Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 december 2022
gepubliceerd op 12 januari 2023

Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023030038
pub.
12/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2.Artikel 100, § 4, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015, wordt aangevuld met de volgende zin : "De substituten van de arbeidsauditeur benoemd bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant worden in subsidiaire orde benoemd bij het arbeidsauditoraat te Brussel.".

Art. 3.In artikel 121 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "of in overleg met de betrokken voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank onder de rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep"; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Zij kunnen evenzeer worden aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep in overleg met de betrokken voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank onder de rechters in de politierechtbank toegelaten tot de inruststelling wegens hun leeftijd en die nog niet de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt of die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt."; 3° in het vijfde lid worden de woorden "of de politierechtbank" ingevoegd tussen de woorden "rechtbank van eerste aanleg" en de woorden "te Eupen"; 4° het vijfde lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Het overleg heeft plaats tussen de eerste voorzitter van het hof van beroep en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.".

Art. 4.In artikel 157 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden tussen het tweede en het derde lid, twee leden ingevoegd, luidende : "De Koning kan, op voorstel of na advies van de eerste voorzitter of voorzitter, eenzelfde griffie verbinden aan meerdere afdelingen van hetzelfde hof of dezelfde rechtbank en bepalen waar deze griffie haar zetel houdt.

Wanneer de Koning eenzelfde griffie aan meerdere vredegerechten of aan meerdere afdelingen van hetzelfde hof of dezelfde rechtbank verbindt, ziet Hij erop toe dat de toegang tot justitie voor de rechtzoekende en de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd blijven.".

Art. 5.Artikel 159 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Op het ogenblik dat de Koning bij toepassing van artikel 157, derde lid, eenzelfde griffie verbindt aan meerdere afdelingen van een hof of een rechtbank, worden de personeelsleden van niveau C en D die vast benoemd zijn in de betrokken afdelingen ambtshalve herbenoemd in deze nieuwe griffie, zonder toepassing van artikel 287sexies en zonder nieuwe eedaflegging.".

Art. 6.In artikel 160 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 4, 3°, worden de woorden "een vertegenwoordiger van niveau A van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, aangewezen door de minister die de ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft en een vertegenwoordiger van niveau A van de federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, aangewezen door de minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "een vertegenwoordiger van niveau A van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, aangewezen door de minister die de ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft en een vertegenwoordiger van niveau A van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, aangewezen door de minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; b) in paragraaf 8, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : "De functie en de daarmee overeenstemmende weging die werd bepaald krachtens paragraaf 3 die toegekend wordt aan de titels van hoofdgriffier en hoofdsecretaris wordt bepaald op basis van de personeelsformatie van de griffie of het parketsecretariaat.".

Art. 7.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 164/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 164/1.De hoofdgriffiers van de hoven en rechtbanken, het Hof van Cassatie uitgezonderd, vormen samen een raad, raad van hoofdgriffiers genaamd.

De raad van hoofdgriffiers heeft tot taak het College van de hoven en rechtbanken ambtshalve of op diens verzoek te adviseren over zaken en vragen die betrekking hebben op de organisatie, de werking en het beheer van de griffies alsook op het statuut, de loopbaan, de evaluatie en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.

De raad wijst, telkenmale voor de duur van een gerechtelijk jaar, onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan die tot een ander taalstelsel behoort, die de voorzitter in geval van afwezigheid of verhindering vervangt.

De raad vergadert op eigen initiatief of op verzoek van het College van de hoven en rechtbanken en minstens eenmaal per trimester.".

Art. 8.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 173/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 173/1.De hoofdsecretarissen van de parketten-generaal, het Hof van Cassatie uitgezonderd, van de auditoraten-generaal, van het federaal parket, van het parket voor de verkeersveiligheid, van de parketten van eerste aanleg en van de arbeidsauditoraten vormen samen een raad, raad van hoofdsecretarissen genaamd.

De raad van hoofdsecretarissen heeft tot taak het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie ambtshalve of op diens verzoek te adviseren over zaken en vragen die betrekking hebben op de organisatie, de werking en het beheer van de parketsecretariaten alsook op het statuut, de loopbaan, de evaluatie en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.

De raad wijst, telkenmale voor de duur van een gerechtelijk jaar, onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan die tot een ander taalstelsel behoort, die de voorzitter in geval van afwezigheid of verhindering vervangt.

De raad vergadert op eigen initiatief of op verzoek van het College van procureurs-generaal of het College van het openbaar ministerie en minstens eenmaal per trimester.".

Art. 9.Artikel 182 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en gewijzigd bij de wetten van 6 juli 2017 en 15 april 2018, wordt vervangen als volgt : "

Art. 182.§ 1. Het College bestaat uit twaalf leden, een voorzitter en een ondervoorzitter. De leden tellen drie eerste voorzitters van een hof van beroep, een eerste voorzitter van een arbeidshof, drie voorzitters van een rechtbank van eerste aanleg, een voorzitter van een ondernemingsrechtbank, een voorzitter van een arbeidsrechtbank, een voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en twee leden van de raad van hoofdgriffiers. Het College wordt taalkundig paritair samengesteld. Indien een lid afkomstig is uit het gerechtelijk arrondissement Eupen, wordt het meegeteld bij de taalrol van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten. De leden van de raad van hoofdgriffiers behoren tot een verschillende taalrol. § 2. De magistraat - leden van het College worden verkozen door de korpschefs van de hoven van beroep, van de arbeidshoven, van de rechtbanken en van de vredegerechten voor een termijn van vijf jaar.

Het verlies van het mandaat van korpschef tenzij deze het gevolg is van een tuchtstraf of de toelating tot de inruststelling, maakt geen einde aan het mandaat van lid van het College.

Een kiescollege van de eerste voorzitters kiest de vier vertegenwoordigers van de hoven, taalparitair verdeeld.

Een kiescollege van de voorzitters kiest de zes vertegenwoordigers van de rechtbanken en de vredegerechten, taalparitair verdeeld. Eén van de drie voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg behoort tot de andere taalrol dan de twee andere voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg.

De Koning stelt de nadere regels vast voor de verkiezing. § 3. De leden van de raad van hoofdgriffiers verkiezen hun vertegenwoordigers in het College voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is op verzoek van elk van de betrokken vertegenwoordigers. De Koning stelt de nadere regels vast voor de verkiezing. § 4. Het College kiest uit zijn leden bedoeld in paragraaf 2 of uit de erekorpschefs zoals bedoeld in artikel 259quater, § 5/1, een voorzitter en een ondervoorzitter voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar dewelke van rechtswege een einde neemt bij het aflopen van de termijn bedoeld in paragraaf 2, eerste lid. De erekorpschef moet minstens vijf jaar verwijderd zijn van zijn inruststelling. De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol. Na tweeënhalf jaar wordt een beurtwisseling van de mandaten in acht genomen. De Koning stelt de nadere regels vast voor de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter op eensluidend voorstel van het College.

De gekozen voorzitter en ondervoorzitter worden als lid van het College vervangen overeenkomstig paragraaf 5, eerste lid.

