Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 december 2021
gepubliceerd op 30 december 2021

Wet tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021043626
pub.
30/12/2021
prom.
23/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2021. - Wet tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1 - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2 - Gerechtelijke organisatie en parket voor de verkeersveiligheid HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten3 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 2.In artikel 12, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten3 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2021, worden de woorden "de Europese aanklager en de gedelegeerde Europese aanklagers bedoeld in artikel 309/2 van het Gerechtelijk Wetboek," vervangen door de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid, de Europese aanklager, de gedelegeerde Europese aanklagers bedoeld in artikel 309/2 van het Gerechtelijk Wetboek en de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid indien zij houder zijn van het getuigschrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde of vierde lid,".

Art. 3.Artikel 43bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 februari 2021, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende: " § 6. Niemand kan tot procureur voor de verkeersveiligheid worden aangewezen indien hij het bewijs niet levert van de kennis van de Nederlandse en de Franse taal.

De opeenvolgende procureurs voor de verkeersveiligheid moeten, luidens hun diploma, behoren tot een verschillend taalstelsel.".

Art. 4.In artikel 43quinquies, § 1, vierde lid, tweede zin, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten1 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, worden de woorden "en § 6," ingevoegd tussen de woorden "43bis, § 4, eerste lid," en de woorden "45bis".

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 54bis/1 ingevoegd, luidende: "Art. 54bis/1. § 1. De hoofdsecretaris van het parket voor de verkeersveiligheid moet zijn kennis van het Nederlands en het Frans aantonen. Deze kennis wordt gerechtvaardigd door het voorleggen van een studiegetuigschrift in een onderwijsinstelling. De kennis van de andere taal dan die van het studiegetuigschrift is de kennis bedoeld in artikel 53, § 6, derde lid. § 2. Het jaarlijks personeelsplan voor het secretariaat van de procureur voor de verkeersveiligheid bevat ministens één lid van het gerechtspersoneel dat het bewijs aantoont van de kennis van het Duits.

Deze kennis wordt gerechtvaardigd door het voorleggen van een studiegetuigschrift in een onderwijsinstelling. De kennis van de andere taal dan die van het getuigschrift is de kennis bedoeld in artikel 53, § 6, vierde lid.

Als houdende de functionele kennis van het Duits wordt tijdelijk rekening gehouden met de personen die zich ertoe verbinden het in dat lid bedoelde examen af te leggen in het jaar na hun indiensttreding en voor zover ze aantonen dat ze lessen volgen om deze taal te leren. Als ze niet deelnemen aan of niet slagen voor het examen binnen deze termijn, wordt er een einde gesteld aan hun ambt behalve als op dat moment de vereiste bedoeld in het eerste lid reeds vervuld is.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting

Art. 6.In artikel 2 van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, hersteld bij de wet van 4 maart 1997, vervangen bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt het cijfer "32" vervangen door het cijfer "34". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 7.In artikel 58bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 2° worden de woorden "procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "rechters in de politierechtbank," en de woorden "procureur des Konings";b) in de bepaling onder 4° worden de woorden ", substituut-procureur voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "federaal magistraat" en de woorden "en substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken".

Art. 8.In artikel 143bis, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 maart 1997 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en 12 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt: "Het College van procureurs-generaal evalueert, op basis van onder meer de rapporten van de federale procureur en van de procureur voor de verkeersveiligheid en na deze laatsten te hebben gehoord, de wijze waarop de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid door de federale procureur en door de procureur voor de verkeersveiligheid worden uitgevoerd, de wijze waarop de federale procureur en de procureur voor de verkeersveiligheid hun bevoegdheden uitoefenen en de werking van het federaal parket en het parket voor de verkeersveiligheid."; 2° in het vierde lid worden de woorden "het parket voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de parketten-generaal," en de woorden "de parketten van de procureur des Konings".

Art. 9.In hetzelfde Wetboek wordt tussen de artikelen 150 en 150bis een artikel 150/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 150/1.§ 1. Er is een procureur voor de verkeersveiligheid die bevoegd is voor het gehele grondgebied van het Rijk.

Hij oefent, onverminderd de bevoegdheden van de procureurs des Konings, in de gevallen en volgens de regels bepaald door de wet, onder het gezag van het College van het openbaar ministerie, alle opdrachten uit van het openbaar ministerie bij de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken, in de strafzaken bedoeld in artikel 150/2, § 1. § 2. De procureur voor de verkeersveiligheid is belast met de leiding van het parket voor de verkeersveiligheid, dat is samengesteld uit twee substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid, elk behorende tot een verschillende taalrol, die onder zijn rechtstreekse leiding en toezicht staan. Hun opdrachten strekken zich uit over het gehele grondgebied van het Rijk. § 3. De procureur voor de verkeersveiligheid wordt met de volgende opdrachten belast: 1° de strafvordering uitoefenen overeenkomstig artikel 150/2; 2° de in het kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties en de in de wet van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten8 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie vermelde beslissingen inzake geldelijke sancties, naar het buitenland toe te zenden en in België uit te voeren.".

Art. 10.In hetzelfde Wetboek wordt na artikel 150/1, ingevoegd door artikel 9, een artikel 150/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 150/2.§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de procureurs des Konings, wordt de strafvordering uitgeoefend door de procureur voor de verkeersveiligheid: 1° voor de misdrijven waarvoor een voorstel tot inning van een som is gebeurd, overeenkomstig artikel 65 van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer, ofwel waarvoor een minnelijke schikking is voorgesteld overeenkomstig artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering ofwel waarvoor een bevel tot betalen is opgelegd overeenkomstig artikel 65/1 van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer en er wordt vastgesteld dat een van deze geldsommen niet is betaald;2° onverminderd de toepassing van de bepaling onder 1°, voor de misdrijven welke bedoeld zijn in: a) de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars;b) de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer en de koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet, met name: - het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen; - het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten4 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; - het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten3 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens; - het koninklijk besluit van 24 maart 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten6 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen; - het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten7 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben; - het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten9 betreffende de inschrijving van voertuigen; - het koninklijk besluit van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten0 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; - het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten1 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen; - het koninklijk besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten2 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen; - het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten5 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer; c) de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten4 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de uitvoeringsbesluiten, met name: - het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen; - het besluit van de Waalse regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten3 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn; - het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten4 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen; - het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten5 betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland; d) de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten2 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de uitvoeringsbesluiten ervan;e) het Waals decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten2 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterdomein;f) de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten5 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, met name: - het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten7 betreffende het reizigersvervoer over de weg; - het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten1 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten7 betreffende het reizigersvervoer over de weg; g) de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten5 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te voeren en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg en de uitvoeringsbesluiten ervan, met name: - het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten7 betreffende het goederenvervoer over de weg; - het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten1 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten7 betreffende het goederenvervoer over de weg; h) de wet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten1 op de politie van de spoorwegen;i) het regentsbesluit van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer;j) het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten6 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;k) het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten3 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;l) het koninklijk besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten8 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;m) het koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten9 betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten8 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;n) het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten8 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden;o) het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten0 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. § 2. Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings of de arbeidsauditeur respectievelijk de procureur-generaal, en de procureur voor de verkeersveiligheid betreffende de uitoefening van de strafvordering kunnen geen nietigheden worden opgeworpen.".

