Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 april 2014
gepubliceerd op 06 juni 2014

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014203619
pub.
06/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/25/2014203619/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Afdeling 1. - Beroepsherscholing

Art. 2 Artikel 106 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de wet van 13 juli 2006, wordt aangevuld met twee leden, luidende : "De in het eerste lid bedoelde financiële voordelen worden geweigerd als de gerechtigde geniet van gelijkaardige voordelen toegekend krachtens een decreet, een besluit of een ordonnantie, door de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelnemen aan de beroepsherinschakeling van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Indien het bedrag van deze voordelen minder is dan het bedrag van de voordelen toegekend in het kader van de uitkeringsverzekering, kan de betrokkene aanspraak maken op het verschil ten laste van de verzekering.

De in het vorige lid bedoelde bepaling is niet van toepassing als de voornoemde decreten, besluiten of ordonnanties de cumulatie verbieden of een beperkte cumulatie toestaan van de voordelen die ze toekennen met de gelijkaardige voordelen toegekend krachtens andere wetgevingen.".

Art. 3 Artikel 109bis van dezelfde gecoördineerde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006 wordt aangevuld met twee leden, luidende : "De in het tweede en derde lid bedoelde financiële voordelen worden geweigerd als de gerechtigde geniet van gelijkaardige voordelen toegekend krachtens een decreet, een besluit of een ordonnantie, door de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelnemen aan de beroepsherinschakeling van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Indien het bedrag van deze voordelen minder is dan het bedrag van de voordelen toegekend in het kader van de uitkeringsverzekering, kan de betrokkene aanspraak maken op het verschil ten laste van de verzekering.

De in het vorige lid bedoelde bepaling is niet van toepassing als de voornoemde decreten, besluiten of or-donnanties de cumulatie verbieden of een beperkte cumulatie toestaan van de voordelen die ze toekennen met de gelijkaardige voordelen toegekend krachtens andere wetgevingen.". Afdeling 2. - Omzetting van het moederschapsverlof

Art. 4 In artikel 114, zevende lid van dezelfde gecoördineerde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en vervangen bij de wet van 13 april 2011, worden de woorden "in artikel 30, § 2, eerste en tweede lid" vervangen door de woorden "in artikel 30, § 2, eerste tot vijfde lid" en worden de woorden "of in artikel 25quinquies, § 2, eerste en tweede lid, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen" opgeheven. Afdeling 3. - Moederschapsbescherming

Art. 5 Artikel 115 van dezelfde gecoördineerde wet, vervangen bij de programmawet van 22 december 2008, wordt vervangen als volgt : "

Art. 115.De tijdvakken van rust bedoeld in artikel 114 kunnen enkel als dusdanig in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat de gerechtigde alle werkzaamheid of de gecontroleerde werkloosheid heeft onderbroken.

De voorwaarde bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing : 1° gedurende het tijdvak waarin de gerechtigde gebruik maakt van de mogelijkheid bedoeld in artikel 114, zesde lid; 2° gedurende het tijdvak van verlenging van de nabevallingsrust ten belope van de tijdvakken waarin de werkneemster een werkzaamheid gedurende een in artikel 114bis bedoelde periode van moederschapsbe-scherming heeft uitgeoefend of een aangepaste werkzaamheid gedurende haar arbeidsongeschiktheid onder de in artikel 100, § 2, bedoelde voorwaarden heeft hervat, van de zesde week of de achtste week in geval van de geboorte van een meerling, tot en met de tweede week voorafgaand aan de bevalling.". Afdeling 4. - Bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid

Art. 6 In artikel 80 van dezelfde gecoördineerde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 7°, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002 en bij de wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid, wordt vervangen als volgt : "7° onderzoekt de verslagen die hem door de Geneeskundige raad voor invaliditeit bezorgd worden in uitvoe-ring van artikel 82, eerste lid, 6° en door de Dienst voor administratieve controle in uitvoering van artikel 161, § 2, 3°;het brengt binnen de door de Koning te stellen termijnen, aan de Minister verslag uit over de te treffen maatregelen waartoe het besloten heeft of welke het voorstelt;" b) de bepaling onder 8°, opgeheven bij de programmawet van 17 juni 2009, wordt hersteld als volgt : "8° stelt de richtlijnen vast voor de organisatie van de controle van de arbeidsongeschiktheid, op basis van de voorstellen van de Geneeskundige raad voor invaliditeit na advies van de Technisch medische raad, bedoeld in artikel 85;".

Art. 7 Artikel 82, eerste lid, van dezelfde gecoördineerde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving, wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende : "6° werkt de verslagen inzake arbeidsongeschiktheid uit en bezorgt deze samen met de aanbevelingen ingegeven door zijn bevindingen aan het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.".

Art. 8 In artikel 141, § 1, eerste lid, van dezelfde gecoördineerde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I), worden de bepalingen onder 13° en 14° opgeheven.

Art. 9 In artikel 153 van dezelfde gecoördineerde wet, vervangen bij de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste paragraaf, tweede lid wordt vervangen als volgt : "De adviserend geneesheren moeten de richtlijnen van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle naleven en de therapeutische vrijheid van de zorgverleners in acht nemen bij de vervulling van hun opdrachten bedoeld onder 1), 2) en 4) en de richtlijnen van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen bij de vervulling van hun opdrachten bedoeld onder 3) naleven.". 2° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen als volgt : "De adviserend geneesheren bezorgen de Dienst voor uitkeringen de verslagen betreffende de controle van de arbeidsongeschiktheid, binnen de termijn en volgens de modaliteiten bepaald door voornoemde Dienst.".