Bij het voortijdig openvallen van het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter of bij het oplopen van een tuchtstraf wordt de voorzitter of ondervoorzitter voor de resterende duur vervangen door een ander verkozen lid van het College of door een erekorpschef als bedoeld in artikel 259quater, § 5/1, van dezelfde taalrol.

De voorzitter en de ondervoorzitter oefenen hun mandaat voltijds uit.

Zij ontvangen de wedde die toegekend wordt aan de eerste voorzitter van het hof van beroep. Artikel 323bis is op hen van toepassing. § 5. Voor de leden van het College bedoeld in paragraaf 2 wordt voor de duur van het mandaat een lijst met opvolgers opgesteld, die bestaat uit de niet-verkozen korpschefs in volgorde van het behaalde aantal stemmen. Bij afwezigheid, verhindering of, het voortijdig openvallen van een mandaat van lid in het College, wordt het betrokken lid, al naargelang het geval, voor de duur van de afwezigheid of verhindering dan wel voor de resterende duur van het mandaat, vervangen door de eerst nuttig gerangschikte opvolger uit hetzelfde type rechtscollege en van dezelfde taalrol uit de lijst van opvolgers, uitgezonderd de opvolgers waarvan het mandaat van korpschef een einde nam door toedoen van een tuchtstraf of die werden toegelaten tot de inruststelling. Bij gebrek hieraan, wordt het lid vervangen door de korpschef van hetzelfde type rechtscollege en dezelfde taalrol met het hoogste aantal jaren dienstanciënniteit binnen de zetel.

Ingeval een lid van het College dat de raad van hoofdgriffiers vertegenwoordigt, afwezig of verhinderd is, wordt het vervangen door een lid van de raad die het vertegenwoordigt en dat tot dezelfde taalgroep behoort. Wanneer een vertegenwoordiger van de raad van hoofdgriffiers in de loop van zijn mandaat zijn hoedanigheid van hoofdgriffier verliest, wordt hij vervangen door een opvolger vermeld in een lijst opgesteld volgens door de Koning bepaalde nadere regels. § 6. Het College beslist bij meerderheid van stemmen, waaronder minstens één stem in elke taalgroep. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De leden van de raad van hoofdgriffiers zetelen met raadgevende stem.

Het College neemt de beslissingen inzake de bevoegdheden bedoeld in artikel 181, eerste lid. De voorzitter en de ondervoorzitter nemen autonoom en in overleg beslissingen die aan de door het College bepaalde strategie uitvoering geven. Ze geven hiervan rekenschap aan het College. Indien de voorzitter en de ondervoorzitter het niet eens zijn over de te nemen beslissing, leggen zij deze voor aan het College.

Het College keurt zijn huishoudelijk reglement goed en kan zich voorzien van een taalparitair bureau voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen. Indien er een bureau gecreëerd wordt, nemen de voorzitter en de ondervoorzitter van rechtswege deel aan dit bureau.

Het College vergadert minstens eenmaal per maand. De minister van Justitie of de voorzitter van het College van het openbaar ministerie kan eveneens het College op hun met redenen omklede vraag verzoeken bijeen te komen. Zij kunnen het College verzoeken een aanbeveling of richtlijn uit te vaardigen. Het College zal daarover beslissen. Op eigen initiatief of op vraag van de minister van Justitie vergaderen beide Colleges samen.".

Art. 10.In artikel 183 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met vijf leden, luidende : "Het College kan een of meerdere opdrachthouders van klasse A3 of A4 aanwijzen voor de uitvoering van taken of opdrachten die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen.De opdrachthouder wordt gedetacheerd voor een maximale periode van drie jaar die eenmaal hernieuwbaar is.

De opdrachthouder wordt gedetacheerd uit : - leden van het gerechtspersoneel; - personeelsleden van een federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst.

Om te kunnen worden gedetacheerd, moet het personeelslid van het federaal openbaar ambt of het lid van het gerechtspersoneel minstens van klasse A2 zijn met 4 jaar klasseanciënniteit of van de klasse A3 voor een opdrachthouder van klasse A3 en minstens van klasse A3 zijn met drie jaar klasseanciënniteit voor een opdrachthouder van klasse A4.

Tijdens de duur van de detachering, wordt de opdrachthouder ambtshalve met een opdracht van algemeen belang geplaatst in zijn dienst van oorsprong.

Een oproep tot de kandidaten waarin een functiebeschrijving en competentieprofiel is opgenomen, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en staat tegelijk open voor kandidaten uit de diverse wervingsvormen."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "of aan de terbeschikkingstelling" vervangen door de woorden ", de terbeschikkingstelling of de detachering";3° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden "of de ambtenaar" vervangen door de woorden ", de ambtenaar of de opdrachthouder";4° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "of de betrokken ambtenaar" vervangen door de woorden ", de betrokken ambtenaar of de betrokken opdrachthouder";5° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "en magistraten" vervangen door de woorden ", magistraten en opdrachthouders";6° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "en de opdrachthouders" ingevoegd tussen de woorden "De personeelsleden" en de woorden "bedoeld in dit artikel"; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het vierde lid kan het College personen in dienst nemen in de hoedanigheid van opdrachthouder, bedoeld in paragraaf 2, zesde lid, onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst voor de uitvoering, gedurende een bepaalde periode van maximum drie jaar, eenmaal hernieuwbaar, van taken of opdrachten die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen."; 8° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "en van de opdrachthouders" ingevoegd tussen de woorden "ter beschikking wordt gesteld" en de woorden ", is ten laste van de begroting".

Art. 11.In artikel 184, § 2, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Raad van procureurs des Konings, een lid van de Raad van de arbeidsauditeurs en de federale procureur plaats.De Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs verkiezen hun vertegenwoordigers in het College voor een termijn van vijf jaar." vervangen door de woorden "raad van procureurs des Konings, een lid van de raad van de arbeidsauditeurs, twee leden van de raad van hoofdsecretarissen en de federale procureur plaats. De raad van procureurs des Konings, de raad van arbeidsauditeurs en de raad van hoofdsecretarissen verkiezen hun vertegenwoordigers in het College voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is op verzoek van elk van de betrokken vertegenwoordigers en, wat de raad van procureurs des Konings en de raad van arbeidsauditeurs betreft, mits naleving van de alternatie qua taalrol.

Voor de toepassing van dit lid wordt de procureur voor de verkeersveiligheid geacht deel uit te maken van de raad van procureurs des Konings."; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : "De leden van de raad van hoofdsecretarissen behoren tot een verschillende taalrol."; 3° er wordt tussen het vijfde en het zesde lid een lid ingevoegd, luidende : "Ingeval een lid van het College dat de raad van procureurs des Konings, de raad van arbeidsauditeurs of de raad van hoofdsecretarissen vertegenwoordigt, afwezig of verhinderd is, wordt het vervangen door een lid van de raad die het vertegenwoordigt en dat tot dezelfde taalgroep behoort."; 4° in het zesde lid, dat het zevende lid wordt, worden de woorden "dat niet bedoeld wordt in het zesde lid" ingevoegd tussen de woorden "een lid van het College" en de woorden "afwezig of verhinderd is";5° in het zevende lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden "Raad van procureurs des Konings of van de Raad van arbeidsauditeurs zijn hoedanigheid van magistraat of van korpschef" vervangen door de woorden "raad van procureurs des Konings of van de raad van arbeidsauditeurs zijn hoedanigheid van magistraat of van korpschef of een vertegenwoordiger van de raad van hoofdsecretarissen zijn hoedanigheid van hoofdsecretaris".

