Etaamb.openjustice.be
Wet van 28 april 2019
gepubliceerd op 06 mei 2019

Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041029
pub.
06/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/wet/2019/04/28/2019041029/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

28 APRIL 2019. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1 - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2 - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 HOOFDSTUK 1. - Spin-off

Art. 2.Artikel 264, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten4, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° dat wordt verleend of toegekend aan een rijksinwoner door een vennootschap waarvan de aandelen zijn opgenomen in de notering aan een effectenbeurs van een lidstaat van de Europese Unie onder de voorwaarden van de Richtlijn 2001/34/EG van 28 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd, of van een derde Staat waarvan de wetgeving minstens gelijkwaardige toelatingsvoorwaarden voorziet, onder de vorm van in de notering aan een voormelde effectenbeurs opgenomen aandelen van een nieuw opgerichte vennootschap of een bestaande vennootschap die de uitkerende vennootschap heeft verkregen in ruil voor de inbreng van een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid, voor zover de inbreng en de verkrijging van de aandelen het onderwerp uitmaken van een en dezelfde herstructureringsverrichting die plaatsvindt in een Staat waarmee België een akkoord of overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, op voorwaarde dat dit akkoord of deze overeenkomst, of een ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument waaraan deze Staat met België deelneemt, de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden mogelijk maakt, en in die Staat als belastingneutraal of vrijgesteld van belasting wordt beschouwd.".

Art. 3.Artikel 2 heeft uit werking met ingang van 1 januari 2019 en is van toepassing op de vanaf deze datum betaalde of toegekende dividenden. HOOFDSTUK 2. - Bedrijfsvoorheffing

Art. 4.In artikel 2751, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde streepje wordt vervangen als volgt: "- de volgende autonome overheidsbedrijven: de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost;"; 2° het vierde streepje wordt vervangen als volgt: "- de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail met uitzondering van het door haar ter beschikking gesteld personeel aan de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening.".

Art. 5.In artikel 2755 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 1°, b, vervangen als volgt: "b) hetzij door statutaire werknemers bij de volgende autonome overheidsbedrijven: de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost;"; 2° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 1°, c, vervangen als volgt: "c) hetzij door werknemers bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail met uitzondering van de door haar ter beschikking gestelde werknemers aan de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening;"; 3° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 2°, b, vervangen als volgt: "b) hetzij de statutaire werknemers bij de volgende autonome overheidsbedrijven: de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost;"; 4° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 2°, c, vervangen als volgt: "c) hetzij de werknemers bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail met uitzondering van de door haar ter beschikking gestelde werknemers aan de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening;"; 5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de werknemers op wie deze paragraaf van toepassing is samen," ingevoegd tussen de woorden "met 2,2 procentpunten" en de woorden "voor ondernemingen";6° in paragraaf 5, eerste lid, eerste streepje, worden de woorden "zonder rekening te houden met studenten zoals bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten0 betreffende de arbeidsovereenkomsten en leerlingen in een alternerende opleiding als bedoeld in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders," ingevoegd tussen de woorden "minstens twee personen," en de woorden "die hetzelfde"; 7° paragraaf 5, eerste lid, wordt aangevuld met een gedachtestreepje, luidende: "- en in zover deze ondernemingen aan de betrokken werknemers in de voormelde ploeg een bruto-uurloon toekennen of betalen, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage, van minstens 13,75 euro."; 8° paragraaf 5, tweede lid wordt vervangen als volgt: "Indien deze ondernemingen het in het vorige lid beoogde bruto uurloon, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage, van minstens 13,75 euro, betalen of toekennen, worden zij geacht een ploegenpremie als bedoeld in § 1, eerste lid te hebben betaald of toegekend."; 9° paragraaf 5, zevende lid, wordt vervangen als volgt: "Het in het eerste lid, derde streepje, en tweede lid vermelde bedrag is gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex als bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen voor de maand september 2017 (103,42).Op 1 januari van elk jaar wordt dat bedrag aangepast door het te vermenigvuldigen met het cijfer van de afgevlakte gezondheidsindex voor de maand september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het nieuwe bedrag van toepassing zal zijn en gedeeld door het cijfer van de afgevlakte gezondheidsindex voor de maand september 2017. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond tot de hogere of lagere eurocent naargelang het cijfer van de duizendsten al dan niet 5 bereikt."; 10° in paragraaf 5, zevende lid, zoals vervangen door de bepaling onder 9°, wordt in de tweede zin de zinsnede ", desgevallend verhoogd bij toepassing van het achtste lid," ingevoegd tussen de woorden "dat bedrag" en het woord "aangepast";11° in paragraaf 5 worden tussen het zevende en het achtste lid, dat het tiende lid wordt, twee leden ingevoegd, luidende: "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het in het eerste lid, derde streepje, en tweede lid vermelde bedrag, verhogen.Die verhoging mag telkens niet meer bedragen dan 10 pct. van het in het eerste lid, derde streepje en tweede lid vermelde bedrag, desgevallend na toepassing van reeds in uitvoering van dit lid toegepaste verhogingen die overeenkomstig het volgende lid zijn bekrachtigd.

