Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013708 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen I type wet prom. 22/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017013723 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen type wet prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de in artikel 87 van het Kieswetboek bedoelde tabel teneinde de kantonstructuur van de kieskring Henegouwen aan te passen type wet prom. 22/10/2017 pub. 03/07/2018 numac 2018040153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen I. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013501 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013897 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatieaanvulling voor het jaar 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 25/05/2018 numac 2017013991 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017031391 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017031458 bron hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017031457 bron hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017040438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017040682 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017040686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017040690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017040711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende de storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017040713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de reglementering van de promoties type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van de eindeloopbaanregeling type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de koopkracht 2017-2018 in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot beëindiging van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017204604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/03/2019 numac 2019040566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031381 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type ministerieel besluit prom. 22/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 89 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de **** van de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving type ministerieel besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012818 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017014014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft. - Erratum
^