Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013708 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen I type wet prom. 12/06/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type wet prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017014006 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, is machtiging verleend aan de ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013523 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013573 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1906 van 31 augustus 2017 : **** bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2017 : LANDMACHT kolonels **** : **** **** LUCHTMACHT kolonels van het vliegwezen **** : **** ****., **** ****. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 09/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013752 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013777 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013776 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013775 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Golden Box - Golden Ticket", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2017, wordt met ingang van 1 november 2017, Mijnheer FOURMANOIR David, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur aan de Federale diensten van de Gou type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013908 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 april 2016 : - wordt de volgende persoon benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Christine Duhaut, specifieke attaché bij de provincie Namen; De heer - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de orde van Leopold II : De heer Joseph Ansi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017 wordt de heer Pierre LIENARDY, kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 januari 2018 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatieaanvulling voor het jaar 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013992 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden ISRAELITISCHE EREDIENST. - Antwerpen - "Machsiké-Hadass". - Omvorming van een plaats van officiërend bedienaar in een plaats van rabbijn Bij koninklijk besluit van 25 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013993 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden ISRAELITISCHE EREDIENST. - Antwerpen - "Sjorme-Hadas". - Omvorming van een plaats van officiërend bedienaar in een plaats van rabbijn Bij koninklijk besluit van 25 ok type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031386 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017031399 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Win for Life Weekly Edition" genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd &q - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0550 op 12 november 2017 valt; - va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017031387 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017 wordt aan de heer Christian VANDEN BILCKE op 31 december 2017 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur-generaal - klasse A4 bij de Fe Het is de heer Christian VANDEN BILCKE vergund op 1 januari 2018 zijn aanspraak op het pensioen te (...) type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017031400 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Summer Millions" genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Mil - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 652 op 12 november 2017 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen - parken en tuinen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013866 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4206. - NV Fluxys Belgium Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2017 wordt een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Fluxys Belgium voor een dru type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013884 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting « Dolomies de Marche-les-Dames », afgetakt van de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Marche-les-Dames, ter hoogte van de kilometerpaal 51.840 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting « Dolomies de Marche-les-Dames », afgetakt van de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Marche-les-Dames, ter hoogte van de kilometerpaal 51.800 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013885 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spooraansluiting « Dolomies de Marche-les-Dames », afgetakt van de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Marche-les-Dames, ter hoogte van de kilometerpaal 52.000 type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen voor de erkenning van de individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205760 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2017 wordt de maatschappij « Securitas Airport Services SA » voor een termijn van tien jaar die ingaat op 12 oktober 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van d 1. administratieve grondafhandeling en supervisie; 2. bijstand aan passagiers; 5. dienstverle(...)

decreet

type decreet prom. 19/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013961 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205765 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest om de continuïteit van de openbare dienstverlening binnen de TEC-groep te verzekeren type decreet prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205766 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de elektriciteits- en gasmarkt alsook de nutsbedrijven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Commissie voor studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N454 tussen kmp. 22,350 en kmp. 24,100 - N462 tussen kmp. 12,713 en kmp. 15,440 (Buke-Heldenlaan) en N042700 tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,208 (Veldweg) in ruil met de overname van de lokale weg Tweekerkenstraat op het grondgebied van de stad Zottegem

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013877 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten Tekorten aan isolatiemateriaal PIR en PUR Aan de aanbestedende overheden en de overheidsbedrijven, als bedoeld in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten of in de wet van 13 augustus 2011 inzake o Mevrouw, Mijnheer de Minister Mevrouwen, Mijne Heren, Sinds een paar maanden worden aanzienli(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0677.700.002 SAFAMI DELTA INVESTMENTS Op 24/10/2017 werd het ondernemingsnummer 0677(...) type lijst prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205839 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0435.586.814 BRABANT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 18/10/2(...) type lijst prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205840 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0404.210.777 VEDY SHOE Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0404.335(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013827 bron parlement van de franse gemeenschap ministerie van volksgezondheid en leefmilieu Specifiek reglement houdende de selectieprocedure voor de leden van de Commissie Wallonië-Brussel voor het toezicht op de gegevensuitwisselingen HOOFDSTUK 1. - Definities Artikel 1. In de zin van dit reglement wordt verstaan onder: - de pa - het samenwerkingsakkoord tussen de parlementen: het samenwerkingsakkoord van 11 april 2014 tussen(...) type samenwerkingsakkoord prom. 27/03/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samenwerkingsakkoord tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013959 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2018 Voorzitter: BALERIAUX, Danielle, emeritus hooglerares van de Université libre de Bruxelles, George Bergmannlaan 52, 1050 Brussel Vast Secretaris : FOIDAR Sur la Heid 3, 4870 Trooz (Forêt) Eerste ondervoorzitter : COULIE, Pierre, professeur ordinai(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205759 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 20 oktober 2017, wordt de erkenning van de heer Sylvain Quoilin, als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 3 november 2017 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglem

document

type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205790 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17284 Solliciteren kan tot 24/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205824 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economische controleurs - controle zonnecentra (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG17262 Solliciteren kan tot 24 november 2017 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch tekenaar in de bouw (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17256 Solliciteren kan tot 24/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205850 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Productveiligheid en Efficiëntie (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17286 Solliciteren kan tot 24.11.2017 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205851 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewerkers digitalisering (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17302 Solliciteren kan tot 27/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205853 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders overheidsopdrachten (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17165 Deze selectie werd afgesloten op 04/10/2017. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205852 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bioingenieurs Hoofdbestuur (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG17305 Solliciteren kan tot 27 november 2017 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige woordvoerders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : AFG17259 Solliciteren kan tot 24/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205858 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché boekhouder (niveau A) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectie-nummer : AFG17267 Solliciteren kan tot 24/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operatoren voor de drukkerij Fedopress (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17288 Solliciteren kan tot 27/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 5. - De externe diensten voor technische controles op de werkplaats over de codex over het welzijn op het werk. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017, blz. 94044, In de Franse tekst moet in het opschrift gelezen worden « Les services externes pour les contrôles (...)

document

type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017205872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-projectleiders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectie-nummer : ANG17175 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2(...) Er zijn 0 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013815 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017 wordt Mevr. Eva SCHANDEVYL, met ingang van 1 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlands taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013948 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2017 wordt Mevrouw Fanny COECKELBERGH met ingang van 15 juni 2017 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017031445 bron rekenhof Aanwerving van **** programmeurs Het hof organiseert in samenwerking met het **** van de federale overheid **** twee vergelijkende **** voor ****, mannelijke of vrouwelijke programmeurs : - een ****(...) - een vergelijkend examen voor programmeur **** (****. 2017****). Het hof zal ****(...)

document

type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013962 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten di(...) - Op 16 december 2017 (8u30), in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité- Centre multidiscipl(...) type document prom. -- pub. 10/11/2017 numac 2017013982 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding De beheersentiteit die het Hof van Cassatie en het parket bij dit Hof verenigt heeft op 21 september 2017 de heer K. MOENS, raadsheer in het Hof van Ca Deze aanwijzing treedt in werking op de datum van deze publicatie.
^