Art. 10 In artikel 155, § 1, eerste lid, 2°, van dezelfde gecoördineerde wet, vervangen bij de wetten van 22 augustus 2002 en 10 december 2009, worden de woorden "naar de richtlijnen van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, naar de richtlijnen van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen" ingevoegd tussen de woorden "die zich niet schikken naar de verzekeringsregelen," en de woorden "of naar de voorwaarden en de regelen vastgesteld met toepassing van artikel 127, § 3".

Art. 11 Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2015. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 Art. 12 In artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971, laatst gewijzigd bij de wet van 11 juin 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt de zin "De Koning kan sommige periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en sommige afwezigheden wanneer het gaat om personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, met periodes van arbeid gelijkstellen." vervangen als volgt : "De Koning kan de periodes bepalen die met periodes van arbeid kunnen worden gelijkgesteld met het oog op de verlenging van de arbeidsonderbreking."; 2° het zevende lid wordt vervangen als volgt : "De Koning bepaalt de duur alsmede de voorwaarden en de nadere regels waaronder, in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder, de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de afwezigheden bedoeld in dit artikel, worden omgezet in een verlof voor de werknemer die de vader is of die voldoet aan de in artikel 30, § 2, eerste tot vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalde voorwaarden.De Koning kan in geval van omzetting van het moederschapsverlof een andere werknemer gelijkstellen met de werknemer die de vader is."; 3° het achtste lid wordt vervangen als volgt : "Vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van het moeder-schapsverlof, mag hij niet door de werkgever worden ontslagen totdat een periode van een maand is verstreken die ingaat op het einde van het verlof, behalve om redenen die vreemd zijn aan dit verlof.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Art. 13 In artikel 8, § 1, derde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt : "4° zich aanmeldt bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer a) voor een spontane raadpleging in toepassing van de wetgeving op het gezondheidstoezicht van de werknemers;b) voor een bezoek vóór de werkhervatting in het kader van het gezondheidstoezicht op de werknemers;dat bezoek kan plaatshebben vóór de werkelijke werkhervatting gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.".

Art. 14 In dezelfde wet wordt een artikel 32bis ingevoegd, luidende : "

Art. 32bis.De verzekeringsonderneming neemt de kosten van professionele revalidatie en herscholing ten laste, waarvan zij en de getroffene de noodzakelijkheid als gevolg van het arbeidsongeval erkennen. Zij neemt de kosten ten laste als de erkenning gebeurt op een datum voorafgaand aan de datum van genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 24, eerste lid, of aan de datum waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont als bedoeld in artikel 24, tweede lid.

De Koning bepaalt de kosten van professionele revalidatie en herscholing die voor tenlasteneming in aanmerking komen, de voorwaarden waaronder de verzekeringsonderneming en de getroffene hun akkoord verlenen, en de tarieven op basis waarvan de kosten worden ten laste genomen.".

Art. 15 In artikel 58, § 1, 19°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007, worden de woorden "het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact" vervangen bij de woorden "het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". HOOFDSTUK 5. - Oprichting van een Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid Art. 16 In de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling, wordt in Hoofdstuk III, een afdeling 4/1 ingevoegd, luidende : "Afdeling 4/1. Oprichting van een Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid".

Art. 17 In dezelfde wet wordt een artikel 89/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 89/1.Een Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid wordt opgericht dat belast wordt met volgende opdrachten : 1° gestandaardiseerde methoden voorstellen voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid met als doel-stelling een harmonisatie van de evaluaties in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid;2° ontwikkelen van aanbevelingen van goede praktijk in sociale verzekeringsgeneeskunde inzake geneeskundige deskundigheid en meewerken aan hun actualisering;3° standaarden voor geneeskundige communicatie voorstellen, met de toestemming van de patiënt, tussen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid;4° bijdragen tot een betere kennis van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid;5° ontwikkelen van aanbevelingen van gemeenschappelijke trajecten inzake de beroepsherinschakeling in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid. Deze voorstellen en aanbevelingen zullen naar de beheerscomités van de verschillende betrokken takken van de sociale zekerheid worden gestuurd. De Nationale Arbeidsraad zal geraadpleegd worden over de voorstellen en aanbevelingen van het College voor de onderwerpen die deze Raad aanbelangen.

De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, de in het eerste lid bepaalde opdrachten van het College aanvullen.

De zetel, de samenstelling en de werkingsregelen van het College worden door de Koning bepaald die even-eens de voorzitter en de leden benoemt.". HOOFDSTUK 6. - Versterking van de werkbonus Art. 18 Artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, ingevoegd door de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wetten van 11 juli 2005 en 8 juni 2008, wordt aangevuld met de volgende zin : "Hij kan ook, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, naar maximaal bedrag verwijzen met door Hem te bepalen modaliteiten en voorzien dat het individuele loon van de werknemer een nieuwe bepalende factor is.".