Art. 11.In artikel 150bis, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten6, worden de woorden "De adjunct-procureur des Konings van Brussel maakt" vervangen door de woorden "De procureur voor de verkeersveiligheid en de adjunct-procureur des Konings van Brussel maken".

Art. 12.In artikel 152bis, eerste lid, derde zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten2, wordt het woord "kan" vervangen door de woorden "en de procureur voor de verkeersveiligheid kunnen".

Art. 13.In artikel 156bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten, worden de woorden "of magistraat van het parket voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "geen federaal magistraat" en de woorden ", noch een lid van het openbaar ministerie".

Art. 14.In artikel 162 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ", het parket voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "het federaal parket" en de woorden ", het parket";2° in paragraaf 3, eerste lid, eerste zin, worden de woorden "of bij het federaal parket" vervangen door de woorden ", bij het federaal parket of bij het parket voor de verkeersveiligheid";3° in paragraaf 3, eerste lid, tweede zin, worden de woorden "en het parket voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "bij het federaal parket" en de woorden ", worden zij door de minister bevoegd voor Justitie";4° in paragraaf 3, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Hun aantal wordt bepaald volgens de behoeften van de dienst waarover de minister bevoegd voor Justitie het gemotiveerd advies inwint van het College van de hoven en rechtbanken wat de referendarissen betreft en van het College van het openbaar ministerie wat de parketjuristen betreft. Het aantal referendarissen, kan per rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof niet meer bedragen dan 45 % van het aantal magistraten van de zetel, Hof van Cassatie uitgezonderd, en op het nationaal niveau niet meer bedragen dan 35 % van het totaal aantal magistraten van de zetel van het Koninkrijk, Hof van Cassatie uitgezonderd. Het aantal parketjuristen, met inbegrip van diegenen die benoemd zijn bij het federaal parket en bij het parket voor de verkeersveiligheid, kan per rechtsgebied van het hof van beroep of het arbeidshof niet meer bedragen dan 50 % van het aantal magistraten van het openbaar ministerie, Hof van Cassatie uitgezonderd, en op het nationaal niveau niet meer bedragen dan 40 % van het totaal aantal magistraten van het openbaar ministerie van het Koninkrijk, Hof van Cassatie uitgezonderd."; 5° artikel 162 wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.In afwijking van paragraaf 3, tweede lid, wordt het aantal parketjuristen binnen het parket voor de verkeersveiligheid opgenomen in een personeelsplan dat jaarlijks wordt opgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring aan het College van het openbaar ministerie wordt voorgelegd.

Het personeelsplan beschrijft, voor het jaar waarop het betrekking heeft, de gewenste eindprojectie van de personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten en hun budgettaire last uitgaande van de initiële voltijdse equivalenten en hun budgettaire last. Het omvat een synthese van de beoogde evolutie van de human resources, van hun budgettaire lasten alsook een raming van de budgettaire marges.".

Art. 15.In deel II, boek I, titel III, van hetzelfde Wetboek wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd, luidende "De criminologen".

Art. 16.In hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij artikel 15, wordt een artikel 162/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 162/1.§ 1. Er kunnen personeelsleden worden benoemd in niveau A die de titel dragen van criminoloog.

De criminologen verlenen bijstand aan de magistraten vanuit een specifieke ondersteuning die gebaseerd is op hun multidisciplinaire opleiding.

Zij staan onder gezag en toezicht van de korpschef van het hof, de rechtbank of het parket waaraan zij zijn toegewezen. De korpschef staat in voor de toewijzing van hun opdrachten.

De criminologen verbonden aan het parket van de procureur-generaal die, overeenkomstig artikel 143bis, § 5, vierde lid, binnen het College van procureurs-generaal instaat voor de specifieke taken op het gebied van jeugdbescherming, staan in voor het verzekeren van de coördinatie van het team van criminologen die de magistraten bedoeld in artikel 151, tweede lid, bijstaan. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde personeelsleden worden door de Koning benoemd per rechtsgebied van een hof van beroep, bij het federaal parket of bij het parket voor de verkeersveiligheid. Met uitzondering van de criminologen benoemd bij het federaal parket en het parket voor de verkeersveiligheid, worden zij door de minister bevoegd voor Justitie aangewezen om hun ambt, volgens de behoeften van de dienst, uit te oefenen binnen dit rechtsgebied. Die aanwijzing kan ofwel plaatsvinden bij een hof, een rechtbank of een parket uit het rechtsgebied van dat hof van beroep, het Hof van Cassatie uitgezonderd.

Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt hun aantal bepaald volgens de behoeften van de dienst waarover de minister bevoegd voor Justitie het gemotiveerd advies inwint van het College van de hoven en rechtbanken voor wat de criminologen aangewezen bij de hoven en rechtbanken betreft en van het College van het openbaar ministerie voor wat de criminologen aangewezen bij het openbaar ministerie betreft. § 3. In afwijking van paragraaf 2, tweede lid, wordt het aantal criminologen, binnen het parket voor de verkeersveiligheid opgenomen in het personeelsplan bedoeld in artikel 162, § 4.".

Art. 17.Artikel 172 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het vierde lid wordt het aantal betrekkingen binnen het parket voor de verkeersveiligheid opgenomen in het personeelsplan bedoeld in artikel 162, § 4. Het personeelsplan voorziet minstens in één hoofdsecretaris en twee secretarissen-hoofd van dienst die tot een verschillende taalrol behoren.".

Art. 18.In artikel 173, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0 en gewijzigd bij de wet van 1 december 2013, worden de woorden "van de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "van de federale procureur," en de woorden "van de procureur des Konings".

Art. 19.In artikel 176, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0, worden in de eerste zin de woorden ", de procureur voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur" en de woorden ", de procureur des Konings".

