Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 10 november 2017

Wet houdende diverse fiscale bepalingen I

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017013708
pub.
10/11/2017
prom.
22/10/2017
ELI
eli/wet/2017/10/22/2017013708/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen I (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen inzake inkomstenbelastingen Afdeling 1. - Elektrische fietsen

Art. 2.In artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Economische Herstelwet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder a) wordt vervangen als volgt : "a) de kilometervergoeding voor een bedrag van maximum 0,145 euro per kilometer toegekend voor de werkelijk gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven;"; 2° in de bepaling onder b) worden de woorden "een fiets" vervangen door de woorden "een rijwiel of een speed pedelec, zoals bedoeld in a),".

Art. 3.In artikel 64ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Economische Herstelwet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, 3°, worden de woorden "de fiets" vervangen door de woorden "het rijwiel of de speed pedelec als bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, a,";b) in het eerste lid, 3°, a) en b) wordt het woord "fietsen" telkens vervangen door de woorden "rijwielen of speed pedelecs als bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, a,";c) in het derde lid, wordt het woord "fietsen" vervangen door de woorden "rijwielen of speed pedelecs als bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, a,".

Art. 4.In artikel 66bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Economische Herstelwet sluiten, worden de woorden "per fiets" vervangen door de woorden "per rijwiel of per speed pedelec als bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, a,".

Art. 5.De artikelen 2 tot 4 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2018. Afdeling 2. - Vrijstelling van compensatievergoedingen toegekend door

de gewesten

Art. 6.Artikel 53 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015205693 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van diverse wetten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad betreft" type wet prom. 06/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2015014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 6 DECEMBER 2015 - Wet betreffende het gebruik van toeristische miniatuurtreinslepen op de openbare weg type wet prom. 06/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad betreft". - Duitse vertaling sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 25°, luidende : "25° het deel van de in artikel 67quinquies bedoelde compensatievergoedingen dat voorheen definitief werd vrijgesteld en dat wordt terugbetaald ten gunste van het betrokken gewest.".

Art. 7.In titel II, hoofdstuk II, afdeling IV, onderafdeling III, onderdeel B, van hetzelfde Wetboek, wordt een 1° quinquies ingevoegd, luidende : "1° quinquies. - Compensatievergoedingen".

Art. 8.In het 1° quinquies, ingevoegd bij artikel 7, wordt een artikel 67quinquies ingevoegd, luidende : "

Art. 67quinquies.De inkomenscompensatievergoedingen die door de gewesten overeenkomstig de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, of overeenkomstig andere gewestelijke regelgeving, worden toegekend aan ondernemingen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, worden vrijgesteld.".

Art. 9.De artikelen 7 en 8 zijn van toepassing op de vergoedingen verkregen vanaf 1 januari 2018 en artikel 6 is van toepassing op de terugbetalingen van die vergoedingen. Afdeling 3. - Bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en

vervangingsinkomsten

Art. 10.In artikel 154, § 3/1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "gelijk aan 109 pct.van het positieve verschil" vervangen door de woorden "gelijk aan het positieve verschil"; 2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° 90 pct.van het hierna vermelde verschil : - wanneer het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of vervangingsinkomsten : het verschil tussen die pensioenen of vervangingsinkomsten en het maximumbedrag dat overeenkomstig § 2, eerste lid, 1°, van toepassing is; - wanneer het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen : het verschil tussen die wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en het maximumbedrag dat overeenkomstig § 2, eerste lid, 3°, van toepassing is.".

Art. 11.Artikel 10 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2018. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van artikel 150 van het Wetboek der successierechten en van de artikelen 20bis en 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 12.In artikel 150 van het Wetboek der successierechten, vervangen bij de wet van 2 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, wordt het vierde lid vervangen als volgt : "Op de belasting ingesteld bij artikel 147 zijn de bepalingen van boek I betreffende de belastinggrondslag en betreffende de rechtsregeling van de voorwaardelijke en betwiste bezittingen van overeenkomstige toepassing, met uitzondering evenwel van artikel 21, III. Voor financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en voor Belgische of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van de voormelde wet, bestaat de belastinggrondslag in de beurswaarde ervan.

Onder beurswaarde wordt verstaan de slotkoers van een financieel instrument, zoals die als koersinformatie beschikbaar is in de gespecialiseerde pers of in gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen. De waarden moeten worden aangegeven overeenkomstig de beurswaarde ervan op de eerste openingsdag van de beurs in de maanden januari, februari of maart. Wanneer er op een van die data geen notering is, kunnen de waarden ook worden aangegeven volgens de beurswaarde ervan op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld. Indien er op de gekozen datum voor bepaalde van de aan te geven waarden wel en voor andere geen notering is, moeten laatstbedoelde waarden worden aangegeven volgens de beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is. De aangever mag slechts een van de voormelde data kiezen, die zal gelden voor al de aan te geven waarden. De aangever geeft zijn keuze op in de aangifte, waarin hij tevens de door hen geraadpleegde bron voor de opgegeven beurswaarden vermeldt.".

Art. 13.In artikel 20bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 25 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003250 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "die welke zou bepaald zijn bij de laatste prijscourant gepubliceerd door de Belgische regering of op een gelijkaardige buitenlandse markt vóór de datum" vervangen door de woorden "de beurswaarde op de Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten op de dag vóór de datum" en worden de woorden "niet in de prijscourant opgenomen of op een gelijkaardige buitenlandse markt genoteerd" vervangen door de woorden "niet op een Belgische of op een gelijkaardige buitenlandse markt genoteerd"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Onder beurswaarde wordt de slotkoers verstaan zoals bepaald op basis van de koersinformatie beschikbaar in de gespecialiseerde pers en/of middels gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.".

Art. 14.In artikel 513, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "die genoteerd zijn op de beurs van Brussel en" worden ingevoegd tussen de woorden "in nieuwe effecten" en de woorden "waarvan de duur";2° de woorden "opgenomen onder nr.1 van de Prijscourant opgemaakt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, voor het vaststellen van de waarde der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven" worden opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van artikel 1261 van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 15.In artikel 1261 van het Wetboek diverse rechten en taksen, wordt de bepaling onder 8°, opgeheven bij de wet van 22 juli 1993, hersteld als volgt : "8° de verrichtingen die, met het oog op het bevorderen van de liquiditeit van zijn aandelen, voortvloeien uit een door de algemene vergadering van een emittent genomen voorafgaand besluit zoals voorzien in artikel 620, § 1, 1°, van het Wetboek van de vennootschappen, en die voor rekening van de emittent die beursgenoteerd is op een gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 2, 5° van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, worden uitgevoerd door een tussenpersoon als bedoeld in artikel 2, 9° en 10°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, waarmee de emittent een overeenkomst tot het verschaffen van liquiditeit heeft afgesloten;". HOOFDSTUK 5. - Bekrachtiging van koninklijk besluiten genomen ter uitvoering van artikel 37, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 16.Bekrachtigd worden met ingang van hun respectieve dag van inwerkingtreding : 1° het koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten0 tot wijziging van het koninklijk besluit nr.20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft; 2° het koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit nr.20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de gebouwen voor leerlingenbegeleiding betreft.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-2639 Integraal verslag : 5 oktober 2017.

^