De Koning zal bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, onmiddellijk indien ze in zitting is, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een wetsontwerp indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van het vorige lid genomen besluiten. Deze besluiten worden geacht geen uitwerking te hebben gehad indien ze niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.".

Art. 6.Artikel 2757, tweede lid, b, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten, vervangen bij de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten9 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, wordt vervangen als volgt: "b) werkgevers van de werknemers die ressorteren onder het toepassingsgebied van de paritaire comités en subcomités opgesomd in artikel 1, 1°, a) tot en met s), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, met inbegrip van de sociale werkplaatsen beoogd in voormeld artikel 1, 1°, a) tot s), en de maatwerkbedrijven;".

Art. 7.Artikel 4 en artikel 5, 1° tot 4°, zijn van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2017 zijn betaald of toegekend.

Artikel 5, 5° tot 9°, is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend.

Artikel 6 heeft uitwerking op de bezoldigingen die vanaf 1 april 2016 worden betaald of toegekend. HOOFDSTUK 3. - Bekrachtiging van koninklijke besluiten

Art. 8.Bekrachtigd worden met ingang van de dag van hun inwerkingtreding: 1° het koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;2° het koninklijk besluit van 25 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92;3° het koninklijk besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;4° het koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie;5° de artikelen 3, 4, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken. HOOFDSTUK 4. - Diverse wijzigingen

Art. 9.In artikel 38, § 1, eerste lid, 24°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 24 juli 2008, 22 december 2008 en 30 juli 2013, worden de woorden "2 755 euro" vervangen door de woorden "2 756 euro".

Art. 10.In artikel 14526 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten8 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015, 18 december 2016, 17 december 2017 en 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, derde lid, 2°, c), worden de woorden "op het ogenblik van de kapitaalinbreng," opgeheven;2° in paragraaf 3, derde lid, 2°, d), worden de woorden "op het ogenblik van de kapitaalinbreng," opgeheven;3° in paragraaf 5, achtste lid, worden de woorden "tweede lid en derde lid, 2°, b, gestelde" vervangen door de woorden "tweede lid en derde lid, 2°, b tot d, gestelde"; 4° in paragraaf 5, wordt het tiende lid vervangen als volgt: "Wanneer een van de in § 3, derde lid, 2°, b tot d, vermelde voorwaarden niet wordt nageleefd gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap, wordt de totale belasting met betrekking tot de inkomsten van het belastbare tijdperk waarin wordt vastgesteld dat die voorwaarde niet wordt nageleefd, vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal één achtenveertigste van de overeenkomstig § 1 voor die aandelen, beleggingsinstrumenten of rechten van deelneming werkelijk verkregen belastingvermindering, als er volle maanden overblijven vanaf de datum waarop de voorwaarde niet wordt nageleefd tot het einde van de termijn van 48 maanden.".

