een door de werkgever verrichte investering te zijn.In voorkomend geval is de werkgever gehouden het bewijs te leveren dat aan de toepassingsvoorwaarden van dit artikel is voldaan, alsof de werkgever zelf de investering heeft verricht."; d) in paragraaf 1, vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "de in het zevende lid bedoelde onderneming" vervangen door de woorden "de in het achtste lid bedoelde onderneming" en worden in de Franstalige tekst de woorden "le nouveau poste de travail a été créé suite à l'investissement" vervangen door de woorden "le nouveau poste de travail, qui a été créé suite à l'investissement, est occupé";e) in paragraaf 1, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "de in het zevende lid bedoelde onderneming" vervangen door de woorden "de in het achtste lid bedoelde onderneming";f) in paragraaf 1, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "de in het vierde lid vermelde aangiftetermijn" vervangen door de woorden "de in het vijfde lid vermelde aangiftetermijn";g) in paragraaf 1, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "de in het vierde lid bedoelde minimale behoudstermijn" vervangen door de woorden "de in het vijfde lid bedoelde minimale behoudstermijn";h) in paragraaf 1, zevende lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden "kan in de plaats van deze werkgever" vervangen door de woorden "kan, indien deze onderneming de administratie hiervan voorafgaandelijk op de door de Koning bepaalde wijze in kennis stelt, in de plaats van deze werkgever"; i) paragraaf 1, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In het geval de werkgever ingevolge een fusie, splitsing, verrichting gelijkgesteld met een fusie of splitsing, inbreng van de algemeenheid van goederen of inbreng van bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid de exploitatie van de in het eerste lid bedoelde investering heeft overgedragen aan een andere vennootschap en deze andere vennootschap er onherroepelijk op de door de Koning bepaalde wijze voor heeft geopteerd, wordt deze andere vennootschap voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 4 gelijk gesteld met de in deze paragraaf bedoelde werkgever."; j) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan enkel worden toegepast door een werkgever die" vervangen door de woorden "De in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan enkel worden toegepast indien de werkgever en in voorkomend geval de in paragraaf 1, vierde lid, bedoelde vennootschap die de investering heeft verricht,";k) in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Indien de werkgever een vennootschap is" vervangen door de woorden "Behalve in het geval de werkgever geen vennootschap is";l) in paragraaf 2, derde lid worden de woorden "Indien de werkgever verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen wordt de controle van de criteria inzake jaaromzet en balanstotaal verricht" vervangen door de woorden "Indien de in het eerste lid bedoelde werkgever of vennootschap verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen worden de criteria inzake jaaromzet en balanstotaal berekend";m) paragraaf 2, vierde lid wordt vervangen als volgt : "De in het eerste lid bedoelde jaaromzet, balanstotaal en jaargemiddelde van het personeelsbestand wordt verhoogd met de jaaromzet, het balanstotaal en het jaargemiddelde van het personeelsbestand van elke partneronderneming, in verhouding tot het hoogste percentage van de volgende twee percentages : - hetzij het percentage van de stemrechten dat verbonden is met de in het vijfde lid bedoelde deelneming; - hetzij het percentage van het kapitaal dat de in het vijfde lid bedoelde deelneming vertegenwoordigt."; n) in paragraaf 2, worden twee leden ingevoegd tussen het vierde en het vijfde lid, luidende : "Voor toepassing van het vierde lid wordt onder partneronderneming een natuurlijke persoon of rechtspersoon begrepen die niet verbonden is met respectievelijk de in het eerste lid bedoelde werkgever of de in datzelfde lid bedoelde vennootschap, en : - die een deelneming heeft van 25 pct.of meer van het kapitaal of de stemrechten van respectievelijk deze werkgever of deze vennootschap, of; - waarvan ten minste 25 pct. van het kapitaal of de stemrechten wordt aangehouden door respectievelijk deze werkgever of deze vennootschap.";

Openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, business angels, universiteiten, onderzoekscentra zonder winstoogmerk, institutionele beleggers, regionale ontwikkelingsfondsen en autonome lokale autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van bijlage I, van verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, worden voor de toepassing van het vierde lid en in afwijking van het vijfde lid niet beschouwd als een partneronderneming."; o) in paragraaf 2, vijfde lid, dat het zevende lid wordt, worden de woorden "de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing enkel worden toegepast door een werkgever waarvan de controle over het kapitaal of de stemrechten," vervangen door de woorden "de in dit artikel bedoelde vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing enkel worden toegepast indien de controle over het kapitaal of de stemrechten van de werkgever, of in voorkomend geval de in paragraaf 1, vierde lid, bedoelde vennootschap die de investering heeft verricht,"; p) paragraaf 2, vijfde lid, dat het zevende lid wordt, wordt aangevuld met de zin "De in het zesde lid bedoelde gevallen worden voor de toepassing van dit lid niet beschouwd als aanbestedende overheden."; q) in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "die wordt ingevuld voor het verstrijken van de 36ste maand die volgt op de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid die betrekking hebben op de investering die is uiteengezet in het in § 5 vermelde formulier" vervangen door de woorden "die voor het eerst wordt ingevuld tussen de dag waarin het in paragraaf 5 bedoelde formulier wordt overgelegd en de eerste dag van de 36ste maand die volgt op de maand waarop de de investering wordt voltooid"; r) in paragraaf 4 wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Een arbeidsplaats is slechts nieuw indien de invulling ervan in de betrokken inrichting het totaal aantal werknemers en uitzendkrachten uitgedrukt in voltijdse equivalenten doet verhogen ten opzichte van het gemiddelde aantal werknemers en uitzendkrachten uitgedrukt in voltijdse equivalenten over de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het in paragraaf 5 bedoelde formulier wordt overgelegd, vermeerderd met de andere door de investering reeds gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen uitgedrukt in voltijdse equivalenten."; s) in paragraaf 4, vierde lid, worden in de Franstalige tekst de woorden "à la suite de la création" vervangen door de woorden "à la suite de l'occupation";t) in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "ogenblik van invulling" vervangen door de woorden "ogenblik van de initiële invulling";u) in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "voor de aanvang van de investering" vervangen door de woorden "ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering"; v) paragraaf 5, eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin : "In het geval de werkgever de toepassing van artikel 2758 vraagt, wordt het overeenkomstig artikel 2758, § 2, vastgestelde jaargemiddelde van het personeelsbestand, jaaromzet en het jaarlijkse balanstotaal vermeld van de werkgever en in voorkomend geval van de in paragraaf 1, vierde lid, bedoelde vennootschap die de investering heeft verricht, die betrekking hebben op de in artikel 2758, § 2, eerste lid bedoelde belastbare tijdperken."; w) in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "de datum van de aanvang en verwachte voltooiing van de investering" vervangen door de woorden "de datum van de aanvang en verwachte of effectieve voltooiing van de investering"; x) in paragraaf 5 wordt tussen het eerste lid en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : "In het geval van toepassing van paragraaf 1, vierde lid, of artikel 2759, § 1 vierde lid, vermeldt de werkgever in het formulier de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de vennootschap die de investering verricht en levert de werkgever het bewijs dat deze vennootschap deel uitmaakt van de groep van vennootschappen waartoe hij zelf behoort."; y) in paragraaf 5 wordt tussen het tweede lid, dat het derde lid wordt en het derde lid, dat het vijfde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende : "Met de voltooiing van de investering wordt het tijdstip bedoeld waarop deze investering effectief door de werkgever in gebruik wordt genomen."; z) in paragraaf 5, derde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "indien de periode tussen de datum van overlegging van het in het eerste lid bedoelde formulier en de datum van effectieve voltooiing van de investering meer dan twee keer langer is dan de periode tussen de datum van overlegging van dit formulier en de datum van de verwachte voltooiing van de investering, of" opgeheven;z1) in paragraaf 5, wordt het vierde lid dat het zesde lid wordt, vervangen als volgt : "Een formulier is slechts geldig overgelegd indien : - uit de op het formulier vermelde gegevens of uit de aan het formulier toegevoegde bijlagen voldoende blijkt dat de werkgever of de door de werkgever verrichte investering zich binnen het toepassingsgebied bevindt van paragrafen 1 tot en met 3 van respectievelijk dit artikel of artikel 2759; - de effectieve voltooiing van de investering heeft plaatsgevonden voor het verstrijken van de zesde maand die volgt op de op het formulier vermelde maand waarin de voltooiing van de investering wordt verwacht.".