Art. 12.In artikel 185 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, en gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met vijf leden, luidende : "Het College kan een of meerdere opdrachthouders van klasse A3 of A4 aanwijzen voor de uitvoering van taken of opdrachten die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen.De opdrachthouder wordt gedetacheerd voor een maximale periode van drie jaar die eenmaal hernieuwbaar is.

De opdrachthouder wordt gedetacheerd uit : - leden van het gerechtspersoneel; - personeelsleden van een federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst.

Om te kunnen worden gedetacheerd, moet het personeelslid van het federaal openbaar ambt of het lid van het gerechtspersoneel minstens van klasse A2 zijn met 4 jaar klasseanciënniteit of van de klasse A3 voor een opdrachthouder van klasse A3 en minstens van klasse A3 zijn met drie jaar klasseanciënniteit voor een opdrachthouder van klasse A4.

Tijdens de duur van de detachering, wordt de opdrachthouder ambtshalve met een opdracht van algemeen belang geplaatst in zijn dienst van oorsprong.

Een oproep tot de kandidaten waarin een functiebeschrijving en competentieprofiel is opgenomen, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en staat tegelijk open voor kandidaten uit de diverse wervingsvormen."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "of aan de terbeschikkingstelling" vervangen door de woorden ", de terbeschikkingstelling of de detachering";3° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden "of de betrokken ambtenaar" vervangen door de woorden ", de ambtenaar of de opdrachthouder";4° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "of de betrokken ambtenaar" vervangen door de woorden ", de betrokken ambtenaar of de betrokken opdrachthouder";5° in het tweede lid worden de woorden "en magistraten" vervangen door de woorden ", magistraten en opdrachthouders";6° in het derde lid worden de woorden "en de opdrachthouders" ingevoegd tussen de woorden "De personeelsleden" en de woorden "bedoeld in dit artikel"; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het vierde lid kan het College personen in dienst nemen in de hoedanigheid van opdrachthouder, bedoeld in paragraaf 2, zesde lid, onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst voor de uitvoering, gedurende een bepaalde periode van maximum drie jaar, eenmaal hernieuwbaar, van taken of opdrachten die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen."; 8° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "en van de opdrachthouders" ingevoegd tussen de woorden "ter beschikking wordt gesteld" en de woorden ", is ten laste van de begroting".

Art. 13.In artikel 186 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, eerste zin, worden de woorden ", categorieën van procedures of procedurefases" ingevoegd tussen het woord "zaken" en de woorden "die afdeling";2° in paragraaf 1, derde lid, tweede zin, wordt aangevuld met de woorden "of wat de hoven van beroep en de arbeidshoven betreft, van het rechtsgebied";3° in paragraaf 1, derde lid, wordt de derde zin aangevuld met de woorden "in de politierechtbanken"; 4° in paragraaf 1 wordt het zevende lid vervangen als volgt : "Indien de Koning bij een zaakverdelingsreglement één of meerdere afdeling(en) exclusief bevoegd maakt voor bepaalde categorieën van zaken of van procedures of bepaalde procedurefases, waakt Hij er over dat, de toegang tot justitie en de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven."; 5° in paragraaf 1, wordt het achtste lid opgeheven;6° een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd, luidende : " § 1/1.De Koning kan, op grond van een eensluidend advies al naargelang het geval van het College van de hoven en rechtbanken of van het College van het openbaar ministerie, tijdelijk afwijken van de personeelsformaties van de magistraten of griffiers bedoeld in paragraaf 1, achtste lid, de personeelsformaties van het Hof van Cassatie uitgezonderd met een maximumgrens van 20 % of, wanneer de personeelsformatie slechts voorziet in vijf of minder personen, verhoudingsgewijs met een eenheid, en overwegende dat de personeelsformaties die een enkele eenheid bevatten nooit mogen worden opgeheven voor een andere entiteit. Het eensluidend advies moet vaststellen dat de verhoging van de personeelsformatie en de vermindering die daaruit voortvloeit in een andere entiteit, gebaseerd is op de resultaten van de op dat moment meest recente werklastmeting en op gegevens met betrekking tot de stroom van inkomende en uitgaande dossiers van de betrokken entiteiten en dat de tijdelijke afwijking ertoe strekt naar aanleiding van de evolutie van de werklast van de betrokken entiteiten een evenwicht in de verdeling van de menselijke middelen tussen de entiteiten te herstellen. Deze tijdelijke afwijking van de personeelsformaties gebeurt zonder overschrijding van het nationale totaal in de personeelsformatie.

Het lid van de rechterlijke orde dat op een tijdelijke plaats is benoemd, wordt in overtal benoemd in het rechtscollege, het parket of de griffie dat of die de tijdelijke verhoging van de personeelsformatie geniet.

Geen enkele persoon benoemd op grond van deze paragraaf kan worden overgeplaatst zonder een nieuwe benoeming en zonder zijn instemming.".

Art. 14.In artikel 187ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro sluiten en vervangen bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de woorden "artikel 186, § 1, negende lid" telkens vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, achtste lid".

Art. 15.Artikel 190, § 2ter, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, wordt vervangen als volgt : " § 2ter. Voor de kandidaat-rechter in een fiscale kamer van een rechtbank van eerste aanleg die houder is van een diploma waaruit een gespecialiseerde opleiding in fiscaliteit blijkt, afgegeven door een Belgische universiteit of, voor zover de opleiding in aanmerking wordt genomen door de benoemings- en aanwijzingscommissie bedoeld in artikel 259bis-8, door een niet-universitaire instelling van hoger onderwijs, wordt de duur bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3°, verminderd tot tien jaar.".

Art. 16.In artikel 191ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro sluiten en vervangen bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de woorden "artikel 186, § 1, negende lid" telkens vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, achtste lid".

Art. 17.In artikel 194ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro sluiten en vervangen bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de woorden "artikel 186, § 1, negende lid" telkens vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, achtste lid".

Art. 18.In artikel 196ter, § 4, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten, worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending en wanneer ze elektronisch gebeurt, via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van artikel 3.37. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,".

Art. 19.In artikel 259bis-2, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending en wanneer ze elektronisch gebeurt, via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van artikel 3.37. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,"; 2° in het derde lid worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending en wanneer ze elektronisch gebeurt, via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van artikel 3.37. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 20.In artikel 259bis-3, § 4, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending en wanneer ze elektronisch gebeurt, via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van artikel 3.37. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,".

Art. 21.In artikel 259bis-9, § 1/1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding".