Art. 20.In artikel 177 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "artikelen 162, 163, tweede lid, en 172, tweede lid," vervangen door de woorden "artikelen 162, 162/1, 163, tweede lid, en 172, tweede lid,"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het vierde lid, wordt het aantal betrekkingen binnen het parket voor de verkeersveiligheid opgenomen in het personeelsplan bedoeld in artikel 162, § 4."; 3° in paragraaf 2, wordt tussen het zesde en het zevende lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het zesde lid, wordt het aantal betrekkingen binnen het parket voor de verkeersveiligheid opgenomen in het personeelsplan bedoeld in artikel 162, § 4.".

Art. 21.In artikel 180, derde lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten6, worden de woorden "en het federaal parket" vervangen door de woorden ", het federaal parket en het parket voor de verkeersveiligheid".

Art. 22.In artikel 185/2, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten6 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Het directiecomité van het parket voor de verkeersveiligheid wordt samengesteld uit de procureur voor de verkeersveiligheid, beide substituut-procureurs voor verkeersveiligheid en de hoofdsecretaris."; 2° in het zesde lid, dat het zevende lid wordt, worden de woorden "van het parket voor de verkeerveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "van de politierechtbanken," en de woorden "van de parketten van de procureurs des Konings".

Art. 23.In artikel 186, § 1, tiende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 maart 1997 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten, worden de woorden "en van het federaal parket" vervangen door de woorden ", van het federaal parket en het parket voor de verkeersveiligheid".

Art. 24.In artikel 186bis, tiende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten en gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, worden de woorden "substituut-procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "federaal magistraat," en de woorden "verbindingsmagistraat in jeugdzaken".

Art. 25.Artikel 187ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten4 en gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en van 25 december 2017, wordt vervangen als volgt: "

Art. 187ter.Het aantal personen dat op basis van het in artikel 191bis, § 2, bedoelde mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd op een van de in artikel 187 bedoelde plaatsen, mag per rechtsgebied niet meer bedragen dan 25 % van het totaal aantal vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep of van het arbeidshof, zoals bepaald bij de in artikel 186, § 1, negende lid, bedoelde wet en op nationaal niveau niet meer bedragen dan 15 % van het totaal aantal vrederechters en rechters in de politierechtbank van het Koninkrijk zoals bepaald bij de in artikel 186, § 1, negende lid, bedoelde wet.".

Art. 26.In artikel 191bis, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten4 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "gedurende drie jaar" vervangen door de woorden "gedurende zeven jaar"; 2° in het tweede lid wordt de zin "In dit geval mag de betrokkene op zijn vroegst drie jaar na die kennisgeving een nieuw verzoek indienen." vervangen door de zin "De kandidaten die vijf keer niet geslaagd zijn voor het mondelinge evaluatie-examen worden uitgesloten van elke latere deelname aan dat examen."; 3° in het tweede lid wordt de zin "In voorkomend geval wordt bij het verzoek een bijgewerkte versie gevoegd van het curriculum vitae." vervangen door de zin "In geval van een nieuw verzoek wordt in voorkomend geval bij het verzoek een bijgewerkte versie gevoegd van het curriculum vitae.".

Art. 27.Artikel 191ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten0, wordt vervangen als volgt: "

Art. 191ter.Het aantal personen dat op basis van het in artikel 191bis, § 2, bedoelde mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd op een van de in artikel 190 bedoelde plaatsen, mag per rechtsgebied niet meer bedragen dan 25 % van het totaal aantal magistraten van de zetel van de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de arbeidsrechtbanken gelegen in het rechtsgebied van het hof van beroep of van het arbeidshof, zoals bepaald bij de in artikel 186, § 1, negende lid, bedoelde wet en op nationaal niveau niet meer bedragen dan 15 % van het totaal aantal magistraten van de zetel van de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de arbeidsrechtbanken van het Koninkrijk zoals bepaald bij de in artikel 186, § 1, negende lid, bedoelde wet.".

Art. 28.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 192/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 192/1.Om tot procureur voor de verkeersveiligheid te worden aangewezen, moet de kandidaat: 1° hetzij sedert ten minste vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar als lid van de zittende magistratuur of magistraat van het openbaar ministerie; 2° hetzij houder zijn van het getuigschrift waaruit blijkt dat hij de bij artikel 259octies voorgeschreven gerechtelijke stage met vrucht heeft voltooid en sedert ten minste zeven jaar het ambt van lid van de zittende magistratuur of magistraat van het openbaar ministerie uitoefenen.".

Art. 29.Artikel 194ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten4 en gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en van 25 december 2017, wordt vervangen als volgt: "

Art. 194ter.Het aantal personen dat op basis van het in artikel 191bis, § 2, bedoelde mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd op een van de in artikel 194 bedoelde plaatsen, mag per rechtsgebied niet meer bedragen dan 25 % van het totaal aantal substituut-procureurs des Konings en substituut - arbeidsauditeurs van het rechtsgebied van het hof van beroep of van het arbeidshof, zoals bepaald bij de in artikel 186, § 1, negende lid, bedoelde wet en op nationaal niveau niet meer bedragen dan 15 % van het totaal aantal substituut-procureurs des Konings en substituut - arbeidsauditeurs van het Koninkrijk zoals bepaald bij de in artikel 186, § 1, negende lid, bedoelde wet.".

Art. 30.In artikel 259bis-1, § 2, tweede lid, eerste zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wetten van 21 juni 2001, 10 april 2003 en 13 juni 2006, worden de woorden "en de federale magistraten" vervangen door de woorden ", de federale magistraten en de magistraten van het parket voor de verkeersveiligheid".

Art. 31.In artikel 259bis-3, § 3, 4°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, worden de woorden "of federale magistraat" vervangen door de woorden ", federale magistraat of substituut-procureur voor de verkeersveiligheid".

Art. 32.In artikel 259bis-10, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wetten van 17 juli 2000 en 13 juni 2006, worden de woorden "of federale magistraat" vervangen door de woorden ", federale magistraat of substituut-procureur voor de verkeersveiligheid".

Art. 33.In artikel 259quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, eerste lid, 5°, worden de woorden "procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de aanwijzing in het mandaat van" en de woorden "procureur des Konings";b) in paragraaf 2, tweede lid, eerste zin, worden de woorden "hetzij door het College van het openbaar ministerie wat de procureur voor de verkeersveiligheid betreft," ingevoegd tussen de woorden "wat de federale procureur betreft," en de woorden "hetzij door de korpschef van het onmiddellijk hogere rechtscollege";c) in paragraaf 3, tweede lid, 2°, wordt het woord "en § 6" ingevoegd tussen de woorden "43bis, § 4, eerste lid," en de woorden "en 49, § 2, eerste en vierde lid in fine"; d) in paragraaf 4, eerste lid, wordt tussen het achtste en het negende streepje een streepje ingevoegd, luidende: "- de procureur voor de verkeersveiligheid wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal in het rechtsgebied van het hof van beroep waaruit hij afkomstig is;"; e) in paragraaf 5, eerste lid, eerste zin, worden de woorden "met uitzondering van de federale procureur die zijn benoeming behoudt" vervangen door de woorden "met uitzondering van de federale procureur en de procureur voor de verkeersveiligheid die hun benoemingen behouden";f) in paragraaf 5/1, worden de woorden "ereprocureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "erefederale procureur," en de woorden "ereprocureur des Konings";g) in paragraaf 6, derde lid, worden de woorden "of van eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel " vervangen door de woorden ", van eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel of van procureur voor de verkeersveiligheid";h) in paragraaf 6, wordt het vierde lid aangevuld met de woorden "en het vierde lid".