Art. 11.In artikel 14527 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten5 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, vijfde lid, 2°, c, worden de woorden "op het ogenblik van de kapitaalinbreng," opgeheven;2° in paragraaf 2, vijfde lid, 2°, d, worden de woorden "op het ogenblik van de kapitaalinbreng," opgeheven;3° in paragraaf 4, vijfde lid, worden de woorden "en vijfde lid, 2°, b, gestelde" vervangen door de woorden "en vijfde lid, 2°, b tot d, gestelde"; 4° in paragraaf 4, wordt het zevende lid vervangen als volgt: "Wanneer een van de in § 2, vijfde lid, 2°, b tot d, vermelde voorwaarden niet wordt nageleefd gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap, wordt de totale belasting met betrekking tot de inkomsten van het belastbare tijdperk waarin wordt vastgesteld dat die voorwaarde niet wordt nageleefd, vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal één achtenveertigste van de overeenkomstig § 1 voor die aandelen, beleggingsinstrumenten of rechten van deelneming werkelijk verkregen belastingvermindering, als er volle maanden overblijven vanaf de datum waarop de voorwaarde niet wordt nageleefd tot het einde van de termijn van 48 maanden.".

Art. 12.In artikel 178, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten4, worden de woorden "38, § 1, eerste lid, 6°, a," vervangen door de woorden "38, § 1, eerste lid, 14°, a,".

Art. 13.In artikel 185bis, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten7, worden de woorden "slechts belastbaar op het totaal van de ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en van de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten andere dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen" vervangen door de woorden "slechts belastbaar op het totaal van de ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en van de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten andere dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen en het in artikel 198/1 bedoelde ook niet als beroepskosten aangemerkte financieringskostensurplus.

Art. 14.In artikel 230, eerste lid, 3°, b, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006003593 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 249 van Titel I, Hoofdstuk XVIII, afdeling II, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 07/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006003598 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de accijnstarieven van bepaalde energieproducten sluiten en gewijzigd bij de wetten van 13 december 2012 en 21 juli 2017, worden in de bepaling onder het tweede streepje de woorden "de Belgische Technische Coöperatie" vervangen door de woorden "Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap.".

Art. 15.Artikel 526, § 2, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten7, wordt vervangen als volgt: "Het tweede lid is eveneens van toepassing voor de belastingplichtigen voor wie de belasting overeenkomstig artikel 243/1 wordt berekend, met dien verstande dat de toepassing van de voormelde artikelen 14517 tot 14520 slechts kan worden gevraagd als de hypothecaire lening aan de in artikel 243/1, 2°, vermelde voorwaarden voldoet.".

Art. 16.Artikel 9 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020.

De artikelen 10 en 11 hebben uitwerking vanaf aanslagjaar 2020.

Artikel 12 is van toepassing op de vergoedingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.

Artikel 13 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019.

Artikel 14 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 15 heeft uitwerking vanaf aanslagjaar 2018. HOOFDSTUK 5. - Schuldenaars van de roerende voorheffing

Art. 17.Artikel 262 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten9, wordt vervangen als volgt: "