Art. 22.In artikel 259bis-10, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2003 en 28 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden "bedoeld in § 1, 2° en artikel 259bis-9" vervangen door de woorden "bedoeld in § 1, 2° en 4° en artikel 259bis-9"; 2° in het eerste lid wordt de tweede zin vervangen als volgt : "Iedere benoemingscommissie kan voor de in paragraaf 1 bedoelde bevoegdheden een beroep doen op externe deskundigen die de benoemingscommissie of de subcommissies bijstaan.".

Art. 23.In artikel 259bis-21, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden "op het personeel van de ministeries" vervangen door de woorden "op het personeel van de federale overheidsdiensten"; 2° de tweede zin die aanvangt met de woorden "De personen" en eindigt met de woorden " van rang 13." en de derde zin die aanvangt met de woorden " De voorzitter" en eindigt met de woorden " van rang 17.", worden opgeheven.

Art. 24.In artikel 259ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 december 1998 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "hetzij als gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "hetzij als magistraat in opleiding of kandidaat-magistraat";2° paragraaf 2, derde lid, wordt opgeheven;3° in paragraaf 2, vierde lid, c), worden de woorden "en in voorkomend geval de opmerkingen van de kandidaat" opgeheven;4° paragraaf 3, zesde lid, wordt opgeheven;5° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "negentig dagen" vervangen door de woorden "vijfenzeventig dagen";6° paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zinnen: "De minister van Justitie stelt de kandidaten tegelijkertijd langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs in kennis van deze toezending. Zij beschikken over een termijn van vijf dagen vanaf die kennisgeving om hun opmerkingen over de hun betreffende adviezen langs elektronische weg toe te zenden aan zowel de minister van Justitie als de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie."; 7° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "deze termijn" vervangen door de woorden "de in het eerste lid bedoelde termijn van vijfenzeventig dagen";8° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" telkens vervangen door de woorden "magistraten in opleiding";9° in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "negentig dagen" vervangen door de woorden "vijfenzeventig dagen".

Art. 25.In artikel 259quater, § 2, derde lid, c), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, vervangen bij de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "en in voorkomend geval de opmerkingen van de kandidaat" opgeheven.

Art. 26.In artikel 259sexies/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede en het derde lid wordt het woord "niet-hernieuwbare" telkens vervangen door het woord "hernieuwbare";2° in het zevende lid worden de woorden "De korpschefs" vervangen door de woorden "De werkende magistraten die een mandaat van korpschef uitoefenen".

Art. 27.In artikel 259octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, vervangen bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding" en worden de woorden "gerechtelijke attachés" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraten";2° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding" en worden de woorden "gerechtelijk stagiair" telkens vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";3° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding";4° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De stage die toegang geeft tot het ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van de zetel heeft een duur van twee jaar.Zij behelst een opleiding bestaande uit een cyclus van cursussen georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding en een praktische opleiding die verloopt in verschillende opeenvolgende stadia : - van de 1ste tot de 3e maand en van de 5e maand tot de 15e dag van de 12e maand, stage bij een parket van de procureur des Konings en/of van de arbeidsauditeur; - in de 4e maand en vanaf de 16e dag van de 23ste maand tot de 24ste maand een externe stage; - vanaf de 16e dag van de 12e maand tot de 15e dag van de 23ste maand, stage bij een of meer kamers van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en/of de ondernemingsrechtbank met inbegrip van een buitenlandse externe stage."; 5° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding";6° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";7° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "De stagiair moet vóór het einde van de 9e maand van de stage" vervangen door de woorden "De magistraat in opleiding moet voor het einde van de 2e maand voor wat betreft het eerste gedeelte van de externe stage en voor het einde van de 19stee maand voor wat betreft het laatste gedeelte van de externe stage bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, tweede gedachtestreepje,";8° in paragraaf 3, vierde lid, eerste zin, worden de woorden "en in de loop van de 15e maand van de stage een omstandig verslag omtrent het verloop" vervangen door de woorden "alsook omtrent het verloop van het eerste gedeelte";9° in paragraaf 3, vierde lid, tweede zin, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding"; 10° in paragraaf 3, wordt het vijfde lid vervangen als volgt : "In de loop van de 20ste maand zendt de tweede stagemeester aan de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage een omstandig verslag over omtrent het verloop van het tweede deel van de stage en in de loop van de 24e maand van het laatste deel van de stage en bezorgt een afschrift ervan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en/of van de ondernemingsrechtbank waarin de magistraat in opleiding dienstaanwijzing is verleend, evenals aan de eerste voorzitter van het betrokken hof van beroep."; 11° in paragraaf 3, zesde lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";12° in paragraaf 3, zevende lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";13° in paragraaf 3, achtste lid, wordt het woord "stagiair" telkens vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";14° in paragraaf 4, eerste lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";15° in paragraaf 4, tweede lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";16° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding";17° in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";18° in paragraaf 5, derde lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";19° in paragraaf 5, vijfde lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding" en worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";20° in paragraaf 5, zevende lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";21° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";22° in paragraaf 6, derde lid, wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";23° in paragraaf 6, vierde lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";24° in paragraaf 6, vijfde lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding";25° in paragraaf 7, eerste lid, wordt het woord "stagiair" telkens vervangen door de woorden "magistraat in opleiding" en worden de woorden "gerechtelijk attaché" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat";26° in paragraaf 7, tweede lid, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding" en worden de woorden "gerechtelijk attaché" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat";27° in paragraaf 7, derde lid, worden de woorden "gerechtelijk attaché" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat";28° in paragraaf 7, vierde lid, worden de woorden "gerechtelijk attachés" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraten";29° in paragraaf 7, vijfde lid, worden de woorden "gerechtelijk attaché" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat";30° in paragraaf 7, zesde lid, worden de woorden "gerechtelijk attaché" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat";31° in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "gerechtelijke attachés" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraten";32° in paragraaf 8, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, worden de woorden "gerechtelijk attaché" telkens vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat";33° in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "kandidaat-magistraat".

Art. 28.In artikel 260 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Om door middel van werving te worden benoemd in een klasse van het niveau A, met de titel van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie moet de kandidaat : 1° doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, hetzij licentiaat of master in de Romaanse of Germaanse filologie, hetzij licentiaat vertaler; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid."; b) het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende : " § 3.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A2 van het niveau A met de titel van attaché in de dienst documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A1 met de titel van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en beschikken over een klassenanciënniteit van tenminste 2 jaar;2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid. § 4. Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A3 van het niveau A met de titel van adviseur overeenstemming der teksten, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A1 of de klasse A2 met de titel van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en beschikken over een klassenanciënniteit van tenminste vier jaar in de klasse A2 of ten minste zes jaar in de klasse A1 of ten minste zes jaar in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid.".

Art. 29.In artikel 261 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bestaande tekst van dit artikel dat paragraaf 1 vormt, worden in het eerste lid de woorden "Om te worden benoemd in een klasse van het niveau A, met de titel van referendaris bij het hof van beroep, bij het arbeidshof en bij de rechtbanken, of parketjurist bij de parketten bij die hoven en die rechtbanken," vervangen door de woorden "Om door middel van werving te worden benoemd in een klasse van het niveau A, met de titel van referendaris of parketjurist,";b) het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A2 van het niveau A met de titel van referendaris of parketjurist, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A1 met de titel van referendaris of parketjurist en beschikken over een klassenanciënniteit van tenminste twee jaar; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid.".

