Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2020
gepubliceerd op 29 december 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020044549
pub.
29/12/2020
prom.
20/12/2020
ELI
eli/besluit/2020/12/20/2020044549/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, is bedoeld om verschillende technische correcties aan te brengen aan het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten9 "tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" (hierna: KB/WIB 92), aan het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten0 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen, en aan het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten2 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig.

Naar aanleiding van het advies 68.302/3 van 16 december 2020 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, werden de relevante verwijzingen aan de rechtsgrond in de aanhef, alsook de overeenstemming van de inwerkingtredingsbepalingen herzien.

De artikelen 1, 2 en 13, wijzigen diverse verwijzingen naar artikel 21 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), dat nu is onderverdeeld in leden.

De artikelen 3, 5 en 7, wijzigen verschillende artikelen om rekening te houden met de achterwaartse verliesaftrek van beroepsverliezen in de landbouw ten gevolge van een natuurramp, zoals bedoeld in artikel 78, § 2, WIB 92.

Artikel 4 wijzigt een verwijzing met betrekking tot het bepalen van de netto beroepsinkomsten. Momenteel heeft de gewijzigde bepaling tekstueel enkel betrekking op de baten en bezoldigingen, terwijl ze ook van toepassing is op de winsten.

Artikelen 6 en 18 herformuleren een zin met betrekking tot het bepalen van het overeenstemmend voertuig van een hybride voertuig, aangezien de huidige formulering, die gebruik maakt van een ontkenning, tot verwarring kan leiden.

De artikelen 8, 9, 15 en 16, 1°, vervangen in de Franse tekst de uitdrukking "assurance assistance juridique" door de uitdrukking "assurance protection juridique", in overeenstemming met de uitdrukking die in de wettekst wordt gebruikt.

Artikel 10 is bedoeld om te voorkomen dat bepaalde informatie, waarover zij reeds beschikt, aan de administratie wordt toegezonden.

De artikelen 11 en 14 passen verschillende verwijzingen aan met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, gelet op de toevoeging van nieuwe gevallen in de afgelopen jaren.

Artikel 12 wijzigt de bepalingen inzake de dubbele fiche van bedrijfsvoorheffing die van toepassing is in het geval van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, gelet op de toevoeging van nieuwe gevallen in de afgelopen jaren.

Artikel 16, 2°, brengt een correctie aan in de Nederlandse tekst.

Tot slot bevat artikel 19 de verschillende inwerkingtredingen van de voornoemde bepalingen, en belast artikel 20 de minister bevoegd voor Financiën met de uitvoering van dit besluit.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 68.302/3 VAN 16 DECEMBER 2020 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN" Op 16 november 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 8 december 2020. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.Het verslag is uitgebracht door Kristine Bams, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 16 december 2020.* 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking van het ontwerp 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe verschillende technische correcties aan te brengen in het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten9 `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992' (hierna: KB/WIB 92), in het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten0 `tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen' en in het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten2 `tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig'. Rechtsgrond 3. In verband met de in de aanhef van het ontworpen besluit vermelde rechtsgronden dient het volgende te worden opgemerkt. 3.1. Voor het ontworpen besluit wordt geen rechtsgrond geboden door artikel 300 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92), zodat die bepaling ten onrechte wordt vermeld. 3.2. Naast de overige in de aanhef vermelde rechtsgrondbepalingen, dient voor het ontworpen besluit ook rechtsgrond te worden gezocht in de artikelen 57 en 323/1, § 2, van het WIB 92. Van die bepalingen wordt ten onrechte geen melding gemaakt. 3.3. Artikel 12, b) en f), van het ontwerp strekt ertoe artikel 952, § 3, c), 7° en 9°, van het KB/WIB 92 te wijzigen. In zoverre het percentage "17,8 pct." voor de betrokken ondernemingen, dat is ingevoerd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten8 `tot wijziging van het KB/ WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing', wordt vervangen, dient erop te worden gewezen dat dat koninklijk besluit is bekrachtigd bij artikel 63 van de programmawet van 19 december 2014.