Art. 19 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014. HOOFDSTUK 7. - Continuarbeid in de Vlaamse havenbedrijven Art. 20 Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers van de Vlaamse havenbedrijven Antwerpen, Zeebrugge, Oostende en Gent en op de volgende werknemers die door hen worden tewerkgesteld : a) de werknemers die de schepen begeleiden binnen de haven en/of het verkeer binnen de haven en het binnenvaartverkeer coördineren;b) de werknemers die ondersteunen bij de begeleiding van de schepen binnen de haven of instaan voor de begeleiding van de teams bij het meren en ontmeren van schepen in de sluizen en/of langsheen kades en steigers;c) de werknemers die de toegang en de bezetting regelen van de sluis, de sluisspanning doen en/of instaan voor de coördinatie van de verschillende actoren van het havengebeuren;d) de werknemers die instaan voor het leiden en begeleiden van de werknemers verantwoordelijk voor de toewijzing van ligplaatsen en/of die instaan voor het verloop van het ligplaatsenbeheer;e) de werknemers die toezien op de toewijzing van een ligplaats aan de schepen en op de opvolging van de havenpolitieverordeningen;f) de werknemers die instaan voor de bediening van bruggen en sluizen in het havengebied;g) de werknemers die instaan voor het meren en ontmeren van de schepen in de sluizen en/of langsheen de kades en steigers;h) de werknemers die de schepen ter plaatse bij het aan/afmeren assisteren en hiertoe het manoeuvre in samenwerking met andere actoren binnen het havengebeuren coördineren, en die tevens controle doen op eventuele schade aan de infrastructuur veroorzaakt door het schip;i) de bemanning van de sleepboten van de Vlaamse havenbedrijven en hun opzichter of leidinggevende;j) de werknemers die instaan voor de planning en/of verdeling van de sleeptaken;k) de werknemers die instaan voor de uitvoering van onderhoudstaken en/of specifiek technische taken aan de sleepboten van de Vlaamse havenbedrijven en desgevallend leiding geven aan hun teams;l) de werknemers die instaan voor de controle op de activiteiten in de haven, het binnenvaartverkeer en/of het effectief ruimtegebruik in de haven ten opzichte van de bestaande reglementering in de haven. Art. 21 Wanneer ploegenarbeid wordt verricht door de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van dit hoofdstuk, dan geldt voor hen dezelfde regeling als die bepaald in artikel 22, 2°, van de arbeidswet van 16 maart 1971. HOOFDSTUK 8. - Geïntegreerde politie Art. 22 Artikel 190 van de programmawet (I) van 24 december 2002 wordt vervangen door volgende bepaling : "

Art. 190.§ 1. De toelagen bedoeld in de artikelen 10 tot 14 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, worden uitgekeerd aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, hierna RSZPPO genoemd, voor rekening van de politiezones.

De RSZPPO brengt deze toelagen in mindering op het totaal aan sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd door elke politiezone. § 2. De financiering van de in § 1 vermelde toelagen gebeurt door een voorafname op de opbrengst van de btw-ontvangsten. § 3. Vanaf 1 januari 2014 wordt een bedrag van 114,9 miljoen euro toegewezen aan de RSZPPO ten titel van jaarlijks voorschot op de in § 1 vermelde toelagen. Het bedrag van het jaarlijks voorschot volgt de evolutie van de gezondheidsindex. Het wordt in twaalf gelijke maandelijkse schijven gestort aan de RSZPPO." Art. 23 Artikel 13bis van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002, wordt vervangen als volgt : "

Art. 13bis.Een toelage ten laste van de Schatkist wordt toegekend aan de gemeenten of aan de meergemeentepolitiezones ter compensatie, wat de naar de politiezones overgehevelde rijkswachters en militairen betreft, van de last die voortvloeit uit de werkgeversbijdrage die verschuldigd is in toepassing van de artikelen 16, 18, 4), en 22 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen." Art. 24 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014. HOOFDSTUK 9. - Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Art. 25 Artikel 154, § 2, derde lid, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, wordt aangevuld als volgt : "Als het definitieve bedrag lager ligt dan de per voorlopige twaalfden betaalde voorschotten, dan moet het saldo door de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid teruggestort worden aan de Staat. Als dit bedrag hoger ligt, dan moet de Staat het saldo betalen aan de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.".

Art. 26 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014. HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid Art. 27 In artikel 17bis, § 1, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, laatst gewijzigd bij de wet van 21 augustus 2008, wordt de bepaling onder 9° ingevoegd, luidende : "9° de verenigingen zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bestaande uit overheidsdiensten van de gemeenschappen en de gewesten en/of openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die ressorteren onder de gemeenschappen en de gewesten, voor zover hun doel betrek-king heeft op het ondersteunen van hun leden en het aanbieden van gezamenlijke middelen inzake informatie- en communicatietechnologie.".

Art. 28 In artikel 17bis, § 2, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 21 augustus 2008, worden de woorden "bedoeld in § 1, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7° of 8°" vervangen door de woorden "bedoeld in § 1, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° of 9°".

Art. 29 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 april 2013. HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van diverse bepalingen inzake de jaarlijkse vakantie van de werknemers Art. 30 In artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden "gedurende het kalenderjaar bij het begin of de activiteitshervatting" vervangen door de woorden "gedurende de periode van begin of van hervatting van een activiteit"; 2° de bepaling wordt aangevuld met een lid, luidende : "Hij bepaalt wat moet worden verstaan onder 'begin van een activiteit' en 'hervatting van een activiteit'.".

Art. 31 In artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrek-king tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wette-lijke pensioenstelsels, worden de woorden "en 5" vervangen door de woorden ", 5 en 17bis".

Art. 32 In hetzelfde besluit wordt een artikel 19quater ingevoegd, luidende : "

Art. 19quater.Onder "aanvullende vakantie" wordt verstaan de afwezigheid van het werk ingevolge schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens jaarlijkse vakantie bedoeld in artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971.".

Art. 33 In artikel 9 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, zoals gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998 en 22 mei 2001, het koninklijk besluit van 5 november 2002 en de wet van 24 december 2002, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 vormt, wordt een paragraaf 2 ingevoegd, luidende : " § 2. In afwijking van § 1, wordt het vakantiegeld van de gelegenheidsarbeiders, in de zin van artikel 31ter, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van de werkgevers die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren of die onder het paritair comité voor de uitzendarbeid ressorteren, wanneer de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf, berekend overeenkomstig artikel 41bis van het voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969.".