Art. 30.In artikel 261/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bestaande tekst van dit artikel dat paragraaf 1 zal vormen, worden in het eerste lid de woorden "door middel van werving" ingevoegd tussen het woord "Om" en de woorden "te worden benoemd in een klasse van het niveau A";b) het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende : " § 2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A2 van het niveau A met de titel van criminoloog, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A1 met de titel van criminoloog en beschikken over een klassenanciënniteit van tenminste twee jaar;2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid. § 3. Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A3 van het niveau A met de titel van criminoloog, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A1 of de klasse A2 met de titel van criminoloog en beschikken over een klassenanciënniteit van tenminste vier jaar in de klasse A2 of ten minste zes jaar in de klasse A1 of ten minste zes jaar in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid.".

Art. 31.In artikel 262 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A2 van het niveau A met de titel van hoofdgriffier, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang het geval, een klassenanciënniteit van ten minste twee jaar in de klasse A1 of graadanciënniteit van ten minste twee jaar in een ambt van het niveau B indien men beschikt over een diploma of getuigschrift bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, of een graadanciënniteit van ten minste vijf jaar indien men niet beschikt over dit diploma of getuigschrift; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; b) een paragraaf 2/1 wordt ingevoegd, luidende : " § 2/1.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A3 van het niveau A, met de titel van hoofdgriffier, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang het geval, ten minste vier jaar anciënniteit in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klasse A1 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; c) een paragraaf 2/2 wordt ingevoegd, luidende : " § 2/2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A4 van het niveau A met de titel van hoofdgriffier, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A2 of A3.Kandidaten benoemd in de klasse A2 moeten beschikken over een anciënniteit van ten minste vier jaar in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; d) in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Om overeenkomstig artikel 160, § 8, vierde lid, aangewezen te worden in een klasse A4 van niveau A met de titel van hoofdgriffier, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A2 of A3 als lid van het gerechtspersoneel.Kandidaten benoemd in de klasse A2 moeten beschikken over een anciënniteit van ten minste vier jaar in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° en geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt georganiseerd door Selor - het Selectiebureau van de federale overheid.".

Art. 32.In artikel 263 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A1 van het niveau A met de titel van griffier-hoofd van dienst, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in een graad van het niveau B; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; b) het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende : " § 3.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A2 van het niveau A met de titel van griffier-hoofd van dienst, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang het geval, een klassenanciënniteit van ten minste twee jaar in de klasse A1 of graadanciënniteit van ten minste twee jaar in een ambt van het niveau B indien men beschikt over een diploma of getuigschrift bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, of een graadanciënniteit van ten minste vijf jaar indien men niet beschikt over dit diploma of getuigschrift;2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4. § 4. Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A3 van het niveau A met de titel van griffier-hoofd van dienst, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang het geval, ten minste vier jaar anciënniteit in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klasse A1 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4.".

Art. 33.In artikel 264, § 2, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "of deskundige bij een griffie, een parketsecretariaat of, in voorkomend geval, een steundienst" vervangen door de woorden "bij een griffie, een parketsecretariaat, een steundienst of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring".

Art. 34.In artikel 265 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A3 van het niveau A met de titel van hoofdsecretaris, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang het geval, ten minste vier jaar anciënniteit in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klasse A1 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; b) een paragraaf 2/1 wordt ingevoegd, luidende : " § 2/1.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A4 van het niveau A met de titel van hoofdsecretaris, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A2 of A3.Kandidaten benoemd in de klasse A2 moeten beschikken over een anciënniteit van ten minste vier jaar in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; c) in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Om overeenkomstig artikel 160, § 8, vierde lid, aangewezen te worden in de klasse A4 van niveau A met de titel van hoofdsecretaris, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in de klasse A2 of A3 als lid van het gerechtspersoneel.Kandidaten benoemd in de klasse A2 moeten beschikken over een anciënniteit van ten minste vier jaar in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° en geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt die wordt georganiseerd door Selor - het Selectiebureau van de federale overheid.".

Art. 35.In artikel 266 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A1 van het niveau A met de titel van secretaris-hoofd van dienst, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn in een graad van het niveau B; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4."; b) het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende : " § 3.Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A2 van het niveau A met de titel van secretaris-hoofd van dienst, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang het geval, een klassenanciënniteit van ten minste 2 jaar in de klasse A1 of graadanciënniteit van ten minste 2 jaar in een ambt van het niveau B indien men beschikt over een diploma of getuigschrift bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, of een graadanciënniteit van ten minste 5 jaar indien men niet beschikt over dit diploma of getuigschrift;2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4. § 4. Om door middel van bevordering te worden benoemd in de klasse A3 van het niveau A met de titel van secretaris-hoofd van dienst, moet de kandidaat : 1° vast benoemd zijn en beschikken over, naar gelang van het geval, ten minste vier jaar anciënniteit in de klasse A2 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klasse A1 of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A1 en A2 samen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt bedoeld in artikel 279, § 4.".

Art. 36.In artikel 267, § 2, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "of deskundige bij een griffie, een parketsecretariaat of, in voorkomend geval, een steundienst" vervangen door de woorden "bij een griffie, een parketsecretariaat, een steundienst of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring".

Art. 37.In artikel 273 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "de artikelen 261 tot 268" vervangen door de woorden "de artikelen 260 tot 268".

Art. 38.In artikel 274 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bevordering en/of verandering van graad" vervangen door de woorden "bevordering of verandering van graad";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "A3 of A4" vervangen door de woorden "A3, A4 of A5"; 3° in paragraaf 4, eerste lid, wordt de zin "Het maximum aantal kandidaten, rekening houdende met hun rangschikking, dat toegelaten wordt tot de bijkomende proef kan beperkt worden." ingevoegd tussen de tweede en de derde zin; 4° in paragraaf 4 wordt het derde lid opgeheven.

Art. 39.In artikel 277 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "met de titel van attaché" ingevoegd tussen de woorden "Om tot de klasse A2" en de woorden "te worden bevorderd";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "met de titel van adviseur" ingevoegd tussen de woorden "Om tot de klasse A3" en de woorden "te worden bevorderd";3° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "met de titel van adviseur-generaal" ingevoegd tussen de woorden "Om tot de klasse A4" en de woorden "te worden bevorderd";4° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "met de titel van adviseur-generaal" ingevoegd tussen de woorden "Om tot de klasse A5" en de woorden "te worden bevorderd";5° paragraaf 2 wordt opgeheven;6° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : " § 5.De bevordering door overgang naar het hogere niveau of een hogere klasse wordt verleend bij wege van een vergelijkende selectie, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid.".

Art. 40.Artikel 278 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 4 mei 2016, wordt vervangen als volgt : "

Art. 278.De verandering van graad of titel is de benoeming van het personeelslid tot een graad of titel die gelijkwaardig is met de zijne.

De benoemingen door verandering van graad van de deskundigen worden door de minister van Justitie gedaan. De andere benoemingen door verandering van graad en de benoemingen door verandering van titel worden door de Koning gedaan.".

