Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 december 2017
gepubliceerd op 29 december 2017

Wet houdende diverse fiscale bepalingen III

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017014380
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
ELI
eli/wet/2017/12/25/2017014380/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

25 DECEMBER 2017. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen III (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Fiscale bepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen inzake inkomstenbelastingen Afdeling 1 - Vrijstelling van bepaalde steun om de melkproductie te

reduceren

Art. 2.De vergoedingen ontvangen tot uitvoering van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/1612 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van steun om de melkproductie te reduceren en de bijkomende vergoedingen toegekend bij toepassing van de artikelen 1, § 1, derde lid, a), en 2 van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/1613 van 8 september 2016 tot vaststelling van buitengewone aanpassingssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren worden van inkomstenbelastingen vrijgesteld.

De in het vorige lid bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op de vergoedingen betaald voor één of meerdere van de vier perioden van productievermindering gedurende de maanden oktober 2016 tot maart 2017.

Art. 3.In artikel 25, 6°, a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wetten van 19 mei 1998, 27 december 2004 en 14 april 2011, worden de woorden ", met uitzondering van de vergoedingen ontvangen naar aanleiding van het vrijmaken van referentiehoeveelheden overeenkomstig de federale en gewestelijke reglementeringen betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten" opgeheven.

Art. 4.In artikel 28, eerste lid, 3°, a, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 19 mei 1998, 27 december 2004 en 14 april 2011, worden de woorden ", met uitzondering van de vergoedingen ontvangen naar aanleiding van het vrijmaken van referentiehoeveelheden overeenkomstig de federale en gewestelijke reglementeringen betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten" opgeheven.

Art. 5.De Koning bepaalt de maatregelen noodzakelijk voor de naleving van de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, in voorkomend geval in overleg met de Gewesten. Afdeling 2. - Toeslagen op de belastingvrije som - gemeenschappelijke

aanslag - Imfeld-Garcet

Art. 6.In artikel 134, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2012, 26 december 2015 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden in de bepaling onder 3°, de woorden "met het hoogste belastbare inkomen" vervangen door de woorden "bij wie de in artikel 132 bedoelde toeslagen worden toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som bij toepassing van het 2° van dit lid of het derde lid,";2° in het eerste lid worden in de bepaling onder 4°, de woorden "met het laagste belastbare inkomen" vervangen door de woorden "bij wie de in artikel 132 bedoelde toeslagen niet worden toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som bij toepassing van het 2° van dit lid of het derde lid,"; 3° de paragraaf wordt aangevuld met een derde lid, luidende : "In afwijking van het eerste lid, 2°, worden de in artikel 132 bedoelde toeslagen toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som van de echtgenoot met het laagste belastbare inkomen wanneer daardoor de belasting Staat verhoogd met de belasting op de in de artikelen 17, § 1, 1° tot 3°, en 90, eerste lid, 6° en 9°, bedoelde inkomsten en op de meerwaarden op roerende waarden en titels die op grond van artikel 90, eerste lid, 1°, belastbaar zijn, voor beide echtgenoten samen genomen, wordt verlaagd.".

Art. 7.Artikel 6 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2018. Afdeling 3. - Pensioenen

Art. 8.In artikel 23, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden in de inleidende zin de woorden "en de daarmee gelijkgestelde inkomsten" ingevoegd tussen de woorden "van alle aard" en de woorden ", met name".

Art. 9.In artikel 34, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type wet prom. 19/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003507 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten, worden de woorden "worden toegekend in het kader van een wettelijke sociale beschermingsregeling of "ingevoegd tussen het woord "die" en het woord "rechtstreeks".

Art. 10.In artikel 38, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij wet van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013708 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen I sluiten, wordt een bepaling onder 2° /1 ingevoegd, luidende : "2° /1 pensioenen, renten en alle andere al dan niet periodieke uitkeringen toegekend door buitenlandse autoriteiten of krachtens een buitenlands stelsel van sociale zekerheid aan slachtoffers van de oorlog van 1940-1945 of aan hun rechtverkrijgenden;".

Art. 11.De artikelen 8 en 9 zijn van toepassing op de inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017.

Artikel 10 is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend. Afdeling 4. - Wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën sluiten tot regeling van de erkenning

en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën

Art. 12.Artikel 83 van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën wordt ingetrokken. Afdeling 5. - Administratieve boete

Art. 13.Artikel 445, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de programmawet van 1 juli 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt aangevuld met de volgende zinnen : "Voor de overtredingen toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken kan voor de eerste overtreding een boete van 12 500 EUR worden opgelegd. Vanaf de tweede overtreding kan een boete van 25 000 EUR worden opgelegd.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging inzake belasting over de toegevoegde waarde

Art. 14.Artikel 105 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 15 oktober 1998, wordt opgeheven.

Gegeven te Brussel, 25 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-2791

^