Art. 34 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 april 2012, met uitzondering van artikel 33 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2013. HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders voor wat de basisprincipes van de werkloosheidsverzekering betreft Art. 35 In artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2013, worden de paragrafen 1septies en 1octies ingevoegd, luidende : " § 1septies. Voor de toepassing van § 1, derde lid, i), zijn enkel uitkeringen verschuldigd aan de werkloze die cumulatief voldoet aan : 1° de toelaatbaarheidsvoorwaarden, zijnde de wachttijdvoorwaarden die de werkloze moet vervullen om van de werkloosheidsverzekering te kunnen genieten, inzonderheid door het leveren van het bewijs van een aantal arbeids-of gelijkgestelde dagen voorafgaand aan de werkloosheid;2° de toekenningsvoorwaarden, zijnde de voorwaarden die een werkloze die toelaatbaar is, moet vervullen om effectief uitkeringen te kunnen ontvangen, inzonderheid onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn, be-schikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ingeschreven zijn als werkzoekende en actief werk zoeken, arbeidsgeschikt zijn, verblijven in België, voldoen aan leeftijdsvoorwaarden en de voorschriften naleven inzake aangifte en controle van werkloosheidsperiodes. Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, bepaalt de Koning : 1° het vereiste aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen, de referteperiode waarin die dagen gelegen moeten zijn, de voorwaarden waaraan die arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen moeten voldoen en de wijze van bere-kenen van die arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen, waarbij een modulatie mogelijk is in functie van : a) de leeftijd van de werkloze;b) het arbeidsregime van de werknemer voorafgaand aan de werkloosheid, waarbij inzonderheid een onderscheid kan gemaakt worden tussen voltijdse werknemers, deeltijdse werknemers met behoud van rechten en vrijwillig deeltijdse werknemers.De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder voltijdse werknemer, deeltijdse werknemer met behoud van rechten en vrijwillig deeltijdse werknemer; c) specifieke karakteristieken van de vóór de werkloosheid uitgeoefende arbeid, zoals de tewerkstelling als havenarbeider, als zeevisser of als kunstenaar;2° onder welke voorwaarden en nadere regelen jongeren die niet voldoen aan de in a) gestelde vereisten, geacht worden te voldoen aan de wachttijdvoorwaarden omwille van de studies die ze voleindigd hebben. De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder jongere, studies en voleindigd hebben; 3° onder welke voorwaarden en nadere regelen de tijdelijk werkloze die door een arbeidsovereenkomst ver-bonden is waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is en de volledig werkloze die voorheen reeds voldeed aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden, vrijgesteld kan worden van de toelaatbaarheids-voorwaarden.De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder volledig werkloze, tijdelijk werkloze en werkloze die vroeger reeds voldeed aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, bepaalt de Koning : 1° wat dient te worden verstaan onder onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ingeschreven zijn als werkzoekende, arbeidsgeschikt zijn, verblijven in België, voldoen aan leef-tijdsvoorwaarden en de voorschriften naleven inzake aangifte en controle van werkloosheidsperiodes;2° in welke gevallen en onder welke voorwaarden en nadere regelen werklozen vrijgesteld kunnen worden van sommige toekenningsvoorwaarden, inzonderheid omwille van hun leeftijd, het volgen van studies of opleidingen, omwille van moeilijkheden veroorzaakt op sociaal en familiaal vlak, omwille van het afsluiten als kandi-daat-ondernemer van een overeenkomst met een activiteitencoöperatie of omwille van een vrijwillige militaire inzet. De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder het volgen van studies of opleidingen, moeilijkheden veroorzaakt op sociaal en familiaal vlak, het afsluiten als kandidaat-ondernemer van een overeenkomst met een activiteitencoöperatie en vrijwillige militaire inzet. " § 1octies. Het bedrag van de in § 1, derde lid, i), bedoelde verschuldigde uitkering voor elke kalendermaand wordt bepaald in functie van het aantal vergoedbare uitkeringsdagen of halve uitkeringsdagen en van het dagbedrag voor elke uitkeringsdag.

De Koning bepaalt de voorwaarden en nadere regelen voor vaststelling van het aantal vergoedbare uitkeringsdagen of halve uitkeringsdagen in elke kalendermaand, waarbij inzonderheid rekening gehouden wordt met : 1° de toelaatbaarheidsvoorwaarden en toekenningsvoorwaarden bedoeld in § 1septies;2° de aard van de werkloosheid, waarbij een onderscheid kan gemaakt worden naargelang de werkloze al dan niet nog verbonden is met een arbeidsovereenkomst met een werkgever;3° de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werkloze vooraleer hij werkloos werd, de gemiddelde weke-lijkse arbeidsduur van de maatpersoon, de uren en dagen waarop arbeid werd verricht, de uren en dagen waarop er recht op loon is;4° de invloed van de activiteiten en het inkomen van deze activiteiten die de werkloze verricht op werkloos-heidsdagen of in een periode van werkloosheid. De Koning bepaalt de voorwaarden en nadere regelen voor de vaststelling van het dagbedrag of het halve dagbedrag van de uitkering, waarbij inzonderheid rekening gehouden wordt met : 1° de hoogte van het loon dat de werkloze verdiende vooraleer hij werkloos werd, en, voor de werkloze die nog verbonden is met een arbeidsovereenkomst, de hoogte van het loon tijdens die arbeidsovereenkomst;2° de wekelijkse arbeidsduur van de werkloze vooraleer hij werkloos werd, en, voor de werkloze die nog ver-bonden is met een arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur tijdens die arbeidsovereenkomst;3° de gezinssamenstelling van de werkloze, waarbij een onderscheid kan gemaakt worden naargelang de werkloze al dan niet alleen woont en al dan niet personen ten zijnen laste heeft, waarbij rekening kan gehouden worden met de aard van bloed- of aanverwantschap, de omvang van het inkomen van de personen met wie de werkloze onder één dak leeft en de lasten die de werkloze heeft ten opzichte van bloed- of aanverwanten met wie hij niet meer onder één dak woont;4° de duur van de werkloosheid, waarbij de uitkering kan afnemen in functie van de werkloosheidsduur en waarbij bij langdurige werkloosheid de band met het vroegere loon kan verbroken worden;5° het beroepsverleden van de werkloze, zijn graad van verminderde geschiktheid en zijn leeftijd;6° het al dan niet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling;7° de aard, de omvang, het inkomen en het ogenblik van uitoefenen van activiteiten door de werkloze. Voor de overeenkomstig het vorige lid vastgestelde uitkeringen kan de Koning een maximum- en minimum-bedrag vaststellen, dat kan variëren in functie van de in het vorig lid opgesomde criteria.