Art. 34.In artikel 259sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 3°, eerste lid, worden de woorden "en de federale magistraten" vervangen door de woorden ", de federale magistraten en de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid"; 2° in paragraaf 1, wordt de bepaling onder 3° aangevuld met een lid, luidende: "Wat betreft de kandidaten voor het ambt van substituut-procureur voor de verkeersveiligheid, wordt het College van procureurs-generaal in de zin van het vierde tot het zesde lid gelezen als het College van het openbaar ministerie."; 3° in paragraaf 2, vierde lid, tweede zin, worden de woorden "en de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "De federale magistraten" en de woorden "worden aangewezen voor een termijn";4° in paragraaf 2, vierde lid, wordt de derde zin aangevuld met de woorden "en het mandaat van substituut-procureur voor de verkeersveiligheid mits een bijkomend positief advies van het College van het openbaar ministerie";5° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "of federaal magistraat" vervangen door de woorden ", federaal magistraat of substituut-procureur voor de verkeersveiligheid";6° in paragraaf 3, tweede lid, eerste zin, worden de woorden "en de federale magistraat" vervangen door de woorden ", de federale magistraat en de substituut-procureur voor de verkeersveiligheid";7° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "en federale magistraat" vervangen door de woorden ", federale magistraat en substituut-procureur voor de verkeersveiligheid";8° in paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden ", substituut-procureur voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "federaal magistraat" en de woorden "of substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken".

Art. 35.In artikel 259septies, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken sluiten en gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, worden de woorden ", van substituut-procureur voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "van federaal magistraat" en de woorden "en van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken".

Art. 36.In artikel 259undecies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2006, wordt paragraaf 1 aangevuld met de woorden "en de substituut-procureur voor de verkeersveiligheid die wordt onderworpen aan een evaluatie door het College van het openbaar ministerie".

Art. 37.Artikel 259undecies/2, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten9, wordt aangevuld met de woorden "en de leden van het parket voor de verkeersveiligheid gelijkgesteld met de leden van de parketten van de procureur des Konings".

Art. 38.In deel II, boek I, titel VI, hoofdstuk VI, afdeling I van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling IIbis ingevoegd, luidende "Criminologen".

Art. 39.In onderafdeling IIbis, ingevoegd bij artikel 38, wordt een artikel 261/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 261/1.Om te worden benoemd in een klasse van het niveau A, met als titel criminoloog, moet de kandidaat: 1° doctor, licentiaat of master in de criminologische wetenschappen zijn;2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid. Na afloop van een stage die moet toelaten om de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming heeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongeschiktheid of wegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.

De termijn en het statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op hen toegepast.".

Art. 40.In artikel 287sexies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0 en vervangen bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten9, worden de woorden "substituut-procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "federaal magistraat," en de woorden "substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken".

Art. 41.In deel II, boek II, titel I, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van hoofdstuk I, vervangen als volgt: "Hoofdstuk I. - Installatie van de magistraten, de referendarissen, de parketjuristen, de criminologen en de griffiers en hun eedaflegging".

Art. 42.In artikel 288 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde lid, worden de woorden "de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep, en bij de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken" vervangen door de woorden "de referendarissen, de parketjuristen en de criminologen bij de hoven van beroep, en bij de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken"; 2° het vijfde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De installatie van de procureur voor de verkeersveiligheid geschiedt voor één van de kamers van het hof van beroep te Brussel, voorgezeten door de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, of voor de vakantiekamer."; 3° in het zesde lid, worden de woorden "de referendarissen en de parketjuristen bij de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken" vervangen door de woorden "de referendarissen, de parketjuristen en de criminologen bij de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken"; 4° het zesde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De installatie van de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid, van de parketjuristen en de criminologen bij het parket voor de verkeersveiligheid geschiedt voor de procureur voor de verkeersveiligheid."; 5° in het zevende lid, worden de woorden "de parketjuristen bij het federaal parket" vervangen door de woorden "de parketjuristen en de criminologen bij het federaal parket".

Art. 43.Artikel 289, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten, wordt aangevuld met de woorden ", de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid bij hun installatie in handen van de procureur voor de verkeersveiligheid.".

Art. 44.Artikel 291, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten4, wordt aangevuld met een bepaling onder d) luidende: "d) door de procureur voor de verkeersveiligheid en de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid in handen van de voorzitter van het College van het openbaar ministerie.".

Art. 45.In artikel 291bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0, worden de woorden "van de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "van de federale procureur," en de woorden "van de procureur des Konings".

Art. 46.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 311ter ingevoegd luidende: "

Art. 311ter.In het parket voor de verkeersveiligheid wordt een ranglijst bijgehouden, vastgesteld als volgt: Leden van het parket: - de procureur voor de verkeersveiligheid; - de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid naar orde van hun aanwijzing.

Leden van het parketsecretariaat: - de hoofdsecretaris; - de secretarissen-hoofd van dienst naar orde van benoeming in hun klasse; - het gerechtspersoneel van niveau A, naar orde van benoeming in hun klasse; - het gerechtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in hun graad.".

Art. 47.In artikel 313, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1984, 21 juni 2001 en 4 mei 2016, worden de woorden ", het parket voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "het federaal parket" en de woorden "en de rechtbanken".

Art. 48.In artikel 314 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ", het parket voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "het federaal parket" en de woorden "en de rechtbanken";2° in het tweede lid worden de woorden "het parket voor de verkeersveiligheid na het federaal parket," ingevoegd tussen de woorden "het federaal parket na de arbeidshoven," en de woorden "de arbeidsrechtbanken na de rechtbanken van eerste aanleg"; 3° in het derde lid worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de voorzitter van de ondernemingsrechtbank hebben rang onmiddellijk na de procureurs-generaal;" en de woorden "de procureur des Konings en de arbeidsauditeur"; 4° in het vierde lid, tweede zin, worden de woorden ", de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "de rechters in de rechtbank van eerste aanleg" en de woorden "en de leden van het parket van de procureur des Konings".