Art. 41.In artikel 279 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "niveau A" vervangen door de woorden "een klasse van het niveau A";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "De afgevaardigd bestuurder van Selor" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning"; 3° in paragraaf 4, wordt de derde zin aangevuld met de woorden "alsook voor de titularissen van een ambt in een klasse van het niveau A.".

Art. 42.In artikel 287ter/1, §§ 1, 6, 7, 8 en 9, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "artikel 160, § 8, derde lid" telkens vervangen door de woorden "artikel 160, § 8, vierde lid".

Art. 43.In artikel 287sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "of van lid van het gerechtspersoneel" vervangen door de woorden "of referendaris bij het Hof van Cassatie"; 2° in het zevende lid wordt de tweede zin die aanvangt met de woorden "De oproep kan" en eindigt met de woorden "proef vastleggen." opgeheven; 3° in het achtste lid, worden de woorden "in het derde lid bedoelde" opgeheven.

Art. 44.In artikel 287octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending en wanneer ze elektronisch gebeurt, via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van artikel 3.37. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG"; 2° in het tweede lid worden de woorden "datum van verzending van de aangetekende brief" vervangen door de woorden "datum van verzending van de aangetekende zending".

Art. 45.In artikel 309ter, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1, worden de woorden "artikel 357, § 4, vijfde lid," vervangen door de woorden "artikel 357, § 4, derde lid,".

Art. 46.In artikel 315ter, § 1, eerste lid, en § 7, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1 en gewijzigd bij de wet van 28 november 2021, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" telkens vervangen door de woorden "magistraten in opleiding".

Art. 47.In deel II, boek II, titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 323ter ingevoegd, luidende : "

Art. 323ter.Opdrachten die in het kader van het ministerieel besluit van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 houdende maatregelen van interne organisatie met het oog op de coördinatie, stroomlijning en versnelling van de digitalisering van Justitie worden uitgeoefend door magistraten van de zetel worden beschouwd als een opdracht in de zin van artikel 323bis, § 1.".

Art. 48.In artikel 326ter, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, wordt de volgende zin ingevoegd tussen de eerste en de tweede zin : "Deze opdracht kan al dan niet vanuit de standplaats worden uitgeoefend.".

Art. 49.In deel II, boek II, titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 327quater ingevoegd, luidende : "

Art. 327quater.Opdrachten die in het kader van het ministerieel besluit van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 houdende maatregelen van interne organisatie met het oog op de coördinatie, stroomlijning en versnelling van de digitalisering van Justitie worden uitgeoefend door magistraten van het openbaar ministerie worden beschouwd als een opdracht in de zin van artikel 323bis, § 2.".

Art. 50.In artikel 352ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding".

Art. 51.In artikel 357 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de eerste zin, die aanvangt met de woorden "De weddebijslag" en eindigt met de woorden "de Koning opgestelde lijst." vervangen als volgt : "De weddebijslag van 2602,89 euro bedoeld in het eerste lid, 4° en 8°, wordt opgetrokken tot 6544,39 euro indien de aldaar bedoelde substituten en rechters houder zijn van een diploma waaruit een gespecialiseerde opleiding in fiscaliteit blijkt, afgegeven door een Belgische universiteit of, voor zover de opleiding in aanmerking wordt genomen door de benoemings- en aanwijzingscommissie bedoeld in artikel 259bis-8, door een niet-universitaire instelling voor hoger onderwijs."; 2° in paragraaf 4, worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 52.In artikel 366, § 2, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "bedoeld in artikel 12, eerste tot vijfde lid, en zevende lid," vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 12, eerste tot zesde lid, en achtste lid,".

Art. 53.In artikel 369 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "artikel 160, § 8, derde lid" vervangen door de woorden "artikel 160, § 8, vierde lid".

Art. 54.In artikel 372quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "artikel 160, § 8, derde lid" vervangen door de woorden "artikel 160, § 8, vierde lid".

Art. 55.In artikel 373 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden in de bepaling onder 2° de woorden "per begonnen periode van vijf zittingsdagen" ingevoegd tussen de woorden "een premie van 123,95 euro" en de woorden "per zaak aan de griffier" en wordt in de bepaling onder 5° het woord "directiepremie" vervangen door het woord "directietoelage";2° het tweede en het derde lid worden vervangen door de paragrafen 2 tot 5, luidende : " § 2.Indien het lid van de griffie, van het parketsecretariaat of het personeelslid van niveau A voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van meerdere toelagen voor de kennis van dezelfde taal krijgt hij slechts de hoogste toelage.

Als hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van meerdere toelagen voor de kennis van twee talen krijgt hij de twee toelagen. Het totaalbedrag van deze toelagen mag echter niet meer bedragen dan 150 % van de hoogste toelage. § 3. De toelage bedoeld in paragraaf 1, 3°, 4° en 5°, wordt enkel toegekend aan de leden van de griffies, van de parketsecretariaten, en de personeelsleden van niveau A die in dienstactiviteit zijn en een wedde genieten. De toelage is niet langer verschuldigd als niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan.

De toelage wordt tegelijk met de wedde vereffend. Bij onvolledige prestaties wordt zij naar rata van de geleverde prestaties uitbetaald. § 4. De taaltoelage bedoeld in paragraaf 1, 3° en 4°, is niet verschuldigd in het geval van onderbreking van de ambtsuitoefening van meer dan dertig opeenvolgende werkdagen. De schorsing van de toelage gebeurt met terugwerkende kracht op de eerste dag van de afwezigheid.

De volgende afwezigheden worden niet beschouwd als een onderbreking van de ambtsuitoefening : 1° een ouderschapsverlof, een adoptieverlof, een opvangverlof, een pleegzorgverlof en een verlof verbonden aan de bescherming van het moederschap;2° het jaarlijks vakantieverlof;3° de afwezigheid door een ziekte of disponibiliteit, een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte;4° een loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen of medische bijstand te verstrekken en loopbaanonderbreking voor erkende mantelzorg. In afwijking van paragraaf 3, tweede lid, wordt de toelage niet verminderd bij een verlof wegens verminderde prestaties die gewettigd zijn door een chronische ziekte, een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte. § 5. De directietoelage bedoeld in paragraaf 1, 5°, is niet verschuldigd in het geval van onderbreking van de ambtsuitoefening van meer dan dertig opeenvolgende werkdagen. De schorsing van de toelage gebeurt met terugwerkende kracht op de eerste dag van de afwezigheid.

De volgende afwezigheden worden niet beschouwd als een onderbreking van de ambtsuitoefening : 1° een ouderschapsverlof en een verlof verbonden aan de bescherming van het moederschap;2° een jaarlijks vakantieverlof; 3° een afwezigheid door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte.".

Art. 56.In artikel 383, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 juli 1984, wordt het derde lid vervangen door twee leden, luidende : "De magistraten van het Hof van Cassatie die op eigen verzoek vóór de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt, kunnen, op hun verzoek, naargelang het geval door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of door de procureur-generaal bij dit Hof worden aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt.