Art. 7.In artikel 2759 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten en gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015 en 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden "zoals bedoeld in de artikelen 2751, 2752, 2753, 2754 en 2756 wordt toegepast" vervangen door de woorden "zoals bedoeld in de artikelen 2752, 2753, 2754 en 2756 wordt toegepast en kan evenmin worden toegepast op het deel van de bezoldigingen dat betrekking heeft op door de werknemer gepresteerd overwerk als bedoeld in artikel 2751"; b) in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "een lidstaat" vervangen door het woord "België"."; c) in paragraaf 1 wordt tussen het derde lid en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : "Voor de toepassing van het eerste lid kan een investering, die wordt verricht door een vennootschap die deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort, geacht worden een door de werkgever verrichte investering te zijn.In voorkomend geval is de werkgever gehouden het bewijs te leveren dat aan de toepassingsvoorwaarden van dit artikel is voldaan, alsof de werkgever zelf de investering heeft verricht."; d) in paragraaf 1, vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "de in het achtste lid bedoelde onderneming" vervangen door de woorden "de in het negende lid bedoelde onderneming en worden in de Franstalige tekst de woorden "le nouveau poste de travail a été créé suite à l'investissement" vervangen door de woorden "le nouveau poste de travail, qui a été créé suite à l'investissement, est occupé";e) in paragraaf 1, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "de in het achtste lid bedoelde onderneming" vervangen door de woorden "de in het negende lid bedoelde onderneming";f) in paragraaf 1, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "de in het vierde lid vermelde aangiftetermijn" vervangen door de woorden "de in het vijfde lid vermelde aangiftetermijn";g) in paragraaf 1, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "de in het vierde lid bedoelde minimale behoudstermijn" vervangen door de woorden "de in het vijfde lid bedoelde minimale behoudstermijn";h) in paragraaf 1, achtste lid, dat het negende lid wordt, worden de woorden "kan in de plaats van deze werkgever" vervangen door de woorden "kan, indien deze onderneming de administratie hiervan voorafgaandelijk op de door de Koning bepaalde wijze in kennis stelt, in de plaats van deze werkgever"; i) paragraaf 1, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In het geval de werkgever ingevolge een fusie, splitsing, verrichting gelijkgesteld met een fusie of splitsing, inbreng van de algemeenheid van goederen of inbreng van bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid de exploitatie van de in het eerste lid bedoelde investering heeft overgedragen aan een andere vennootschap en deze andere vennootschap hiervoor onherroepelijk op de door de Koning bepaalde wijze heeft geopteerd, wordt deze andere vennootschap voor de toepassing van deze paragraaf en artikel 2758, § 4, gelijk gesteld met de in deze paragraaf bedoelde werkgever."; j) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "één van de criteria omschreven in artikel 2758, § 2, eerste tot vijfde lid" vervangen door de woorden "één van de criteria omschreven in artikel 2758, § 2, eerste tot zevende lid";k) in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "door een werkgever zoals bedoeld in artikel 2758, § 2, zesde lid" vervangen door de woorden "door een werkgever zoals bedoeld in artikel 2758, § 2, achtste lid".l) in paragraaf 3 wordt het vijfde lid vervangen als volgt : "De investering bedoeld in paragraaf 1 komt niet in aanmerking indien : - deze investering wordt uitgevoerd in een inrichting waarnaar in de loop van twee jaar vóór het tijdstip waarop het in artikel 2758, § 5, bedoelde formulier werd overgelegd een overbrenging heeft plaatsgevonden van dezelfde of een vergelijkbare activiteit als een activiteit die door de werkgever in een andere inrichting in de Europese Economische Ruimte werd uitgevoerd, die ten minste ten dele voor dezelfde doeleinden dient en aan de vragen of behoeften van hetzelfde type afnemers voldoet, en waarbij ten gevolge van deze overbrenging arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan in deze andere inrichting, of; - de werkgever in het in artikel 2758, § 5, bedoelde formulier het voornemen niet heeft onderschreven om binnen twee jaar na voltooiing van de in paragraaf 1 bedoelde investering geen overbrenging uit te voeren van dezelfde of een vergelijkbare activiteit als een activiteit die door de werkgever in een andere vestiging in de Europese Economische Ruimte werd uitgevoerd, die ten minste ten dele voor dezelfde doeleinden dient en aan de vragen of behoeften van hetzelfde type afnemers voldoet, en waarbij ten gevolge van deze overbrenging arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan in deze andere inrichting.".

Art. 8.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van artikel 6, h) en van artikel 7, h). Artikel 6, i) en artikel 7, i) treden in werking de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en zijn van toepassing op de aanvragen tot gelijkstelling die op de door de Koning bepaalde wijze werden gedaan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze bepalingen.

De overige bepalingen van de artikelen 6 en 7 treden in werking de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt en zijn van toepassing op de investeringen waarvoor vanaf de inwerkingtreding van deze bepalingen een in formulier wordt overgelegd. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen

Art. 9.In titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 2, van de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen wordt onderafdeling 3, die het artikel 14 bevat, ingetrokken.

Art. 10.Artikel 15, § 2, van dezelfde wet wordt ingetrokken.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te L'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justicie, afwezig : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3148 Integraal verslag: 17 en 19 juli 2018.

^