Art. 49.In artikel 318, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 2001 en 15 april 2018, worden de woorden "voor het parket van de verkeersveiligheid door de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "door de federale procureur," en de woorden "voor de rechtbank van eerste aanleg".

Art. 50.In artikel 319 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten7, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd luidende: "In het parket voor de verkeersveiligheid wordt de procureur voor de verkeersveiligheid vervangen door de substituut-procureur voor de verkeersveiligheid die hij daartoe heeft aangewezen. Wanneer hij geen vervanger heeft aangewezen, wordt hij vervangen door de substituut-procureur voor de verkeersveiligheid naar orde van dienstanciënniteit. Indien de verhindering langer dan drie maanden duurt, wijst het College van het openbaar ministerie onder de leden van de parketten een vervanger aan die voldoet aan dezelfde taalvoorwaarden als de procureur voor de verkeersveiligheid.".

Art. 51.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 326ter ingevoegd, luidende: "

Art. 326ter.§ 1. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan het College van het openbaar ministerie, mits in achtneming van de taalvereisten, een magistraat van een parket van de procureur des Konings opdragen het ambt van substituut-procureur voor de verkeersveiligheid tijdelijk uit te oefenen.

De opdracht wordt gegeven na advies van de betrokken korpschefs en na de betrokken magistraat te hebben gehoord. § 2. Een lid van het parket voor de verkeersveiligheid kan, mits akkoord van de betrokken procureur des Konings of arbeidsauditeur, het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waarnemen in het parket van de procureur des Konings of het arbeidsauditoraat. § 3. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan het College van het openbaar ministerie, op voorstel van de procureur voor de verkeersveiligheid en na overleg met de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank opdragen om in het parket voor de verkeersveiligheid de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in het kader van welbepaalde dossiers.

Tijdens de uitoefening van zijn opdracht heeft deze magistraat dezelfde bevoegdheden als de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid.

De voormelde magistraten oefenen in die gevallen deze taak uit onder de onmiddellijke leiding en toezicht van de procureur voor de verkeersveiligheid. Hun overige taken oefenen zij verder onder de onmiddellijke leiding en toezicht van hun korpschef uit.

Ingeval omtrent de voormelde opdrachten geen overeenstemming bestaat tussen de procureur voor de verkeersveiligheid en de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, beslist het College van het openbaar ministerie.".

Art. 52.In artikel 329bis, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten en gewijzigd bij de wetten van 21 juni 2001 en 10 juni 2006, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur," en de woorden "de procureur des Konings".

Art. 53.In artikel 330bis, eerste lid, eerste zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, worden de woorden "in het parket voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "in het federaal parket," en de woorden "in een ander parket".

Art. 54.In artikel 331 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, worden de woorden "een parketjurist" vervangen door de woorden "een parketjurist, een criminoloog";b) in het tweede lid, 5°, worden de woorden "de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel, de voorzitters van de vredegerechten en rechters in de politierechtbank de referendarissen bij de hoven van beroep" vervangen door de woorden "de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en van de ondernemingsrechtbanken, de voorzitters van de vredegerechten en rechters in de politierechtbank, de referendarissen en criminologen bij de hoven van beroep";c) in het tweede lid, 6°, worden de woorden "de referendarissen bij de arbeidshoven" vervangen door de woorden "de referendarissen en criminologen bij de arbeidshoven";d) in het tweede lid, 7°, worden de woorden "en de parketjuristen bij het hof van beroep en het arbeidshof" vervangen door de woorden "de parketjuristen en de criminologen bij het hof van beroep en het arbeidshof";e) in het tweede lid, 8°, worden de woorden "de referendarissen bij de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken" vervangen door de woorden "de referendarissen en criminologen bij de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken";f) in het tweede lid, wordt een bepaling onder 9° /1 ingevoegd, luidende: "9° /1 de procureur voor de verkeersveiligheid, zonder vergunning van de procureur-generaal die de verkeersveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft";g) in het tweede lid, 10°, worden de woorden "de referendarissen" vervangen door de woorden "de referendarissen, de criminologen";h) in het tweede lid, 11°, worden de woorden "en de parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg" vervangen door de woorden ", de parketjuristen en de criminologen bij de rechtbanken van eerste aanleg";i) in het tweede lid, 12°, worden de woorden "en de parketjuristen" vervangen door de woorden ", de parketjuristen en de criminologen; j) in het tweede lid, wordt een bepaling onder 12° /1 ingevoegd, luidende: "12° /1 de magistraten, parketjuristen en criminologen van het parket voor de verkeersveiligheid zonder vergunning van de procureur voor de verkeersveiligheid;"; k) in het tweede lid, 13°, worden de woorden "en de parketjuristen" vervangen door de woorden ", de parketjuristen en de criminologen";l) in het tweede lid, 14° bis, worden de woorden "de referendarissen bij de politierechtbanken" vervangen door de woorden "de referendarissen en criminologen bij de politierechtbanken".

Art. 55.In artikel 331bis, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten en gewijzigd bij de wetten van 12 april 1999 en 21 juni 2001, worden de woorden "van de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "van de federale procureur," en de woorden "van de procureur des Konings".

Art. 56.In artikel 338 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur," en de woorden "de procureur des Konings".

Art. 57.In artikel 346 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de volgende zin: "Het werkingsverslag van het parket voor de verkeersveiligheid wordt voor 1 april van elk jaar opgesteld en wordt samen met het betrokken proces-verbaal van de verrichtingen van de korpsvergadering overgezonden aan de minister van Justitie, het College van het openbaar ministerie, de Hoge Raad voor de Justitie en de voorzitters van de federale Wetgevende Kamers."; b) in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur," en de woorden "de procureur des Konings";c) in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur," en de woorden "de procureur des Konings".

Art. 58.Artikel 347, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende: "7° de leden bedoeld in artikel 150/1, § 2, eerste lid, voor het parket voor de verkeersveiligheid.".

Art. 59.In artikel 348, § 3, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wetten van 21 juni 2001 en 3 mei 2003, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur," en de woorden "de procureur des Konings".

Art. 60.Artikel 355bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 maart 1997, vervangen bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten en gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. De procureur voor de verkeersveiligheid geniet dezelfde wedde als die bepaald voor de procureurs des Konings waarvan het rechtsgebied ten minste 250.000 inwoners telt.

De substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid genieten dezelfde wedde als die bepaald voor de afdelingsprocureurs waarvan het rechtsgebied ten minste 250.000 inwoners telt.".

Art. 61.In artikel 382, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket sluiten, worden de woorden ", de procureur voor de verkeersveiligheid" ingevoegd tussen de woorden "de federale procureur" en de woorden "en de procureurs des Konings".