De magistraten van het Hof van Cassatie toegelaten tot de inruststelling wegens hun leeftijd, kunnen, op hun verzoek, naargelang het geval door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of door de procureur-generaal bij dit Hof worden aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen en diegenen bedoeld in het derde lid, kunnen, op hun verzoek, na de leeftijd van zeventig jaar dat ambt blijven uitoefenen indien de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of de procureur-generaal bij dit Hof dit nuttig acht wegens de behoeften van de dienst. De aanwijzing is geldig voor een tijdspanne van één jaar die viermaal kan worden hernieuwd.".

Art. 57.In artikel 384, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "aangetekende zending en wanneer ze elektronisch gebeurt, via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van artikel 3.37. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,".

Art. 58.In artikel 393/2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "gerechtelijk stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding".

Art. 59.In artikel 409 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens";3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens";4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "De stafhouder wordt aangewezen" vervangen door de woorden "De stafhouder en zijn plaatsvervanger worden onder hun leden aangewezen";5° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens".

Art. 60.In artikel 410 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 8 mei 2014 en 23 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens";3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens";4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "De stafhouder wordt aangewezen" vervangen door de woorden "De stafhouder en zijn plaatsvervanger worden onder hun leden aangewezen";5° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "of zijn plaatsvervanger" ingevoegd tussen de woorden "raad van de Orde" en de woorden "wordt telkens".

Art. 61.In artikel 411, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "een niet-hernieuwbare termijn van vijf jaar" vervangen door de woorden "een hernieuwbare termijn van zeven jaar";2° in het tweede lid, worden de woorden "De korpschefs" vervangen door de woorden "De werkende magistraten die een mandaat van korpschef uitoefenen".

Art. 62.In deel II, boek II, titel V, hoofdstuk III, afdeling I, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 411/2 ingevoegd, luidende : "

Art. 411/2.De Koning bepaalt welke vergoeding aan de rechters, raadsheren en assessoren van de tuchtrechtscolleges kan worden toegekend.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek

Art. 63.In artikel 1, afdeling 4 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 3°., worden de woorden "een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudergem" vervangen door de woorden "het gerechtelijk kanton Oudergem; de zetel van het gerecht is gevestigd te Etterbeek"; b) in de bepaling onder 10°., worden de woorden "een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Elsene" vervangen door de woorden "het gerechtelijk kanton Elsene; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel"; c) in de bepaling onder 11°., worden de woorden "een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ganshoren" vervangen door de woorden "het gerechtelijk kanton Ganshoren; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur

Art. 64.In de Franse tekst van artikel 2, § 2, derde streepje, van de wet van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, vervangen bij de wet van 13 maart 2001, worden de woorden "des tribunaux du commerce" vervangen door de woorden "des tribunaux de l'entreprise" en worden de woorden "tribunal du commerce" vervangen door de woorden "tribunal de l'entreprise".

Art. 65.In artikel 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, tweede streepje, worden in de Franse tekst de woorden "des tribunaux du commerce" vervangen door de woorden "des tribunaux de l'entreprise";2° in paragraaf 1, tweede lid, derde streepje, worden de woorden ", de rechters in de politierechtbank, de toegevoegde vrederechters en de toegevoegde rechters in de politierechtbank" vervangen door de woorden "en de rechters in de politierechtbank";3° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "en de federale magistraten" vervangen door de woorden ", de verbindingsmagistraten in jeugdzaken, de federale magistraten en de magistraten van het parket voor de verkeersveiligheid";4° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "het ministerie van Justitie" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Justitie".

Art. 66.In artikel 6, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "het ministerie van Justitie" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Justitie". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

Art. 67.In artikel 2 van de wet van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 3° worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding"; b) een bepaling onder 5/1° wordt ingevoegd, luidende : "5/1° de kandidaat-magistraten;"; c) een bepaling onder 5/2°, wordt ingevoegd, luidende : "5/2° de criminologen;".

Art. 68.In artikel 13 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Voor de uitvoering van de programma's bedoeld in de artikelen 8 en 8/1 kan een beroep gedaan worden op onderwijsinstellingen die afhangen van of gefinancierd worden door de Gemeenschappen en op erkende instellingen die bevoegd zijn op het vlak van de beroepsopleiding en dat voor maximaal de helft van het totaal jaaraanbod lesuren."; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 69.In artikel 26, eerste lid, 1° van dezelfde wet, worden de woorden "de gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "de magistraten in opleiding".

Art. 70.In artikel 27, vierde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 worden de woorden "gerechtelijke stagiaires" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding".

Art. 71.In artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 19 december 2014 en 18 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord "begrotingsmiddelen" vervangen door de woorden "een dotatie";2° in het tweede lid, wordt het woord "begrotingsmiddelen" vervangen door het woord "dotatie" en wordt het woord "bedragen" vervangen door het woord "bedraagt";3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het Instituut beschikt tevens over eigen ontvangsten voor zover deze kaderen binnen haar opdrachten, zoals bepaald in de artikelen 8 en 8/1.Zij worden in de begroting van het Instituut ingeschreven als niet-limitatieve kredieten. De saldi op het einde van een begrotingsjaar worden automatisch overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.".

Art. 72.In artikel 42 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding";b) in het tweede lid, 1°, worden de woorden "stages bedoeld in artikel 259octies, § 2, eerste lid, tweede gedachtestreepje" vervangen door de woorden "externe stages bedoeld in artikel 259octies, § 2, eerste lid, tweede en derde gedachtestreepje";c) in het tweede lid, 2°, 4° en 6°, wordt het woord "stagiair" telkens vervangen door de woorden "magistraat in opleiding";d) in het tweede lid, 9°, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding".

Art. 73.In artikel 43 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vierde lid wordt het woord "stagiair" vervangen door de woorden "magistraat in opleiding"; 2° in het zevende lid wordt de zin "Zij worden gelijkgesteld met de ambtenaar van klasse A3." opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 4 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

Art. 74.In artikel 30, 1°, van de wet van 4 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, worden de woorden "gerechtelijke stagiairs" vervangen door de woorden "magistraten in opleiding".

Art. 75.In artikel 33, § 1, zesde lid, van dezelfde wet worden de woorden "bevordering en/of verandering van graad" vervangen door de woorden "bevordering of verandering van graad". HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Overgangsbepalingen

Art. 76.Het College van de hoven en rechtbanken zetelt voor zijn resterende termijn volgens de wijze en samenstelling zoals ze van toepassing was vóór de inwerkingtreding van artikel 182 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet.

Met zijn instemming blijft de voorzitter die op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 182 van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd door deze wet was verkozen, dit mandaat uitoefenen tot aan de aanstelling van het nieuwe College volgend op de verkiezingen van het College in 2024. Alle nieuwe bepalingen zijn op hem van toepassing met uitzondering van artikel 182, § 4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet. Zijn mandaat van korpschef neemt voortijdig een einde. Artikel 259quater, § 7, derde lid, van hetzelfde Wetboek is evenwel niet op hem van toepassing.

De ondervoorzitter wordt voor het eerst verkozen bij de aanstelling van het nieuwe College volgend op de verkiezingen van het College in 2024, samen met de nieuwe voorzitter.