De Koning ontleent echter de bevoegdheid om die wetskrachtige bepaling te wijzigen aan artikel 49 van de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten `houdende diverse fiscale bepalingen 2019 I', dat luidt: "De Koning kan artikel 952, § 3, c, 7° en 9°, van het KB/WIB 92 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten8 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, dat met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding werd bekrachtigd bij de wet van 19 december 2014, evenals de onderdelen 51, 52, 53 en 54 van de bijlage IIIbis bij het KB/WIB 92, ingevoegd bij het voormelde besluit van 21 februari 2014, wijzigen. Deze wijzigingen kunnen uitwerking hebben vanaf een datum voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling." Er dient dus bijkomend rechtsgrond voor het ontworpen besluit te worden gezocht in artikel 49 van de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten.

Onderzoek van de tekst Aanhef 4. De aanhef dient in overeenstemming te worden gebracht met wat hiervoor is opgemerkt over de rechtsgrond van het ontworpen besluit. Artikel 19 5. Artikel 19 van het ontwerp regelt de inwerkingtreding.Aan het merendeel van de bepalingen van het te nemen besluit wordt terugwerkende kracht verleend.

Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is slechts toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling waarbij, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen worden toegekend of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast.

Er dient dus te worden nagegaan of de terugwerkende kracht toelaatbaar is voor de betrokken onderdelen. 5.1. In het eerste lid van artikel 19 wordt bepaald dat de artikelen 3, 5 en 7 van het te nemen besluit "uitwerking [hebben] op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018 en waarvoor de toepassing van artikel 78, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting [1992] is gevraagd".

Artikel 78 van het WIB 92 werd aangevuld met een paragraaf 2 bij artikel 86 van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten0 `houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen'. Dat artikel 86 maakt deel uit van titel VI ("Achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden") van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten0, dat de artikelen 84 tot 108 omvat. Artikel 108 van die wet luidt: "Deze titel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018." De link met het aanslagjaar 2019 is echter weggevallen in de ontworpen inwerkingtredingsbepaling. In artikel 19, eerste lid, van het ontwerp dient te worden geschreven: "De artikelen 3, 5 en 7 hebben uitwerking vanaf aanslagjaar 2019 en zijn van toepassing op de beroepsverliezen..." 5.2. In het tweede lid van artikel 19 wordt bepaald dat artikel 4 uitwerking heeft vanaf aanslagjaar 2019.

In het verslag aan de Koning wordt voor die terugwerking een verantwoording gegeven die gekoppeld is aan de invoeging van een paragraaf 2 in artikel 78 van het WIB 92. De wijziging die hier wordt doorgevoerd heeft echter een ruimere draagwijdte dan artikel 78, § 2, van het WIB 92. Daarom is aan de gemachtigde gevraagd hoe de terugwerking van deze ruimere gelding verantwoord wordt. Het antwoord luidde: "A l'occasion du traitement de cette question, il nous est apparu que la réponse donnée antérieurement quant à la justification de l'entrée en vigueur de l'article 4, du projet, était erronée (...).

La justification n'est donc pas liée à l'entrée en vigueur de l'article 78, § 2, CIR 92, mais bien à celle de la dernière modification de l'article 51, alinéa 1er, CIR 92, telle que modifiée par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, auquel se réfère l'article 7, § 6, AR/CIR 92 sujet à modification. L'article 51, alinéa 1er, CIR 92, visé à l'article 7, § 6, AR/CIR 92, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019. C'est pourquoi l'entrée en vigueur de la présente modification est réglée sur celle-ci." Artikel 51 van het WIB 92 is inderdaad gewijzigd bij artikel 56 van de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten `betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie', met ingang van 1 januari 2018 (zie artikel 58 van die wet).