Art. 62.In artikel 383bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1984, vernummerd en gewijzigd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten8, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "rechters in de politierechtbank," en de woorden "de procureurs des Konings".

Art. 63.In artikel 383ter, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten8 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het zevende en het achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De procureur voor de verkeersveiligheid richt dat verzoek aan het College van het openbaar ministerie die dat verzoek en zijn advies aan de minister van Justitie richt."; 2° in het tiende lid, dat het elfde lid wordt, wordt het woord "negende" vervangen door het woord "tiende".

Art. 64.In deel II, boek II, titel IV, van hetzelfde Wetboek, worden in het opschrift van hoofdstuk IIbis de woorden "en de parketjuristen" vervangen door de woorden ", de parketjuristen en de criminologen".

Art. 65.In artikel 397bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten en vervangen bij de wet van 19 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "en parketjuristen" vervangen door de woorden ", parketjuristen en criminologen";2° in het tweede lid, worden de woorden "en parketjuristen" vervangen door de woorden ", parketjuristen en criminologen".

Art. 66.Artikel 400 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 4 maart 1997 en 10 april 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd het eerste lid, oefent het College van het openbaar ministerie zijn toezicht uit over de procureur voor de verkeersveiligheid.".

Art. 67.In artikel 401 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "aan de procureur-generaal bij het hof van beroep," en de woorden "aan de procureur des Konings".

Art. 68.In artikel 403, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten0, worden de woorden "de procureur voor de verkeersveiligheid," ingevoegd tussen de woorden "de procureurs-generaal bij de hoven van beroep," en de woorden "de procureurs des Konings".

Art. 69.Artikel 409, § 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten7, wordt aangevuld met de woorden "en worden de leden van het parket voor de verkeersveiligheid gelijkgesteld met de leden van het parket van de procureur des Konings te Brussel".

Art. 70.Artikel 410, § 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten7, wordt aangevuld met de woorden "en worden de leden van het parket voor de verkeersveiligheid gelijkgesteld met de leden van het parket van de procureur des Konings te Brussel".

Art. 71.In artikel 411 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4 wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin: "Voor de toepassing van dit artikel worden de leden van het parket voor de verkeersveiligheid gelijkgesteld met de leden van het parket van de procureur des Konings te Brussel."; 2° in paragraaf 5 wordt de tweede lid aangevuld met de volgende zin: "Voor de toepassing van dit artikel worden de personeelsleden van het parket voor de verkeersveiligheid gelijkgesteld met de personeelsleden van het parket van de procureur des Konings te Brussel.".

Art. 72.In artikel 412, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 2° wordt een bepaling onder b/1) ingevoegd, luidende: "b/1) de procureur-generaal die de verkeersveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft, ten aanzien van de procureur voor de verkeersveiligheid;"; b) de bepaling onder 2° wordt aangevuld met een bepaling onder g) luidende: "g) de procureur voor de verkeersveiligheid ten aanzien van de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid;"; c) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt: "5° ten aanzien van de referendarissen, van de parketjuristen en de criminologen: a) de eerste voorzitter van het hof van beroep ten aanzien van de referendarissen en de criminologen bij dat hof;b) de eerste voorzitter van het arbeidshof ten aanzien van de referendarissen en de criminologen bij dat hof;c) de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de referendarissen en de criminologen bij die rechtbank;d) de voorzitter van de arbeidsrechtbank ten aanzien van de referendarissen en de criminologen bij die rechtbank;e) de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ten aanzien van de referendarissen en de criminologen bij die rechtbank;f) de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de referendarissen en de criminologen bij de politierechtbank;g) de procureur-generaal bij het hof van beroep ten aanzien van de parketjuristen en de criminologen bij het parket-generaal en het arbeidsauditoraat-generaal;h) de procureur voor de verkeersveiligheid ten aanzien van de parketjuristen en de criminologen bij het parket voor de verkeersveiligheid;i) de procureur des Konings ten aanzien van de parketjuristen en de criminologen bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg;j) de arbeidsauditeur ten aanzien van de parketjuristen en de criminologen bij het arbeidsauditoraat; k) de federale procureur ten aanzien van de parketjuristen en de criminologen bij het federaal parket;"; d) in de bepaling onder 7° wordt een bepaling onder d/1) ingevoegd, luidende: "d/1) de procureur voor de verkeersveiligheid ten aanzien van de hoofdsecretaris en de personeelsleden van niveau A van het parket voor de verkeersveiligheid;". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 73.De artikelen 25, 27 en 29 zijn van toepassing op de vacatures die na de inwerkingtreding van deze bepalingen in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Art. 74.Artikel 26 is van toepassing op de personen die na de inwerkingtreding van deze wet zijn geslaagd voor het mondelinge evaluatie-examen.

Voor de personen die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn geslaagd voor het mondelinge evaluatie-examen, maar van wie de machtiging nog geldig is, wordt de geldigheidsduur van die machtiging met vier jaar verlengd, te rekenen van de datum waarop de machtiging oorspronkelijk zou verstrijken.

Voor de toepassing van artikel 191bis, § 3, tweede lid, tweede zin, zoals vervangen door deze wet, wordt uitsluitend rekening gehouden met de mondelinge evaluatie-examens die worden georganiseerd na de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 75.§ 1. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan het College van het openbaar ministerie, op advies van de hoofdsecretaris van het parket voor de verkeersveiligheid een personeelslid van de steundienst van het College van het openbaar ministerie opdragen om, zonder zijn toestemming, zijn ambt uit te oefenen in het parket voor de verkeersveiligheid voor een periode van ten hoogste twee jaar.

De opdrachtbeschikking geeft de redenen van de opdracht op en bepaalt de nadere regels ervan. De betrokken persoon wordt vooraf gehoord door het College van het openbaar ministerie. § 2. Bij ontsteltenis van een directiecomité worden de taken van het directiecomité zoals bedoeld in artikel 274 van het Gerechtelijk Wetboek uitgeoefend door het College van het openbaar ministerie. § 3. Voor de aanwijzing van de eerste procureur voor de verkeersveiligheid wordt het in artikel 259quater, § 2, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek vereiste advies vervangen door een advies van het College van het openbaar ministerie.

Het in artikel 259ter, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek vereiste advies is niet van toepassing op de aanwijzingsprocedures van de substituut-procureurs voor de verkeersveiligheid die een aanvang nemen voor de aanwijzing van de eerste procureur voor de verkeersveiligheid.