Het basisbedrag van de overeenkomstig de vorige leden vastgestelde uitkering kan verhoogd worden met een toeslag, inzonderheid wanneer het een oudere werkloze betreft. De Koning bepaalt de berekeningswijze en de voorwaarden en nadere regelen van deze toeslag.".

Art. 36 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2012. HOOFDSTUK 1 3. - Sociaal statuut der zelfstandigen Afdeling 1. - De mandatarissen

Art. 37 In artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de programmawet van 30 december 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen als volgt : "Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 5bis en 13, § 3, worden personen die aangesteld zijn tot mandataris in een vereniging of vennootschap naar rechte of in feite die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt of die, zonder aangesteld te zijn, een mandaat uitoefenen in een dergelijke vereniging of vennootschap, op weerlegbare wijze geacht een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen. De zelfstandige beroepsbezigheid als mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belas-ting der niet-inwoners onderworpen vereniging of vennootschap, wordt op weerlegbare wijze geacht plaats te vinden in België." 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De Koning kan de wijze waarop de vermoedens, bedoeld in paragraaf 1, vierde en vijfde lid, kunnen worden weerlegd, vaststellen." Art. 38 Artikel 37 treedt in werking op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Afdeling 2. - Commissie voor vrijstelling van bijdragen

Art. 39 In artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende : "De zelfstandigen of de personen die hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens artikel 15, § 1, kunnen bij de ar-beidsrechtbank de wettigheid van de hen betreffende beslissing van de Commissie betwisten, met toepassing van artikel 581,1°, van het Gerechtelijk Wetboek. De arbeidsrechtbank wordt gevat met een verzoekschrift op tegenspraak overeenkomstig artikel 704, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt, op straffe van verval, ingediend binnen 2 maanden na de kennisgeving van de beslissing." Art. 40 Artikel 22 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor alle betwistingen met betrekking tot een beslissing genomen door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, gericht tegen de minister die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, kan de verschijning in persoon in naam van de Staat gedaan worden door elke ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid." Afdeling 3. - Hervorming van de berekening

van de sociale bijdragen voor zelfstandigen Art. 41 In artikel 11 van hetzelfde besluit vervangen bij de wet van 22 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3, zesde lid, wordt aangevuld met een bepaling onder e), luidende : "e) voor de zelfstandigen die naast hun zelfstandige activiteit een al dan niet vervroegd rustpensioen of een overlevingspensioen of een gelijkaardig voordeel genieten krachtens de pensioenregeling voor zelfstandigen of een andere pensioenregeling : een bijdrage te betalen gelijk aan de op hen van toepassing zijnde drempel inzake toegelaten activiteit overeenkomstig artikel 107, §§ 2, 3 en 5 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;"; 2° in paragraaf 5 worden in het vierde streepje van het vierde lid de woorden "op het ogenblik van de aanvraag" vervangen door de woorden "op de ingangsdatum van het pensioen". Art. 42 In artikel 13, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, hersteld bij de wet van 28 juni 2013, worden de woorden ", desgevallend begrensd overeenkomstig artikel 11, § 6" opgeheven.

Art. 43 De artikelen 41 en 42 treden in werking op 1 januari 2015. Afdeling 4. - Aanvullende pensioenen zelfstandigen

Art. 44 Artikel 44, § 2, van de programmawet (I) van 24 december 2002, laatst gewijzigd door de programmawet van 9 juli 2004, wordt vervangen als volgt : " § 2. De bijdrage die de aangeslotene stort voor de opbouw van het aanvullend pensioen wordt uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten bepaald bij artikel 11, § 2, eerste, tweede, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. § 2/1. De beroepsinkomsten, bedoeld in § 2, zijn deze die betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen ver-schuldigd zijn. § 2/2. De beroepsinkomsten, bedoeld in §§ 2 en 2/1 worden vermenigvuldigd met een breuk, die in het begin van elk kalenderjaar door de Koning wordt vastgesteld. De noemer van deze breuk is het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen van het refertejaar bedoeld in § 2/1; de teller duidt het gemiddelde aan van de vermoede indexcijfers der consumptieprijzen voor het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn. § 2/3. Op de gezamenlijke voordracht van de minister van Financiën, van de minister van Middenstand en van de minister van Pensioenen bepaalt de Koning het minimumbedrag van de bijdrage en de maximumbijdragevoet.