De inwerkingtreding van artikel 4 van het ontwerp dient dan ook in lijn te worden gebracht met artikel 58 van de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, door in artikel 19, tweede lid, van het ontwerp te schrijven "vanaf 1 januari 2018". 5.3. Artikel 19, vierde lid, van het ontwerp dient, aansluitend bij de inwerkingtreding van de te wijzigen bepalingen, als volgt te worden geherformuleerd: "De artikelen 8, 9 en 15 tot 17 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2019 en zijn van toepassing op attesten die worden uitgereikt vanaf aanslagjaar 2020." 5.4. Artikel 19, vijfde lid, van het ontwerp bepaalt dat artikel 10 "uitwerking [heeft] op de pensioenen die vanaf 1 januari 2017 zijn betaald of toegekend". Het gaat om een bepaling inzake kennisgevingsverplichtingen. Aan de gemachtigde is gevraagd wat de zin is van het geven van terugwerkende kracht aan dergelijke verplichtingen, waaraan onmogelijk nog kan worden voldaan. Het antwoord luidde: "En effet, l'article 92, § 4, alinéa 2, AR/CIR 92, en projet, semble introduire un changement dans la procédure mise en place, auquel cas la rétroactivité serait problématique. Dans la pratique, cependant, il n'en est rien, étant donné que lors de l'insertion de l'article 321ter dans le CIR 92 par la loi du 25 décembre 2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions, l'intention du législateur de ne pas demander, dans les cas de figure visés, deux fois les mêmes informations était déjà formulée clairement. Ainsi, l'exposé des motifs du projet de loi précité a livré ce commentaire, sous la rubrique concernant les articles 3 et 4 : `Les revenus pour lesquels une exonération de droit interne est accordée ne sont plus soumis à la retenue du précompte professionnel et à l'obligation de fiche y liée (les fiches 281 ou 325). Afin d'éviter que la Belgique ne puisse plus remplir ses obligations en matière d'échange internationale de données, l'obligation de fiche existante est remplacée par une obligation de fiche alternative pour les organismes de pensions.'(1) Il n'est donc pas à craindre que l'ajout de la disposition dispensatoire à l'article 92, § 4, alinéa 2, AR/CIR 92, puisse modifier dans la pratique la procédure mise en place depuis l'insertion de l'article 321ter dans le CIR 92, par la loi du 25 décembre 2016 précitée, qui est entre en vigueur `le 1er janvier 2017 et est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir de cette même date'." De wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten `tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen' is luidens zijn artikel 5 in werking getreden op 1 januari 2017 en van toepassing op de pensioenen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend.

Gelet daarop kan de terugwerking worden gebillijkt. Wel dient te worden aangesloten bij de formulering van dat artikel 5 door te schrijven: "Artikel 10 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en is van toepassing op de pensioenen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend." 5.5.1. Artikel 19, zesde tot tiende lid, van het ontwerp bepaalt de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van artikel 12 van het te nemen besluit. Op de vraag of de terugwerking van dergelijke procedurele regels praktisch mogelijk is, antwoordde de gemachtigde het volgende: "Les modifications apportées par l'article 12 du projet mettent à jour l'AR/CIR 92 par rapport à des éléments de procédure déjà en place en exécution de la loi. Ces modifications n'entraînent donc pas en elles-mêmes de modification de nature procédurale. Ainsi : l'article 12, a, du projet, complète l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, afin qu'il soit également fait mention des entreprises qui paient ou attribuent une `prime de navigation en système', dont le régime est introduit par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, avec une disposition d'entrée en vigueur qui prévoit que ce régime `(...) produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.'. De plus, les termes actuels de l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, qui désignent les entreprises `où s'effectue un travail en équipe' désignent également les entreprises qui appliquent le régime de navigation en système en vertu de l'article 2755, § 4, CIR 92, introduit par la loi du 23 mars 2019 précitée. Il convenait donc de mettre à jour l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, pour préciser que dans ce cas de figure la prime qui entre en ligne de compte ne s'appelle pas `prime d'équipe' mais `prime de navigation en système'. Cependant, en l'absence d'une telle mise à jour, cela ne signifie pas que les primes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre du régime de navigation en système dussent remplir la condition d'être qualifiées de `prime d'équipe' et non de `prime de navigation en système', puisque la condition relative à l'existence d'une `prime de navigation en système' est bien prévue par la loi. C'est pourquoi la présente mise à jour n'entraîne pas en elle-même une modification de nature procédurale ; - l'article 12, b, du projet, adapte les taux renseignés à l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, calculés en application des dispositions de l'article 2755, CIR 92, dont la base commune est le taux établi au § 1er, alinéa 1er de l'article précité. Ce ne sont donc pas les dispositions de l'AR/CIR 92 qui déterminent le taux mais bien celles du CIR 92. Deux taux sont ici modifiés : - le taux de 15,6% devient 22,8% car celui-ci est le taux de base renseigné à l'article 2755, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, dont le taux a été relevé de 20,4% à 22,8% par la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2016.

