Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 december 2017
gepubliceerd op 29 december 2017

Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017014381
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
ELI
eli/wet/2017/12/25/2017014381/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

25 DECEMBER 2017. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Fiscale bepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen inzake inkomstenbelastingen Afdeling 1. - Maaltijdcheques

Art. 2.In artikel 38, § 1, eerste lid, 25°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, wordt het woord "maaltijdcheques" vervangen door de woorden "elektronische maaltijdcheques".

Art. 3.In artikel 38/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 14 april 2013 en 6 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, wordt het woord "maaltijdcheques" vervangen door de woorden "elektronische maaltijdcheques";2° in § 2 wordt het woord "maaltijdcheques" telkens vervangen door de woorden "elektronische maaltijdcheques", en wordt het woord "maaltijdcheque" telkens vervangen door de woorden "elektronische maaltijdcheque".

Art. 4.In artikel 53, 14°, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 december 2015, wordt het woord "maaltijdcheques" vervangen door de woorden "elektronische maaltijdcheques", en wordt het woord "maaltijdcheque" vervangen door de woorden "elektronische maaltijdcheque". Afdeling 2. - GVV

Art. 5.In artikel 203 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "andere dan deze bedoelde onder 2° bis" ingevoegd tussen de woorden "een beleggingsvennootschap" en de woorden "die, alhoewel";2° in paragraaf 1, eerste lid, 2° bis, wordt het tweede lid opgeheven;3° in paragraaf 1, eerste lid, 5°, worden de woorden "of een in 2° bis bedoelde vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "een beleggingsvennootschap" en de woorden ", die dividenden wederuitkeert";4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "aan de in § 1, 1° tot 4°, vermelde aftrekvoorwaarden" vervangen door de woorden "aan de in § 1, eerste lid, 1° tot 4°, bedoelde aftrekvoorwaarden";5° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "Paragraaf 1, 2° en 5° " vervangen door de woorden "Paragraaf 1, eerste lid, 2° en 5° ";6° in paragraaf 2 wordt tussen het vijfde en het zesde lid een lid ingevoegd, luidende : "Paragraaf 1, eerste lid, 2° bis, is niet van toepassing op het deel van de verleende of toegekende inkomsten dat voorkomt uit inkomsten van onroerende goederen : - die zich bevinden in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een Staat waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig ander verdrag voorziet in een uitwisseling van inlichtingen die noodzakelijk is voor de toepassing van de nationale wettelijke bepalingen van de contracterende Staten, en; - die onderworpen werden aan de vennootschapsbelasting, aan de belasting van niet-inwoners, of aan een buitenlandse belasting die analoog is aan deze belastingen, en niet genieten van een belastingregeling die buitensporig afwijkt van het gemeen recht."; 7° in paragraaf 2, vroegere zevende lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden "Paragraaf 1, 5° " vervangen door de woorden "Paragraaf 1, eerste lid, 5° ";8° in paragraaf 3 worden de woorden " § 1, 5° " vervangen door de woorden " § 1, eerste lid, 5° " en worden de woorden "de in § 1, 1° en 2°, bedoelde vennootschappen" vervangen door de woorden "de in § 1, eerste lid, 1° tot 2° bis, bedoelde vennootschappen";9° er wordt een paragraaf 5 ingevoegd, luidende : " § 5.Voor de toekenning van het stelsel van definitief belaste inkomsten aan dividenden afkomstig van beleggingsvennootschappen met vast kapitaal voor belegging in vastgoed of van in § 1, eerste lid, 2° bis, bedoelde vennootschappen, wordt de 80 pct. drempel bedoeld in § 2, tweede lid, geacht vervuld te zijn wanneer die beleggingsvennootschappen de netto-opbrengst hebben uitgekeerd met toepassing van respectievelijk artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks, van artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen en van artikel 22 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, en dit voor zover zij daar in toepassing van de voormelde artikelen toe verplicht waren.".

Art. 6.De bepalingen van deze afdeling treden in werking de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Afdeling 3. - Bezoldigingen betaald door internationale tribunalen

Art. 7.Artikel 155, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en vervangen door de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, wordt aangevuld met een derde streepje, luidende : "- bezoldigingen betaald of toegekend door een buitenlandse of internationale gerecht of instantie met gerechtelijk karakter bedoeld in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen.".