De maximumbijdragevoet mag evenwel 8,17 % niet overschrijden van de beroepsinkomsten vastgesteld bin-nen de grenzen van een drempel en een plafond bepaald door de Koning, op de gezamenlijke voordracht van de minister van Financiën, van de minister van Middenstand en van de minister van Pensioenen. § 2/4. De Koning bepaalt hoe de bijdragen worden berekend bij aanvang of hervatting van beroepsactiviteit. Met dit doel bepaalt hij nader wat, in de zin van deze paragraaf, dient verstaan onder aanvang of hervatting van beroepsactiviteit. § 2/5. a) In het geval dat de beroepsinkomsten lager zijn dan twee derden van het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van § 2/3, kan de zelfstandige en de helper een bijdrage storten die gelijk is aan 8,17 % van hun beroepsinkomsten. b) De meewerkende echtgenoot kan, onder dezelfde voorwaarden, een bijdrage storten die gelijk is aan 8,17 % van zijn beroepsinkomsten indien zijn inkomen van het (referte)jaar, bedoeld in § 2/1, lager is dan twee derden van de helft van het bedrag bedoeld in a).".

Art. 45 Artikel 45 van dezelfde programmawet wordt vervangen als volgt : "

Art. 45.De bijdragen bedoeld door deze wet hebben, inzake de belastingen op de inkomsten, het karakter van bijdragen verschuldigd in uitvoering van de sociale wetgeving, voor zover de aangeslotene tijdens het betreffende jaar effectief en volledig de bijdragen, verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, heeft betaald die opeisbaar zijn geworden tijdens dat jaar.".

Art. 46 In artikel 46, § 1, van dezelfde programmawet, worden de woorden "artikel 44, § 2, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 44, § 2/3".

Art. 47 Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2015. HOOFDSTUK 1 4. - Aanpassingen van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming Art. 48 In artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij het koninlijk besluit van 8 augustus 1997, wordt 1°, f), opgeheven.

Art. 49 In artikel 21 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van sociale zekerheid voor werknemers, vervangen bij het koninlijk besluit van 8 augustus 1997, wordt paragraaf 2, 6°, opgeheven.

Art. 50 In artikel 23 van dezelfde wet worden in het laatste lid, ingevoegd bij het koninlijk besluit van 8 augustus 1997 en gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, de woorden " § 3, 1° tot 7°" vervangen door de woorden " § 3, 1° of 2° of 3°".

Art. 51 In artikel 37ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 december 1999 en vervangen bij de wet van 20 juli 2005, worden in paragraaf 1 de woorden "1° tot 7° vervangen door de woorden "1° of 2° of 3°".

Art. 52 In artikel 37quater, § 3, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2001 en vervangen bij de wet van 27 december 2006, van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden " § 3, 2°, 3° en 4°" worden vervangen door de woorden " § 3, 3°";2° de woorden "en bij artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, afdeling 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen," worden opgeheven. Art. 53 In artikel 38, § 3, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 96 van 28 september 1982 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepalingen onder 1°tot 7° worden vervangen als volgt : "1° Een basiswerkgeversbijdrage van 24,92 % is verschuldigd voor alle werknemers met uitzondering van de werknemers bedoeld in de bepalingen onder 2° en 3° hieronder. Voor de categorieën van werknemers voor wie de toepassing van de wet beperkt is op basis van artikel 2, § 1, 2° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de verschuldigde werkgeversbijdrage berekend door voor elke niet toepasselijke regeling de overeenkomstige bijdragevoet opgesomd in de bepaling onder 4° hieronder af te trekken. 2° Voor de werknemers die tewerkgesteld zijn door een private persoon die een instelling voor onderwijs, een dienst voor school- en beroepsoriëntering of een psycho-medisch-sociaal centrum inricht en die niet met eigen middelen worden betaald, of die deel uitmaken van het academisch personeel van een universiteit, of die tewerkgesteld zijn door het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, alsmede de instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven die er van afhangen, met uitzondering van de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, is een basiswerkgeversbijdrage van 24,82 % verschuldigd. Indien zij evenwel vallen onder de toepassing van de artikelen 7, 8, 9 of 11 tot 14 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en zij vastbenoemd zijn of in sta-tutair verband werken, is een basiswerkgeversbijdrage verschuldigd van 17,82 % .

Hetzelfde percentage is van toepassing voor de personen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Voor de categorieën van werknemers voor wie de toepassing van de wet beperkt is op basis van artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de verschuldigde werkgeversbijdrage berekend door voor elke niet toepasselijke regeling de overeenkomstige bijdragevoet opgesomd in de bepaling onder 4° hieronder af te trekken. 3° Voor de werknemers die tewerkgesteld zijn door de provinciale en plaatselijke besturen die aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, is een ba-siswerkgeversbijdrage van 23,07 % verschuldigd. Voor de categorieën van werknemers voor wie de toepassing van de wet beperkt is op basis van artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de verschuldigde werkgeversbijdrage berekend door voor elke niet toepasselijke regeling de overeenkomstige bijdragevoet opgesomd in de bepaling onder 4° hieronder af te trekken. 4° Voor de toepassing van de bepalingen onder 1°, 2° en 3° in fine worden de overeenkomstige bijdragevoeten als volgt bepaald : Pensioenen : 8,86 % ZIV-uitkeringen : 2,35 % Werkloosheid : 1,46 % Gezondheidszorg : 3,80 % Beroepsziekten : 1,00 % Arbeidsongevallen : 0,30 % " b) de paragraaf wordt aangevuld met een bepaling onder 11°, luidende : "11° 1,40 % van het bedrag van het loon van de werknemer;deze bijzondere bijdrage is verschuldigd door elke werkgever voor de werknemers die beantwoorden aan de criteria van de bepaling onder 2°, lid 2." Art. 54 In artikel 38, § 3bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 401 van 18 april 1986 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het achtste lid worden de woorden "de bijdrage bestemd voor de regeling van de kinderbijslag, bedoeld bij artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985, tot uitvoering van hoofdstuk I, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, en" opgeheven en worden de woorden "hetzelfde besluit" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 25 oktober 1985, tot uitvoering van hoofdstuk I, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen."; 2° het laatste lid wordt opgeheven. Art. 55 In artikel 326, eerste lid, van de programmawet (I) van 24 december 2002, worden de woorden "1° tot 7°" vervangen door de woorden "1° of 2° of 3°" en worden de woorden "1° tot 8°" vervangen door de woorden "1° of 2° of 3°, en 8°". Art. 56 In de artikelen 36 en 37 van de programmawet van 8 juni 2008 worden de woorden " § 3, 1° tot 6° en 8° tot 10°" telkens vervangen door de woorden " § 3, 1° of 2° of 3°, en 8° tot 10°".