TITEL 3 - Diverse bepalingen inzake justitie HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten0 tot

vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken

Art. 76.In artikel 2 van de wet van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten0 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van twintig jaar" worden vervangen door de woorden "van tweeëntwintig jaar";2° in de tabel wordt, in de rij van de zetel Brussel, het cijfer "6" vervangen door het cijfer "10".

Art. 77.In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, worden de woorden "van twintig jaar" vervangen door de woorden "van tweeëntwintig jaar".

Art. 78.In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "twee raadsheren" worden vervangen door de woorden "vier raadsheren";2° de woorden "vier raadsheren" worden vervangen door de woorden "zes raadsheren". Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 14 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten3 tot

wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk wetboek

Art. 79.In artikel 8, eerste lid, van de wet van 14 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten3 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023".

Art. 80.In artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023". Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten5 tot

wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft

Art. 81.In artikel 3, eerste lid, van de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten5 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023".

Art. 82.In artikel 4 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023".

Art. 83.In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023". Afdeling 4. - Wijziging van de wet van 20 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten6 houdende

diverse bepalingen betreffende justitie

Art. 84.In artikel 8 van de wet van 20 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten6 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" telkens vervangen door het cijfer "2023". Afdeling 5. - Wijziging van de wet van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten9 tot wijziging van

de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft

Art. 85.In artikel 4 van de wet van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten9 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft, laatstelijk gewijzigd bij de wet 31 juli 2020, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023".

Art. 86.In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3, wordt het cijfer "2021" vervangen door het cijfer "2023". Afdeling 6. - Slotbepalingen

Art. 87.De houders van een diploma van doctor, licentiaat of master in de criminologie die deel uitmaken van de laureaten van de vergelijkende selecties ANG21385 en AFG21282 van attaché, bedoeld in artikel 268, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2021, georganiseerd vóór of tijdens de inwerkingtreding van artikel 39 van deze wet, worden voor een periode van een jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet geacht geslaagd te zijn voor de vergelijkende selectie voor de functie van criminoloog bedoeld in artikel 261/1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 88.De artikelen 76 tot 78 hebben uitwerking met ingang van 18 december 2021.

De artikelen 79 tot 86 hebben uitwerking met ingang van 31 december 2021. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

Art. 89.In artikel 53 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, gewijzigd bij de wetten van 11 december 2019 en 20 december 2020, worden de woorden "1 januari 2022" vervangen door de woorden "1 januari 2023".

Art. 90.Dit hoofdstuk treedt in werking op 31 december 2021. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie

Art. 91.In artikel 67, eerste lid, van de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten3 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, worden de woorden "31 maart 2022" vervangen door de woorden "31 maart 2023". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten5 houdende dringende bepalingen inzake Justitie

Art. 92.In artikel 7 van de wet van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten5 houdende dringende bepalingen inzake Justitie, worden de woorden "van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021" vervangen door de woorden "tijdens dewelke deze vergoeding wordt toegekend aan de personeelsleden van de federale overheidsdiensten".

Art. 93.Artikel 92 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2021. HOOFDSTUK 5. - Tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt uitoefenen

Art. 94.De ondertekenaar van een authentieke akte in gedematerialiseerde vorm die een gerechtelijk ambt uitoefent als bedoeld in deel II, boek II, titel 1, van het Gerechtelijk Wetboek of die werd benoemd tot gerechtelijk stagiair overeenkomstig artikel 259octies, § 1, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, en die gebruik maakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van de verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG, wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed op het ogenblik van zijn handtekening te beschikken over de vereiste hoedanigheid om rechtsgeldig een authentieke akte op te maken.

Artikel 8.15, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de ondertekenaar bedoeld in het eerste lid.

Art. 95.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 december 2021.

Het treedt buiten werking op 1 juni 2022. HOOFDSTUK 6. - Tijdelijke versoepeling van bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering

Art. 96.Artikel 5:89, § 1, derde lid, tweede zin, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt tijdelijk gelezen als volgt: "Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom zij niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel kan beschikken.".

Art. 97.Artikel 6:75, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt: "Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.".

Art. 98.Artikel 7:137, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt: "Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom zij niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel kan beschikken.".

Art. 99.Artikel 9:16/1, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt: "Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de VZW niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.".

Art. 100.Artikel 10:7/1, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt: "Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de IVZW niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.".

Art. 101.Dit hoofdstuk treedt buiten werking op 1 juni 2022. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen aan het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Art. 102.Artikel 555/14, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd door de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten2, wordt aangevuld met een vierde paragraaf luidende: " § 4. In afwijking van de paragrafen 1 tot 3 kan de eedaflegging schriftelijk gebeuren. Deze eedaflegging wordt gedateerd, ondertekend en schriftelijk meegedeeld aan de eerste voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van zijn woon- of verblijfplaats, hetzij aan de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, naargelang de kandidaat zich in de paragrafen 1 of 2 bedoelde gevallen bevindt.

Voor deze eedaflegging geldt de handtekening op de schriftelijke eedaflegging ook als neerlegging van het specimen van de handtekening.". HOOFDSTUK 8. - Gratis notariële volmachten

Art. 103.Op de notariële volmachten die worden verleden vanaf 10 januari 2022 en voor zover de volmacht uitsluitend effect sorteert binnen de zes maanden na de ondertekening ervan, worden geen erelonen, vacaties of kosten aangerekend. HOOFDSTUK 9. - Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

Art. 104.De beslissing van een vereniging van mede-eigenaars die wordt genomen tijdens de periode tussen de in artikel 118 bedoelde datum en de in artikel 105 bedoelde datum volgens de procedure bedoeld in artikel 3.87, § 11, van het Burgerlijk Wetboek, kan rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars worden genomen bij de meerderheid die, voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist voor beslissingen van de algemene vergadering.

De stembiljetten die de syndicus met de post of elektronisch heeft ontvangen binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de datum van de verzending van de oproeping, zijn geldig. Naast de gegevens vermeld in artikel 3.87, § 10, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, notuleert de syndicus tevens de naam van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen.

Art. 105.Dit hoofdstuk treedt buiten werking op 1 juni 2022. HOOFDSTUK 1 0. - Verlenging van de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand

Art. 106.Wanneer de in artikel 508/14, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn van vijftien dagen afloopt tussen de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk en 31 mei 2022, kan deze worden verlengd op voorwaarde dat het bureau voor juridische bijstand oordeelt dat de aanvrager of de begunstigde wegens de COVID-crisis werd verhinderd de bewijsstukken binnen de gestelde termijn over te leggen. Deze periode kan in geen geval worden verlengd tot na 15 juni 2022.