Art. 8.Deze afdeling treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en is van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017. Afdeling 4. - Diverse wijzigingen

Art. 9.In artikel 179/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, worden de woorden "Onverminderd de toepassing van artikel 182, zijn de" vervangen door het woord "De" en het woord "zijn" wordt ingevoegd tussen de woorden "artikelen 194ter en 194ter/1," en de woorden "onderworpen aan de vennootschapsbelasting".

Art. 10.In artikel 180, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 21 december 2013 en 18 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franstalige tekst worden de woorden "Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Gent" vervangen door de woorden "Havenbedrijf Antwerpen et Havenbedrijf Gent";2° de woorden "de NV Waterwegen en Zeekanaal, de NV De Scheepvaart" worden vervangen door de woorden "de NV De Vlaamse Waterweg";3° de woorden "de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen" worden vervangen door de woorden "Maatschappij van de Brugse Zeehaven".

Art. 11.In artikel 205/4, § 3, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4, worden de woorden "methode van lineaire spreiding bedoeld in artikel 205/2, § 2, tweede lid" vervangen door de woorden "methode van lineaire spreiding bedoeld in artikel 205/2, § 2, derde lid".

Art. 12.In artikel 219bis van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "zoals dit bestond voor de opheffing door artikel 49 van de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten," ingevoegd tussen de woorden "Ten name van de vennootschappen als vermeld in artikel 216, 2°, a," en de woorden "en van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 216, 2°, b, erkend"; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : "Ten name van de vennootschappen bedoeld in artikel 216, 2°, a, zoals dit bestond voor de opheffing door artikel 49 van de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, worden enkel de reserves die werden aangelegd tijdens een belastbaar tijdperk verbonden aan een aanslagjaar dat aanslagjaar 2017 voorafgaat, in aanmerking genomen."; 3° paragraaf 3 wordt aangevuld met een derde lid, luidende : "Het eerste en het tweede lid zijn eveneens van toepassing, ten name van de vennootschappen bedoeld in artikel 216, 2°, a, zoals dit bestond voor de opheffing door artikel 49 van de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten.In dit geval, worden enkel de dividenden die voortkomen uit reserves die werden aangelegd tijdens een belastbaar tijdperk verbonden aan een aanslagjaar dat aanslagjaar 2017 voorafgaat, in aanmerking genomen."; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : " § 4.Voor de toepassing van dit artikel worden de oudst gevormde reserves geacht eerst te zijn aangetast.".

Art. 13.In artikel 227/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, worden de woorden "Onverminderd de toepassing van artikel 182, zijn de rechtspersonen" vervangen door de woorden "De rechtspersonen", wordt het woord "zijn" ingevoegd tussen de woorden "artikel 179/1," en de woorden "onderworpen aan de belasting", en de woorden "op grond van artikel 194ter/1" worden vervangen door de woorden "op grond van artikel 194ter of 194ter/1".

Art. 14.In artikel 313, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2015, 26 december 2015 en 25 december 2016, worden de woorden "de in artikel 90, eerste lid, 6°, 9° en 11°, vermelde" vervangen door de woorden "de in artikel 90, eerste lid, 6° en 11°, bedoelde".

Art. 15.In artikel 375, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Hij kan evenwel de aanslag vernietigen of een ontheffing verlenen voortkomende uit het geheel of ten dele aanvaarden van de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, door middel van de registratie, op naam van de betrokken belastingplichtige, van het ontheven of vernietigd bedrag in een kohier dat uitvoerbaar wordt verklaard.

In alle gevallen geschiedt de kennisgeving van de beslissing bij ter post aangetekende brief. Deze beslissing is onherroepelijk wanneer geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek vermelde termijn.".

Art. 16.Artikel 380 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten wordt hersteld als volgt : "

Art. 380.De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar kan de gerechtelijke beslissing die een ontheffing verleent of een aanslag vernietigt, uitvoeren door middel van de registratie, op naam van de betrokken belastingplichtige, van het ontheven of vernietigd bedrag in een kohier dat uitvoerbaar wordt verklaard.".

Art. 17.In artikel 416, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, zoals het bestond voor het werd gewijzigd bij de wet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, moeten de woorden "overeenkomstig artikel 194ter, § 4, tweede lid," vanaf 8 juli 2013, voor de vóór 1 juli 2016 gesloten raamovereenkomsten worden gelezen als "overeenkomstig artikel 194ter, § 4, vierde lid,".