Art. 262.§ 1. De roerende voorheffing is verschuldigd door aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtigen die inkomsten van kapitalen en roerende goederen en in artikel 90, eerste lid, 6° en 11°, bedoelde inkomsten verkrijgen waarbij die inkomsten ofwel zijn toegekend of betaalbaar gesteld, als het gaat om inkomsten van Belgische oorsprong, ofwel zijn geïnd of verkregen in België, als het gaat om inkomsten van buitenlandse oorsprong: - zonder enige inhouding of storting van roerende voorheffing en dit overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen; - en in zoverre overeenkomstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen een roerende voorheffing verschuldigd is. § 2. In afwijking van artikel 261 is de roerende voorheffing over de volgende inkomsten verschuldigd door de verkrijger daarvan: 1° in zoverre overeenkomstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen een roerende voorheffing verschuldigd is, inkomsten van kapitalen en roerende goederen en in artikel 90, 6° en 11°, bedoelde inkomsten, van buitenlandse oorsprong die zijn verkregen door aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtigen waarbij die inkomsten zonder bemiddeling van een in België gevestigde tussenpersoon in het buitenland zijn geïnd of verkregen;2° inkomsten van verhuring van roerende goederen die voortkomen uit de verhuring van stofferende huisraad in gemeubileerde woningen, kamers of appartementen, inkomsten uit onderverhuring, overdracht van een huurceel en concessie van een gebruiksrecht als vermeld in artikel 90, 5°, en opbrengsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht, indien die inkomsten worden verkregen door rechtspersonen als vermeld in artikel 220 of door niet-inwoners;3° inkomsten van kapitaal en roerende goederen, loten van effecten van leningen en de in artikel 90, eerste lid, 11°, bedoelde inkomsten, waarvan de voorheffing ten onrechte aan de verkrijger van de inkomsten is terugbetaald of die onrechtmatig met vrijstelling van voorheffing zijn verkregen: a) op grond van een onjuiste verklaring;b) of op collectieve of individuele spaarrekeningen die niet voldoen aan de vereisten van artikel 21, eerste lid, 8° ;4° in artikel 19, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde inkomsten, wanneer ze van buitenlandse oorsprong zijn, evenals de inkomsten van vastrentende effecten van buitenlandse oorsprong, verkregen door aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtigen, indien de rentegevende effecten vóór de vervaldag van de inkomsten worden vervreemd;5° de inkomsten uit kapitalen en roerende goederen van buitenlandse oorsprong, de inkomsten van buitenlandse oorsprong bedoeld in artikel 90, 6° en 11°, of de inkomsten bedoeld in artikel 261, tweede lid,: - die op grond van artikel 261, eerste lid, 2°, b), in België werden geïnd of verkregen zonder enige inhouding van roerende voorheffing, of - die op grond van artikel 261, eerste lid, 2°, c), werden verkregen door de vaste inrichting in het buitenland van een in België gevestigde kredietinstelling, beursvennootschap of erkende verrekenings- of vereffeningsinstelling; 6° dividenden van buitenlandse oorsprong die zonder bemiddeling van een in België gevestigde tussenpersoon in het buitenland zijn geïnd of verkregen door een in België gevestigde belastingplichtige waarvan het maatschappelijk doel uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit het beheer en het beleggen van fondsen ingezameld met het doel wettelijke of aanvullende pensioenen uit te betalen.".

Art. 18.Artikel 263, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten9, wordt vervangen als volgt: "Hij regelt de uitvoering van artikel 262, § 2, 3°, in geval van het onrechtmatig met vrijstelling van voorheffing verkrijgen van inkomsten op collectieve of individuele spaarrekeningen die niet voldoen aan de vereisten van artikel 21, 8°, en bepaalt de gegevens die de instellingen en ondernemingen, die gerechtigd zijn dergelijke rekeningen te openen, daartoe moeten verstrekken.".

Art. 19.In artikel 267, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003250 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten sluiten, worden de woorden "artikel 262, 1° tot 5° " vervangen door de woorden "artikel 262, § 1 en § 2, 1° tot 4° ".

Art. 20.De artikelen 17 tot 19 treden in werking op de dag van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en zijn van toepassing op de inkomsten die vanaf deze datum zijn toegekend, betaalbaar gesteld, geïnd of verkregen. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten4 tot hervorming van de vennootschapsbelasting

Art. 21.Artikel 20/1 van de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten4 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten8, wordt ingetrokken.

Art. 22.In artikel 86, B2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten8, wordt het woord ", 20/1" opgeheven.

TITEL 3. - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

Art. 23.In artikel 2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Evenwel worden de buitenlands verleden authentieke akten in minuut op de uitgiften, afschriften of uittreksels geregistreerd, en de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, op een kopie."; 2° in het derde lid wordt de zin "Hij kan daarbij afwijken van de bepalingen van de artikelen 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 en 172 van dit Wetboek" vervangen door de zin "Hij kan daarbij afwijken van de bepalingen van de artikelen 6, tweede lid, 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 en 172 van dit Wetboek.".

Art. 24.Artikel 5 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten1, wordt hersteld als volgt: "De aanbieding ter registratie op een papieren drager gaat vergezeld van een formulier met de gestructureerde metagegevens van de akte of de plaatsbeschrijving in geval van: a) een onderhandse akte bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, al dan niet samen met bijlagen;b) een plaatsbeschrijving opgemaakt naar aanleiding van een onder a) bedoelde akte en die niet tezelfdertijd met die akte ter registratie wordt aangeboden. De Koning bepaalt het model van het in het eerste lid bedoelde formulier.

Het eerste lid geldt niet in het geval bepaald in artikel 25.