Par conséquent, il convient d'observer que le taux de 15,6% renseigné à l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, n'était quant à lui plus à jour depuis la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, mais dont l'entrée en vigueur était également fixée au 1er janvier 2016 ; - le taux de 17,8% qui devient 25% est quant à lui la conséquence du taux de base de 22,8% de l'article 2755, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, discuté plus haut, auquel s'ajoutent 2,2 points de base, en application de l'article 2755, § 3, CIR 92 : ` § 3. La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.' La même entrée en vigueur rétroactive s'applique donc sans entraîner de modification de nature procédurale étant donné que le fait déterminant qui impacte l'élément de procédure relatif à l'application de ce taux est également le changement du taux de base, qui entre en vigueur au 1er janvier 2016 dans le CIR 92. - l'article 12, c, du projet prévoit de mettre à jour la même disposition que supra dans les cas visés à l'article 2755, § 5, CIR 92, pour lesquels le taux applicable est de 3% : `Pour les entreprises visées par l'alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés. (article 2755, § 5, alinéa 3, CIR 92)'.

Etant donné que cet article 2755, § 5, CIR 92, inséré par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, entre en vigueur `aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018', l'entrée en vigueur rétroactive de la présente modification n'entraîne pas de modification de nature procédurale sur l'élément de procédure relatif au taux, lequel est déjà applicable depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 mars 2018 précitée. - l'article 12, d, du projet, met à jour l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, par rapport à ce qui est déjà d'application en exécution de la loi à partir du 1er janvier 2019, n'entraînant aucune modification de nature procédurale. Cette mise à jour porte sur deux points distincts : - d'une part, la prise en compte du `régime de navigation en système' introduit à l'article 2755, § 4, CIR 92, par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, avec une entrée en vigueur rédigée comme suit : `L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.' ; - d'autre part, le relèvement du taux de 3 % à 6%, aux cas visés à l'article 2755, § 5, CIR 92, conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 10, CIR 92, rédigé comme suit : `A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.' - l'article 12, e, du projet, en relevant le taux visé à l'article 2755, § 5, alinéa 3, CIR 92, à 18%, ne fait que mettre à jour l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, par rapport à ce qui est déjà d'application en exécution de la loi à partir du 1er janvier 2020 conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 10, CIR 92, rédigé comme suit : `A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.'.