Art. 57 In artikel 38, § 3quinquies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998, worden tussen de woorden "1 januari 1999" en de woorden "ten laste van" de woorden "voor een periode die afloopt op 31 december 2014" ingevoegd.

Art. 58 Artikel 121, § 2, eerste lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, vervangen bij de wet van 27 december 2006, wordt aangevuld met de woorden ", voor een periode die afloopt op 31 december 2014.".

Art. 59 In de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen wordt artikel 3, eerste lid, 3° opgeheven.

Art. 60 In artikel 185, § 1, van de wet houdende sociale bepalingen van 29 april 1996, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999 en van 6 mei 2009, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "1° tot 7°" vervangen door de woorden "1° of 2° of 3°";2° in het tweede lid worden de woorden "1° tot 8°" vervangen door de woorden "1° of 2° of 3° en 8°". Art. 61 In de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), wordt een artikel 194/1 ingevoegd, lui-dende : "

Art. 194/1.Deze afdeling houdt met ingang van 1 januari 2015 op uitwerking te hebben voor de werkgevers op wie de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-schappelijke zekerheid van de arbeiders van toepassing is." Art. 62 Artikel 77 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt opgeheven.

Art. 63 Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2015. HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van de wet van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Art. 64 Het opschrift van hoofdstuk XI van titel X van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen wordt vervangen als volgt : "Terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers binnen een werkgeversgroepering en tot organisatie van een invoeginterim".

Art. 65 Het opschrift van de eerste afdeling van hetzelfde hoofdstuk XI van de zelfde wet wordt vervangen als volgt : "Terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers binnen een werkgeversgroepering" Art. 66 Artikel 186 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 186.In afwijking van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan de minister bevoegd voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg werkgeversgroeperingen toestaan om werknemers ter beschikking te stellen van gebruikers. De minister bepaalt de duur van deze toelating.

Deze toelating wordt voor voorafgaandelijk advies voorgelegd aan een paritair orgaan waarin alle organisaties zitting hebben die zijn vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en na advies van de Nationale Arbeidsraad, de voorwaarden waaronder deze toelating wordt verleend.

De minister kan een einde stellen aan de toelating wanneer de werkgeversgroepering de voorwaarden vastgesteld in de toelating of de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen die op hem rusten niet naleeft.".

Art. 67 Artikel 187 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 187.Teneinde van een toelating, bepaald in artikel 186, te kunnen genieten, moet de werkgeversgroepering de vorm hebben van een economisch samenwerkingsverband in de zin van het Boek XIV van het Wetboek Vennootschappen of van een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het ter beschikking stellen van werknemers aan zijn leden als enig maatschappelijk doel hebben.

De werkgeversgroepering kan enkel werknemers ter beschikking stellen van werkgevers die lid zijn van de werkgeversgroepering.

De leden van de werkgeversgroepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale en sociale schulden, zowel ten overstaan van derden, als ten aanzien van de werknemers die door de werkgeversgroepering ter beschikking gesteld worden van de leden van de werkgeversgroepering.

De werkgeversgroepering kan geen werknemers ter beschikking stellen in geval van staking of lock-out bij dit lid.

De werkgeversgroepering kan beroep doen op de tussenkomst van een externe organisator die specifiek is erkend als arbeidsmarktspecialist. Indien die externe operator ook activiteiten van uitzendarbeid uitoefent is de wetgeving betreffende de uitzendarbeid niet van toepassing op de activiteiten die uitsluitend verricht worden in het kader van de werkgeversgroepering.

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, en na advies van de Nationale Arbeidsraad, het economisch samenwerkingsverband of de vereniging zonder winstoogmerk voor de toepassing van deze wet onderwerpen aan bijkomende voorwaarden.

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en na advies van de Nationale Arbeidsraad, het economisch samenwerkingsverband of de vereniging zonder winstoogmerk voor de toepassing van deze wet toestaan andere doelen te hebben dan het ter beschikking stellen van werknemers aan haar leden.".

Art. 68 Artikel 188 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 188.De arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer die ter beschikking worden gesteld van gebruikers moet schriftelijk worden vastgesteld voor de aanvang van de uitvoering van deze overeenkomst.

De arbeidsovereenkomst kan voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht worden gesloten.

De wekelijkse arbeidsduur van de werknemer overeengekomen in de arbeidsovereenkomst bedoeld in het eerste lid kan niet minder dan negentien uur bedragen.

In de overeenkomst moet worden verduidelijkt dat de overeenkomst is gesloten met het oog op het ter beschikking stellen van de werknemer ten behoeve van gebruikers, leden van de werkgeversgroepering.".