De akten en geschriften bedoeld in het eerste lid, worden samen met het volledig en leesbaar ingevulde formulier ter registratie aangeboden door een kopie ervan: - hetzij te sturen via een aanbieder van postdienst naar het adres dat door de Koning wordt bepaald; - hetzij door neerlegging in een door de Koning bepaalde brievenbus.

In geval de formaliteit van de registratie niet kan uitgevoerd worden wegens niet naleving van het eerste of het vierde lid wordt de verzoeker daarvan in kennis gesteld met opgave van de reden.".

Art. 25.In artikel 8 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten1, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Voor akten en geschriften als bedoeld in artikel 5, wordt de vermelding van de registratie gesteld volgens door de Koning te bepalen nadere regels.".

Art. 26.In artikel 210 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 juli 1960, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Het op een voorwaardelijke veroordeling geheven evenredig recht wordt teruggegeven in de mate dat er wordt aangetoond door alle middelen van gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, met uitzondering van de eed, dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan en het niet in vervulling gaan van de voorwaarde leidt tot een resultaat dat gelijk is aan het afwijzen van de vordering.".

TITEL 4. - WIJZIGING VAN HET WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN

Art. 27.In artikel 150, vierde lid, van het Wetboek der successierechten, vervangen bij de wet van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten3, worden in de Franse tekst de woorden "du premier jour qui suit celui durant lequel" telkens vervangen door de woorden "au premier jour qui suit au cours duquel".

TITEL 5. - DOUANE & ACCIJNZEN HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

Art. 28.In artikel 24, § 2, van de wet van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1°, wordt het woord "producten" vervangen door het woord "accijnsgoederen" en in de Franse tekst wordt het woord "fabriquent" vervangen door het woord "produisent";2° in de bepaling onder 2°, in de Franse tekst wordt het woord "fabrication" vervangen door het woord "production"; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de particulieren die eigenaar zijn van een stel toestellen die samen kunnen dienen voor de vervaardiging van bier, van wijn of van gegiste dranken andere dan wijn of bier die beantwoorden aan de voorwaarden vastgesteld door de Koning en voor zover dit stel toestellen uitsluitend wordt aangewend voor de vervaardiging van bier, van wijn of van andere mousserende en niet-mousserende gegiste dranken overeenkomstig de artikelen 7, 10 en 13 van deze wet.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten3 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie

Art. 29.In artikel 21, § 2, 1°, van de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten3 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, gewijzigd bij de wetten van 17 juni 2013 en 25 april 2014, worden de woorden "10 %" vervangen door de woorden "10 pct." en de woorden "en/of voorhanden heeft" vervangen door de woorden ", voorhanden heeft en/of ontvangt".

Art. 30.In artikel 25, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten7, worden de woorden " § 1, b, eerste streepje," vervangen door de woorden " § 1, b, eerste streepje, en c, eerste streepje," en de woorden "bij het binnenbrengen" worden vervangen door de woorden "bij het invoeren of bij het binnenbrengen".

Art. 31.In artikel 30 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "goederen" wordt vervangen door het woord "accijnsproducten";2° in de Franse tekst wordt het woord "biens" telkens vervangen door de woorden "produits d'accise".

Art. 32.In artikel 33 van dezelfde wet wordt het woord "goederen" vervangen door het woord "accijnsproducten". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten4 inzake douane en accijnzen

Art. 33.In de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 wordt een artikel 209/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 209/2.§ 1. Binnen de grenzen van hun door of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden tot het uitvoeren van douane- of accijnscontroles, en als onderdeel van dergelijke controles, zijn de ambtenaren van douane en accijnzen die een dergelijke controle uitvoeren ertoe gemachtigd de overlegging te vragen van bewijzen die toelaten de identiteit vast te stellen van personen die het voorwerp uitmaken van die controle.

De gegevens met betrekking tot de identiteit van de in het eerste lid bedoelde persoon worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die één jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke en administratieve procedures en beroepen die voortvloeien uit de controle van de in het eerste lid bedoelde betrokken persoon niet mag overschrijden.