Art. 18.In artikel 541 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, 5°, wordt het woord "de" ingevoegd tussen de woorden "het bedrag van" en de woorden "in deze paragraaf bedoelde" en worden de woorden "het in 4° bedoelde bedragen" vervangen door de woorden "de in 4° bedoelde bedragen";2° in paragraaf 2, 8°, worden de woorden "het in 7° bedoelde bijzondere aangifte" vervangen door de woorden "de in 7° bedoelde bijzondere aangifte";3° tussen de tweede en de derde paragraaf wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende : " § 2/1.Een vennootschap die niet per kalenderjaar boekhoudt, en waarvan de belaste reserves van het aanslagjaar 2012, gelet op de datum van de algemene vergadering, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen niet in aanmerking kwamen voor de toepassing van artikel 537, kan voor een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting van het boekjaar verbonden met aanslagjaar 2012, eveneens een liquidatiereserve aanleggen op één of meerdere afzonderlijke rekeningen van het passief, voor zover de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het boekjaar dat verbonden is met het aanslagjaar 2012; 2° de vennootschap betaalt ten laatste op 31 maart 2018 een bijzondere aanslag van 10 pct., die voor de toepassing van dit Wetboek wordt gelijkgesteld met de in artikel 219quater bedoelde afzonderlijke aanslag, waarvan zowel de grondslag als de toepassings- en betalingsmodaliteiten worden bepaald in de §§ 3 en 4; 3° de liquidatiereserve wordt ten laatste op het einde van het boekjaar waarin de in 2° bedoelde bijzondere aanslag is betaald, geboekt op één of meerdere afzonderlijke rekeningen van het passief;4° het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde liquidatiereserve overtreft het bedrag van de boekhoudkundige winst na belastingen voor het belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2012 niet;5° het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde liquidatiereserve is beperkt tot de in 4° bedoelde bedragen die nog steeds in de reserves zijn geboekt bij het begin van het boekjaar waarin de in 2° bedoelde bijzondere aanslag werd betaald;6° de aanleg van de in deze paragraaf bedoelde liquidatiereserve gebeurt met inachtneming van de wettelijke en eventuele statutaire verplichtingen;7° de vennootschap dient ten laatste op de datum van de betaling van de in 2° bedoelde bijzondere aanslag, bij de bevoegde dienst van de administratie die belast is met de inning en invordering, een bijzondere aangifte in waarbij ze de administratie in kennis stelt van haar benaming en haar fiscaal identificatienummer evenals van de belastbare grondslag, het tarief, het bedrag van de hiervoor vermelde bijzondere aanslag en de bevestiging van het feit dat de vennootschap aan alle voorwaarden van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen voldeed voor het boekjaar dat verbonden is met het aanslagjaar 2012;8° de vennootschap voegt een kopie van de in 7° bedoelde bijzondere aangifte bij de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bijzondere aanslag werd betaald;9° de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar verbonden aan het aanslagjaar 2012 zijn ofwel neergelegd op datum van 31 maart 2013 of, wat de vennootschappen betreft die hun boekhouding afsluiten op een datum die valt van 1 september 2012 tot en met 30 december 2012, ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, ofwel, wat in artikel 97 van het Wetboek van de vennootschappen bedoelde vennootschappen betreft, goedgekeurd door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 92 van dat Wetboek en samen met de aangifte in de vennootschapsbelasting ingediend voor het betrokken aanslagjaar; 10° artikel 537 was niet van toepassing op de vennootschap wat het aanslagjaar 2012 betreft gelet op de datum van de algemene vergadering zoals voorzien in het Wetboek van vennootschapen."; 4° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "met" ingevoegd tussen de woorden "dat verbonden is" en de woorden "het aanslagjaar 2014"; 5° in paragraaf 3 wordt tussen het tweede en het derde lid, een lid ingevoegd, luidende : "De grondslag van de in § 2/1, 2°, bedoelde bijzondere aanslag wordt gevormd door het gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belastingen voor het boekjaar dat verbonden is met het aanslagjaar 2012 en dat geboekt is op één of meerdere afzonderlijke rekeningen van het passief binnen de grenzen en volgens de voorwaarden bedoeld in § 2/1."; 6° in paragraaf 3, vroegere vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "en § 2, 2° " vervangen door de woorden " § 2, 2°, en § 2/1, 2° ";7° in paragraaf 4 worden het eerste en tweede lid vervangen als volgt : "De Koning bepaalt de vorm en de inhoud van de in § 1, 7°, in § 2, 7°, en in § 2/1, 7°, bedoelde bijzondere aangifte. De in § 1, 2°, § 2, 2°, en § 2/1, 2°, bedoelde aanslagen zijn betaalbaar uiterlijk op respectievelijk 30 november 2015, 30 november 2016 en 31 maart 2018 op rekening van de bevoegde dienst van de administratie die belast is met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen.".