Gedurende het lopende mandaat van het College worden de bevoegdheden die aan de voorzitter en ondervoorzitter zijn toegewezen uitgeoefend door de voorzitter.

Art. 77.Het College van het openbaar ministerie zetelt voor zijn resterende termijn volgens de wijze en samenstelling zoals ze van toepassing is voor de inwerkingtreding van artikel 184 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet.

Art. 78.De gerechtelijk stages die een aanvang genomen hebben vóór de inwerkingtreding van artikel 259octies van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet, verlopen volgens de regels zoals ze van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van artikel 259octies van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet.

Art. 79.De laureaten van het examen van attaché bij de dienst documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie dat georganiseerd werd vóór of nog loopt op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden voor een periode van drie jaren vanaf de datum van het proces-verbaal van de beraadslaging geacht geslaagd te zijn voor de vergelijkende selectie voor de functie van attaché bij de dienst documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie bedoeld in artikel 260, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij deze wet. Zij worden bij hun benoeming ingeschaald in de klasse A1.

Art. 80.Personeelsleden die ten minste zes jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B en beschikken over een diploma of getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau A bij de Rijksbesturen, of ten minste tien jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B wanneer ze niet beschikken over dergelijk diploma of getuigschrift, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste van de anciënniteit bedoeld in artikel 262, § 2/1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij deze wet.

Personeelsleden die benoemd zijn in een titel van de klasse A2 en over ten minste negen jaar niveau-anciënniteit in het niveau A beschikken, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste opgenomen in artikel 262, § 2/2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij deze wet.

Personeelsleden die benoemd zijn in een titel van de klasse A1 en over ten minste negen jaar niveau-anciënniteit in het niveau A beschikken, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste opgenomen in artikel 262, § 3, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij deze wet.

Art. 81.Personeelsleden die ten minste zes jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B en beschikken over een diploma of getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau A bij de Rijksbesturen, of ten minste tien jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B wanneer ze niet beschikken over dergelijk diploma of getuigschrift, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste van de anciënniteit bedoeld in artikel 263, § 4, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij deze wet.

Art. 82.Personeelsleden die ten minste zes jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B en beschikken over een diploma of getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau A bij de Rijksbesturen, of ten minste tien jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B wanneer ze niet beschikken over dergelijk diploma of getuigschrift, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste van de anciënniteit bedoeld in artikel 265, § 2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij deze wet.

Personeelsleden die benoemd zijn in een titel van de klasse A2 en over ten minste negen jaar niveau-anciënniteit in het niveau A beschikken, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste opgenomen in artikel 265, § 2/1, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij deze wet.

Personeelsleden die benoemd zijn in een titel van de klasse A1 en over ten minste negen jaar niveau-anciënniteit in het niveau A beschikken, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste opgenomen in artikel 265, § 3, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij deze wet.

Art. 83.Personeelsleden die ten minste zes jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B en beschikken over een diploma of getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau A bij de Rijksbesturen, of ten minste tien jaar een ambt hebben bekleed van minstens het niveau B wanneer ze niet beschikken over dergelijk diploma of getuigschrift, zijn tot zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet vrijgesteld van de vereiste van de anciënniteit bedoeld in artikel 266, § 4, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij deze wet.

Art. 84.Wanneer een functie die niet vacant is en waarin het personeelslid op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet is benoemd, wordt gewogen op grond van het koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten5 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, in een hogere klasse dan die waarin hij op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet is benoemd, beslist naar gelang het geval het College van de hoven en rechtbanken of het College van het openbaar ministerie of, wat het Hof van Cassatie betreft, de minister van Justitie, op advies van het directiecomité, of de betrekking in een hogere functie moet worden opengesteld.

Art. 85.Wanneer de betrekking van griffier-hoofd van dienst, secretaris-hoofd van dienst, hoofdgriffier of hoofdsecretaris op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet niet vacant is, en de functie hoger gewogen wordt dan de klasse die voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten5 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie toegekend werd aan de titel waaraan de functie verbonden is, beslist het bevoegde College, op advies van het betrokken directiecomité of deze betrekking vacant wordt verklaard. Indien de titularis van de betrekking niet benoemd of aangewezen wordt naar aanleiding van deze vacature, behoudt hij zijn wedde en draagt hij de eretitel van zijn vroegere betrekking.

Wanneer het gaat om een betrekking in een mandaat van hoofdgriffier of hoofdsecretaris dan wordt de betrekking ten laatste op het einde van het lopende mandaat van de mandaathouder vacant verklaard. Tijdens het lopende mandaat krijgt de betrokken mandaathouder hoofdgriffier of hoofdsecretaris hogere functies toegekend in de klasse die krachtens het koninklijk besluit van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten5 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, wordt toegekend aan deze functie.

Art. 86.De deskundigen die vast benoemd zijn bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst en die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie bedoeld in artikel 264 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen worden bevorderd tot de graad van griffier gedurende een periode van zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 87.De deskundigen die vast benoemd zijn bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst en die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie bedoeld in artikel 267 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen worden bevorderd tot de graad van secretaris gedurende een periode van zes jaar na de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 88.De selecties voor de betrekkingen van griffier-hoofd van dienst, secretaris-hoofd van dienst, hoofdgriffier, hoofdsecretaris die opgestart werden voor de inwerkingtreding van deze wet, worden afgerond volgens de bepalingen die van kracht waren op het ogenblik dat ze werden opgestart. De laureaten van de selectie worden benoemd in de klasse overeenstemmend met artikel 72 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen.

Art. 89.De premie bedoeld in artikel 373, § 1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij deze wet, geldt voor de zaken die lopende zijn op het ogenblijk van de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 90.De aanwijzing van de assessoren bedoeld in artikel 411 van het Gerechtelijk Wetboek wier mandaat van vijf jaar reeds loopt bij de inwerkingtreding van deze wet, en die nog steeds voldoen aan de voorwaarden om te zetelen in de tuchtrechtscolleges, wordt automatisch met twee jaar verlengd.

Art. 91.De artikelen 24 en 25 zijn van toepassing op de vacante plaatsen gepubliceerd na de inwerkingtreding van deze wet. Afdeling 2. - Opheffingsbepaling

Art. 92.Worden opgeheven: 1° het koninklijk besluit van 20 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 tot opstelling van een lijst van niet-universitaire instellingen van hoger onderwijs die diploma's afleveren waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt;2° het koninklijk besluit van 19 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie;3° het koninklijk besluit van 23 oktober 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Ganshoren en van de zetel van het vredegerecht van het kanton Elsene naar Brussel;4° het koninklijk besluit van 15 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek sluiten7 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Oudergem naar Etterbeek. Afdeling 3. - Inwerkintredingen

Art. 93.De artikelen 6, b), 85 en 88 treden in werking op dezelfde datum als artikel 27 van de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur type wet prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie en uiterlijk op 1 januari 2024.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken: nr 55- 2978 (2022/2023) Integraal verslag : 21 en 22 december 2022

^