De identiteitsbewijzen die aan de ambtenaren overhandigd worden, mogen slechts ingehouden worden gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodzakelijke tijd en moeten daarna onmiddellijk aan de betrokkene worden teruggegeven. § 2. Als de in paragraaf 1 bedoelde persoon weigert, of als het hem of haar onmogelijk is zijn of haar identiteit te bewijzen, alsook wanneer die identiteit twijfelachtig is, mag deze persoon worden gevat gedurende de termijn nodig voor de controle van de identiteit.

De betrokkene wordt op voorhand ingelicht over deze mogelijkheid tot vatting, en hem of haar wordt de mogelijkheid geboden zijn of haar identiteit op eender welke wijze te bewijzen.

De politiediensten worden onmiddellijk verwittigd over de vatting, uitgevoerd door de ambtenaren van douane en accijnzen.

Onverminderd artikel 34, § 4, van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, mag betrokkene in ieder geval niet langer dan twee uren worden gevat voor genoemd doel. De vatting dient onmiddellijk te worden beëindigd: 1° op het moment dat de verwittigde politiedienst te kennen geeft dat hij niet ter plaatse zal komen of niet binnen de twee uren vanaf de verwittiging ter plaatse zal zijn;2° als geen enkele politiedienst ter plaatse is binnen de twee uren na de verwittiging. De betrokkene wordt zo vlug mogelijk aan het zicht van het publiek onttrokken. Tot de aankomst van de politieambtenaren blijft de betrokkene permanent onder het rechtstreekse toezicht van de douane.

Het is verboden om de betrokkene op te sluiten of hem door enig middel ergens aan vast te maken. § 3. Het niet overleggen van de in § 1 bedoelde bewijzen wordt gestraft met een boete van 625 tot 3125 euro.". HOOFDSTUK 4. - Aanpassing van de boetes inzake accijnzen en instelling van de verbeurdverklaring van voertuigen bij vaststelling van een overtreding op het gebruik van gemerkte gasolie Afdeling 1. - Wijzigingen van de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten0 tot

vervollediging van de Federale Staatsstructuur

Art. 34.In artikel 393, § 1, derde lid, van de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten0 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, vervangen bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden de woorden "op deze wet" vervangen door de woorden "op dit boek".

Art. 35.In artikel 395, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden de woorden "deze wet" vervangen door de woorden "dit boek" en de woorden "250,00 euro" vervangen door de woorden "625,00 euro".

Art. 36.In artikel 396 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten5, worden de woorden "250,00 euro." vervangen door de woorden "625,00 euro.".

Art. 37.In artikel 397 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 maart 1996, bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de wetten van 30 december 2002, 22 december 2003 en 27 december 2012, worden de woorden "op deze wet" vervangen door de woorden "op dit boek", de woorden "van deze wet" vervangen door de woorden "van dit boek" en de woorden "12,50 EUR tot 2 500,00 EUR." vervangen door de woorden "625,00 euro tot 3125,00 euro.".

Art. 38.In artikel 399 van dezelfde wet, worden de woorden "op deze wet" vervangen door de woorden "op dit boek". Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 sluiten betreffende het

fiscaal stelstel van gefabriceerde tabak

Art. 39.In artikel 13, eerste lid, van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de wetten van 21 december 2009, 29 december 2010 en 17 juni 2013, worden de woorden "250,00 EUR." vervangen door de woorden "625,00 euro.". Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende de

structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

Art. 40.In artikel 27, eerste lid, van de wet van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de wetten van 21 december 2009 en 17 juni 2013, worden de woorden "250,00 EUR" vervangen door de woorden "625,00 euro". Afdeling 4. - Wijzigingen van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten

Art. 41.In artikel 436, eerste lid, van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2009 en 17 juni 2013, worden de woorden "250 EUR." vervangen door de woorden "625 euro.". Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten3 betreffende

het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie

Art. 42.In artikel 30, eerste lid, van de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten3 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie worden de woorden "250 euro." vervangen door de woorden "625 euro."..

Art. 43.In artikel 31 van dezelfde wet worden de woorden "250 euro." vervangen door de woorden "625 euro.". Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten2 betreffende

de algemene regeling inzake accijnzen

Art. 44.In artikel 45, eerste lid, van de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten2 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, gewijzigd bij de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten5, worden de woorden "250 euro" vervangen door de woorden "625 euro".