Cette mise à jour n'entraîne pas non plus de modification de nature procédurale Le fait déterminant pour l'application de cet élément de procédure, à savoir le taux, n'est pas non plus la disposition de l'AR/CIR 92, mais celle du CIR 92 ; - l'article 12, f, du projet, met également à jour l'article 952, § 3, c, 9°, AR/CIR 92, afin de tenir compte des nouveaux cas de figure prévus à l'article 2757, CIR 92, entièrement remplacé par la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, dont l'entrée en vigueur est fixée `au 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.' Une entrée en vigueur rétrospective de la présente mise à jour, alignée sur celle de la disposition modificative du CIR 92 précitée, ne comporte donc pas d'impact de nature procédurale, puisque la modification de cet élément de procédure, en application de l'article 2757, CIR 92, est déjà applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 137, de la loi du 26 décembre 2015 précitée." Gelet op deze toelichting kan de terugwerkende kracht worden aanvaard. 5.5.2. Artikel 19, zevende tot negende lid, van het ontwerp bepaalt ook de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van artikel 14 van het te nemen besluit. Ook de wijzigingen die het voorwerp zijn van artikel 14 van het ontwerp zijn van procedurele aard. Op de vraag hoe aan deze bepalingen terugwerkende kracht kan worden verleend, antwoordde de gemachtigde het volgende: "L'ensemble des dispositions de l'article 14, du projet, mettent à jour la `Liste des codes relative à la nature des revenus en application des articles 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR 92'contenue à l'annexe IIIbis, AR/CIR 92.

Ces articles 90, § 3, et 952, § 3, a, AR/CIR 92, exigent du contribuable qu'il remplisse la condition de mentionner `dans le cadre `nature des revenus': le code qui est repris à l'annexe IIIbis' pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel prévue par la loi.

Dans ce dernier cas, la rétroactivité pour les dispositions de l'article 14, du projet, serait opposable au contribuable, ce qui ne pouvait pas être l'intention de l'auteur du présent projet.

Au vu de ces considérations, nous proposons donc de corriger l'article 19, du projet, afin de faire entrer en vigueur l'article 14, du projet, à partir de l'exercice d'imposition qui se rattache (...) à la période imposable dont la date de début est [au plus tôt] le 10ème jour qui suit la publication du présent projet d'arrêté." Met de suggestie van de gemachtigde kan worden ingestemd.

De griffier A. Goossens De voorzitter J. Baert _______ Nota (1) Voetnoot in het citaat: Doc Parl 2198/001, p.8 (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2198/54K2198001.pdf).

20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 21, eerste lid, 5°, eerste streepje, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten; - artikel 23, § 3; - artikel 36, § 2, elfde lid, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten; - artikel 57, laatstelijk gewijzigd, in de Franse tekst, bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten; - artikel 66, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten; - artikel 129, tweede lid; - artikel 14549, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten2; - artikel 266, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten; - artikel 2755, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten; - artikel 2755, § 6, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten1; - artikel 27510, zesde lid, ingevoegd bij de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten3; - artikel 27511, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten; - artikel 2757, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten en vervangen bij de wet van 26 december 2015; - artikel 250; - artikel 312; - artikel 323/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën sluiten;

Gelet op de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, artikel 49;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten0 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen, individuele levensverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten2 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 5 en 14;

Overwegende dat dit besluit slechts technische correcties aanbrengt aan reeds bestaande bepalingen en het dus op zich geen enkele impact heeft op de begroting;

Gelet op advies 68.302/3 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het KB/WIB92

Artikel 1.In het opschrift van afdeling II van hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92, worden de woorden "artikel 21, 5° " vervangen door de woorden "artikel 21, eerste lid, 5° ".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten7, worden in de inleidende zin en in de bepaling onder 5° de woorden "artikel 21, 5°, " vervangen door de woorden "artikel 21, eerste lid, 5°, ".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995, wordt de bepaling onder 6° als volgt hersteld: "6° de tijdens latere belastbare tijdperken geleden beroepsverliezen, in het geval vermeld in artikel 78, § 2, van hetzelfde Wetboek.".

Art. 4.In artikel 7, § 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995, worden de woorden "artikelen 27" vervangen door de woorden "artikelen 24 tot 27".