Art. 107.Wanneer het bureau voor juridische bijstand oordeelt dat de vereiste bewijsstukken voor de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand in de periode tussen de datum van inwerkingtreding van dit hoofstuk en 31 mei 2022 niet tijdig konden worden overgelegd wegens de COVID-crisis, wordt zulks gelijkgesteld met een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 508/14, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. In dat geval zijn de in artikel 508/14, vierde lid, bedoelde procedure alsook de artikelen van dit hoofdstuk van toepassing.

Art. 108.In afwijking van artikel 508/15, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet het bureau voor juridische bijstand, tijdens de periode tussen de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk en 31 mei 2022, uitspraak binnen een termijn van dertig dagen. HOOFDSTUK 1 1. - Maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen

Art. 109.De in dit hoofdstuk bedoelde begrippen "directeur", "veroordeelde" en "slachtoffer", dienen te worden begrepen in de zin van artikel 2 van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 bron ministerie van justitie Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie sluiten7 betreffende de externe rechtpositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.

Art. 110.§ 1. De directeur kent de vervroegde invrijheidstelling "COVID" toe aan de veroordeelde die zijn straf geheel of gedeeltelijk in de gevangenis ondergaat en die zich in de tijdsvoorwaarden bevindt voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, vanaf zes maanden vóór het einde van het uitvoerbaar gedeelte van de vrijheidsstraf of van de vrijheidsstraffen waartoe hij is veroordeeld.

In afwijking van het eerste lid, wordt de vervroegde invrijheidstelling niet toegekend aan de veroordeelde wiens strafuitvoeringsmodaliteit tijdens de geldigheidsduur van deze maatregel door de strafuitvoeringsrechtbank wordt herroepen.

Indien de vervroegde invrijheidstelling niet wordt herroepen, loopt zij tot het bereiken van het strafeinde.

Indien de vervroegde invrijheidstelling wordt herroepen, kan zij niet opnieuw worden toegekend. § 2. De volgende veroordeelden zijn uitgesloten van de vervroegde invrijheidstelling bedoeld in paragraaf 1: - de veroordeelden die één of meerdere vrijheidsbenemende straffen ondergaan waarvan het totaal meer dan 10 jaar bedraagt; - de veroordeelden die één of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor de feiten vermeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek; - de veroordeelden die één of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor de feiten vermeld in de artikelen 371/1 tot 378bis van het Strafwetboek; - de veroordeelden die het voorwerp uitmaken van een veroordeling met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig de artikelen 34ter of 34quater van het Strafwetboek; - de veroordeelden die geen recht hebben op verblijf; - de veroordeelden die worden opgevolgd door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse in het kader van de gemeenschappelijke gegevensbanken bedoeld in de artikelen 44/11/3bis tot 44/11/3quinquies van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt.

Art. 111.§ 1. De directeur neemt de beslissing tot toekenning van de vervroegde invrijheidstelling, na zich verzekerd te hebben van de haalbaarheid van de maatregel en de volgende criteria getoetst te hebben: - het hebben van onderdak; - het beschikken over voldoende middelen van bestaan.

De procureur des Konings van het arrondissement waar de veroordeelde zijn woon- of verblijfplaats heeft en, indien de strafuitvoeringsrechtbank reeds gevat is, het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank, worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de toekenning van de vervroegde invrijheidstelling en van de daaraan verbonden voorwaarden.

Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen de vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de toekenning van de vervroegde invrijheidstelling en van de daaraan verbonden voorwaarden. § 2. De veroordeelde is tijdens de proeftermijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden: 1° geen strafbare feiten plegen;2° de slachtoffers niet lastig vallen en zich onmiddellijk verwijderen van de plaats waar hij een slachtoffer ontmoet;3° de maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID naleven. De proeftermijn is gelijk aan de duur van het nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen op het ogenblik van de vervroegde invrijheidstelling.

In geval van herroeping van de vervroegde invrijheidstelling op grond van paragraaf 3, wordt de periode tijdens dewelke hij in vervroegde invrijheidstelling was en die loopt tot aan de beslissing tot herroeping van de vervroegde invrijheidsstelling, afgetrokken van het op het ogenblik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen. § 3. De directeur kan de beslissing herroepen in volgende gevallen: - wanneer er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat de veroordeelde het verbod op het plegen van strafbare feiten niet heeft nageleefd; - wanneer de veroordeelde de algemene voorwaarden vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3° niet naleeft.

Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen de vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de beslissing tot herroeping. § 4. Indien de veroordeelde de fysieke of psychische integriteit van derden ernstig in gevaar brengt gedurende de proeftermijn, kan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de veroordeelde zich bevindt, zijn voorlopige aanhouding bevelen. Hij deelt onmiddellijk zijn beslissing mee aan de directeur.

De directeur neemt een beslissing over de al dan niet herroeping van de vervroegde invrijheidstelling binnen zeven dagen volgend op de aanhouding van de veroordeelde. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de veroordeelde en de procureur des Konings.

Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen de vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de beslissing tot herroeping.

Art. 112.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 10 december 2021.

Het treedt buiten werking op 1 juni 2022. HOOFDSTUK 1 2. - Aanpassingen aangaande het authentiek testament

Art. 113.In artikel 9, § 2, eerste lid, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten1 tot regeling van het notarisambt, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, worden de woorden ", 1° en 2° " tijdelijk opgeheven.

Art. 114.Artikel 10, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik sluiten, wordt tijdelijk gelezen als volgt: "De notaris die alleen een akte verlijdt, moet worden bijgestaan door twee getuigen wanneer één van de partijen niet in staat is te ondertekenen of niet kan ondertekenen, blind of doofstom is.".

Art. 115.Artikel 971 van het oud Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 16 december 1922, wordt tijdelijk gelezen als volgt: "

Art. 971.Een testament bij openbare akte is het testament dat verleden wordt voor een notaris.".

Art. 116.Artikel 972 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 16 december 1922, 6 mei 2009, 29 december 2010 en 31 juli 2020, wordt tijdelijk gelezen als volgt: "

Art. 972.Wanneer het testament wordt verleden voor een notaris wordt het op papier opgemaakt overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid sluiten1 tot regeling van het notarisambt, volgens de door de testator uitgedrukte wil.

Het testament moet aan de testator worden voorgelezen, die bevestigt dat dit zijn laatste wil is.

Van een en ander wordt uitdrukkelijk melding gemaakt.".

Art. 117.Dit hoofdstuk treedt buiten werking op 1 juni 2022. HOOFDSTUK 1 3. - Inwerkingtreding

Art. 118.De hoofdstukken 6 tot 10 en 12 van deze titel treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 119.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum bedoeld in de artikelen 95 tweede lid, 101, 105, 106 tot 108, 112, tweede lid, en 117 aanpassen teneinde rekening te houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op de strijd tegen de COVID-pandemie.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 55-2328 Integraal verslag : 22 december 2021

^