Art. 45.In artikel 46 van dezelfde wet worden de woorden "250 euro." vervangen door de woorden "625 euro.".

TITEL 6. - HYPOTHEEKWET VAN 16 DECEMBER 1851

Art. 46.In artikel 80, vijfde lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten6, worden de woorden "binnen het arrondissement bevatten" vervangen door de woorden "in België bevatten als de verzetdoener in België noch zijn maatschappelijke zetel, noch een exploitatiezetel, noch zijn woonplaats heeft".

Art. 47.In artikel 83 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1913, 21 december 2013 en 11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Alle betekeningen en kennisgevingen betreffende de inschrijving worden gedaan aan de zetel of de woonplaats van de inschrijver als deze een zetel of een woonplaats in België heeft."; 2° tussen het derde lid en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Wanneer de inschrijver geen zetel of woonplaats in België heeft of behoudt, moet hij woonstkeuze doen in België.".

Art. 48.In artikel 88 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "binnen hetzelfde arrondissement te kiezen en aan te wijzen" vervangen door de woorden "woonstkeuze te doen in België";2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer de begunstigde van een inschrijving die geen woonstkeuze in België heeft gedaan zijn zetel of woonplaats buiten België verplaatst, doet hij of doen zijn vertegenwoordigers woonstkeuze in België.Het tweede en het derde lid zijn van toepassing. Bij gebrek van woonstkeuze worden de betekeningen en kennisgevingen gedaan aan de laatste in het register vermelde zetel of woonplaats in België.".

Art. 49.In artikel 89 van dezelfde wet worden de woorden "werkelijke woonplaats, de woonplaats die door of voor de schuldeiser binnen het arrondissement zal worden gekozen" vervangen door de woorden "zetel of woonplaats".

Art. 50.In artikel 110 van dezelfde wet worden de woorden ", ter woonplaats door hen bij de inschrijvingen gekozen," opgeheven.

Art. 51.In artikel 115, eerste lid, 1°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963, worden de woorden ", met toevoeging van een dag per vijf myriameter afstand tussen de gekozen woonplaats en de werkelijke woonplaats van de schuldeiser die het verste af woont van de rechtbank die van de rangregeling moet kennis nemen" opgeheven.

TITEL 7. - ASIEL EN IMMIGRATIE WIJZIGING VAN WET VAN 5 APRIL 1955 INZAKE DE WEDDEN VAN DE AMBTSDRAGERS BIJ DE RAAD VAN STATE EN DE MAGISTRATEN EN LEDEN VAN DE GRIFFIE VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

Art. 52.In artikel 1, § 1ter van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt het bedrag van "30 612" vervangen door het bedrag van "42 809".

TITEL 8. - WIJZIGINGEN VAN HET TAX SHELTER REGIME VOOR AUDIOVISUELE- EN PODIUMWERKEN

Art. 53.In artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 31 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten en gewijzigd bij de wetten van 17 mei 2004, 3 december 2006, 21 december 2009, 17 juni 2013, 12 mei 2014, 26 mei 2016 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, eerste streepje, worden de woorden "dat door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap is erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie zonder grenzen" van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995;" vervangen door de woorden "die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap zijn erkend als zijnde een Europese productie zoals bedoeld in de richtlijn "Audiovisuele mediadiensten" van 10 maart 2010 (210/13/EU);"; 2° paragraaf 3 wordt aangevuld met vier leden, luidende: "De in aanmerking komende investeerder die, tijdens een belastbaar tijdperk waarvoor het tarief van de vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, eerste lid, 33 pct.bedraagt, sommen heeft gestort waarbij het belastbaar tijdperk onvoldoende winst kent om de vrijstelling bedoeld in § 2 uit te oefenen, en die daarom overeenkomstig het tweede lid de niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overdraagt naar de volgende belastbare tijdperken, kan bij de eerste overdracht van deze niet verleende vrijstelling een vermenigvuldigingscoëfficiënt toepassen van: - 356/310 indien het tarief van de vennootschapsbelasting 29 pct. bedraagt voor het belastbaar tijdperk waarnaar het niet uitgeoefende deel van de vrijstelling wordt overgedragen; - 421/310 indien het tarief van de vennootschapsbelasting 25 pct. bedraagt voor het belastbaar tijdperk waarnaar het niet uitgeoefende deel van de vrijstelling wordt overgedragen.