Art. 5.Aan artikel 10 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of, in het geval vermeld in artikel 78, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, latere belastbare tijdperken" worden ingevoegd tussen de woorden "vorige belastbare tijdperken" en de woorden "geleden beroepsverliezen";2° de woorden "artikel 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" worden vervangen door de woorden "artikel 155 van hetzelfde Wetboek".

Art. 6.In artikel 19 van hetzelfde besluit, hersteld door het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° worden de woorden " hybride voertuig dat niet beantwoordt aan de in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vastgelegde voorwaarden" telkens vervangen door de woorden " hybride voertuig zoals bedoeld in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992";2° worden de woorden "hybride voertuigen die niet beantwoorden aan de in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vastgelegde voorwaarden" vervangen door de woorden "hybride voertuigen zoals bedoeld in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992".

Art. 7.In artikel 63, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten5, worden de woorden "of tijdens een vorig belastbaar tijdperk geleden beroepsverlies, dat krachtens artikel 129 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" vervangen door de woorden ", tijdens een vorig belastbaar tijdperk of, in het geval vermeld in artikel 78, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tijdens een later belastbaar tijdperk geleden beroepsverlies dat krachtens artikel 129 van hetzelfde Wetboek".

Art. 8.In het opschrift van afdeling XXVundecies/7 van hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten1, worden in de Franse tekst de woorden " assurance assistance juridique " vervangen door de woorden " assurance protection juridique".

Art. 9.In artikel 6318/17, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten1, worden in de Franse tekst de woorden "assurance assistance juridique" telkens vervangen door de woorden "assurance protection juridique".

Art. 10.Artikel 92, § 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten6, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De instellingen die pensioenen betalen of toekennen die bij toepassing van artikel 230, eerste lid, 4° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen, zijn ervan vrijgesteld om de in dit artikel vermelde fiches en samenvattende opgave voor die pensioenen in te dienen wanneer er een fiche als bedoeld in artikel 321ter van het hetzelfde Wetboek voor wordt ingediend.".

Art. 11.In hoofdstuk II van hetzelfde besluit, wordt het opschrift van afdeling IIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten4 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007, vervangen als volgt: "Afdeling IIbis. - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 2751 tot 27511)".

Art. 12.In artikel 952, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten4 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 27 januari 2009, 5 december 2011, 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, 19 juli 2018, 13 april 2019, en 29 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, derde lid, worden in de bepaling onder 5° de woorden "of een systeemvaartpremie" ingevoegd tussen de woorden "een ploegenpremie" en de woorden "betalen of toekennen"; b) in paragraaf 3, c, worden in de bepaling onder 7° de woorden "aan 15,6 pct." vervangen door de woorden "aan 22,8 pct." en worden de woorden "aan 17,8 pct." vervangen door de woorden "aan 25 pct."; c) in paragraaf 3, c, worden in de bepaling onder 7°, zoals gewijzigd bij b), de woorden "of, voor de in artikel 2755, § 5, van hetzelfde Wetboek bedoelde ondernemingen, aan 3 pct." ingevoegd tussen de woorden "aan 25 pct." en de woorden "van de overeenkomstig artikel 31"; d) in paragraaf 3, c, worden in de bepaling onder 7°, zoals gewijzigd bij c), de woorden "aan 3 pct." vervangen door de woorden "aan 6 pct." en worden de woorden "of systeemvaartpremies" ingevoegd tussen het woord "ploegenpremie" en het woord "inbegrepen"; e) in paragraaf 3, c, worden in de bepaling onder 7°, zoals gewijzigd bij d), de woorden "aan 6 pct." vervangen door de woorden "aan 18 pct."; f) in paragraaf 3, c, wordt in de bepaling onder 9°, de inleidende zin als volgt vervangen: "9° voor de in paragraaf 1, derde lid, 7°, bedoelde schuldenaars: een negatief bedrag gelijk aan 0,12 pct.of, voor de in artikel 2757, tweede lid, b en c, van het voormelde Wetboek bedoelde werkgevers, een negatief bedrag gelijk aan 1 pct., of, voor de in artikel 2757, derde lid, b, 2°, van hetzelfde Wetboek bedoelde werkgevers, een negatief bedrag gelijk aan 1,12 pct. van:".