Art. 69 Artikel 189 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 189.In afwijking van artikel 37/2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, kan de werknemer die ter beschikking is gesteld van een gebruiker in het kader van deze wet die, voor zijn aanwer-ving, langdurig niet-werkende werkzoekende, begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand was, met uitzondering van de werknemers belast met de leiding of het toezicht op andere werknemers ter beschikking gesteld van de gebruiker, een einde maken aan de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 188, mits een opzeggingstermijn van zeven dagen die aanvangt op de dag volgend op de betekening.

De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder langdurig niet-werkende werkzoekende, begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand.".

Art. 70 Artikel 190 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 190.In de toelating verleend krachtens artikel 186, bepaalt de minister het paritaire comité onder wiens bevoegdheid de werknemers van de werkgeversgroepering ressorteren.

Als alle gebruikers onder hetzelfde paritaire comité vallen, kan de minister geen ander comité aanduiden.

Als niet alle leden van de werkgeversgroepering onder hetzelfde paritaire comité vallen, duidt de minister van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg één van de paritaire comités van de leden van de werkgeversgroepering aan als paritaire comité voor de werkgeversgroepering.

Als niet alle leden van de werkgeversgroepering behoren tot hetzelfde paritair comité, wordt het principe van "user pay" toegepast op de werkgeversgroepering. De inhoud en de nadere regels van het principe van "user pay" zullen worden geregeld bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.".

Art. 71 In dezelfde wet, wordt een artikel 190/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 190/1.De bepalingen van deze afdeling worden tweejaarlijks geëvalueerd door de Nationale Arbeidsraad.".

Art. 72 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk. HOOFDSTUK 1 6. - Financiering Art. 73 De eigen reserves bedoeld in artikel 39bis, § 2, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene begin-selen van de sociale zekerheid voor werknemers zijn met ingang van 1 januari 2015 definitief verworven door de RSZ-Globaal beheer.

Art. 74 Met ingang van 1 januari 2015 worden de bijdragen bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985, tot uitvoering van hoofdstuk I, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen bestemd voor het Globaal beheer.

Van de opbrengst van de bijdragen bedoeld in artikel 38, § 3, 5°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, mag de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten jaarlijks een bedrag van 47.000.000 euro inhouden voorafgaand aan de doorstorting naar het Globaal beheer.

Dit bedrag is bestemd voor de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 75 De artikelen 73 en 74 treden in werking op 1 januari 2015. HOOFDSTUK 1 7. - Onderwerping Art. 76 Artikel 2 van de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving wordt opgeheven.

Art. 77 Artikel 76 heeft uitwerking met ingang van 27 januari 2014. HOOFDSTUK 1 8. - Wijziging aan het Gerechtelijk Wetboek Art. 78 In artikel 1410, § 4, eerste lid, van het Gerechtelijk wetboek, vervangen bij de wet van 25 januari 1999, wor-den de woorden "hetzij uit de financiële middelen die aan de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ter beschikking staan voor de betaling van de gezinsbijslag vanaf 1 januari 2015" ingevoegd tussen de woorden "openbare centra voor maatschappelijk welzijn," en de woorden "ambtshalve teruggevorderd worden". HOOFDSTUK 1 9. - Wijziging van artikel 51 van de programmawet van 28 juni 2013 Art. 79 Artikel 51 van de programmawet van 28 juni 2013 wordt aangevuld met de volgende zinnen. "Deze datum kan voorafgaan aan de datum waarop het koninklijk besluit, dat de datum van inwerkingtreding van de voormelde wetsbepalingen zal vaststellen, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De Koning kan eveneens de datum vaststellen waarop de artikelen 43, 44 en 47 buiten werking treden.". HOOFDSTUK 2 0. - Toepassing op het operationeel personeel van de hulpverleningszones Art. 80 In artikel 1 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, het laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, wordt een bepaling onder 12° ingevoegd, luidende : "12° de hulpverleningszones, met inbegrip van de vrijwillige leden van het operationeel personeel. Voor laatstgenoemden gelden echter alleen de bepalingen betreffende de beroepsziekten.".

Art. 81 Artikel 103 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 103.Het operationeel personeel van de zone is samengesteld uit : 1° beroepsbrandweermannen;2° vrijwillige brandweermannen;3° beroepsambulanciers, die geen brandweerman zijn;4° vrijwillige ambulanciers, die geen brandweerman zijn. De in de bepalingen onder 2° en 4° bedoelde vrijwillige brandweermannen en ambulanciers zijn de personeelsleden van de zone voor wie hun functie in de zone niet hun hoofdactiviteit uitmaakt.

De in de bepalingen onder 1° en 3° bedoelde beroepsbrandweermannen en -ambulanciers worden in hoofdberoep door de zone tewerkgesteld.".

Art. 82 Artikel 205 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid wordt aangevuld met de volgende twee leden : "In afwijking van het eerste en het tweede lid worden de niet als brandweerman optredende ambulanciers en de niet als brandweerman optredende verpleegkundigen die deel uitmaken van het administratief en technisch personeel van de openbare brandweerdiensten, ingedeeld bij het operationeel personeel van de zone, met be-houd van hun hoedanigheid van vastbenoemd, vrijwillig of contractueel personeelslid.

Onverminderd de toepassing van artikel 207 is op die personeelsleden de rechtspositie van de niet als brandweerman optredende ambulanciers van de hulpverleningszones van toepassing.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgische Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel 25 April 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met Beroepsrisico's, P. COURARD Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zie : Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3359-(2013/2014).

Integraal Verslag : 27 maart 2014.

Senaat (www.senat.be) Stukken : 5 - 2819 -2013/2014.

Handelingen van de Senaat : 3 April 2014.

^