De in aanmerking komende investeerder die, tijdens een belastbaar tijdperk waarvoor het tarief van de vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, eerste lid, 29 pct. bedraagt, sommen heeft gestort waarbij het belastbaar tijdperk onvoldoende winst kent om de vrijstelling bedoeld in § 2 uit te oefenen, en die daarom overeenkomstig het tweede lid de niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overdraagt naar de volgende belastbare tijdperken, kan bij de eerste overdracht van deze niet verleende vrijstelling een vermenigvuldigingscoëfficiënt toepassen van 421/356 indien het tarief van de vennootschapsbelasting 25 pct. bedraagt voor het belastbaar tijdperk waarnaar het niet uitgeoefende deel van de vrijstelling wordt overgedragen.

Voor het belastbaar tijdperk waarvoor het tarief van de vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, eerste lid, 29 pct. bedraagt, wordt het maximumbedrag bedoeld in het eerste lid opgetrokken tot 850 000 euro.

Voor het belastbaar tijdperk waarvoor het tarief van de vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, eerste lid, 25 pct. bedraagt, wordt het maximumbedrag bedoeld in het eerste lid opgetrokken tot 1 000 000 euro."; 3° in paragraaf 6 worden de woorden "uitgevoerde betalingen" vervangen door de woorden "de uitgevoerde stortingen"; 4° in § 7, tussen het vierde en het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende: "Het tarief van de vennootschapsbelasting dat van toepassing is op de in het tweede lid bedoelde voorheen vrijgestelde winst, op de in het derde lid bedoelde voorheen vrijgestelde winst en op het in het vierde lid vermelde overschot, bedraagt het in artikel 215 bedoelde tarief van de vennootschapsbelasting dat geldt voor het aanslagjaar waarvoor de vrijstelling voor de eerste keer werd gevraagd, verhoogd in voorkomend geval met de in artikel 463bis bedoelde aanvullende crisisbijdrage."; 5° in § 7, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "in de drie voorgaande leden," vervangen door de woorden "in het tweede tot het vierde lid," en worden de woorden "de verschuldigde belasting" vervangen door de woorden "de overeenkomstig het vijfde lid verschuldigde belasting".

Art. 54.In artikel 194ter/1, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten2, worden tussen het eerste en het tweede lid, dat het zesde lid wordt, drie leden ingevoegd, luidende: "Voor het belastbaar tijdperk waarvoor het tarief van de vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, eerste lid, 29 pct. bedraagt, wordt het maximumbedrag bedoeld in het eerste lid opgetrokken tot 850 000 euro.

Voor het belastbaar tijdperk waarvoor het tarief van de vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, eerste lid, 25 pct. bedraagt, wordt het maximumbedrag bedoeld in het eerste lid opgetrokken tot 1 000 000 euro.

Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling overeenkomstig artikel 194ter, § 3, tweede tot vierde lid, achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de in artikel 194ter; § 2, en in artikel 194ter/1, § 5, bedoelde vrijstellingen, in voorkomende geval gezamenlijk toegepast, per belastbaar tijdperk nooit hoger mogen zijn dan de in het eerste lid gestelde grenzen.".

Art. 55.De artikelen 53 en 54 heben uitwerking met ingang van 1 januari 2018 en zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.

TITEL 9. - WET VAN 8 JULI 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten7 HOUDENDE ORGANISATIE VAN EEN CENTRAAL AANSPREEKPUNT VAN REKENINGEN EN FINANCIELE CONTRACTEN EN TOT UITBREIDING VAN DE TOEGANG TOT HET CENTRAAL BESTAND VAN BERICHTEN VAN BESLAG, DELEGATIE, OVERDRACHT, COLLECTIEVE SCHULDENREGELING EN PROTEST

Art. 56.In artikel 12, § 1, eerste lid, 3°, van de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte sluiten7 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, gewijzigd bij de wet van 7 november 2018, worden de woorden "de datum van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad" vervangen door de woorden "de datum van inwerkingtreding van het besluit genomen krachtens het tweede lid".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3528 Integraal verslag: 4 april 2019.

^