Art. 19.In artikel 93 van de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht worden de woorden "zevende en achtste lid" vervangen door de woorden "zesde en zevende lid" en de woorden "wet van 26 juni 2013" worden vervangen door de woorden "wet van 28 juni 2013".

Art. 20.Artikel 10 treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikelen 16 en 18 treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 19 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2016 betaalde of toegekende inkomsten.

Artikel 12 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2018. HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de artikelen 120bis, 121 en 126/1 van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 21.Artikel 120bis van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de wet van 24 december 1993 en gewijzigd bij de wetten van 20 maart 1996, 27 december 2006 en 12 mei 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 120bis.Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan : 1° onder instelling voor collectieve belegging : - een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een beleggingsvennootschap als bedoeld in deel II van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen; - een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een beleggingsvennootschap als bedoeld in deel III van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; - een andere instelling die onder het recht van een andere lidstaat van de EER wordt aangemerkt als, of gelijkgesteld met, een instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten of een alternatieve beleggingsinstelling in de zin van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010, en die als zodanig gereglementeerd is en voorwerp is van een inschrijving, aanmelding of notificatie bij de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de EER; 2° onder gereglementeerde vastgoedvennootschap : enigerlei openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap, bedoeld in artikel 2 van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschap; 3° onder kapitalisatieaandeel : een aandeel uitgegeven door een beleggingsvennootschap bedoeld in 1°, eerste of tweede streepje, waarvoor de statuten van de vennootschap geen uitkering van de netto-opbrengst voorzien en dat niet bedoeld is in artikel 19, § 1, 4° , van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.".

Art. 22.In artikel 121, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 december 1993 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014, worden de woorden "rechten van deelneming van beleggingsfondsen; effecten, andere dan rechten van deelneming van beleggingsfondsen, uitgegeven door in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, ter vertegenwoordiging of als tegenwaarde van aandelen, obligaties of welke effecten dan ook, die zijn uitgegeven door derde vennootschappen, collectiviteiten of autoriteiten of hoeveelheden van dergelijke aandelen, obligaties of effecten; aandelen uitgegeven door een beleggingsvennootschap of door een gereglementeerde vastgoedvennootschap;" vervangen door de woorden "effecten, andere dan rechten van deelneming van beleggingsfondsen, uitgegeven door in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, ter vertegenwoordiging of als tegenwaarde van aandelen, obligaties of welke effecten dan ook, die zijn uitgegeven door derde vennootschappen, collectiviteiten of autoriteiten of hoeveelheden van dergelijke aandelen, obligaties of effecten; aandelen uitgegeven door een gereglementeerde vastgoedvennootschap; aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door een instelling voor collectieve belegging;".

Art. 23.In artikel 126/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 augustus 1947, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° de verrichtingen met als voorwerp de aan institutionele of professionele beleggers voorbehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging, of de rechten van deelneming van een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap;".

Art. 24.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2018. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977

Art. 25.Artikel 129-2 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, ingevoegd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Opheffing van artikel 429, § 2, m), van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5

Art. 26.Artikel 429, § 2, m), van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 27.Artikel 40 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt opgeheven.

Art. 28.Artikel 256 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 1 juli 1983 en gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993 en 13 april 1995 en bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 257 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 1 juli 1983, wordt opgeheven.

Art. 30.Artikel 258 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten

Art. 31.In artikel 156 van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947, 22 december 1989 en 2 mei 2002 en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het bedrag "125 EUR" vervangen door het bedrag "500 euro";2° in het derde lid wordt het woord "EUR" vervangen door het woord "euro". Gegeven te Brussel, 25 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-2792

^