Art. 13.In artikel 110, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten3, worden in de bepaling onder 2° en 4° de woorden "artikel 21, 5°, " vervangen door de woorden "artikel 21, eerste lid, 5°, ".

Art. 14.In de bijlage IIIbis bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten4, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, 19 juli 2018, 13 april 2019 en 29 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de code "46 algemene maatregel (Art.2757, WIB 92)" wordt vervangen door de code "46 algemene maatregel (Art. 2757, derde lid, b, 1° en c, WIB 92)"; 2° de code "54 algemene maatregel (Art.2757, 4de lid, WIB 92)" wordt vervangen door de code "54 algemene maatregel (Art. 2757, derde lid, b, 2°, WIB 92)"; 3° tussen de code "56 algemene maatregel (Art.2757, 3de lid, a, WIB 92)", en de code "60 starters (Art. 27510, eerste lid, WIB 92)" wordt een code ingevoegd, luidende: "57 ploegenpremies werken in onroerende staat (Art. 2755, § 5, WIB 92)"; 4° tussen de code "62 startersjobs voor jongeren (Art.27511, WIB 92)" en de code "80 steunzone (Art. 2758, § 1, vijfde lid, WIB 92)" wordt een code ingevoegd, luidende: "63 ploegenpremies systeemvaart (Art. 2755, § 4, WIB 92)". HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten0 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen, individuele levensverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen

Art. 15.In het opschrift van het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten0 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen, individuele levensverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten1, worden in de Franse tekst de woorden "assurance assistance juridique" vervangen door de woorden "assurance protection juridique".

Art. 16.In artikel 1, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden in de Franse tekst de woorden "assurance assistance juridique" vervangen door de woorden "assurance protection juridique";2° in het tweede lid worden in de Nederlandse tekst de woorden "op 1 maart" vervangen door de woorden "voor 1 maart".

Art. 17.In artikel 3/1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten1, worden in de Franse tekst de woorden de woorden "assurance assistance juridique" telkens vervangen door de woorden "assurance protection juridique". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten2 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig

Art. 18.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector sluiten2 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, worden de woorden "hybride voertuig dat vóór 1 januari 2020 op de markt is gebracht en dat niet beantwoordt aan de in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vastgelegde voorwaarden" vervangen door de woorden "hybride voertuig zoals bedoeld in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en dat vóór 1 januari 2020 op de markt is gebracht,". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding en slotbepaling

Art. 19.De artikelen 3, 5 en 7 hebben uitwerking vanaf aanslagjaar 2019 en zijn van toepassing op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018 en waarvoor de toepassing van artikel 78, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen is gevraagd.

Artikel 4 heeft uitwerking vanaf 1 januari 2018 en en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019.

Artikelen 6 en 18 treden in werking op 1 januari 2020.

De artikelen 8, 9 en 15 tot 17 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2019 en zijn van toepassing op attesten die worden uitgereikt vanaf aanslagjaar 2020.

Artikel 10 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en is van toepassing op de pensioenen die vanaf dezelfde datum worden betaald of toegekend.

Artikel 12, b), heeft uitwerking vanaf 1 januari 2016 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf diezelfde datum zijn betaald of toegekend.

Artikel 12, f), heeft uitwerking vanaf 1 april 2016 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf diezelfde datum zijn betaald of toegekend.

Artikel 12, c), heeft uitwerking vanaf 1 januari 2018 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf diezelfde datum zijn betaald of toegekend.

Artikel 12, a) en d), heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf diezelfde datum zijn betaald of toegekend.

Artikel 12, e), treedt in werking op 1 januari 2020 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend.

Artikel 14 treedt in werking vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk dat aanvangt op de tiende dag na de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 20.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^